5 Eylül 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31589

YÖNETMELİK

Kilis 7 Aralık Üniversitesinden:

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Kilis 7 Aralık Üniversitesinde lisansüstü programların açılması, lisansüstü programlara öğrenci kabulü, kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim ve ölçme-değerlendirme süreçlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Ana bilim/ana sanat dalı: Enstitü için tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan ana bilim/ana sanat dalını,

ç) Ana bilim/ana sanat dalı başkanı: Enstitüde eğitim programı bulunan ana bilim/ana sanat dalı için tanımlanan başkanı,

d) Ana bilim/ana sanat dalı kurulu: Sadece bir bilim/sanat dalı bulunan ana bilim/ana sanat dallarında ana bilim/ana sanat dalı başkanının başkanlığında o ana bilim/ana sanat dalında ders veren ve tez danışmanlığı yapan tüm öğretim üyeleri ile öğretim görevlilerinden, birden fazla bilim/sanat dalı bulunan ana bilim/ana sanat dallarında ise ana bilim/ana sanat dalı başkanının başkanlığında bilim/sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

e) Bilim/sanat dalı: Ana bilim/ana sanat dalına bağlı olarak Enstitüde lisansüstü programı bulunan bilim/sanat dalını,

f) Enstitü: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

g) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

ğ) Muafiyet: Daha önce alınmış ve başarılmış ders/derslerin yerine, kredi/AKTS ve içerik uyumuna göre müfredatta bulunan ders/derslerin denkliğinin kabul edilerek muaf edilmesi durumunu,

h) OBS: Öğrenci Bilgi Sistemini,

ı) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığını,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

j) Rektör: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörünü,

k) Senato: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosunu,

l) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

m) Üniversite: Kilis 7 Aralık Üniversitesini,

n) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

o) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ö) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim düzeyleri

MADDE 4 – (1) Üniversitede yürütülen lisansüstü programlar; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşur. Bu programlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans düzeyi; lisans diploması ya da buna eş değer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğrenim, bilimsel araştırma, sanatsal çalışma ve uygulama faaliyetlerini kapsar. Bu düzeydeki programlar tezli veya tezsiz olarak yürütülebilir.

b) Doktora düzeyi; lisans veya yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

c) Sanatta yeterlik düzeyi; lisans veya yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen öğretim ve sanatsal çalışmaları kapsar.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz.

Lisansüstü programların açılması

MADDE 5 – (1) Bir ana bilim/ana sanat dalı altında lisansüstü programların açılması veya mevcut bir programın adının değişiklik önerileri ana bilim/ana sanat dalı kurulunun teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun olumlu görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile gerçekleşir.

(2) Lisansüstü program açma teklifleri, YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde belirlenir.

(3) Bir yüksek lisans programının tezli ve tezsiz programları aynı ana bilim/ana sanat dalı altında açılmak zorundadır.

(4) Lisansüstü programların, ana bilim/ana sanat dalı ile aynı adı taşımaları esastır. Ancak bir ana bilim/ana sanat dalı altındaki bilim/sanat dalındaki öğretim üyelerinin ortak teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun olumlu görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile ana bilim/ana sanat dalının adından farklı ve ilgili bilim/sanat dalının adını taşıyan lisansüstü programlar da açılabilir.

(5) Disiplinler arası ana bilim/ana sanat dalı ve bunlar altında açılacak lisansüstü programlar ise yine aynı usulle programda görev alacak ana bilim/ana sanat dallarındaki öğretim üyelerinin ortak teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun olumlu görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile açılabilir. Bu durumda açılan lisansüstü program ilgili ana bilim/ana sanat dalı ile aynı adı taşımak zorundadır. Açılan disiplinler arası lisansüstü programa ilgili ana bilim dalı başkanlarından biri veya ilgili ana bilim dallarında görevli bir öğretim üyesi Enstitü müdürü tarafından bu programı yürütmek üzere görevlendirilir.

(6) Enstitü, Senatonun onayını alarak, yurt içinde ve yurt dışında, diğer yükseköğretim kurumları, araştırma kurum ve kuruluşlarıyla iş birliğine ve ortak program yürütmeye karar verebilir. Ortak program kapsamında hangi yükseköğretim kurumu, araştırma kurumu veya kuruluşunun kaç ders vereceği, ilgili ana bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

(7) Program açılması taleplerinde, eğitim dili mutlaka belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Program Kontenjanları, Lisansüstü Programlara Başvuru,

Değerlendirme, Sınav Jürisi ve Kayıtlar

Kontenjanların belirlenmesi

MADDE 6 – (1) Enstitüdeki lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmaması, alınacak öğrenci sayısı ve aranan şartlar, ana bilim/ana sanat dalı kurulunun talebi ve önerisi dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(2) Lisansüstü program kontenjanları, YÖK tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı sayısı Senato tarafından belirlenir. Tezsiz yüksek lisans programları için tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla on altı öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, YÖK ile yapılan protokol dâhilinde ve Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

Lisansüstü programların ilanı ve başvurusu

MADDE 7 – (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, kontenjanları, son başvuru ve sınav tarihleri ile başvuru ve sınavlara ilişkin diğer bilgiler ve istenen belgeler her akademik yarıyıl başında Enstitünün internet sayfasında ilan edilir.

(2) Aday başvuruları, Enstitünün internet sayfasındaki başvuru formu elektronik ortamda doldurulduktan sonra sistem tarafından oluşturulan çıktı alınarak lisansüstü eğitim yapılmak istenen programın ana bilim/ana sanat dalı başkanlığına, ilanda istenen belgelerle birlikte yapılır. Adaylar, başvuru için gerekli belgeleri Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği süreler içinde eksiksiz olarak Enstitüye teslim etmek zorundadır.

(3) Lisansüstü öğrenci kontenjanları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yabancı uyruklu kontenjanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Türkiye Cumhuriyeti kontenjanları, kabul koşullarını sağlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylara; yabancı uyruklu kontenjanları ise kabul koşullarını sağlayan yabancı uyruklu adaylara açıktır. Ayrıca yatay geçiş kontenjanı da belirtilebilir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin lisansüstü programlara kabulü

MADDE 8 – (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kontenjanlarından lisansüstü programlara öğrenci kabulünde; ALES puanı, sanatta yetenek sınav puanı, temel tıp puanı, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş değerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav puanı, lisans ve/veya yüksek lisans dersleri not ortalaması, mülâkat/yazılı sınav/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu ve bu Yönetmelikte belirtilen oranlara göre hesaplanan giriş puanları esas alınır.

(2) Farklı not sistemlerindeki değerlendirmelerin yüzlük nota dönüşümünde, YÖK not dönüşüm tablosu esas alınır.

(3) YÖK tarafından ALES eş değerliliği kabul edilen sınavlardan alınan belgeler ALES belgesi yerine geçerli sayılır.

(4) Adaylar, ilân edilen kontenjanlara, en yüksek giriş notundan başlayarak yapılan sıralama ile yerleştirilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, mezuniyet not ortalaması, ALES veya eş değeri sınav puanı, yabancı dil puanı, ana sanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı puanı esas alınır. Sıralamada yer alan kontenjan sayısı kadar aday asıl olarak ilan edilir ve bu adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır. Başvuru koşullarını taşıyan diğer adaylar ise yedek olarak sıralanır.

Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabulü

MADDE 9 – (1) Üniversitenin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinden veya kendi devletinden burslu olduğunu belgeleyenler ile kendi imkânlarıyla lisansüstü öğrenim görmek üzere birimlere müracaat eden yabancı uyruklu ve yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu adaylar, bu uygulama esaslarında belirlenen kapsam ve koşullarda ana bilim/ana sanat dalları tarafından tespit edilen kontenjan dâhilinde Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile lisansüstü programlara öğrenci olarak kabul edilir.

(2) Üniversitenin lisansüstü programlarına yabancı uyruklu öğrencilerin alımına ilişkin başvuru, kayıt, kabul ve mali hükümlerle ilgili işlemler, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

(3) Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler için, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Sınav jürisi ve genel başarı değerlendirmesi

MADDE 10 – (1) Ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı, lisansüstü programların başvurularını değerlendirmek, yazılı ve/veya sözlü bilimsel değerlendirme sınavlarını yapmak üzere öğretim üyeleri arasından en az üç asıl, iki yedek üye olmak üzere bir sınav jürisi oluşturur.

(2) Belirlenen jüriler Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(3) Sınav jürisi her bilim/sanat dalı için ayrı ayrı kurulabileceği gibi ana bilim/ana sanat dalında tek bir jüri ile de kurulabilir.

(4) Mazereti nedeniyle bilimsel değerlendirme sınavına katılamayan asıl üyenin/üyelerin yerine, ana bilim/ana sanat dalı başkanınca yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz.

(5) Adayların genel başarı değerlendirmesine ilişkin esaslar, akademik ana bilim/ana sanat kurulunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Enstitüye kayıt

MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkını kazanan adayların listesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Sonuçlar Enstitünün internet sayfasında ilan edilir. Kayıtlar, Enstitü akademik takviminde belirtilen günlerde yapılır. Kazanan adaylar, Enstitü Yönetim Kurulunca istenen belgeleri, süresi içinde Enstitüye teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Yedek adaylar genel başarı değerlendirme sırası ile kayıt hakkı kazanırlar. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir. Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrip edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir.

 (2) Öğrenciler ilgili yarıyıl için akademik takvimde belirtilen tarihlerde Enstitü Kurulu tarafından açılan dersler arasından 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirerek, bilgisayar ortamında OBS üzerinden kayıt yapmak ve kayıtlarını yenilemek zorundadır. Öğrenciler, OBS üzerinden yapmış oldukları ders kaydını akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde kesinleştirmek ve danışmanına kontrol ettirerek OBS üzerinden onaylattırmak zorundadır. Ders kaydını OBS üzerinden akademik danışmanına onaylatmayan öğrencilerin kayıtları gerçekleşmez. Derslere kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamından öğrenciler sorumlu olup, bu işlemleri yapmakla kendileri yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 12 – (1) Yüksek lisans programları örgün ve ikinci öğretimde tezli, tezsiz ve uzaktan öğretim olarak açılır ve yürütülür.

(2) Tezli yüksek lisans programından eğer açık ise aynı programın tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş için öğrencinin başvurusu, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı gereklidir. Geçişi uygun görülen öğrencinin, ana bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile programa intibakı sağlanır. Öğrencinin tezli yüksek lisans programında aldığı dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler; eğer açık ise aynı programın tezli yüksek lisans programına da geçebilir. Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçişlerde bu Yönetmelikte tezli yüksek lisans için belirlenen asgari başvuru ve kabul şartlarının yerine getirilmesi gereklidir. Geçişler ile ilgili uygulanacak esaslar ve ek koşullar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Başvurular öğrencinin yazılı talebi ile alınır; ana bilim/ana sanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile karara bağlanır. Bu durumda öğrencinin tezsiz yüksek lisans programında aldığı dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır ve intibakı yapılır.

(4) YÖK kararı üzerine Enstitüde, öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Başvuru ve kabul

MADDE 13 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların, ilgili ana bilim/ana sanat dalı kurulu tarafından önerilen, Enstitü Kurulunun olumlu görüşü ve Senato tarafından onaylanan lisans programlarından mezun veya mezun olabilecek durumda olmaları gerekmektedir.

(2) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların, ilgili ana bilim/ana sanat dalı kurulu tarafından belirlenen lisans başarı düzeyi notuna sahip olmaları gerekmektedir.

(3) Bir öğrenci aynı anda birden fazla ana bilim dalına başvurabilir.

(4) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, başvurduğu lisansüstü programın kabul ettiği ilgili puan türünde (sayısal, sözel veya eşit ağırlık) 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir. Uluslararası düzeyde kabul gören sınavların (GRE, GMAT ve benzeri) YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen puanları ALES eş değeri olarak kullanılabilir.

(5) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın Enstitüdeki ana bilim/ana sanat dallarındaki tezli yüksek lisans programlarına girişte ALES puan şartı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puan şartı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(6) Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği tezsiz yüksek lisans programlarında, ALES puan şartı aranmayabilir. ALES puan şartı aranacak tezsiz yüksek lisans programları için gerekli ALES taban puanı Senato tarafından belirlenir.

(7) ALES şartı aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne dair esaslar, ilgili ana bilim/ana sanat dalı kurulunun teklifi ve Enstitü Kurulunun onayı ile belirlenir.

(8) Türkçe eğitim-öğretim yapan yüksek lisans programlarına başvuruda yabancı dil şartı aranmaz.

(9) İngilizce eğitim-öğretim yapan veya bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan lisansüstü programlarına öğrencinin başvurabilmesi için YDS’den en az 55 puana veya ÖSYM ya da YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana veya Üniversitenin yabancı diller yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından en az 60 puana sahip olması gerekir.

(10) Lisans öğrenimlerini İngilizce dilinde yapan lisans programlarından mezun olanlardan, dil şartı aranmaz.

(11) Bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi aldıktan sonra lisans öğrenimlerini Türkçe dilinde yapan lisans programlarından mezun olanlardan hazırlık geçme notları en az 60 ve üstü olanlardan dokuzuncu fıkrada belirtilen sınavlara girme şartı aranmaz.

(12) Yüksek lisans adaylarının başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi; ALES puanının %60’ı, lisans mezuniyet ortalamasının %30’u ve yabancı dil sınavının %10’undan oluşan başarı puanlarına göre yapılır. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için hesaplanan lisansüstü değerlendirme puanının; tezsiz ve tezli yüksek lisans programları için 100 üzerinden en az 55 puan olması gerekmektedir.

(13) Başvuruların değerlendirilmesinde YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır.

(14) Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuvara bağlı ana bilim/ana sanat dallarının yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; adayın lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve mülakat puanının %50’si değerlendirmeye alınarak hesaplanacak yerleştirme puanının 60’tan düşük olmaması gerekir.

(15) ALES şartı aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde yerleştirme puanı adayın lisans mezuniyet not ortalamasıdır. Eşit not ortalamasına sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; mezuniyet tarihi yeni olan aday, eşitliğin devam etmesi halinde ise başvuru tarihi önce olan aday tercih edilir.

(16) Sözlü ve/veya yazılı sınava girmeyen adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgiye erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve tez çalışması gibi kredisi olmayan dersler, not ortalamasına katılmaz ve dönem sonu harfleri başarılı (S), başarısız (U), eksik (I) veya gelişerek devam ediyor (P) şeklinde değerlendirilir.

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin yüksek lisans eğitimi sırasında alınması zorunludur.

(4) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından olmak üzere toplam 120 AKTS krediden oluşur. 

(5) Öğrenci, lisansüstü eğitime başladığı dönemden itibaren her yarıyıl kendi danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(6) Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(7) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(8) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartı ve ana bilim/ana sanat dalı başkanının onayı ile lisans derslerinden seçilebilir.

(9) Öğrenci ayrıca tez danışmanının teklifi ve ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders daha seçebilir.

(10) Eksikliklerini gidermek amacı ile ders yükünü tamamlamış bir öğrenciye tez danışmanının yazılı talebi ve gerekçesi, ana bilim/ana sanat dalı başkanının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile en fazla üç ders daha verilebilir. Öğrencinin bu derslerden alacağı harfler genel not ortalamasına katılmaz. Ancak öğrenci belirlenen derslerden başarılı olmak zorundadır. Bu dersler not çizelgesinde (transkript) belirtilir.

Tezli yüksek lisans programında süre

MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Tezini dört yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemeleri koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

(3) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tezli yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrencilerin durumu; Enstitü Kurulunun belirlediği ve Senato tarafından onaylanmış tezli yüksek lisans bitirme ölçütlerini yerine getirmeleri şartı ile danışmanının yazılı talebi ve gerekçesi, ana bilim/ana sanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile karara bağlanır.

(5) Öğrenci, toplam 21 kredi ders ve seminer dersini tamamlamadan teze başlayamaz.

Tezli yüksek lisans programında tez danışmanı atanması

MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans programında, öğrencilerin programa kabulleri ile birlikte, Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyelerinden bir tez danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, yüksek lisans tezi yönetebilecek niteliklere sahip, öncelikle Üniversite kadrosunda bulunan ve öğretim üyesi unvanını aldıktan sonra en az iki yarıyıl süreyle bir yükseköğretim kurumunda lisans seviyesinde ders vermiş olan öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede söz konusu niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan Senatonun belirlediği niteliklere sahip bir öğretim üyesi tez danışmanı olarak atanabilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, Üniversite kadrosundan veya başka bir yükseköğretim kurumundan Senatonun belirlediği niteliklere sahip bir öğretim üyesi ikinci tez danışmanı olarak atanabilir.

(4) Tez danışmanı değişikliği tez konusu değişikliğini zorunlu kılmaz.

Seminer dersi

MADDE 17 – (1) Öğrenci, tez çalışmasına geçmeden en az bir yarıyıl önce seminer dersi almak zorundadır. Seminer sunumu dinleyicilere açık olarak yapılır.

(2) Seminer konusu danışman ve öğrenci tarafından belirlenir.

(3) Danışman tarafından sunuma hazır olduğu onaylanan seminer için, danışman ve öğrenci tarafından sunum tarihi belirlenir ve ana bilim/ana sanat dalı başkanlığına bildirilir.

(4) Seminer sunum tarihi, en az on beş gün önce ana bilim dalı başkanlığı tarafından Enstitüye bildirilir.

(5) Seminer sunumunun duyurusu en az yedi gün önce ana bilim dalı tarafından yapılır.

(6) Seminer sunumunun yarıyıl sonu sınavlarının son gününe kadar yapılmış olması ve notunun girilmiş olması gerekir.

(7) Danışman tarafından onaylanan seminer ve imzalanmış Seminer Teslim Formu ana bilim dalı başkanlığına teslim edilir.

(8) Seminer Teslim Formu ana bilim dalı başkanlığı tarafından üst yazı ile Enstitüye gönderilir.

(9) Seminer, Enstitü tarafından belirlenen Seminer Yazım Kılavuzuna uygun şekilde yazılır, bastırılır ve sunum tarihinden sonra en geç, on beş gün içinde Enstitüye teslim edilir.

Tez önerisi

MADDE 18 – (1) Tez danışmanı ile öğrencinin (ders ve seminer koşullarını sağlaması halinde) birlikte belirlediği tez konusunun en geç takip eden yarıyıl kayıt yenileme tarihine kadar ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca Enstitüye önerilmesi gerekir. Tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez önerisinin, Enstitü tarafından oluşturulan tez öneri formuna uygun olarak hazırlanması gerekir.

(3) Tez konusunda ve tez başlığında yapılması istenen tüm değişiklikler, danışmanın görüşü, ana bilim/ana sanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.

(4) Tez konusu değişen bir öğrenci en erken bir dönem sonra tez savunma sınavına girebilir.

(5) Öğretim dili Türkçe olan programlarda yüksek lisans tezini yabancı bir dilde hazırlamak isteyen öğrencilerin, YDS veya YÖK tarafından eş değeri kabul edilen bir sınavın ilgili bölümünden en az 80 puan almış olması gerekmektedir. Yurt içi veya yurt dışında lisans ya da yüksek lisans eğitim dili ilgili yabancı dil olan programlardan mezun olan veya tezi, kendi anadilinde hazırlayacak olan öğrencilerden yabancı dil yeterlilik şartı aranmaz.

Tezli yüksek lisans programında tez savunma sınavı, savunma jürisi ve savunmanın değerlendirilmesi

MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim-öğretim gören bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Öğretim dili Türkçe olan tezli yüksek lisans programlarında tez öğrencisinin talebi, danışmanının teklifi ve ana bilim/ana sanat dalı başkanının onayı ile tezler İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin birinde yazılabilir.

(3) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce öğrenci, tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezi, Enstitünün tez yazım kuralları yönünden inceler ve tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşünü ana bilim/ana sanat dalına bildirir.

(4) Danışman, ana bilim/ana sanat dalı başkanının da görüşünü alarak tez savunma tarihini, saatini ve jüri önerisini belirler. Tez Sınav Jürisi Atama Teklif Formu doldurularak, örnek tez için (Turnitin Programında) İntihal Raporu alınır.

(5) Öğrenci tarafından alınan, Tez Savunabilirlik ve Orijinallik Beyan Formu öğrenci ve tez danışmanı tarafından doldurulup imzalanır.

(6) Tez sınavı için belirlenen tarihten en az on beş gün ve en fazla bir ay önce, danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü, Tez Sınav Jüri Atama Teklifi, Tezin İntihal Raporu (oranları gösterir kısmı olması yeterli), Tez Savunabilirlik ve Orijinallik Beyan Formu evrakları ana bilim/ana sanat dalı tarafından Enstitüye iletilir. Tez ve ilgili belgelerin Enstitüye ulaşması üzerine, Enstitü Yönetim Kurulunda gündeme alınarak tez savunma tarihi ve saati onaylanır.

(7) Enstitü, alınan intihal raporunu ve davet yazılarını jüri üyelerine ve danışmana gönderir.

(8) Danışman ve jüri üyeleri, rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tezi Enstitü Yönetim Kuruluna gönderir.

(9) Tez jürisi, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İlk yedek üye Üniversite ve/veya ana bilim/ana sanat dalı dışından belirlenir. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(10) Savunmaya girecek tez (spiralli şekilde) savunma tarihinden en az yirmi gün önce 1’er nüsha olarak Enstitüye ve jüri üyelerine öğrenci tarafından teslim edilir. Jüri toplantıları eksik jüri üyesi ile yapılamaz.

(11) Tez savunma sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrencileri ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(12) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri kapalı bir oturumda tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(13) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(14) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(15) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasının ve diğer sınav tutanaklarının jüri üyelerince eksiksiz imzalanması ve üç iş günü içerisinde; ana bilim dalı başkanlığı tarafından Enstitüye iletilmesi gerekir. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye veya üyelerin tez sınav tutanakları üzerine gerekçeli kararını yazması zorunludur.

(16) Jüri tarafından istenen düzeltmeler yapılır, 1 nüsha ciltlenmiş tez son kontrol için öğrenci tarafından Enstitüye teslim edilir. Tezinin Enstitü tarafından onaylanmasının ardından öğrenci, mezuniyet işlemlerine geçer.

(17) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin aynı programın tezsiz yüksek lisans programının açık olması durumunda ve öğrencinin yazılı olarak talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Azami eğitim-öğretim süresini tamamlamış öğrenciler bu haktan faydalanamazlar.

Tezli yüksek lisans programında mezuniyet işlemleri ve diploma

MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans/sanat çalışması programının bütün gereklerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için, savunma sınavı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde;

a) Mezuniyet İşlemleri Formunu,

b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan ve şekil yönünden uygun bulunan tezin Enstitü tarafından belirlenen sayıda basılmış ve ciltlenmiş kopyasını,

c) Bir adet Tez Savunabilirlik ve Orijinallik Beyan Formunu, 

ç) İki adet Tez Veri Giriş Formunu,

d) Enstitü talimatlarına göre hazırlanmış tezin onay sayfası olmaksızın elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasını,

Enstitüye eksiksiz olarak teslim etmiş olması gerekmektedir.

(2) İlgili bütün belge ve bilgiler Enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası Enstitü Yönetim Kurulunca incelenerek öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu ana bilim/ana sanat dalı ve programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Diploma düzenleninceye kadar diploma yerine geçmek üzere öğrencinin yazılı talebi üzerine geçici mezuniyet belgesi verilir.

(4) Enstitü Yönetim Kurulu, talep halinde tezin teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

 (5) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 21 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermesine ek olarak, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir dersin tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında alınması zorunludur.

(4) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartı ve ana bilim/ana sanat dalı başkanının onayı ile lisans derslerinden seçilebilir.

(6) Tezsiz yüksek lisans programı lisansüstü ikinci öğretimle birlikte yürütülebilir.

(7) Eğitim-öğretim için gerekli koşulları sağlamak şartıyla uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı açılabilir. Bu programda yürütülecek eğitim-öğretim faaliyetleri Senato kararlarına göre yürütülür.

(8) Uzaktan öğretim programları ile uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak Senato tarafından onaylanan müfredat programı uyarınca belirlenen ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü sınav ve benzeri ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir.

Tezsiz yüksek lisans programında süre

MADDE 22 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması

MADDE 23 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt ve danışmanlık işlemleri, danışman atanıncaya kadar ilgili bilim/sanat dalı veya ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

Tezsiz yüksek lisans programında dönem projesi

MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında dönem projesi son yarıyılda alınır.

(2) Dönem projesinin kapsamı ve koşulları, ana bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Kurulunun kararı ile belirlenir.

(3) Hazırlanan dönem projesinin, final not giriş tarihine kadar sunumunun yapılmış ve notunun girilmiş olması gerekir. Sunum, öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilerine açıktır.

(4) Danışman tarafından hazırlanıp, imzalanmış Dönem Projesi Değerlendirme Formu ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından Enstitüye iletilir.

(5) Danışman, öğrencinin dönem projesi dersinin başarısız olması halinde, nedenlerini Enstitüye ve öğrenciye yazılı olarak bildirir.

(6) Başarılı olan dönem projesi, Enstitü tarafından belirlenen Seminer Yazım Kılavuzuna uygun şekilde yazılır, bastırılır ve sunum tarihinden itibaren otuz gün içinde Enstitüye teslim edilir.

(7) Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı (S) veya başarısız (U) olarak değerlendirilir ve not ortalamasına katılmaz.

Tezsiz yüksek lisans programında mezuniyet işlemleri ve diploma

MADDE 25 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Diploma düzenleninceye kadar diploma yerine geçmek üzere öğrencinin yazılı talebi üzerine geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu ana bilim/ana sanat dalı ile birlikte programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 26 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak, analiz etmek ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi, doktora uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam 240 AKTS krediden oluşur.

(3) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 42 kredilik on dört ders, seminer, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi, doktora uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam 300 AKTS krediden oluşur.

(4) Doktora programına kayıtlı bir öğrenci, yüksek lisans eğitimi sırasında bilimsel araştırma teknikleri, araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir dersi almamış ise doktora sırasında almak ve başarmakla yükümlüdür.

(5) Doktora programlarında tez danışmanının teklifi, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü müdürünün onayı ile diğer lisansüstü programlardan, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(6) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(7) Eksikliklerini gidermek amacı ile tez danışmanı ve/veya doktora yeterlik komitesinin yazılı talebi ve gerekçesi, ana bilim/ana sanat dalı başkanının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile ders yükünü tamamlayan öğrenciye en fazla iki ders daha verilebilir. Öğrencinin bu derslerden alacağı harfler genel not ortalamasına katılmaz, ancak öğrenci belirlenen bu derslerde başarılı olmak zorundadır. Bu dersler not çizelgesinde (transkript) belirtilir.

(8) Doktora uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve tez çalışması gibi kredisi olmayan dersler, not ortalamasına katılmaz ve dönem sonu harfleri başarılı (S), başarısız (U), eksik (I) veya gelişerek devam ediyor (P) şeklinde değerlendirilir.

(9) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(10) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Doktora programına başvuru ve kabul koşulları

MADDE 27 – (1) Doktora programına başvurabilmek için;

a) Adayların tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için,

1) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir.

b) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan ve başvurdukları programın puan türünde 90 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(3) Tıp, diş hekimliği, veterinerlik ve eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına sahip veya ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanlar; ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 puana sahip olmaları şartıyla doktora programlarına başvurabilirler.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde; temel tıp veya ALES puanının %50’si, yazılı ve sözlü mülakat sınavının aritmetik ortalamasının %20’si, yüksek lisans derecesi ile başvuranların yüksek lisans not ortalamasının %20’si, lisans derecesi ile başvuranların lisans not ortalamasının %20’si ve yabancı dil puanının %10’u değerlendirmeye alınarak başarı puanı hesaplanır. Bu başarı puanının 65’ten düşük olmaması gerekir.

(5) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvara bağlı ana bilim/ana sanat dallarının doktora programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(6) Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuvara bağlı Enstitü ana bilim/ana sanat dallarının doktora programlarına öğrenci kabulünde yerleştirme puanı; lisans derecesi ile başvuran adayın lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayın yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve mülakat puanının %50’si değerlendirmeye alınarak hesaplanır. Söz konusu programlar için ALES puanının aranması halinde ise yerleştirme puanı, ALES puanının %50’si, lisans derecesi ile başvuran adayın lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayın yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, mülakat sınavından alınan puanın %25’i alınarak hesaplanır. Bu yerleştirme puanının 65’ten düşük olmaması gerekir.

(7) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, Türkçe eğitim yapan programlar için en az 55 YDS puanı, İngilizce eğitim yapan programlar için en az 65 YDS puanı veya ÖSYM ya da YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puanın alınması zorunludur. Bu asgari puanların girilecek doktora programlarının özelliklerine göre yükseltilmesine, Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karar verilebilir. Yabancı diller üzerine yürütülen doktora programlarına öğrenci kabulü için adayların YÖK’ün kabul ettiği ikinci bir yabancı dilde YDS’den en az 55 veya dengi sınavlardan eş değer puanı almış olmaları gerekir.

(8) Sözlü mülakat ve/veya yazılı sınava girmeyen adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır.

(9) Doktora programlarına yerleştirmede adaylar, puanı en yüksek adaydan başlamak üzere başvurduğu bilim/sanat dalı içinde sıralanır. Tek bilim/sanat dalından oluşan ana bilim/ana sanat dallarında bu sıralama ana bilim/ana sanat dalı bazında yapılır.

Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurulara ilişkin ek koşullar

MADDE 28 – (1) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla TUS’tan alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(3) Temel tıp puanı, TUS’ta temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7 ve klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

(4) Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

Doktora programının süresi

MADDE 29 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programında, gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın asgari süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıldır.

(3) Doktora programında, gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara aynı programın tezsiz yüksek lisans programı açık ise bu programın gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartlarını yerine getirmiş olmaları kaydıyla yazılı talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(6) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini (21 kredi) başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme, öğrencinin yazılı isteği, danışmanının ve ilgili ana bilim dalı başkanının yazılı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

Doktora programında tez danışmanı atanması

MADDE 30 – (1) Ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının, her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyelerinden bir tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ataması zorunludur.

(2) Tez danışmanı ile öğrencinin (ders ve seminer koşullarını sağlaması halinde) birlikte belirlediği tez konusunun en geç takip eden yarıyıl kayıt yenileme tarihine kadar ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca Enstitüye önerilmesi gerekir. Tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(3) Tez önerisinin, Enstitü tarafından oluşturulan tez öneri formuna uygun olarak hazırlanması gerekir.

(4) Tez danışmanı, doktora tezi yönetebilecek niteliklere sahip, öncelikle Üniversite kadrosunda bulunan ve öğretim üyesi unvanını aldıktan sonra iki yarıyıl süreyle tezli yüksek lisans seviyesinde ders vermiş ve diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri ana bilim dalları hariç olmak üzere, başarıyla tamamlamış ve bir yüksek lisans tezi yönetmiş olan öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede söz konusu niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan Senatonun belirlediği niteliklere sahip öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Bazı doktora programlarında Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile tez danışmanlığı için programın niteliklerinin gerektirdiği ek ölçütler belirlenebilir.

(5) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, Üniversite kadrosundan veya başka bir yükseköğretim kurumundan Senatonun belirlediği niteliklere sahip bir öğretim üyesi ikinci tez danışmanı olarak atanabilir.

Seminer dersi

MADDE 31 – (1) Öğrenci doktora yeterlik sınavından en az bir yarıyıl önce seminer dersi almak zorundadır. Seminer sunumu dinleyicilere açık olarak yapılır.

(2) Seminer konusu danışman ve öğrenci tarafından belirlenir.

(3) Danışman tarafından sunuma hazır olduğu onaylanan seminer için, danışman ve öğrenci tarafından sunum tarihi belirlenir ve ana bilim/ana sanat dalı başkanlığına bildirilir.

(4) Seminer sunum tarihi, en az on beş gün önce ana bilim dalı başkanlığı tarafından Enstitüye bildirilir.

(5) Seminer sunumunun duyurusu en az yedi gün önce ana bilim dalı tarafından yapılır.

(6) Seminer sunumunun yarıyıl sonu sınavlarının son gününe kadar yapılmış olması ve notunun girilmiş olması gerekir.

(7) Danışman tarafından onaylanan seminer, doldurulmuş ve imzalanmış Seminer Teslim Formu ile birlikte ana bilim dalı başkanlığına teslim edilir.

(8) Seminer Teslim Formu ana bilim dalı başkanlığı tarafından üst yazı ile Enstitüye gönderilir.

(9) Seminer, Enstitü tarafından belirlenen Seminer Yazım Kılavuzuna uygun şekilde yazılır, bastırılır ve sunum tarihinden sonra en geç, on beş gün içinde Enstitüye teslim edilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ile kavramlar ve doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Bir öğrenci, Ekim, Ocak, Mart ve Haziran aylarında olmak üzere her yarıyıl en fazla bir kez yeterlik sınavına girebilir. Sınavın tarih ve saati, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından Enstitüye önerilir, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır. Enstitü Yönetim Kurulunun gerekli görmesi halinde sınav tarihi ve yeri değiştirilebilir.

 (3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en erken dördüncü, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar ilk yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(4) Öğrenciler doktora yeterlik sınavına belirlenen sürelerde girmedikleri takdirde söz konusu sınavdan başarısız olmuş kabul edilir.

(5) Yeterlik sınavını, doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç dokuzuncu yarıyılın sonuna kadar başarmak zorundadır.

(6) Doktora yeterlik sınavları, doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi, biri ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanı olmak üzere ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı komitesi iki yılda bir yenilenir.

(7) Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürileri en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş asıl iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İlk yedek üye Üniversite ve/veya ana bilim/ana sanat dalı dışından belirlenir.

(8) Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(9) Yeterlik sınavı, programın öğretim dilinde yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde ve Enstitü binasında yapılır.

(10) Yazılı sınav, öğrencinin ana bilim/ana sanat dalı ve bilim/sanat dallarındaki bilgisini ölçmek üzere ayrı ayrı yapılabilir. Yazılı sınav aşamasında her bir jüri üyesi öğrencinin başarı notunu 100 tam puan üzerinden değerlendirir. Yazılı sınav ortalaması en az 70 puan olan öğrenci başarılı olarak kabul edilir ve sözlü sınava alınır. Sözlü sınav ortalaması en az 70 puan olan öğrenci başarılı kabul edilir.

(11) Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(12) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümlerden bir yarıyıl sonra tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(13) Doktora yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders almasını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(14) Doktora yeterlik yazılı sınavı, kâğıt üzerinde tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Senato tarafından belirlenir.

Doktora tez izleme komitesi

MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için tez danışmanının önerisi, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile en geç bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından başka, ana bilim/ana sanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı, dilerse komite toplantılarına katılabilir ancak tez izleme komitesi üyesi olamaz.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, tez danışmanının önerisi, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Doktora tez önerisi savunması

MADDE 34 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Varsa ikinci danışman toplantılara oy hakkı olmadan katılabilir. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine ulaştırır.

(2) Tez önerisinin Enstitü tarafından oluşturulan tez öneri formuna uygun olarak hazırlanması gerekir.

(3) Eğitim dili Türkçe olan programlarda yüksek lisans tezini yabancı bir dilde hazırlamak isteyen öğrencilerin, YDS veya YÖK tarafından eş değer kabul edilen bir sınavın ilgili bölümünden en az 80 puan almış olması gerekmektedir. Yurt içi veya yurt dışında lisans ya da yüksek lisans eğitim dili ilgili yabancı dil olan programlardan mezun olan veya tezi, kendi anadilinde hazırlayacak olan öğrencilerden yabancı dil yeterlilik şartı aranmaz.

(4) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisi hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Düzeltme kararı verilmesi halinde düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, her eğitim-öğretim yarıyılında birer defa olmak üzere bir eğitim-öğretim yılında en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(7) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın altı ay içinde girmeyen ve döneminde tez raporunu sunmayan öğrenci başarısız sayılır.

(9) Tez önerisi kabul edilen bir öğrenci ilerleyen süreçte tez konusunda ve tez başlığında değişiklik yapmak istediği takdirde öncelikle öğrencinin gerekçesi, danışmanın görüşü, ana bilim/ana sanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı gereklidir. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tez konusu değişikliği onaylanan bir öğrenci için süreç doktora yeterlik sınavından sonraki basamaktan başlar. Tez konusu değişen bir öğrenci en az üç tez izleme komitesi raporu sunduktan sonra tez sınavına girmek üzere başvurabilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 35 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitünün tez yazım kurallarına uygun bir şekilde yazarak tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğretim dili Türkçe olan doktora programlarında tez öğrencisinin talebi, danışmanının teklifi ve ana bilim/ana sanat dalı başkanının onayı ile tezler İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin birinde yazılabilir.

(3) Doktora tez savunmasından önce öğrenci, tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezi, Enstitünün tez yazım kuralları yönünden denetler ve tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşünü ana bilim/ana sanat dalına bildirir.

(4) Danışman, ana bilim/ana sanat dalı başkanının da görüşünü alarak tez savunma tarihini, saatini ve jüri önerisini içeren Tez Sınav Jürisi Atama Teklif Formunu doldurur.

(5) Öğrenci, hazırladığı tez için Tez İntihal Raporu (Turnitin Programında) alır ve tez danışmanı ile birlikte Tez Savunabilirlik ve Orijinallik Beyan Formunu doldurarak imzalar.

(6) Tez savunması için belirlenen tarihten en az otuz gün önce, danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü, Tez Sınav Jüri Atama Teklifi, Tezin İntihal Raporu (oranları gösterir kısmı olması yeterli), Tez Savunabilirlik ve Orijinallik Beyan Formu evrakları ana bilim/ana sanat dalı tarafından Enstitüye iletilir. Tez ve ilgili belgelerin Enstitüye ulaşması üzerine, Enstitü Yönetim Kurulunda gündeme alınarak tez savunma tarihi ve saati onaylanır.

(7) Enstitü, alınan intihal raporunu ve davet yazılarını jüri üyelerine ve danışmana gönderir.

(8) Danışman ve jüri üyeleri, rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tezi Enstitü Yönetim Kuruluna gönderir.

(9) Doktora tezinin sonuçlanabilmesi için Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyebileceği ek kriterler dışında, başarılı olarak değerlendirilen en az üç tez izleme komitesi raporunun Enstitüye sunulması gerekir.

(10) Doktora tez jürisi, danışmanın teklifi, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş asıl iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İlk yedek üye Üniversite ve/veya ana bilim/ana sanat dalı dışından belirlenir. Varsa ikinci tez danışmanı, oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(11) Savunmaya girecek tez (spiralli şekilde) savunma tarihinden en az otuz gün önce 1’er nüsha olarak Enstitüye ve yedek üyeler dâhil jüri üyelerine öğrenci tarafından teslim edilir.

(12) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç otuz gün sonra belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Jüri toplantıları asıl ve/veya ikinci danışman olmadan eksik jüri üyesi ile yapılamaz.

(13) Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrencileri ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(14) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye/üyeler, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığına sınav tarihinden en az üç iş günü önce bilgi verir.

(15) Mazereti nedeniyle tez savunma sınavına katılamayan asıl üye/üyelerin yerine, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları danışman olmadan ya da eksik üyeli yapılamaz.

(16) İlan edilen günde yapılamayan tez savunma sınavı bir tutanakla belirlenerek ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca Enstitü müdürlüğüne bildirilir ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Jürinin ikinci kez toplanamadığı durumlarda, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu bir sonraki sınavın yeni bir jüri ile ne zaman yapılacağına karar verir.

(17) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, kapalı bir oturumda tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(18) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasının ve diğer sınav tutanaklarının jüri üyelerince eksiksiz imzalanması ve üç iş günü içerisinde ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından Enstitüye iletilmesi gerekir. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye veya üyelerin tez sınav tutanakları üzerine gerekçeli kararını yazması zorunludur.

(19) Jüri tarafından istenen düzeltmeler yapılır, 1 nüsha ciltlenmiş tez son kontrol için öğrenci tarafından Enstitüye teslim edilir. Tezinin Enstitü tarafından onaylanmasının ardından öğrenci, mezuniyet işlemlerine geçer.

(20) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(21) Tezi hakkında yeniden toplanmayı gerektirecek kadar kapsamlı düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini tekrar danışmanına teslim eder. Düzeltilmiş tez aynı jüri önünde danışmanın önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış gün ve saatte yeniden savunulur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(22) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için yazılı talepleri halinde aynı programın tezsiz yüksek lisans programı açık ise, tezsiz yüksek lisans programını bitirmek için belirlenmiş olan asgari şartlarını yerine getirmek kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 36 – (1) Doktora programının bütün gereklerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için;

a) Savunma sınavı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Mezuniyet İşlemleri Formunu,

b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan ve şekil yönünden uygun bulunan tezin Enstitü tarafından belirlenen sayıda basılmış ve ciltlenmiş kopyasını,

c) Bir adet Tez Savunabilirlik ve Orijinallik Beyan Formunu, 

ç) İki adet Tez Veri Giriş Formunu,

d) Enstitü talimatlarına göre hazırlanmış tezin onay sayfası olmaksızın elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasını,

Enstitüye eksiksiz olarak teslim etmiş olması gerekir.

(2) İlgili bütün belge ve bilgiler Enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası Enstitü Yönetim Kurulunca incelenerek öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Mezuniyetine karar verilen doktora öğrencisine doktora diploması verilir. Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu ana bilim/ana sanat dalı ile birlikte programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu önünde savunulduğu tarihtir.

(3) Diploma düzenleninceye kadar diploma yerine geçmek üzere öğrencinin yazılı talebi üzerine geçici mezuniyet belgesi verilir.

(4) Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde tezin teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş değeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programının amacı; öğrencinin, alanında gerekli bilgi birikimini kazanmasını, bağımsız araştırma yapmasını, sanatsal olgu ve olayları geniş ve derinlemesine bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmasını, yeni sentezlere ulaşmasını, özgün yaratıcılık gerektiren bir tez/sanat etkinliği gerçekleştirmesini sağlamaktır.

(3) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile doktora veya sanatta yeterlik uzmanlık alan dersi ve tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere toplam 240 AKTS krediden oluşur.

(4) Sanatta yeterlik programı, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 42 kredilik on dört ders, uygulamalar ile doktora veya sanatta yeterlik uzmanlık alan dersi ve tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere toplam 300 AKTS krediden oluşur.

(5) Sanatta yeterlik programına kayıtlı bir öğrenci, yüksek lisans eğitimi sırasında almamış ise bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersi, almak ve başarmakla yükümlüdür.

(6) Sanatta yeterlik programlarında tez danışmanının teklifi, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü müdürünün onayı ile diğer lisansüstü programlardan, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(7) Lisans dersleri, ders sayısı ve kredi hesabında dikkate alınmaz.

(8) Eksikliklerini gidermek amacı ile danışmanının yazılı talebi ve gerekçesi, ana bilim/ana sanat dalı başkanının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile ders yükünü tamamlayan öğrenciye en fazla iki ders daha verilebilir. Öğrencinin bu derslerden alacağı harfler genel not ortalamasına katılmaz, ancak öğrenci belirlenen bu derslerde başarılı olmak zorundadır. Bu dersler not çizelgesinde (transkript) belirtilir.

Sanatta yeterlik programına başvuru ve kabul koşulları

MADDE 38 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eş değer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların sözel puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların, lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan ve başvurduğu programın puan türünde 90 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programına başvuracak adayların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler ve programların özelliklerine göre adayların yerleştirme puanlarının nasıl oluşturulacağı Senato tarafından belirlenir.

(4) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından Türkçe eğitim yapan programlar için en az 55 puan; İngilizce eğitim yapan programlar için en az 65 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilebilir.

(5) Güzel sanatlar fakültesinin ve konservatuvara bağlı ana bilim/ana sanat dallarının sanatta yeterlik programları hariç diğer sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının %50’si, sözlü mülakat veya yazılı sınavının ya da bilimsel değerlendirmenin %25’i, yüksek lisans derecesi ile başvuranların yüksek lisans not ortalamasının %25’i, lisans derecesi ile başvuranların lisans not ortalamasının %25’i değerlendirmeye alınarak hesaplanacak başarı puanının 65’ten düşük olmaması gerekir.

(6) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvara bağlı ana bilim/ana sanat dallarının sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(7) Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuvara bağlı ana bilim/ana sanat dallarının sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde yerleştirme puanı; lisans derecesi ile başvuran adayın lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayın yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve mülakat puanının %50’si değerlendirmeye alınarak hesaplanacak puanın 65’ten düşük olmaması gerekir.

(8) Sanatta yeterlik programlarına Enstitünün önerisi ve Senatonun onayı ile yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

(9) Sözlü mülakat ve/veya yazılı sınavına girmeyen adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır.

(10) Sanatta yeterlik programlarına yerleştirmede adaylar puanlarına göre en yüksekten itibaren başvurduğu bilim/sanat dalı içinde sıralanır. Tek bilim/sanat dalından oluşan ana bilim/ana sanat dallarında bu sıralama ana bilim/ana sanat dalı bazında yapılır.

Sanatta yeterlik programının süresi

MADDE 39 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programında, gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın asgari süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıldır.

(3) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) Sanatta yeterlik programından, süresinden önce mezun olabilecek öğrencilerin durumu, Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği ve Senato tarafından onaylanmış sanatta yeterlik programını bitirme kriterlerini yerine getirmek şartı ile danışmanının yazılı talebi ve gerekçesi, ana bilim/ana sanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile karara bağlanır.

Sanatta yeterlik programında tez danışmanı atanması

MADDE 40 – (1) Ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının, her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyelerinden bir tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ataması zorunludur.

(2) Danışman ile öğrencinin (ders ve uygulama koşullarını sağlaması halinde) birlikte belirlediği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını birlikte belirlediği tez konusunun en geç takip eden yarıyıl kayıt yenileme tarihine kadar ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca Enstitüye önerilmesi gerekir. Tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(3) Sanatta yeterlik programında tez danışmanı, tezi yönetebilecek niteliklere sahip, öncelikle Üniversite kadrosunda bulunan ve öğretim üyesi unvanını aldıktan sonra iki yarıyıl süreyle tezli yüksek lisans programında ders vermiş ve başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede söz konusu niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan Senatonun belirlediği niteliklere sahip öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(4) Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile bazı sanatta yeterlik programlarında tez danışmanlığı için programın gerektirdiği ek kriterler belirlenebilir.

(5) Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Üniversite kadrosu dışından veya başka bir yükseköğretim kurumundan Senatonun belirlediği niteliklere sahip bir öğretim üyesi ikinci tez danışmanı olarak atanabilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik programında tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Enstitünün tez yazım kurallarına uygun bir şekilde yazarak tez veya çalışmasını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğretim dili Türkçe olan sanatta yeterlik programlarında, tez öğrencisinin talebi, danışmanının teklifi ve ana bilim/ana sanat dalı başkanının onayı ile tezler İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin birinde yazılabilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışması savunmasından önce öğrenci, tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, söz konusu tezi Enstitünün tez yazım kuralları yönünden inceler ve tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşünü ana bilim/ana sanat dalına bildirir.

(4) Danışman, ana bilim/ana sanat dalı başkanının da görüşünü alarak tez savunma tarihini, saatini ve jüri önerisini içeren Tez Sınav Jürisi Atama Teklif Formunu doldurur.

(5) Öğrenci, hazırladığı tez için Tez İntihal Raporu (Turnitin Programında) alır ve tez danışmanı ile birlikte Tez Savunabilirlik ve Orijinallik Beyan Formunu doldurarak imzalar.

(6) Tez savunması için belirlenen tarihten en az otuz gün önce, danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü, Tez Sınav Jüri Atama Teklifi, Tezin İntihal Raporu (oranları gösterir kısmı olması yeterli), Tez Savunabilirlik ve Orijinallik Beyan Formu evrakları ana bilim/ana sanat dalı tarafından Enstitüye iletilir. Tez ve ilgili belgelerin Enstitüye ulaşması üzerine, Enstitü Yönetim Kurulunda gündeme alınarak tez savunma tarihi ve saati onaylanır.

(7) Enstitü, alınan intihal raporunu ve davet yazılarını jüri üyelerine ve danışmana gönderir.

(8) Danışman ve jüri üyeleri, rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tezi Enstitü Yönetim Kuruluna gönderir.

(9) Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanabilmesi için Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyebileceği ek kriterler dışında başarılı olarak değerlendirilen en az üç tez izleme komitesi raporunun Enstitüye sunulması gerekir.

(10) Sanatta yeterlik jürisi, danışmanın teklifi ve ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. İlk yedek üye Üniversite ve/veya ana bilim/ana sanat dalı dışından belirlenir. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(11) Savunmaya girecek tez (spiralli şekilde) savunma tarihinden en az otuz gün önce 1’er nüsha olarak Enstitüye ve yedek üyeler dâhil jüri üyelerine öğrenci tarafından teslim edilir.

(12) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç otuz gün sonra belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Jüri toplantıları asıl ve/veya ikinci danışman olmadan eksik jüri üyesi ile yapılamaz.

(13) Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrencileri ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(14) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye/üyeler, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığına sınav tarihinden en az üç iş günü önce bilgi verir.

(15) Mazereti nedeniyle tez savunma sınavına katılamayan asıl üye/üyelerin yerine, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları danışman olmadan ya da eksik üyeli yapılamaz.

(16) İlan edilen günde yapılamayan tez savunma sınavı bir tutanakla belirlenerek ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca Enstitü müdürlüğüne bildirilir ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Jürinin ikinci kez toplanamadığı durumlarda, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu bir sonraki sınavın yeni bir jüri ile ne zaman yapılacağına karar verir.

(17) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(18) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasının ve diğer sınav tutanaklarının jüri üyelerince eksiksiz imzalanması ve üç iş günü içerisinde ana bilim dalı başkanlığı tarafından Enstitüye iletilmesi gerekir. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye veya üyelerin tez sınav tutanakları üzerine gerekçeli kararını yazması zorunludur.

(19) Jüri tarafından istenen düzeltmeler yapılır, 1 nüsha ciltlenmiş tez son kontrol için öğrenci tarafından Enstitüye teslim edilir. Tezinin Enstitü tarafından onaylanmasının ardından öğrenci, mezuniyet işlemlerine geçer.

(20) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(21) Sanatta yeterlik çalışması hakkında yeniden toplanmayı gerektirecek kadar kapsamlı düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini tekrar danışmanına teslim eder. Düzeltilmiş tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması aynı jüri önünde danışmanın önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış gün ve saatte yeniden savunulur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(22) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezi, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayanlara aynı programın tezsiz yüksek lisans programı açık ise bu programı bitirmek için gerekli kriterleri sağlayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik programının bütün gereklerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için;

a) Savunma sınavı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Mezuniyet İşlemleri Formunu,

b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan ve şekil yönünden uygun bulunan tezin Enstitü tarafından belirlenen sayıda basılmış ve ciltlenmiş kopyasını,

c) Bir adet Tez Savunabilirlik ve Orijinallik Beyan Formunu, 

ç) İki adet Tez Veri Giriş Formunu,

d) Enstitü talimatlarına göre hazırlanmış tezin onay sayfası olmaksızın elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasını,

Enstitüye eksiksiz olarak teslim etmiş olması gerekmektedir.

(2) İlgili bütün belge ve bilgiler Enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası Enstitü Yönetim Kurulunca incelenerek öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Mezuniyetine karar verilen öğrenciye sanatta yeterlik diploması verilir. Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu ana bilim/ana sanat dalı ile birlikte programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Diploma düzenleninceye kadar diploma yerine geçmek üzere öğrencinin yazılı talebi üzerine geçici mezuniyet belgesi verilir.

(4) Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde tezin teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar ve Notlar ile İlgili Esaslar

Dersler

MADDE 43 – (1) Bir lisansüstü programdaki tüm derslerin kodları, adları, kredi ve AKTS kredileri, derslerin içerikleri, programın ders müfredatı, her yarıyılda öğrencilerin alacağı zorunlu/seçmeli dersler, tez, uzmanlık alanı, seminer, bilimsel araştırma teknikleri ve araştırma ve yayın etiği konularını içeren ders ve benzeri çalışmalardan oluşan dersler, programın ders kataloğunda yer alır. Ders kataloglarındaki değişiklikler ilgili ana bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi, Enstitü Kurulunun ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Yüksek lisans dersleri; doktor unvanını aldıktan sonra en az iki yarıyıl süreyle bir yükseköğretim kurumunda lisans seviyesinde ders vermiş öğretim üyeleri tarafından verilir. Doktora ve sanatta yeterlik programlarında dersler doktor unvanını aldıktan sonra en az iki yarıyıl süreyle bir yükseköğretim kurumunda yüksek lisans seviyesinde ders vermiş öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde ana bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Kurulunun onayı ile Üniversite dışından bu şartları sağlayan doktor unvanına sahip olanlar da ders verebilir.

(3) Her bir öğretim üyesi, bir yarıyılda en fazla (bilimsel araştırma ve etik konulu ders hariç) 3 seçmeli ders verebilir. Bir öğrenci, aynı öğretim üyesinden bir lisansüstü programındaki eğitimi süresince toplamda (Enstitünün ve ana bilim dalının zorunlu dersleri, seminer, uzmanlık alan dersi ve tez hariç) en fazla 4 ders alabilir.

(4) Öğretim üyeleri tarafından açılması önerilen dersler, her eğitim-öğretim dönemi başında ana bilim/ana sanat dalı kurulu tarafından belirlenir ve Enstitü Kurulu tarafından onaylanır. Açılmak üzere önerilen dersler eğitim ve öğretim yarıyılı başlamadan en geç bir hafta önce öğrencilere duyurulur ve kayıt sistemine girilir. Fiili olarak açılan tüm dersler dönem başından en geç iki hafta içinde ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından Enstitüye gönderilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır.

(5) Programlarda bazı dersler, ön şartlı dersler olarak konulabilir. Ön şartlı derslerin alınabilmesi için önceki yarıyıllarda ön şart olan dersin başarılmış olması zorunludur.

(6) Enstitü düzeyinde ortak zorunlu dersler de konulabilir. Bu dersler, lisansüstü programlarında belirtilen en az yirmi bir kredi miktarının ve yedi ders sayısının hesabında dikkate alınmaz.

(7) Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki zorunlu derslerin ve varsa ortak zorunlu derslerin tamamını almak ve başarmak zorundadır. Öğrenci, programındaki seçmeli derslerin yanı sıra diğer programlardaki seçmeli ve/veya zorunlu derslerden de seçmeli ders alabilir. Seçmeli dersten başarısız olması halinde, öğrenci bu dersi veya eş değer bir dersi daha sonraki dönemlerde almak ve başarmak zorundadır.

(8) Birinci öğretim öğrencisinin, birinci öğretim programlarından; ikinci öğretim öğrencisinin, ikinci öğretim programlarından; uzaktan eğitim öğrencisinin ise uzaktan eğitim programlarından ders alması esastır. Bununla birlikte ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato kararlarına göre, kayıtlı olunan program türü dışındaki başka bir programdan da ders alınması, Enstitü Kurulunca kararlaştırılabilir.

(9) Seminer dersi, tezsiz yüksek lisans ve sanatta yeterlik programları dışındaki diğer tüm programlarda zorunlu olup öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konuyu inceleme ve sözlü olarak sunmayı kapsayan bir çalışmadır. Değerlendirmesi danışman tarafından yapılır. Seminer kitapçığının tez yazım kılavuzuna uygun şekilde yazılması, bastırılması ve Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.

(10) Uzmanlık alan dersi, tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer lisansüstü programlarda öğretim üyesinin, danışmanlığını yaptığı öğrencilere, çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılmasını, çalışma disiplininin kazandırılmasını, güncel bilimsel yazıları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik teorik bir derstir. Danışman, ilgili öğrenci lisansüstü eğitime başladığı dönemden itibaren her yarıyıl danışmanı olduğu öğrenciler için uzmanlık alan dersini açar ve öğretim üyesinin danışmanlık görevi sona erinceye kadar devam eder. Uzmanlık alan dersi danışmanlık yapılan öğrenci sayısı dikkate alınmaksızın tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri için altı saattir.

(11) Dönem projesi dersi, tezsiz yüksek lisans programlarında yer alan zorunlu ve kredisiz bir derstir. Dönem projesinin, tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılması, bastırılması ve Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.

(12) Danışman, tez çalışmalarını izleyebilmek amacıyla her öğrenci için haftada bir saat danışmanlık saati belirler.

Devam zorunluluğu

MADDE 44 – (1) Öğrenciler uzaktan eğitim programları hariç, diğer lisansüstü programlarda derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır.

(2) Teorik derslerde devam zorunluluğu %70, uygulamalı derslerde ise %80’dir.

(3) Bilişim teknolojisi ile uzaktan eğitim olarak işlenebilecek tez, dönem projesi, uzmanlık alanı ve seminer gibi derslerde devam şartı aranmaz.

(4) Enstitü Kurulu uygun gördüğü takdirde araştırma yöntemleri ve bilimsel etik dersi belirtilen gün ve saatte sınavlara girilmesi şartı ile devam zorunluluğu olmaksızın teknolojik imkânlardan faydalanarak uzaktan eğitim olarak işlenebilir.

(5) Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

(6) Kayıtlı olduğu dersin devam şartını yerine getirmeyen öğrenci, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına alınmaz. Devamsızlık nedeniyle başarısız olduğu derse tekrar kayıt yaptıran öğrenci, derse devam etmek zorundadır.

(7) Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak Senato tarafından onaylanan müfredat programı uyarınca belirlenen ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü ve benzeri ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir.

Ders ve mazeret sınavları

MADDE 45 – (1) Öğrenciler ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalarına ek olarak yarıyıl sonu sınavına ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır.

(2) Ara sınav sayısı; bir sınavdan az, üç sınavdan fazla olmamak şartı ile dönem başında ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.

(3) Yarıyıl sonu sınavları, Üniversite tarafından belirlenen ve duyurulan yer ve zamanda yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarının dönem sonu notuna katkısı %40’tan az, %60’tan fazla olamaz.

(4) Haklı ve geçerli görülen bir nedenle yarıyıl/yıl içi sınavlarına giremeyen öğrenciye, mazeretini belgelendirmek koşuluyla ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının belirlediği tarihte mazeret sınavı hakkı verilebilir.

(5) Yarıyıl sonu sınavına giremeyen, girip başarısız olan ya da not yükseltmek isteyen öğrenciler bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavında alınan not, yarıyıl sonu sınav notu olarak değerlendirilir.

Derslerin kredi ve AKTS kredi değerleri

MADDE 46 – (1) Lisansüstü programlardaki derslerin kredi ve AKTS kredi değerlerinin oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak AKTS ders kredileri hesaplanır.

(2) Seminer, uzmanlık alan dersi, dönem projesi ve tez çalışması gibi dersler, kredisi olmamasına rağmen AKTS olarak kredilendirilir.

Not değerlendirme

MADDE 47 – (1) Lisansüstü derslerin sınavları doğrudan değerlendirme yöntemi ile harf notu olarak değerlendirilir. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu ve harfi; ara sınavlar ve sayısı, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Uzaktan eğitim programlarındaki sınav ve değerlendirme işlemleri, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Kredisiz dersler yarıyıl ve genel not ortalamasına katılmaz.

(3) Öğrencilere, not ortalamasına katılan kredili dersler için aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak verilir.

Puan                    Ders notu              Katsayı

90-100                     AA                     4,00

85-89                       BA                     3,50

80-84                       BB                      3,00

75-79                       CB                      2,50

70-74                       CC                      2,00

60-69                       DC                     1,50

50-59                       DD                     1,00

40-49                       FD                      0,50

39 ve aşağısı             FF                      0,00

(4) Not ortalamasına katılmayan ve kredisi olmayan diğer derslerin harf notları şunlardır:

a) Başarılı notu (S), kredisiz derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir.

b) Devam eden notu (P), kredisiz derslerini geliştirerek başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir. Devam eden uzmanlık alan derslerine ve tez çalışmasına P notu verilir. Mezun durumdaki öğrencilerin uzmanlık alan dersine ve tez çalışmasına ise S (Başarılı) notu verilir.

c) Başarısız notu (U), kredisiz derslerini başarıyla sürdüremeyen öğrencilere verilir.

(5) Eksik notu (I), aşağıda belirtilen durumlarda verilmektedir:

a) Hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere eksik notu (I) verilir. Öğrenci, bir dersten (I) notu aldığı takdirde, notların Enstitüye teslim tarihinden itibaren on beş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu on beş gün sonra kendiliğinden (FF) notuna dönüşür. Bu süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde öğrencinin başvurusu, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

b) Seminer dersini veya dönem projesini başarıyla tamamlayıp sunan öğrenciye eksik notu (I) verilir. Öğrenci seminer veya dönem projesinin basılmış nüshasını Enstitüye teslim ettiğinde (I) notu, başarılı (S) notuna dönüşür. Belirlenen süre içerisinde seminerini veya dönem projesini Enstitüye teslim etmeyen öğrencinin (I) notu, başarısız (U) notuna dönüşür.

(6) Devamsızlık nedeniyle başarısız notu (NA), derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. (NA) notu, not ortalamaları hesabında (FF) notu gibi işlem görür.

Not ortalamaları

MADDE 48 – (1) Lisansüstü öğrencilerin başarı durumlarının ve not ortalamalarının hangi kredi sistemi (yerel ve/veya AKTS) ile hesaplanacağına Senato tarafından karar verilir. Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda genel not ortalamaları Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısı çarpılarak elde edilir.

(2) Öğrencinin yarıyıl not ortalamasını bulmak için öğrencinin o yarıyılda aldığı not ortalamasına katılan tüm derslerden topladığı kredi tutarı aynı derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edildiği tarihten itibaren ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca belirlenen en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu not ortalamasına katılan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır.

(3) Öğrencinin kredili ve kredisiz bütün derslerden aldığı notlar not çizelgesine (transkript) geçirilir.

Notlarda maddi hata

MADDE 49 – (1) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan yarıyıl sonu ders notu ve/veya harflerine ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde düzeltme istemi, öğrencinin ve/veya öğretim elemanının ana bilim/ana sanat dalı başkanlığına yazılı başvurusu üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç takip eden yarıyılın ders ekleme-bırakma süresi sonuna kadar düzeltilmiş olması gerekir.

(2) Yarıyıl sonu sınav sonuçları, her yıl lisansüstü eğitim için Enstitü tarafından ilan edilen akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde sisteme girilir. Süresi içerisinde not girişi yapılamaması durumunda, sürenin bitimini takip eden on gün içerisinde ana bilim/ana sanat dalı kurulunun mazeret bildiren kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile not girişi yapılabilir.

Ders tekrarı ve başarı notu

MADDE 50 – (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için kredili derslerden yarıyıl/yılsonu notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az (CC), doktora öğrencisinin (CB); kredisiz derslerden ise (S) notu almış olması gerekir.

(2) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu derslere tekrar açıldığı ilk yarıyılda kayıt olmak zorundadır.

(3) Öğrenciler, başarısız oldukları seçmeli dersleri tekrar açıldığı ilk yarıyılda alabilir veya yerine danışmanları tarafından uygun görülen ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile eş değerliği kabul edilen dersleri alabilir. Yarıyıl sonunda eş değerliği kabul edilen derslerden başarı sağlanması halinde, not çizelgesinde (transkript) yer alan başarısız not veya notların silinmesi için öğrencinin, en geç takip eden yarıyılın ders ekleme-bırakma süresi sonuna kadar ana bilim/ana sanat dalı başkanlığına yazılı başvuruda bulunması gerekir.

(4) Derslerini başarılı olarak tamamlamış olan yüksek lisans öğrencisinin programdan mezun olabilmesi için genel not ortalaması en az 2,50, doktora ve sanatta yeterlik öğrencisinin ise genel not ortalamasının en az 3,00 olması gerekir.

 (5) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrar alabilir veya ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca bu derslere eş değer kabul edilen dersleri alabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Bilimsel Hazırlık Programı, Yatay Geçiş ve Özel Öğrenci Kabulü

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar

MADDE 51 – (1) Lisans veya yüksek lisans derecesini, kabul edildikleri lisansüstü programlarından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan lisansüstü öğrencileri için ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması için önerilen dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez ve bu derslerden alınan notlar lisansüstü Ağırlık Genel Not Ortalaması (AGNO) hesabına dâhil edilmez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Yüksek lisans öğrencileri bilimsel hazırlık derslerini lisans derslerinden, doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri ise lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derse devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve diğer esaslarda öğrencinin ders aldığı programa ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programındaki bir yüksek lisans öğrencisi bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile lisansüstü programa yönelik bir yarıyılda en çok iki ders alabilir.

(7) Bilimsel hazırlık dersleri kredisiz olarak alınır ve dersin geçme notu, alındığı programın başarı kriterlerine göre değerlendirilir. Ancak, ders notları not çizelgesine başarılı (S) veya başarısız (U) şeklinde işlenir ve ortalamaya katılmaz.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 52 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.

(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(3) Özel öğrenci statüsünde kabul edilen öğrenciler, bir yarıyılda en çok iki ders alabilirler ve devam ettikleri derslerde kayıtlı öğrencilerin tabi oldukları mevzuat hükümlerine tabidirler.

(4) Tam zamanlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilemez.

(5) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, derse katılma dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak akademik imkânlardan yararlanabilirler.

(6) Öğretim dili İngilizce olan lisansüstü programlara özel öğrenci statüsünde ders alınabilmesi için Enstitü Kurulunca belirlenen yabancı dil puanının alınmış olması gerekir.

(7) Özel öğrencilerden alınacak eğitime katkı payı, her yıl Cumhurbaşkanınca ilgili program için belirlenen ortalama maliyet tutarı üzerinden Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

(8) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldıkları ve başarılı oldukları derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler öğrencilerin kayıt yaptırdıkları lisansüstü programın asgari kredisinin %50’sini geçmemek koşuluyla öğrencinin yazılı talebi, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının görüşü doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

(9) Özel öğrenci, tez çalışması yapamaz, sadece lisansüstü programlardan ders alabilir.

(10) Özel öğrenci olmak, Üniversitenin herhangi bir lisansüstü programına kayıt hakkı vermez.

(11) Özel öğrenci, bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. Bu öğrenciye dönem sonunda başarı durumunu gösteren bir belge verilir. 

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 53 – (1) Enstitünün bir başka ana bilim/ana sanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun enstitülerine bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve aldığı derslerde başarılı olmuş bir öğrenci, süresi içinde istenen belgelerle başvurması koşuluyla ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bir başka lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın ilgili lisansüstü program için gerekli başvuru ve kabul koşullarını sağlıyor olması gerekir.

(3) Lisansüstü programlarda yatay geçiş kontenjanları, ana bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile her yarıyıl belirlenir ve Enstitünün internet sayfasında ilan edilir.

(4) Yatay geçiş başvurusu, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca incelenir ve koşulları sağladığı belirlenen öğrenciler not ortalamasına göre sıralanır. Kontenjan sayısı kadar öğrenci, ana bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yatay geçiş hakkı kazanır.

(5) Kabul sonrası öğrencinin intibak işlemleri ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(6) Yatay geçiş için aşağıdaki asgari koşulları sağlayan lisansüstü öğrencisinin ana bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile programa intibakı yapılır:

a) Öğrencinin yatay geçişe başvurabilmesi için en erken birinci yarıyılın sonunda en geç üçüncü yarıyılın başında olması gerekir.

b) Doktora/sanatta yeterlilik programına başvuru için gerekli olan yabancı dil yeterlik koşulunun sağlanmış olması gerekir.

(7) Lisansüstü programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler ders yükünü tamamlamış olsalar bile, zorunlu derslerini almamış iseler bu dersler aldırılır. Ayrıca danışman ve ana bilim dalı önerisiyle ilave en fazla iki ders aldırılabilir.  

Misafir öğrenci kabulü

MADDE 54 – (1) Enstitüden misafir statüsünde ders almak isteyen öğrenciler; kayıtlı olduğu üniversitenin enstitüsü aracılığı ile başvuru yapabilir. Öğrencinin bu talebi Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve ilgili ana bilim dalına bilgi verilir.

(2) Bir dönemden fazla ders almak isteyen öğrenci her akademik yarıyıl başında başvurusunu yenilemelidir.

(3) Misafir öğrenci tez çalışması yapamaz.

(4) Misafir öğrenci olmak, Üniversitenin herhangi bir lisansüstü programına kayıt hakkı vermez.

(5)  Misafir öğrenci, bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. Dönem sonunda Enstitüye öğrencinin başarı durumunu gösteren bilgi, ayrıca talep edilmesi durumunda öğrenciye de belge verilir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 55 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adayların listesi ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca Enstitüye iletilir. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kayıt hakkı kazanan adayların listesi kesinleşir ve Enstitü internet sayfasında ilan edilir. İlandan itibaren maddi hatalar için iki iş günü itiraz süresi verilir. İtirazlar ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığına yapılır ve bu ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca değerlendirilir. İtiraz süresi sonunda listeler, üç iş günü içinde tekrar Enstitüye iletilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Kesin kayıt hakkı kazananlar, yedekleri ile birlikte Enstitünün internet sayfasında tekrar ilan edilir.

(2) Kesin kayıt, ilanda belirtilen şartlar dâhilinde, Enstitünün istediği belgeler ile birlikte süresi içerisinde Enstitüye bizzat kendisi veya resmî vekili aracılığı ile başvurularak yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt sırasında başvuru için istenen belgelerin aslını veya noter ya da mezun olduğu yükseköğretim kurumu tarafından onaylı örneğini Enstitüye teslim eder. Kayıtlar Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile elektronik ortamda yapılabilir.

(3) Kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayan asıl adaylar yerine, ilan edilmiş ise yedek listedeki adaylar ilan edilen süre içinde sıralamaya göre kayıt yaptırırlar.

(4) Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte ya da tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. Mezun olanların diploma dâhil tüm belgeleri de iptal edilir. Yatırılan öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri geri ödenmez. Adli işlemler için gerekli girişimlerde bulunulur.

Kayıt yenileme

MADDE 56 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde ders kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(2) Mazereti sebebi ile akademik takvimde ders kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, öğretimin başlangıcından itibaren en geç on gün içinde olmak koşuluyla yazılı gerekçelerini ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığına iletir. Gerekçesi kabul edilen öğrencinin kaydı ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

(3) Öğrenci katkı payı, öğrenim ücreti gibi yükümlülükleri olan öğrenciler, Senato tarafından belirlenen süre içerisinde ilgili yükümlülüklerini yerine getirerek kayıtlarını yenilerler. Aksi durumda, öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini süresi içerisinde yatırmama mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilenler hariç, öğrenciler o dönem kayıt yaptıramazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrenci tez aşamasında olsa dahi danışmanı ve/veya tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl başarısız sayılır. Bu durumda geçen süreler öğrenim süresinden sayılır.

(4) Öğrencinin, üst üste iki yarıyıl kayıt yenilememesi halinde, danışmanın görevi sona erer. Kaydını yenileyen öğrenci için kayıt yenilediği yarıyıl itibarıyla yeniden danışman atanır.

Kayıt dondurma

MADDE 57 – (1) Lisansüstü öğrencilerin kayıtları, ilgili ana bilim/ana sanat dalı kurulunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile dondurulabilir.

(2) Azami kayıt dondurma süresi; bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek lisansta en fazla bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta en fazla iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte en fazla dört yarıyıldır. Askerlik halinde askerlik süresince kayıt dondurulabilir.

(3) Öğrenci, mazeretinin süresinden önce sona ermesi halinde varsa katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülüğünü yerine getirerek kaydının açılmasını talep edebilir.

(4) Öğrencinin izinli olduğu dönemler normal eğitim ve öğretim dönemine sayılmaz.

(5) İzin süresi sonunda kaydını yenilemeyenlerin ilişiği kesilir.

(6) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 58 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir.

(2) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan öğrencilerin varsa katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalarla belirlenir.

(3) Özel öğrenci olarak kabul edilenler katkı payı/öğrenim ücretini ilgili programda kayıtlı öğrenciler gibi öderler.

(4) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim ve öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların o yarıyıla ilişkin ödedikleri öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez.

İlişik kesme

MADDE 59 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin, bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirmedikleri takdirde Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilere, talepleri üzerine, kayıt sırasında verdikleri belgelerin fotokopisi alındıktan sonra asılları geri verilir.

(3) Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenci hakkında ilişik kesme gerekçesinin oluştuğu tarihe kadar tüm eğitim faaliyetlerinin özetini ve varsa aldığı disiplin cezalarını gösteren bir ilişik kesme belgesi düzenlenir. Talep edilmesi halinde belgenin bir kopyası öğrenciye verilir.

(4) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne başvurur. Enstitü Müdürlüğünün uygun görmesi üzerine kayıt silinir. Bu takdirde ödenmiş olan öğrenci katkı payları iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencinin durumu, ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Ders saydırma/intibak

MADDE 60 – (1) Öğrencilerin muafiyet işlemleri ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının görüşü doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

(2) Muafiyet talebinde bulunacak öğrencilerin akademik takvimde belirtilen süre içinde öğrencisi oldukları ana bilim/ana sanat dalı başkanlığına başvurmaları gerekir.

(3) Kredisiz dersin saydırılması durumunda üst döneme intibak yapılmaz.

(4) Diploma alınarak tamamlanmış bir programın dersleri bir başka programa sayılmaz.

(5) Ders içeriğinin, eş değer sayılması istenen ders ile en az %80 oranında (dersin haftalık ders planı baz alınarak) benzer olduğu, ders sorumlusunun görüşü dikkate alınarak ana bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir.

(6) Ders eş değerliğinin değerlendirilmesinde dersin kredisi (ulusal ve AKTS kredisi) ve içeriği dikkate alınır. Eş değer sayılacak dersin ulusal ve AKTS kredisinin öğrencinin programındaki dersin kredisiyle aynı ya da daha fazla olması gerekir. Ders adının eş değer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez.

(7) Diğer lisansüstü programlardan alınan derslerin muaf olarak sayılabilmesi için; muafiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin başarı notunun, 47 nci maddede belirlenen harf notlarından yüksek lisans için en az CC harf notu veya karşılığı, doktora için en az CB harf notu veya karşılığı olması gerekir.

(8) Muaf olunması talep edilen dersin başarı notu, harf notu olarak değil de yeterli, başarılı ve benzeri şeklinde belirtilmişse ve bu derse karşılık bir harf notu verilmesi gerekiyorsa, transkriptte ilgili dersin başarı notu CC olarak işlenir.

(9) Seminer dersinden muafiyet talep edilemez.

(10) Muafiyetle ilgili bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda Enstitü Yönetim Kurulu yetkilidir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İstisnai durumlar

MADDE 61 – (1) Lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar Enstitü Yönetim Kurulunun talebi ile Senato tarafından belirlenir.

(2) Lisansüstü programların tüm eğitim ve öğretim faaliyetleri, ilgili programın açıldığı kampüste yürütülür.

(3) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık, doktoraya eş değer düzeyde olup bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Disiplin

MADDE 62 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler disiplin konularında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine tabidir. Kayıt silinmesini gerektiren disiplin cezası almış olan öğrencinin Enstitüyle ilişiği kesilir ve bu öğrenci Üniversitenin lisansüstü programlarına yeniden başvuramaz.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 64 – (1) 7/9/2020 tarihli ve 31237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 4 üncü maddenin ikinci fıkrası uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü yürütür.