5 Eylül 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31589

YÖNETMELİK

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/7/2017 tarihli ve 30133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tez danışmanının, YÖK tarafından belirlenen yabancı dille ders verme kriterlerini sağlaması veya eğitiminin bir aşamasını lisans ya da lisansüstü İngilizce eğitim yapılan bir üniversitede tamamlamış olması,

b) Öğrencinin İngilizce YDS’den en az 80 veya ÜAK’ce kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olması (tez danışmanının lisansüstü tezin İngilizce olarak hazırlanması için onay vermesi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, yabancı uyruklu lisansüstü öğrenciler için bu koşul uygulanmayabilir),”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

24/7/2017

30133

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/11/2017

30253

2-

29/3/2021

31438