5 Eylül 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31589

YÖNETMELİK

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/4/2003 tarihli ve 25075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (e), (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Çeşitli sebeplerle bazı dersleri alamayan öğrenciler ile aldıkları dersten başarısız olan veya not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrencilere yeni bir imkan tanımak,”

“e) İstanbul Ticaret Üniversitesi dışındaki üniversite öğrencilerine, kamu ve özel sektör personeline, Üniversitede okutulan dersleri izleme olanağını sunmak,

f) Diğer üniversitelerin öğretim elemanlarının, Üniversiteye katkıda bulunmalarını sağlamak,”

“g) Üniversitenin eğitim ve öğretim imkanlarını yaz aylarında da öğrencilerin hizmetine sunmak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yaz öğretimi; İngilizce Hazırlık Programı, önlisans, lisans ve yüksek lisans olmak üzere İstanbul Ticaret Üniversitesinin tüm eğitim ve öğretim birimlerinde açılabilir.

Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait devamsız veya başarısız olduğu ve genel not ortalamasını (GNO) yükseltmek için daha önce başarılı olduğu dersler ile hiç almadığı en fazla 2 dersi alabilir. ERASMUS öğrenci değişim programı kapsamında yurt dışına giden öğrencilerin yaz öğretiminde alacakları tüm dersler önceki yarıyıllarda alamadıkları veya alıp başarısız oldukları derslerden oluşabilir.

Bahar yarıyılı sonunda o yarıyıla kadar alması gereken tüm dersleri almış ve başarmış olmaları kaydıyla GNO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler, akademik danışman görüşü ve ilgili fakülte/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile bir üst sınıftan en fazla 2 ders alabilirler.

Derslere % 70 devam zorunludur. Devam şartını daha önce yerine getirmiş olmak o derse yaz öğretiminde devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yaz öğretiminde açılacak dersler ve ders verecek öğretim elemanları, ilgili fakülte/meslek yüksekokulu/enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Yaz öğretiminde İngilizce Hazırlık Programı kapsamında açılacak dersler ve ders verecek öğretim elemanları, İngilizce Hazırlık Programı Koordinatörlüğünün teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile aynı fıkranın (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yaz öğretimi çerçevesi içinde açılan İngilizce Hazırlık Programı eğitim ve öğretimine ait ek düzenlemeler şunlardır:”

“a) İngilizce Hazırlık Programının ikinci yarıyılı sonunda yapılan İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavında (İYES) başarısız olan İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencileri, istedikleri takdirde yaz öğretimine devam edebilirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İngilizce Hazırlık Programı dışında kalan fakülte ve meslek yüksekokulu için düzenlenen yaz öğretiminde bir öğrenci, toplam 4 ders alabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bir dersin daha önce alınan notuna bakılmaksızın yaz öğretiminde alınan başarı notu geçerlidir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 – İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencileri ve diğer öğrencilerin ders seçimi ve danışman onayı ile yaz öğretimi ders ücreti ödeme işlemleri öğrenci bilgi sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yaz öğretiminden sonra yapılacak tek ders ve ortalama yükseltme sınavlarına, sadece yaz öğretimine kayıt olan öğrenciler başvurabilirler.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 12 – Yaz öğretiminde alınan derslerin başarı notu, transkriptlerde yaz öğretimi adı altında açılan bölümde gösterilir.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.