5 Eylül 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31589

YÖNETMELİK

İskenderun Teknik Üniversitesinden:

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İskenderun Teknik Üniversitesi fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi ile sınav ve değerlendirme esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İskenderun Teknik Üniversitesi fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile kayıtlı öğrencilerin; ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemi veya öğrenci iş yükünü,

b) Dekanlık: Üniversitenin ilgili fakültesinin dekanlığını,

c) DNO: Dönem not ortalamasını,

ç) GNO: Genel not ortalamasını,

d) İlgili birim: Üniversite bünyesindeki fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarını,

e) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

f) İlgili yönetim kurulu: Üniversitenin ilgili biriminin yönetim kurulunu,

g) Müdürlük: İlgili yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu müdürlüğünü,

ğ) Rektörlük: İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,

h) Senato: İskenderun Teknik Üniversitesi Senatosunu,

ı) Üniversite: İskenderun Teknik Üniversitesini,

i) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim Süresi ve Programlar

Öğretim süresi

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakülteler, yüksekokullar ve konservatuvarda dört yıl; meslek yüksekokullarında öğretim süresi iki yıldır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre mezuniyet koşullarını sağlayan öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilir.

Azami öğretim süresi ve ek sınav hakları

MADDE 6 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl; öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl içinde tamamlamak zorundadır. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olamayan öğrencilere yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri ve Senato esasları uygulanır.

Eğitim-öğretim dönemleri ve programları

MADDE 7 – (1) Bir öğretim yılı, normal olarak her biri en az yetmiş öğretim gününden oluşan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı günleri bu sürenin dışındadır. Gerekli görüldüğü takdirde Senato kararıyla dönem süreleri uzatılabilir.

(2) İlgili birim kurulları, YÖK tarafından tespit edilen esaslara göre düzenleyecekleri bir sonraki yıla ait eğitim-öğretim programlarını, her yıl en geç bahar yarıyılı sonuna kadar Senatoya sunarlar. Akademik takvim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanarak Senatoya sunulur. Birimler için ihtiyaca dönük olarak değişik akademik takvimler hazırlanabilir. Senato tarafından karara bağlanan akademik takvim, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan en geç bir ay önce ilan edilir.

(3) Dersler, haftalık ders programında yer alması koşuluyla hafta sonu da yapılabilir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı, yeterlik ve muafiyet sınavları

MADDE 8 - (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt olan öğrencilerin yabancı dil eğitimi; 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile İskenderun Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönergesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Hazırlık sınıfı bulunmayan birimlere kaydolan öğrencilerden yabancı dil dersinden muaf olmak isteyenler için ayrıca yabancı dil muafiyet sınavı açılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt ve Geçişler

Kesin kayıt

MADDE 9 – (1) Üniversiteye bağlı birimlere kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya dengi bir okul mezunu olmak; liseyi yurt dışında bitirenler için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı diploma denkliğine sahip olmak.

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen yerleştirme sınavları sonucu, Üniversiteye bağlı fakültelere, yüksekokullara ve meslek yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış olmak veya ön kayıt sistemi ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alımında, o öğretim yılı için geçerli olan puana ve şartlara sahip olmak.

c)                İlgili mevzuatla belirlenen öğrenci katkı payını yatırmak.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Kesin kaydını yaptıran öğrencilerin sundukları belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa, hangi yarıyılda olursa olsun, bu durumun tespit edildiği andan itibaren Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrenciler öğretim kurumlarından ayrılmışlarsa diploma dâhil kendilerine verilen tüm belgeler ve unvanlar iptal edilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.

(3) Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile öğrenci seçme işlemleri, ilgili birim kurullarınca önerilen ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(4) Öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, YÖK ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Öğrenci, ilan edilen süreler içinde şahsen ya da vekili aracılığıyla kesin kaydını yaptırır. Kayıtlar e-devlet üzerinden de yapılabilir.

(5) Uluslararası öğrencilere ilişkin işlemler ilgili mevzuat hükümleri ile YÖK ve Senato kararlarına göre yürütülür.

(6) Özel öğrenci kabulü, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen usul ve esaslar dâhilinde yürütülür.

Yatay geçişler

MADDE 10 – (1) Yatay geçiş başvuruları, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat ve İskenderun Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi hükümlerine göre yapılır.

Dikey geçişler

MADDE 11 – (1) Dikey geçişler hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile diğer ilgili mevzuat ve İskenderun Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi hükümlerine göre yapılır.

Öğrenci değişimi

MADDE 12 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları ve Üniversite arasında Farabi, Erasmus, Mevlana ve benzeri değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin esaslar İskenderun Teknik Üniversitesi Öğrenci Değişim Programları Yönergesi hükümlerine göre yapılır.

(2) Diğer yükseköğretim kurumları ile öğrenci değişimi programları çerçevesinde gönderilen öğrencilerin ilgili öğretim kurumundan aldıkları derslerden başarılı olmaları halinde; söz konusu veya eşdeğer sayılan derslerden aldıkları notlar, İskenderun Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi kapsamında ilgili kurullarda değerlendirilerek öğrenci otomasyon sistemine işlenir.

Ders muafiyeti ve intibak

MADDE 13 – (1) Ders muafiyetleri İskenderun Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Kayıt yenileme

MADDE 14 – (1) Öğrenciler ders kayıtlarını; akademik takvimde belirlenen ve duyurulan gün veya günlerde yenilemek ve öğrenci bilgi sistemi üzerinden çevrim içi olarak dersleri seçmek suretiyle yeni dönem ders kaydını tamamlamak zorundadır. Öğrenciler, azami ders yükü sınırı içinde kalmak şartıyla aldıkları dersleri, ders ekle/bırak süresi içinde danışman onayıyla değiştirebilir, sildirebilir veya yeni ders alabilirler. Mazereti nedeniyle kayıt yenileyemeyen veya yenileyemeyecek öğrencilerin en geç ilgili yarıyıl ders ekleme/bırakma süresi bitimine kadar başvurması halinde; ilgili kurullarca mazereti incelenir ve geçerli görülenlerin ders kayıtları yapılır.

(2) Belirtilen sürede ders kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyılın derslerini alamaz ve bu derslerin sınavlarına giremezler. 28 inci maddeye göre izinli sayılma durumu hariç, kayıt yenilemeyen öğrencinin kaybettiği süre, 5 inci maddede belirtilen öğretim süresinden sayılır. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(3) Ders alma işlemleri İskenderun Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi hükümlerine göre düzenlenir.

(4) Eğitim-öğretim planlarından kaldırılan dersleri almak zorunda olan öğrenciler, bu derslerin yerine konulan dersleri alır, yerine konulan ders yoksa ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrenci bu derslerden notsuz muaf sayılır.

(5) Gerektiğinde ilgili bölüm kurulunun talebi, ilgili birim kurulunun teklifi ve Üniversite Senatosunun onayı ile bazı dersler her iki dönemde de açılabilir.

(6) Bölüm/programlar bazı derslere kaydolmak için bazı ders veya derslerden başarılı olma şartı ve/veya ön şartlar tanımlayabilir. Ön şartlar ve ön şartlı dersler ilgili bölüm kurulu tarafından belirlenerek 7 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca düzenlenir.

(7) Gerekli görüldüğü takdirde, ilgili bölüm başkanlıklarının talebi ve birim yönetim kurulu kararıyla seçmeli derslere öğrenci kotası konulabilir.

(8) Eğitim programlarına göre staj yapma mecburiyeti olan birimlerde staj ile ilgili iş ve işlemler İskenderun Teknik Üniversitesi Staj Yönergesi ve ilgili birim staj yönergesi hükümleri uyarınca uygulanır. Tüm ders ve uygulama yükümlülüklerini tamamladığı halde stajı eksik yaptığı veya stajda başarısız olduğu tespit edilen öğrenciler, stajlarını tamamlayana kadar mezun olamazlar ve kayıt döneminde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

(9) Son yarıyıl müfredatları tüm bölümlerde/programlarda bitirme projesi/ödevi/tezi dersi hariç seçmeli derslerden teşkil edilir. Öğrenciler son yarıyıllarında ilgili bölüm/program müfredatında, ders saatleri/kredileri belirtilen seçmeli derslerin tamamını veya gerekli koşulları sağlamak kaydıyla bunlara eşdeğer sayılan İşletmede Mesleki Eğitim (İME) dersini almayı tercih edebilirler. İME dersi ile ilgili yapılacak iş ve işlemler İskenderun Teknik Üniversitesi İşletmede Mesleki Eğitim (İME) Yönergesi hükümlerine göre yapılır.

Yan dal programı

MADDE 15 – (1) Yan dal programı; bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması koşuluyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen yan dal sertifikası alabilmelerini sağlar. Yan dal ile ilgili hususlar İskenderun Teknik Üniversitesi Çift Ana Dal ve Yan Dal Yönergesi hükümlerine göre belirlenir.

Çift ana dal programı

MADDE 16 – (1) Çift ana dal programı; herhangi bir lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere, konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan bir başka lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlar. Çift ana dal ile ilgili hususlar İskenderun Teknik Üniversitesi Çift Ana Dal ve Yan Dal Yönergesi hükümlerine göre belirlenir.

Yaz öğretimi

MADDE 17 – (1) Yaz okulu ile ilgili iş ve işlemler İskenderun Teknik Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi hükümlerine göre belirlenir.

Uzaktan öğretim

MADDE 18 – (1) Uzaktan öğretim ile ilgili uygulama usul ve esaslar Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

Sertifikalar

MADDE 19 – (1) Sertifika programları bir diploma programı değildir, bu programların sonunda programa ilişkin sertifika verilir. Sertifika programları kapsamında alınan derslerin, ders transferi yapılmaz. Diploma programlarından farklı bir alanda ve düzeyde, yeteneklerini geliştirmek veya yeni bir alanda kariyer yapmak isteyenlere yönelik olarak sertifika programları açılabilir. İlke olarak sertifika programları İskenderun Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından açılır. Bunun haricindeki programlar için Senatonun onayı gereklidir. Sertifikalar ile ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme ve Başarı

Değerlendirme

MADDE 20 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi kullanılır.

(2) Bağıl değerlendirme ile ilgili esaslar İskenderun Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi tarafından düzenlenir.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 21 – (1) Başarı notu, aşağıdaki tabloda gösterilen harf notları, 100’lük puan ve 4’lük sisteme göre belirlenir:

Puanlar                Notlar             Not Katsayıları        

90 -100                  AA                       4,00                  Başarılı

80-89                     BA                       3,50                  Başarılı

70-79                     BB                        3,00                  Başarılı

65-69                     CB                        2,50                  Başarılı

60-64                     CC                        2,00                  Başarılı

55-59                     DC                       1,50                  Başarısız

50-54                     DD                       1,00                  Başarısız

40-49                     FD                        0,50                  Başarısız

39 ve aşağısı           FF                        0,00                  Başarısız

Devamsız                H                        0,00                  Başarısız

(2) Aşağıdaki harfler ortalama hesabında dikkate alınmaz:

a) G: Geçti.

b) K: Kaldı.

c) M: Muaf.

Not ortalamaları

MADDE 22 – (1) Her yarıyıl sonunda öğrencilerin DNO ve AGNO’su hesaplanır ve başarı durumları belirlenir.

(2) Bir dersin kredisi, o ders için belirlenen haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık laboratuvar ve uygulama saatinin yarısının toplamıdır. Bölümün önerisi, ilgili birim yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla bazı dersler için özel kredilendirme yapılabilir.

(3) DNO ve/veya AGNO hesabında öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puan, dersin AKTS kredisi ile başarı notunun çarpımıdır. Not ortalaması alınan bütün derslerin ağırlıklı puan toplamının, derslerin AKTS kredileri toplamına bölünmesiyle DNO ve/veya AGNO bulunur.

(4) DNO, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu tüm derslerden kazandığı toplam ağırlıklı puanın, bu derslerin AKTS kredisi toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(5) AGNO, öğrencinin ilgili yarıyıl da dâhil olmak üzere, o zamana kadar almış olduğu tüm derslerden kazandığı toplam ağırlıklı puanın, bu derslerin AKTS kredilerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Bu hesaplamada öğrencilerin derslerden almış olduğu son harf notları kullanılır.

(6) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde, üçüncü hane 5'ten küçükse ikinci hane değişmez; 5 veya 5'ten büyükse, ikinci hanenin değeri bir artırılır.

Başarı

MADDE 23 – (1) Öğrencilere, aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için 21 inci maddede belirtilen harf notlarından bir tanesi verilir ve bu notlar ders başarı notu olarak adlandırılır.

(2) Öğrencilerin yarıyıl içi performansının %40’ı ile yarıyıl sonu/bütünleme sınav notunun %60’ının toplamı dikkate alınarak harf notları belirlenir. Yarıyıl içi performans; öğrencilerin yarıyıl içerisinde o ders için sorumlu oldukları ara sınav(lar), ödevler, projeler, sunumlar, uygulamalar ve benzeri çalışmalarından oluşur. Bunların yarıyıl içi performansına katkısı ve ağırlıkları dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenerek ilgili yarıyılın ilk haftası içerisinde öğrenci bilgi sistemi aracılığıyla öğrencilere açıklanır.

(3) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, G notlarından birini alan öğrenci o dersten başarılı olmuş sayılır. Öğrenciler; DC, DD, FD, FF, H ve K aldıkları derslerden her koşulda başarısız sayılırlar ve başarısız olunan bu dersleri, verildikleri ilk yarıyılda almak zorundadırlar. Öğrenciler İskenderun Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirtilen koşulları sağlamak şartıyla, daha önce aldıkları ve başarılı sayıldıkları dersleri de tekrarlayabilirler. Ortalamalar hesaplanırken, dersler için en son alınan not geçerli sayılır.

(4) Mezuniyet AGNO’suna göre notu 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50-4,00 arasında olan öğrenciler ise üstün onur öğrencisi sayılır. Normal öğrenim süresini aşan öğrenciler, onur ve üstün onur öğrencisi olamazlar.

Devam mecburiyeti

MADDE 24 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının gerekli gördüğü diğer çalışmalara katılmak zorundadır. Öğrencilerin derse devam durumları dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir. Öğrencilerin teorik derslere en az %70, uygulamalara ise en az %80 oranında devam etmesi zorunludur. Uygulamalı derslerde başarısız olma durumunda ise ders tekrarında devam şartı, ilgili bölüm/programın teklifi, birim yönetim kurulunun onayı ile aranabilir. Ancak sadece teorik olan bir dersin devam şartını bir kez yerine getiren, fakat sınavlarında başarılı olamayan öğrencilerin bu dersi tekrarında devam şartı aranmaz.

(2) Sağlık raporu olan öğrencilerin raporlu olarak geçirdiği süre, devamsızlık olarak kabul edilir.

Danışmanlık

MADDE 25 – (1) Öğrencilere; eğitim-öğretim konularına ilişkin tüm hususlarda karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak için mevcut öğretim elemanları arasından danışman(lar) görevlendirilir.

(2) Öğrenci danışmanlığına ilişkin hususlar, İskenderun Teknik Üniversitesi Danışmanlık Yönergesi hükümlerine göre belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar

Sınavlar

MADDE 26 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, tek ders sınavı ve ek sınavları kapsar. Bir dersin yarıyıl sonu sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda; bütünleme sınavı, ait olduğu yarıyıl sonu sınavlarının bitiminden sonra Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yapılır.

(2) Staj, İşletmede Mesleki Eğitim ve benzeri ders veya uygulamaların değerlendirilmesi, ilgili yönergeler ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(3) Sınavlar; yazılı, sözlü, uygulamalı veya etkileşimli olarak yapılabilir. Sınav yöntemlerinden hangilerinin uygulanacağına sorumlu öğretim elemanının ilgili yarıyılın ilk haftasındaki teklifi, bölüm/program kurulunun oluru ve ilgili birimin yönetim kurulunun onayı ile karar verilir.

(4) Sınavların kurallara uygun yapılmasından ilgili öğretim elemanları ve sınav gözetmenleri sorumludur. Gerekli durumlarda sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya resmi ve dini bayramlar hariç cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

(5) Öğrencilerin; yarıyıl/yıl içi faaliyetlerinin, ara sınavlarının, yarıyıl/yılsonu sınavlarının, bütünleme sınavlarının ve mazeret sınavlarının gerçekleştirilmesinde, ölçme ve değerlendirilmesinin yapılmasında, İskenderun Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirtilen esaslar uygulanır.

(6) Sınavı yapan öğretim elemanı sınav sonuçlarını, ilan edilen tarihler içinde ilgili birim yönetimine teslim eder. Her türlü sınav evrakı, ilgili mevzuata uygun olarak saklanır.

(7) Öğrenciler, sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde öğrenci kimlikleriyle sınava girmek zorundadır. Öğrencinin girmemesi gereken bir sınava girmesi halinde aldığı not iptal edilir ve hakkında ilgili mevzuata göre işlem yapılır.

(8) Sınav sonuçları, maddi hata durumunun tespit edilmesi dışında değiştirilemez.

(9) Sınav sonuçlarına ve notlara, ancak maddi hata nedeniyle itirazda bulunulabilir. Öğretim elemanlarının not takdiri konusunda itirazda bulunulamaz.

(10) İtiraz ve sehven hatalı not girilmesi sebebiyle not değişikliği, sadece İskenderun Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirtilen esaslara uygun olarak yapılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Mazeretler ve İzinli Sayılma, Kayıt Silme ve Sildirme

Mazeretler

MADDE 27 – (1) 26 ncı ve 28 inci maddelerdeki koşullara aykırı olmamak şartıyla devam, uygulama ve sınav şartlarından birini, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli bir nedenle yerine getiremeyen öğrencilerin hakları saklı tutulur ve kaybettikleri süre, en az bir yarıyıl ise azami öğretim süresine eklenir:

a) Öğrencinin, sağlık raporu ile belgelenmiş mazeretinin ortaya çıkması.

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının ölümü veya ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi.

d) Öğrencinin, belgelendirmek şartıyla öğrenimine ara vermek zorunda kalması.

e) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası gerektiren mahkûmiyet hallerinin dışındaki hallerin bulunması.

f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

g) Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerden tutukluluğun takipsizlikle sonuçlanması veya üzerine atılı suç nedeniyle beraat etmesi.

ğ) Kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetler gibi alanlarda Üniversiteyi temsil etmesi veya Rektörlük ya da ilgili birim yönetim kurulunca uygun görülenlerin görevlendirilmesi.

(2) İlgili birimin yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerle öğrenimine ara veren öğrenci, derslere devam şartını yerine getirememişse, mazereti sebebiyle ayrıldığı yarıyılın başından başlayarak öğrenciliğine devam eder. Bu öğrenciler, ders kayıt işlemlerini o yarıyıla ders kaydı yaptıran öğrenciler gibi yaptırmak zorundadır.

(3) Mazeret sınavı hakkından yararlanabilmek için mazeretle ilgili belgelerin, mazeretin bitim tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde ilgili bölüm başkanlığına verilmesi gerekir. Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez.

(4) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavının mazereti yoktur. Ara sınav ve/veya tek ders sınavına haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti dolayısıyla katılamayan öğrencilerin mazeretlerinin ilgili yönetim kurulu tarafından kabulü halinde, ara sınav mazeretleri final sınavlarının başlangıcına kadar, tek ders mazeret sınavı mazeretin sonlanmasından sonra ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen gün ve saatte yapılır.

(5) Mazeret sınavına katılan öğrencilere ait not başarı değerlendirmesi aldıkları ham notlara göre doğrudan 21 inci maddede yer alan tabloya göre yapılır. Bu öğrencilere bağıl değerlendirme uygulanmaz.

İzinli sayılma

MADDE 28 – (1) Öğrencinin, haklı ve geçerli bir nedenle kayıt yaptıramaması, 27 nci maddede belirtilen haklı nedenleri ve sorunları bulunması veya öğrenimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj ve araştırma gibi imkânların doğması durumunda, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile öğrencilere kanuni zorunluluk halleri dışında en çok iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Bu tür izin süreleri, azami öğretim süresine eklenir. Ancak, bu tür izinler ile ilgili başvuruların, eğitim-öğretim yarıyılının en geç ilk dört haftası içinde yapılması gerekir.

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 29 – (1) Öğrenciler şahsen veya vekili aracılığıyla dilekçe vererek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak kayıtlarını sildirebilirler.

(2) Öğrencilerin öngörülen kayıt kabul şartlarını yerine getirmediğinin, kayıt için sundukları belgelerin sahte olduğunun sonradan anlaşılması durumunda; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri kapsamında ilişikleri kesilir.

(3) Üniversiteden kaydını sildiren veya herhangi bir nedenle Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri zorunludur.

(4) Ön lisans diploması alarak veya mezuniyet koşullarını sağlamadan kayıtlı oldukları programdan kayıt sildiren öğrenciler, Üniversitedeki tüm öğrencilik haklarını kaybeder ve öğrenimlerini tamamlamak üzere kayıt sildirdikleri programa tekrar kayıt yaptıramazlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Öğrenimi Tamamlama İçin Gerekli Koşullar ve Diplomalar

Öğrenimi tamamlama için gerekli koşullar

MADDE 30 – (1) Kayıtlı olduğu bölümün/programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GNO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır.

(2) Öğrencilerin mezun olabilmeleri için dört yıllık lisans programlarında en az 240 AKTS, iki yıllık ön lisans programlarında en az 120 AKTS ders almaları gerekmektedir.

(3) Derece sıralaması bütünleme sınav sonuçlarına göre belirlenir. Diploma almaya hak kazanan öğrencilerin sıralamaya girebilmesi için kayıtlı olduğu programı veya bölümü normal eğitim-öğretim süresinde bitirmiş olması ve ilgili program veya bölüme en fazla ikinci sınıftan intibak yapması gerekir.

(4) Öğrencinin mezun olabilmesi için öğrencinin danışmanı, kayıtlı olduğu bölümün başkanı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının mutabakatı aranır.

Diplomalar

MADDE 31 – (1) Öğrenim programlarını tamamlayan öğrencilere diplomaları, her eğitim-öğretim dönemi sonunda verilir.

(2) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilecek diplomalar, Üniversitenin kurumsal kimlik kılavuzuna göre hazırlanır.

(3) Gerekli görülmesi halinde diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrencilere onaylı geçici mezuniyet belgesi verilir.

(4) Mezuniyet tarihleri akademik takvime uygun olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenir.

(5) Lisans öğrenimine devam eden öğrencilerden, kayıtlı olduğu programın ilk dört yarıyılında alması gereken bütün dersleri almış ve başarıyla tamamlamış olanlara, kaydını sildirmesi şartıyla ön lisans diploması verilir. Bu husustaki işlemler yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(6) Diploma bir defaya mahsus olmak üzere düzenlenir ve verilir. Diplomanın kaybı halinde, ilgililere diplomaları ikinci nüsha olarak düzenlenir. İkinci nüsha, ulusal veya yerel baskısı olan bir gazetede söz konusu belgenin/belgelerin kayıp olduğunun ilan edilmesi ve durumun dilekçe ile beyan edilmesi koşulu ile bir defaya mahsus olmak üzere düzenlenir.

(7) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve paraflanan geçici mezuniyet belgeleri, ilgili bölüm başkanı ve bağlı bulundukları birimin dekanı/müdürü, diplomalar ise öğrencinin kayıtlı bulunduğu birimin dekanı/müdürü ve Rektör tarafından imzalanır.

Meslek yüksekokullarına intibak

MADDE 32 – (1) Lisans öğrenimlerini tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Engelli öğrenciler

MADDE 33 – (1) Öğrencinin engeli nedeniyle bir dersin yükümlülüklerini yerine getiremediği hallerde öğrencinin talebi, danışmanının ve ders öğretim elemanının görüşü ve ilgili yönetim kurulunun kararıyla, kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılabilir.

Tebligat

MADDE 34 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan ikamet adresine veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek yapılır. Öğrenci, Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adresi değiştirdiği takdirde yeni adresini öğrenci bilgi sistemi üzerinden güncellemek zorundadır. Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde, bunu Üniversiteye bildirmemiş, yanlış ya da eksik bildirmiş olan öğrencilerin, öğrenci bilgi sisteminde kayıtlı adreslerine bildirimin yapılması halinde, kendilerine bildirim yapılmış sayılır.

(2) Öğrenciler, Üniversite tarafından verilen resmi e-posta adresini aktif durumda tutmak, sürekli e-postalarını takip etmek ve gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; YÖK, Senato ile Üniversite Yönetim Kurulu kararları ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 36 – (1) 25/12/2016 tarihli ve 29929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İskenderun Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2021-2022 eğitim-öğretim yılından önce Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilere, bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan yönetmeliğin 15 inci maddesinin altıncı fıkrası, 16 ncı maddesi, 23 üncü maddesi, 24 üncü maddesi ve 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.