5 Eylül 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31589

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışında kalan fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarının kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Necmettin Erbakan Üniversitesinin Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışında kalan birimlerinin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uyulacak usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

b) Akademik birim: Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarını,

c) AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi): Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümünü; teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınav, ödev, kütüphane çalışması, proje, staj, mezuniyet tezi ve benzeri çalışmaları ifade eden değeri,

ç) ANO: Dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasını,

d) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için bölüm başkanının önerisi üzerine, dekan veya müdür tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

e) Ders kredisi: Teorik ve uygulamalı ders saatlerine göre hesaplanan krediyi,

f) İlgili kurul: Akademik birim kurulunu,

g) İlgili yönetim kurulu: Akademik birim yönetim kurulunu,

ğ) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili, İş Sağlığı ve Güvenliği, yabancı dil derslerini,

h) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersi,

ı) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim

MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl on dört haftadan (70 iş gününden) az olamaz. Ara sınav tarihleri eğitim-öğretim döneminden sayılmaz. Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. İlgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile dersler yıllık olarak da düzenlenebilir. Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, en geç mayıs ayı içinde Senatoca belirlenir.

Giriş ve kayıt şartları

MADDE 6 – (1) Üniversiteye bağlı akademik birimlere kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak.

b) Öğrenci seçme sınavı sonucunda, o öğretim yılında Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarına merkezi yerleştirme sistemi ile veya uluslararası öğrenci olarak kayıt hakkı kazanmış olmak ya da özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, o öğretim yılı için geçerli olan puan ile şartlara sahip bulunmak ve Üniversitece yapılacak özel yetenek sınavını başarmış olmak.

c) Açık veya uzaktan eğitim dışında aynı düzeyde örgün programda kayıtlı olmamak.

(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar ilk kayıt işlemlerini e-Devlet kapısı üzerinden yapar, e-kayıt asıl kayıttır. e-Devlet kapısı üzerinden kayıt işlemini gerçekleştiremeyen adayların kayıtları; Üniversitenin web sayfasında ilan edilen belgelerin asıllarının şahsen veya yasal temsilcisi tarafından Üniversiteye sunulması ve gerekli işlemlerin tamamlanması ile yapılır.

Kayıt yenileme ve kayıt dondurma

MADDE 7 – (1) Kayıt yenileme ve kayıt dondurma ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrenci her yarıyıl/yıl başında akademik takvimde gösterilen süre içinde katkı payını veya öğrenim ücretini ödeyerek kaydını yeniletmek, ders kaydını yaptırmak ve danışmanına onaylatmak zorundadır.

b) Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenci, aynı zamanda birinci yarıyıl/yıldaki programda yer alan derslere de kaydını yaptırmış sayılır.

c) Akademik takvimde belirtilen sürelerde katkı payını veya öğrenim ücretini yatırmayan ve kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğrenim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde kaydını yeniletmeyenlerden haklı ve geçerli mazereti olan öğrencinin mazeretini belirten dilekçe ile akademik takvimde belirtilen mazeretli geç kayıtlar için tanınan süre içerisinde başvurması şartıyla kaydının yenilenmesine ilgili yönetim kurulu karar verir. Kayıt yenileme işlemlerinin bütününden öğrenci sorumludur.

ç) Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde öğrenci, danışmanının onayı ile yeni ders seçebilir veya seçtiği dersi bırakabilir.

d) Haklı ve geçerli mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, sağlıkla ilgili mazeretler dışında yarıyılın/yılın başlangıcından itibaren bir ay içinde öğrencilerin talebi üzerine, ilgili yönetim kurulu kararı ile dondurulur. Sağlıkla ilgili mazeretlerde sağlık kurulu raporu gereklidir. Kayıt dondurma süresi öğrenim görülen programın eğitim-öğretim süresinin yarısını geçemez.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 8 – (1) 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında ilgili kurulların teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfının öğretim ve sınav esasları Senatoca belirlenir.

Öğretim programları, uygulama ve stajlar

MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim programları, ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine ilgili kurullarca karara bağlanarak en geç mayıs ayı içinde Rektörlüğe sunulur ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Bir programda bütün dersler ve uygulamalar için ders kredileri, teorik ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde tutularak iş yüküne dayalı olarak belirlenir. Bir programdaki toplam AKTS kredisi, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığına göre, iki yıllık ön lisans programları için 120, dört yıllık lisans programları için 240, lisans ve yüksek lisans derecelerini birlikte veren beş yıllık programlar için 300 ve altı yıllık programlar için 360’tır. Muaf olunan derslerin AKTS kredileri mezuniyet için geçerlidir. Eğitim-öğretim programlarında yapılan değişikliklerden etkilenen öğrencilerin AKTS hesaplamaları ilgili yönetim kurullarının kararı ile öğrencinin lehine olacak şekilde düzenlenir.

(3) Öğretim programı, teorik dersler ve/veya uygulamalardan oluşur.

(4) Staj zorunluluğu olan programlarda staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esaslar ilgili kurulların teklifi ile Senatoca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri

Ders alma

MADDE 10 – (1) Ders alma ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür:

a) Öğrenci, yarıyıl/yıl başında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsız kaldığı veya başarısız olduğu dersleri almak kaydıyla bulunduğu yarıyıl/yıl derslerinden de alır. Öğrenci bulunduğu yarıyılda, alt yarıyıllarda başarısız olduğu derslerle birlikte (yan dal ve çift ana dal hariç) toplam 45 AKTS kredisinden fazla ders alamaz. Öğrenci ders seçimine danışmanının da görüşünü alarak kendisi karar verir.

b) Programında ön şartlı dersler olan bölümler/anabilim dallarında, öğrenci almış olduğu ön şartlı dersi geçmeden buna bağlı olan diğer dersi alamaz.

c) Ön lisans programlarında birinci yarıyılı, lisans programlarında ikinci yarıyılı bitiren, müfredatında yer alan tüm dersleri almış olan, başarısız dersi bulunmayan, genel ağırlıklı not ortalaması en az 3,00 olan öğrenci, danışmanının olumlu görüşü ile ön şartlı dersler dışında bir üst yarıyıldan ders alabilir. Ön şartlı dersler ve ön şartlar, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

ç) Öğrenci daha önce alıp başarılı olduğu ders/dersleri not yükseltmek için devam zorunluluğu olmaksızın tekrar alabilir. Bu durumda alınan son not geçerli olur.

d) Kayıt dondurma ve uzaklaştırma cezası almaları nedeniyle dönem kaybeden, yarıyıl/yıldaki bütün derslerden devamsız olan veya ders kaydı yaptırmayan öğrenciler öğrenimlerine kaldıkları yarıyıl/yıldan devam ederler, bir üst yarıyıl/yıldan ders alamazlar.

e) Programdan kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten devamsızlık dışında başarısız olan öğrenci, o dersten muaf sayılır. Devamsızlıktan başarısız olan öğrenciye varsa içerik yönünden, olmaması halinde AKTS yönünden eşdeğer bir ders verilir.

f) Bazı dersler uzaktan eğitim metodu ile verilebilir. Uzaktan eğitimin esasları Senatoca belirlenir.

g) Öğrenci azlığı nedeniyle sınıf teşkil edilemediği için birinci ve ikinci öğretim birleştirilerek ders yapılan programlar dışında normal öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri birinci öğretimden ders alamazlar.

ğ) Öğrenciler her iki birimin yönetim kurulları tarafından uygun görülen hâllerde farklı birimlerden ders alabilir.

h) Seçmeli derslerin açılabilmesi için söz konusu derse en az 10 öğrencinin kayıt yaptırması gerekir. Konservatuvar programlarının eğitim planlarında bulunan seçmeli sanat/icra derslerinde bu sınır uygulanmaz.

ı) Değişim öğrencilerinin ders kaydı ve ders tamamlaması: Üniversite ile ulusal ve uluslararası bir üniversite arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişim programı kapsamında bir veya iki yarıyıl süre ile öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler o dönem için kendi bölümlerinde almaları gereken dersler yerine, öğrenim gördüğü üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar. Bu derslerin seçimi, ilgili değişim programı koordinatörü nezaretinde belirlenip bölümün teklifi ve akademik birim yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar 14 üncü maddede öngörülen not sistemine çevrilerek öğrenci bilgi sistemine işlenir ve akademik ortalamaya dâhil edilir. Uluslararası değişim çerçevesi ile giden öğrencinin almış olduğu dersler transkriptte orijinal isimleri ile yer alır. Öğrenci başarısız olduğu dersleri tekrar etmek zorundadır. Değişim programı kapsamında diğer üniversitelerden gelen öğrencilere de Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilir.

Derslere devam

MADDE 11 – (1) Öğrenci, derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadır. Teorik derslerin %30’undan, uygulamaların %20’sinden fazlasına devam etmeyen ve uygulamalarda başarılı olamayan öğrenci o dersin genel sınavına giremez.

(2) Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam şartı yerine getirilmiş ise, sınavlara girmek kaydıyla devam şartı aranmaz. Ancak, uygulama sınavı yapılan ve uygulaması olan dersler ile sınıf geçme sistemi uygulanan akademik birimler için devam şartı aranır.

(3) Devamın denetimi, dekanlık veya müdürlükçe uygun görülen bir yöntemle yapılır. Devamsız öğrencilerin durumu genel sınavlardan önce ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine işlenir.

Sınavlar ve yaz öğretimi

MADDE 12 – (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Bu sınavlar, yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağına ve uygulama, staj, tez, proje ve benzeri çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilgili kurullar karar verir. Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav: Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların hangi tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az iki hafta önce dekanlık veya müdürlüklerce birim internet sayfasında ilan edilir. Yıllık program uygulanan akademik birimlerde ilgili kurul kararı ile tek ara sınav yapılabilir. Bir yarıyıl/yıl programında yer alan derslerden bir günde en fazla iki dersin ara sınavı yapılır.

b) Genel sınav: Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl veya yıl sonunda yapılır. Genel sınava, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulamalı olan derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir.

c) Bütünleme sınavı/yaz öğretimi: Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin genel sınavının bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bu sınava genel sınava girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen veya girdiği halde sınavda yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler girebilir. Yaz öğretimi, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz ayları içerisinde uygulanan ek bir eğitim-öğretim dönemidir. Bütünleme sınavı ya da yaz öğretiminin her ikisinin uygulanmasına ya da sadece birinin uygulanmasına Senato karar verir ve ilgili eğitim-öğretim yılının başında öğrencilere duyurulur.

ç) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için staj veya mesleki uygulama dışında tek dersi kalan öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde bütünleme sınavını takip eden bir ay içinde akademik birimlerce açılacak tek ders sınavına girerler. Tek ders sınavına dersi hiç almamış olan ve devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez. Bu sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aranmadan en az CC ise öğrenci başarılı sayılır.

d) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için zorunlu yabancı dil dersi veya yabancı dil hazırlık sınıfında okumak durumunda olan öğrenciler için dil dersinden muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavın esasları Senatoca belirlenir.

e) Mazeret sınavı: Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere tanınır. Bunun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara sınavlara girme hakkı olduğu halde bu sınavlara giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde, dekanlık veya müdürlükçe ilan edilen gün, yer ve saatte kullanırlar. Öğrenciler, raporlu oldukları süre içinde sınavlara giremezler. Raporlu olduğu süre içerisinde sınava giren öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır.

f) Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilebileceğine, bunların birbiriyle bağlantılı olduğuna, öğrenciye mezuniyet tezi veya çalışması yaptırılması halinde bunların değerlendirme esaslarına ilgili yönetim kurulları karar verir.

g) Öğrenciler, sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Gerekli görülen hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ile cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

ğ) Öğretim elemanları, ara sınav sonuçlarını genel sınavlar başlamadan en geç 15 gün önce sisteme girmek ve sınav evrakını idareye teslim etmek zorundadırlar. Genel sınav sonuçlarının, sınavların bitişinden itibaren Hukuk Fakültesi için en geç 10, diğer akademik birimler için en geç 5 gün içerisinde ilan edilmesi gerekir.

h) Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar, fiziksel veya dijital ortamda dekanlık veya müdürlüklerce en az iki yıl süreyle saklanır.

ı) Sınavlar ilgili dersin öğretim elemanı gözetiminde yapılır.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 13 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilanından itibaren en geç 5 iş günü içinde dekanlığa veya müdürlüğe yazılı olarak maddi hata itirazında bulunabilir. İtirazın, ders sorumlusuna tebliğ tarihinden itibaren idare yetkilisi ile birlikte yapılacak inceleme 3 iş günü içinde sonuçlandırılır. Maddi hata tespit edilirse, gerekli düzeltmeler ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinlik kazanır ve sonuç öğrenci bilgi sistemine işlenir.

Başarı notunun tespiti

MADDE 14 – (1) Başarı notu, genel/bütünleme sınavından sonra, ara sınav/sınavlar not ortalamasının %40’ı ile genel/bütünleme sınav notunun %60’ının toplamı alınıp dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından harf notu verilerek belirlenir.

(2) Harf notları ve karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

a)   Puanlar                Notlar               Katsayılar

      90-100                  AA                     4,00

       85-89                   BA                     3,50

       75-84                   BB                     3,00

       70-74                   CB                     2,50

       60-69                   CC                     2,00

       55-59                   DC                     1,50

       50-54                   DD                     1,00

       40-49                   FD                     0,50

        0-39                     FF                      0,00

          ---                        F                       0,00

b) Bunlardan;

1) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

2) AA, BA, BB ve CB harf notlarının puan aralıkları dersin öğretim elemanı tarafından sınıfın genel durumu göz önünde bulundurularak aşağı çekilebilir.

3) Geçme notu olan CC karşılığı 60 puanın altında olamaz.

4) Dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması 2,50 olan öğrenci DC olan dersleri de başarmış sayılır. Aksi takdirde bu dersleri tekrar eder.

5) DD, FD ve FF notları başarısız not karşılığıdır, bu notların puan aralıkları değiştirilemez.

6) F notu devamsızlık veya uygulamadan başarısız olması nedeniyle genel sınava girme hakkı bulunmayan öğrenciye verilir.

7) M (Muaf) notu programdan kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi bir derse verilen nottur.

Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalaması

MADDE 15 – (1) Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalaması ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Ağırlıklı not: Bir dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı notudur.

b) Dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması (ANO): Öğrencinin o dönem aldığı bütün derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir.

c) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO): Öğrencinin akademik birime kaydolmasından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu dikkate alınır. Öğrencilerin daha önce alıp başarılı olarak muaf tutulduğu derslere ilişkin alınan notlar transkripte işlenir ve not ortalamasına eklenir.

ç) Mezuniyet ağırlıklı not ortalaması: Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibarıyla genel ağırlıklı not ortalamasıdır.

(2) Not ortalamalarına ilişkin hesaplamalarda Senato farklı ölçütler belirleyebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Süreleri, Öğrenimi Bitirme ve Diplomalar

Eğitim-öğretim süresi, ek süre ve ek sınavlar

MADDE 16 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrencilere başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınav uygulamaları ile ilgili esaslara Senato karar verir.

(2) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri ve mesleki hazırlık sınıfı için verilen ek süreler eğitim-öğretim süresinden sayılır. Ancak yabancı dil hazırlık sınıfı için verilen ek süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 17 – (1) Öğrencinin aşağıda belirtilen hâllerde Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olması.

b) Öğrenci tarafından yazılı olarak kayıtlı olduğu birim ile ilişiğinin kesilmesi talebinde bulunulması.

c) Kayıt esnasında istenen belgelerden herhangi birinin daha sonradan gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi.

ç) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların zorunlu hazırlık sınıfının iki yıl içinde başarı ile tamamlanmaması.

d) Azami süreler sonunda mezun olma şartlarının yerine getirilmemesi.

e) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi söz konusu olduğunda, ilgili birim kurulunun önerisi, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayının alınması.

Mazeretler

MADDE 18 – (1) Üniversite tarafından belirlenen, haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler; mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde, dekanlığa veya müdürlüğe mazeretini gösterir belge ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorundadırlar. Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. Öğrencinin mazeretli olduğu süre, devamsızlık süresine eklenir.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 19 – (1) Üniversitenin akademik birimlerine yapılacak kurum içi ve kurumlararası yatay geçişler 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve dikey geçişler de 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senatoca belirlenen esaslara göre yapılır. Yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrencilerin intibakları Senatoca belirlenen esaslara göre ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Çift ana dal ve yan dal

MADDE 20 – (1) Çift ana dal ve yan dal eğitim-öğretimi ile ilgili usul ve esaslar, ilgili mevzuat çerçevesinde Senatoca belirlenir.

Yabancı dil destekli eğitim

MADDE 21 – (1) Senatoca belirlenen şartlara uygun olmak kaydıyla, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun onayı ile hazırlık sınıfı olan bölümlerde yabancı dil destekli eğitim yaptırılabilir. Bu eğitimin şartları Senatoca belirlenir.

Diploma yüksek onur/onur belgesi

MADDE 22 – (1) Mezun olmaya hak kazanan, disiplin cezası almamış ve mezuniyet ağırlıklı not ortalaması 3,50-4,00 arasında olan öğrenciler diploma yüksek onur öğrencisi; 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler ise diploma onur öğrencisi olarak tanımlanır. Öğrenciye diploması ile birlikte diploma yüksek onur/diploma onur öğrencisi olduğunu gösterir bir belge verilir ve diploma ekinde belirtilir.

Mezuniyet

MADDE 23 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için eğitim-öğretim programında mevcut olan bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlamış olması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

(2) Öğrencinin mezuniyet tarihi, ilgili yönetim kurulunun mezuniyet kararı aldığı tarihtir.

(3) Tek ders sınavına girecek öğrenciden ya da sadece staj veya mesleki uygulama dersi kalan öğrenciden o dönem için öğrenim ücreti/katkı payı alınmaz.

Diplomalar

MADDE 24 – (1) Tüm mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrencilere o programın lisans veya ön lisans diploması verilir. Diplomalar Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe düzenlenir. Diploma eki diplomayla birlikte ücretsiz olarak öğrencinin isteğine bağlı olmaksızın verilir.

(2) Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olanlara istemeleri halinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Ön lisans diploması alanların ilişiği kesilmiş sayılır.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 25 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan posta adresine veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta/beyan edilen e-posta adresine gönderilerek ya da öğrenci otomasyon sistemine kayıt edilmek suretiyle yapılır.  Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan e-posta/beyan edilen e-posta adresine gönderilen iletileri ve öğrenci otomasyon sistemine yapılan kayıtları izlemekle yükümlüdür. Öğrenci otomasyon sistemine yapılan kayıtlar öğrenciye tebliğ yerine geçer.

(2) Yazışma adresi ya da e-posta adresinin değişmesi halinde öğrencinin bu değişikliği öğrenci bilgi sistemi üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 27 – (1) 7/4/2014 tarihli ve 28965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin Erbakan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen AKTS sınırına ilişkin hükümler 2013-2014 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz.

(2) 9 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü 2014-2015 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrencilerin mezuniyetinde uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.