5 Eylül 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31589

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi öğrencilerinin kayıt ve kabulü ile eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ara sınav: Ortak zorunlu dersler için yapılan sınavı,

b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümünü, teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar ve mezuniyet tezi ve benzeri dersleri ifade eden değeri,

c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenen ve Dekanlıkça görevlendirilen öğretim üyesini,

ç) Ders kredisi: Teorik ve uygulamalı ders saatlerine göre hesaplanan krediyi,

d) Ders kurulu: Dönem I, II ve III’teki her bir dönemde entegre sisteme göre bir arada öğretilmesi kararlaştırılmış farklı derslerin programda yer aldığı zaman dilimini,

e) Ders Kurulu Sınavı: Ders Kurulu sonunda yapılan sınavı,

f) Dönem: En az otuz iki haftalık zaman dilimini kapsayan bir ders yılını,

g) Entegre sistem: Dönem I, II ve III’te farklı derslerin benzer konularının bir arada işlendiği eğitim-öğretim modelini,

ğ) Fakülte: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesini,

h) Fakülte Kurulu: Meram Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

ı) Fakülte Yönetim Kurulu: Meram Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

i) İnternlik: Dönem VI'da klinik, poliklinik ve gerekli laboratuvar uygulamalarını içeren stajlardan oluşan on iki aylık bir eğitim-öğretim sürecini,

j) Koordinatör: Her bir dönemin eğitim ve öğretiminin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu ile görevlendirilmiş öğretim üyesini,

k) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil derslerini,

l) Seçmeli ders: Öğrencinin alan içinden veya dışından isteği doğrultusunda aldığı dersleri,

m) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,

n) Staj: Dönem IV, V ve VI’da klinik bilimlere bağlı ana bilim dallarında pratik (uygulamalı) ve teorik yapılan eğitim-öğretimi,

o) TEBAD: Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalını,

ö) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Akademik Takvim ve Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Akademik takvim

MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim, Eğitim Komisyonunca önerilen, Fakülte Kurulunda kabul edilen ve Senatoda onaylanan akademik takvime göre yürütülür.

Eğitim-öğretimin aşamaları

MADDE 6 – (1) Fakültenin eğitim-öğretim süresi altı yıldır. Tıp doktorluğu düzeyinde yapılan eğitim-öğretim aşağıdaki üç aşamadan oluşur:

a) Temel Tıp Bilimleri: Her biri bir eğitim-öğretim yılını kapsayan Dönem I, Dönem II ve Dönem III olmak üzere üç dönemden ibarettir.

b) Klinik Tıp Bilimleri: Klinik, poliklinik gibi uygulamalı alanları, laboratuvar çalışmalarını ve teorik dersleri içine alan ve her biri bir eğitim-öğretim yılını kapsayan Dönem IV ve Dönem V olmak üzere iki dönemden ibarettir.

c) İnternlik: Klinik, poliklinik ve laboratuvar çalışmalarını içine alan, teorik ve pratik eğitimin yapıldığı on iki aylık bir süreyi kapsayan Dönem VI'dan ibarettir.

Eğitim-öğretim şekli

MADDE 7 – (1) Dönem I, II ve III’te entegre sistemle eğitim-öğretim yapılır. Entegre sistemde probleme dayalı öğrenim ve mesleki beceri eğitimleri de verilir. Dönem IV, V ve VI’da eğitim-öğretim stajlar şeklinde yürütülür. Bütün dönemlerde sınıf geçme esası uygulanır.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 8 – (1) Öğrenciler öğrenimlerini 2547 sayılı Kanunun 44 üncü, 46 ncı ve geçici 58 inci maddelerinde belirtildiği şekilde tamamlamak zorundadırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri ile Yatay Geçiş ve Muafiyet

Giriş ve kayıt şartları

MADDE 9 – (1) Kayıt ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak.

b) Öğrenci seçme sınavı sonucunda, o öğretim yılında Fakülteye merkezi yerleştirme sistemi veya uluslararası öğrenci olarak kayıt hakkı kazanmış olmak.

c) Kayıt için Üniversite ve Fakülte tarafından istenen belgeleri getirmek.

ç) Açık veya uzaktan eğitim dışında aynı düzeyde örgün programda kayıtlı olmamak.

(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar ilk kayıt işlemlerini e-Devlet kapısı üzerinden yapar, e-kayıt asıl kayıttır. e-Devlet kapısı üzerinden kayıt işlemini gerçekleştiremeyen adayların kayıtları; Üniversitenin web sayfasında ilan edilen belgelerin asıllarının şahsen veya yasal temsilcisi tarafından Üniversiteye sunulması ve gerekli işlemlerin tamamlanması ile yapılır.

Kayıt yenileme

MADDE 10 – (1) Kayıt yenileme ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrenci her yarıyıl/yılbaşında akademik takvimde gösterilen süre içinde katkı payını ödeyerek kaydını yeniletmek zorundadır.

b) Yeni kayıt yaptıran öğrenci, aynı zamanda birinci dönemde yer alan derslere de kaydını yaptırmış sayılır.

c) Akademik takvimde belirtilen sürelerde katkı payını yatırmayan ve kaydını yeniletmeyen öğrenci, o dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğrenim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde kaydını yeniletmeyenlerden haklı ve geçerli mazereti olan öğrencinin mazeretini belirten dilekçe ile akademik takvimde belirtilen mazeretli geç kayıtlar için tanınan süre içerisinde başvurması şartıyla kaydının yenilenmesine ilgili yönetim kurulu karar verir. Kayıt yenileme işlemlerinin bütününden öğrenci sorumludur.

Yatay geçiş

MADDE 11 – (1) Yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin intibakları Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Muafiyet

MADDE 12 – (1) Bir yükseköğretim kurumundan yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken ÖSYM tarafından yapılan öğrenci seçme sınavına girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibakları Senatoca belirlenen esaslara göre ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derslere Devam, İzinler, Mazeretler ve Kayıt Dondurma

Derslere devam

MADDE 13 – (1) Öğrencilerin derslere devam şartına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Dönem I, II ve III’te yer alan her ders kurulunun sınavına girebilmek için, o ders kurulunda yer alan teorik derslerin %70 (kurul teorik derslerin maksimum %30’luk bölümüne online katılım olabilir), pratik uygulamaların %80 devam zorunluluğu vardır.

b) Dönem IV ve V’te, her staj için teorik derslerin %70'ine, pratik derslerin %80’ine, Dönem VI'da ise her bir staj süresinin en az % 80'ine devam zorunluluğu vardır.

c) Pratik ve/veya teorik derslerden devamsızlık sınırlarını aşan öğrenciler ilgili ders kurulunun veya stajın sınavlarına giremezler.

ç) Klinik Tıp Bilimleri ve İnternlik aşamalarında alınan sağlık raporu devamsızlıktan sayılır.

İzinler

MADDE 14 – (1) Öğrenci, ana bilim dalı akademik kurulunun oluru ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile (stajın kredisi, süresi ve teorik-pratik ders saatlerinin uyuşması durumunda) Klinik Tıp Bilimleri ve İnternlik aşamalarında stajlardan bir tanesini Fakültenin eğitim-öğretim yılı akademik takvim süresi içerisinde yurt içi veya yurt dışındaki bir başka Üniversitede yapabilir.

Mazeret ve kayıt dondurma

MADDE 15 – (1) Haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler; mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde Dekanlığa mazeretini gösterir belge ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorundadır. Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının Üniversite sağlık kurumlarından veya resmî yataklı ya da Resmî hasta kabul yetkisi olan yataklı özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınmış rapor olması gerekir.

(2) Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Raporlu olduğu süre içerisinde sınava giren öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır.

(3) Öğrenciler öğrenimleri süresince Fakülte Yönetim Kurulunca haklı ve geçerli kabul edilen nedenler var ise kayıt dondurma isteminde bulunabilirler. Kayıt dondurma süresi eğitim-öğretim süresinin yarısını geçemez.

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 16 – (1) Öğrencinin aşağıda belirtilen hâllerde Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olması.

b) Öğrenci tarafından yazılı olarak kayıtlı olduğu birim ile ilişiğinin kesilmesi talebinde bulunulması.

c) Kayıt esnasında istenen belgelerden herhangi birinin daha sonradan gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi.

ç) Azami süreler sonunda mezun olma şartlarının yerine getirilmemesi.

d) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi söz konusu olduğunda, ilgili birim kurulunun önerisi, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayının alınması.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dönemler, Sınavlar, Not Değerlendirmeleri ve Başarı Denetimi

Puan, harf notu ve katsayı

MADDE 17 – (1) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan puan, harf notu ve katsayılar aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)    Puanlar            Harf Notları            Katsayılar

       90-100                   AA                       4,00

        85-89                    BA                       3,50

        75-84                    BB                        3,00

        70-74                    CB                        2,50

        60-69                    CC                        2,00

        55-59                    DC                       1,50

        50-54                    DD                       1,00

        40-49                    FD                        0,50

         0-39                      FF                        0,00

b) Bunlardan;

1) AA, BA, BB, CB ve CC geçer notları, DC ve DD başarısız ve ortak zorunlu dersler için şartlı geçer notları, FD ve FF başarısız geçmez notları,

2) F, devamsızlık nedeni ile başarısız ve sınava girme hakkı olmayan öğrenciyi,

3) FG, devam şartlarını yerine getirerek sınava girme hakkı elde ettiği halde sınava girmeyen başarısız öğrenciyi,

4) G (Geçer), kredisiz derslerde başarılı öğrenciyi,

5) K (Geçmez), kredisiz derslerde başarısız öğrenciyi,

ifade eder.

Kredilendirme, ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalaması

MADDE 18 – (1) Tüm dönemlerde entegre dersler, stajlar, seçmeli dersler ve ortak zorunlu derslerin kredilendirilmesi ilgili dönem koordinatörlüğünün önerisi ile Fakülte Eğitim Komisyonunca belirlenir. Fakülte Kurulu tarafından karara bağlanan şekli ile Senatonun onayına sunulur.

(2) Bir programdaki tüm dersler ve uygulamalar için ders kredileri, teorik ve pratik ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde tutularak, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)’ne uygun olarak belirlenir.

(3) Bir dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı notudur.

(4) Öğrencinin o dönem kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin AKTS kredisi toplamına bölünmesi ile dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması elde edilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir.

(5) Öğrencinin bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin AKTS kredisi toplamına bölünmesi ile genel ağırlıklı not ortalaması elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu dikkate alınır.

(6) Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibarıyla genel ağırlıklı not ortalaması mezuniyet ağırlıklı not ortalamasıdır.

(7) Not ortalamalarına ilişkin hesaplamalarda Senato farklı ölçütler belirleyebilir.

Başarı denetimi

MADDE 19 – (1) Bir dersten, ders kurulundan ve/veya stajdan AA, BA, BB, CB, CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi, ders kurulunu ve/veya stajı başarmış sayılır.

(2) Ortak zorunlu derslerden herhangi birinden DC ve DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için derslerin ait olduğu dönemin ağırlıklı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Ortak zorunlu derslerde ders geçme esası uygulanır. Bir üst döneme geçmede ortak zorunlu derslerin başarısı göz önünde bulundurulmaz.

Ders kurulu ve ders kurulu sınavları

MADDE 20 – (1) Eğitim-öğretim; dönem I, II ve III'te her dersin ders konuları arasında koordinasyon esasına göre düzenlenmiş entegre sistem ile yürütülür ve bu dönemlerde bir yıl bir bütündür. Dönem IV, V ve VI'da ise her staj bir derstir.

(2) Her dönemin ders kurulu sayısı, ders kurullarının hangi derslerden oluştuğu, kurul içindeki derslerin teorik ve pratik ders saati olarak süreleri ve ders kurulu sınav tarihleri, Fakülte tarafından öğretim yılının başlangıcında akademik takvimle birlikte ilan edilir. Her ders kurulu sonunda sınav, teorik ya da teorik ve pratik olarak yapılır.

(3) Ders kurullarında sınav soruları, kurulda dersi olan her bir anabilim dalının teorik ve pratik olarak verdiği toplam ders saati sayısına göre paylaştırılır. Pratik sınavları her bir ders kurulu sonunda yapılır. TEBAD tarafından yürütülen dersler teorik ve pratik dersler olarak entegre sistem içinde yer alır.

(4) Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Gerekli görülen hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

Ders kurulu sınav puanı ve değerlendirme

MADDE 21 – (1) Ders kurulu sınav puanı, o kuruldaki entegre derslerden alınan teorik ve pratik puanların toplanmasıyla belirlenen puandır. Ders kuruluna ait toplam puanın hesaplanmasında sonucun eksi olarak bulunması durumunda bu puan sıfır olarak değerlendirilir.

(2) Teorik ve pratik puanlar aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Teorik puan: Ders kurulu sonunda yapılan teorik (yazılı) sınavın puanı hesaplanırken baraj sistemi uygulanır. Dönem I, II ve III için baraj uygulaması ders ve ders grupları şeklinde yapılır. Buna göre, kurulu oluşturan her bir ders ve ders gruplarından %50’lik başarı sağlanmış ise derslerden alınan puanlar toplanarak teorik sınav puanı olarak belirlenir. Fakat ders kurulunu oluşturan derslerin bir veya bir kaçından %50’lik başarı sağlanamamış ise o ders veya derslere ait teorik tam puanın %50’si ile alınan puan arasındaki fark, eksi puan olarak değerlendirilir. Bulunan eksi puanlar, o ders veya derslerden alınan teorik puanlardan düşülerek o ders veya derslere ait teorik puan hesaplanır. Ders kurulunu oluşturan derslere ait teorik puanlar toplanarak kurul sonu teorik puanı bulunur.

b) Pratik puan: Kurul sonu pratik sınavda verilen puandır. Ders kurulu teorik sınavının puanına eklenir.

c) Öğrencilerin yıl sonu geçme notu belirlenirken (vize ortalamalarının %60’ı, final ve bütünleme sınavının %40’ının aritmetik ortalaması) sonuçlarda virgülden sonraki hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak hesaplanır. Eğitim-öğretim yılı içerisinde komite, komite ortalaması, final ve bütünleme sonuçlarının küsurlu olması durumunda küsurlu notlar bir üst nota tamamlanmaz ve not, olduğu gibi hesaplanır.

Dönem sonu genel sınavı ve dönem sonu bütünleme sınavı

MADDE 22 – (1) Dönem I, II ve III'te her dönemin sonunda, son ders kurulu sınavı bitiminden en az on beş gün sonra bütün ders kurullarını kapsayan dönem sonu genel sınavı yapılır. Bu sınav teorik ve/veya pratik (uygulamalı) yapılır. Sınav sorularının dağılımı, ders kurulu sınavında olduğu gibidir.

(2) Bu sınavda başarısız olanlar için dönem sonu bütünleme sınavı teorik ve/veya pratik olarak, dönem sonu genel sınavından en az on beş gün sonra yapılır. Sınav sorularının dağılımı, ders kurulu sınavında olduğu gibidir. Dönem sonu bütünleme sınavında başarısız olan öğrenciler aynı dönemi tekrar ederler.

(3) Ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler yıllık iki vize, final ve bütünleme sınavı olarak yapılır. Başarı notu vize ortalamalarının %40’ı ile final ve/veya bütünleme notunun %60’ının ortalaması ile hesaplanır.

(4) Ortak zorunlu dersler ve seçmeli derslerin başarısızlığı durumunda, Dönem IV’e başlama süresine kadar bu dersler alttan alınabilir. Ortak zorunlu dersler ve seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci stajyerliğe başlatılmaz.

Dönem sonu genel sınavlarında değerlendirme

MADDE 23 – (1) Dönem sonu sınavlarında pratik sınavlar, teorik sınavdan ayrı olarak sözlü ve/veya yazılı olarak yapılır. Dönem sonu sınavlarında bir derse ayrılan teorik ve pratik sınav puanları, o dersin teorik ve pratik ders saatleri oranı göz önüne alınarak aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Dönem sonu sınavlarında değerlendirme, ders kurul sonu sınavları için belirlenen kurallar uyarınca yapılır.

b) Dönemi başarmak için, dönem başarı notunun en az CC olması gerekir.

c) Dönem I, II ve III’te dönem başarı notu; ders kurulu sınavları puanlarının aritmetik ortalamasının %60'ı ile dönem sonu sınavı puanının %40'ının toplanmasıyla bulunan puana karşılık olan harf notudur.

ç) Tüm ders kurullarında devam şartını sağlamak ve her bir ders kurulu sınavından en az elli ve üzeri puan almak koşuluyla, ders kurulu sınavları puanlarının aritmetik ortalaması seksen ve üstü olan Dönem I, II ve III öğrencileri dönem sonu sınavlarına girmeyebilirler. Bu öğrencilerin yıl içi ders kurulu sınav puanlarının aritmetik ortalaması, harf notuna çevrilerek dönem başarı notu olarak alınır. Dönem başarı notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, ilgili koordinatörlüğe yazılı başvuruları halinde dönem sonu sınavına girebilirler. Bu takdirde sınava giren öğrencinin sınavdan aldığı not dönem başarı notu olarak hesaplanmasında esas alınır.

d) TEBAD tarafından yürütülen uygulamalı derslerde uygulamaya katılmayan öğrencilerin puanlarından katılmadıkları dersler için Fakülte Kurulunca belirlenen oranda puan düşürülür.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 24 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak maddi hata itirazında bulunabilir. İtirazın ders sorumlusuna tebliğ tarihinden itibaren idare yetkilisi ile birlikte yapılacak inceleme üç iş günü içinde sonuçlandırılır. Maddi hata tespit edilirse, gerekli düzeltmeler ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinlik kazanır ve sonuç öğrenci bilgi sistemine işlenir.

Mazeret sınavı

MADDE 25 – (1) Ara sınav, staj sonu veya ders kurulu sınavlarına kendi sağlık mazereti nedeni ile giremeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilenler için mazeret sınavı açılır. Dönem sonu ve bütünleme sınavı ile ilgili mazeret hakkı tanınmaz. Yeterli ders devamlılığını sağlamış ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrencilere akademik takvimde belirtilen tarihlerde sınav hakkı verilir. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının en az üç hekim veya heyet raporu olmak üzere Üniversite sağlık kurumlarından veya resmî yataklı ya da resmî hasta kabul yetkisi olan yataklı özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınmış rapor olması gerekir. Sağlık kuruluşlarından alınan tek hekim imzalı istirahat raporları fakülte sağlık kurulunda değerlendirmeye alınacaktır. Mazeret sınavının hangi yöntem ile yapılacağına ilgili ana bilim dalının görüşünü alarak dönem koordinatörü karar verir.

(2) Eş, anne, baba, çocuk ve kardeşin ağır hastalığı ve ölümü nedeniyle öğrencinin sınava giremediğini belgelemesi ve Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülmesi hâlinde mazeret sınav hakkı verilir. Yıl sonu, staj sonu ve bütünleme sınavları için belirtilen bu mazeretler kabul edilmez.

Stajların tamamlanması ve staj sınavı

MADDE 26 – (1) Dönem IV ve V'teki dönüşümlü stajlar, sadece akademik takvimde belirtilen eğitim-öğretim dönemi içinde yapılır. Devam şartını yerine getiren öğrencilere her stajın sonunda staj sınavı yapılır. Bu sınav teorik ve pratik olarak gerçekleştirilir. Not takdirinde öğrencinin staj süresindeki çalışma ve başarısı da göz önüne alınır. Pratik sınavlar en az iki öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından yapılır. Staj sınavı, dönem sonu genel sınavı niteliğindedir.

Staj bütünleme sınavları

MADDE 27 – (1) Staj sınavında başarısız olan öğrenci; izleyen staj grubuna başlatılır. Staj sınavlarında bütünleme hakkı vardır. Öğrenci, dönem içinde veya dönem sonunda başarısız olduğu stajın bütünleme sınavına girebilir. Dönem içindeki bütünleme sınavları, staj sonu sınavları ile birlikte yapılır. Öğrenci bütünleme sınav hakkını dönem içinde veya dönem sonunda kullanmak istediğine dair Dekanlığa yazılı dilekçe verir. Dönem sonu bütünleme sınavı, dönemin en son stajının bitiminden en erken yedi gün sonra yapılır. Bütünleme sınavları yirmi bir günlük süre içinde tamamlanır.

(2) Dönem IV veya V'te bütünleme sınavlarının herhangi birisinden başarısız olan öğrenci stajı tekrarlar. Bir dönemin stajlarını tamamlayamayan öğrenciler bir üst dönemden staj alamazlar.

(3) Dönem IV veya V'teki son stajlarını tamamlayan öğrencilerin bir üst dönemin staj gruplarından birisine intibakları dönemin hangi aşamasında olursa olsun en geç otuz gün içinde dönem koordinatörlüğünce yapılır. İntibaklar o dönemin Koordinatörünün belirleyeceği staj takvimi çerçevesinde uygulanır.

(4) 6 yıllık tıp eğitiminde son sınıfta (Dönem VI) herhangi bir staj sınavı yapılmaz. Fakülte öğrencileri tüm sınavlarını beşinci sınıfta tamamlamadan altıncı sınıfa geçemezler. Dönem V’e ait tüm stajlarını tamamladıktan sonra sadece tek bir stajdan devamını alıp, staj sonu ve bütünleme sınavlarından başarısız olan ve eğitim-öğretim süresi içerisinde İnternlik'e başlayabilecek durumda bulunan öğrencilere tek bir defaya mahsus olmak üzere tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavını eğitim-öğretim süresi içerisinde kullanacak öğrenciye (en geç üç iş günü içinde dilekçe ile başvurmaları hâlinde), en son girdiği staj bütünleme sınav sonucunun ilanından yedi gün sonra tek ders sınav hakkı kullandırılır. Yıl sonu itibarıyla tek dersten kalan öğrenciler (final ve bütünleme hakkını kullanan) yıl sonu bütünleme sınavı ile tek ders sınavına alınırlar. Yıl sonu bütünleme sınavından sonra tek dersi kalan öğrencilere ise (dilekçe ile başvurmaları halinde) bütünleme sınavlarının tamamının bitiminden ve notların ilanını takip eden yedi gün sonra tek ders sınav hakkı verilir ve en yakın tarihteki İnternlik dönemine başlatılır. Başarısız olan öğrenciler ise stajı tekrar alırlar.

Staj başarı notu

MADDE 28 – (1) Staj başarı notu, pratik sınav puanının %60'ı ile teorik sınav puanının %40'ının toplanmasıyla hesaplanır. Stajı başarmak için staj başarı notunun CC olması gerekir. Bütünlemelerde de staj başarı notu aynı yöntem ile hesaplanır.

(2) Staj sınav sonuçları, her staj döneminin sonunda anabilim dalı başkanlıkları tarafından Dekanlığa, pratik ve teorik sınav sonuçları ve aritmetik ortalamaları ayrı ayrı belirtilerek ve elde edilen staj başarı notu virgülsüz tam puan olarak (virgülden sonraki hane 5 ve yukarısı ise bir üste tamamlanır) sınavı takiben en geç üç iş günü içinde bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM

İnternlik, Başarı Notu, Mezuniyet ve Diploma

İnternlik

MADDE 29 – (1) Dönem V'in tüm stajlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler İnternlik'e ayın ilk günü veya on altıncı günü başlatılır. İnternlik süresi zorunlu ve seçmeli stajlardan oluşan on iki aylık bir dönemi kapsar. Bu dönemde öğrencilerin başarısı, her anabilim dalında, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, yazdıkları hasta müşahedeleri ve epikrizler, hastalara davranışları ve ilgileri, nöbetler ve katıldıkları seminerler, klinik ve klinikopatolojik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları anabilim dalınca puan ve harf notu olarak Dekanlığa stajın sonunda en geç üç iş günü içinde bildirilir. Stajların bir veya daha fazlasından yetersizlik (başarısızlık) alan öğrenci, mezun olabilmek için, o stajlarda aynı süre çalışmak ve başarı sağlamak zorundadır.

(2) Seçmeli stajların süresi ve hangi anabilim ya da bilim dallarında seçmeli staj gruplarının oluşturulacağı, her yılın başında ilgili dönem koordinatörünün önerisi ile Eğitim Komisyonunca düzenlenerek, Fakülte Kurulunun onayından sonra ilan edilir.

Dönem başarı notu

MADDE 30 – (1) Dönem IV, V ve VI'da dönem ağırlıklı not ortalaması, o döneme ait stajların başarı notlarının ağırlıklı not ortalamasıdır.

Mezuniyet

MADDE 31 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için o programdaki tüm dersleri almış ve başarmış olması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

(2) Mezuniyetleri müteakip akademik yıla taşan öğrenciler ise o yarıyılın da katkı payı ücretini öderler.

(3) Mezuniyet başarı ortalaması hesaplanırken normal eğitim-öğretim süresinde (6 yıl)  mezun olmaya hak kazanan öğrenciler başta olmak üzere yıl kayıplarına göre liste sıralanır.

Diplomalar

MADDE 32 – (1) Fakültenin eğitim-öğretim programında mevcut olan bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlayan öğrencilere o programın lisans diploması ve diploma eki verilir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe düzenlenir. Diplomanın kaybı hâlinde, ikinci kez diploma düzenlenir.

(2) Mezun olmaya hak kazanan, disiplin cezası almamış ve mezuniyet ağırlıklı not ortalaması 3,50-4,00 arasında olan öğrenciler diploma yüksek onur öğrencisi; 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler ise diploma onur öğrencisi olarak tanımlanır. Öğrenciye diploması ile birlikte diploma yüksek onur/diploma onur öğrencisi olduğunu gösterir bir belge verilir ve diploma ekinde belirtilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Eğitim Komisyonu, Koordinatörler ve Görevleri

Eğitim Komisyonu ve koordinatörler

MADDE 33 – (1) Eğitim Komisyonu; Dekan ve dekan yardımcıları, baş koordinatör, baş koordinatör yardımcıları, dönem koordinatörleri ve TEBAD Başkanından oluşur. Dekan, Eğitim Komisyonunun Başkanıdır. Dekanın katılamadığı toplantılarda Dekan vekili veya baş koordinatör komisyona başkanlık eder.

(2) Baş koordinatör ve koordinatörler; Dekanın göstereceği adaylar arasından Fakülte Yönetim Kurulunca, üç yıl için seçilirler. Her koordinatör için kendisinin önerdiği en az iki kişi Dekan tarafından yardımcı olarak atanır. Koordinatörler Eğitim Komisyonunun tabii üyeleridir. Yardımcıları, koordinatöre çalışmalarında yardım ederler ve koordinatörün bulunamadığı durumlarda yardımcılarından birisi Eğitim Komisyonuna davet edilir.

(3) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlanması, düzenli bir şekilde yürütülmesi, koordinasyonu, akademik takvimin hazırlanması ve eğitimle ilgili diğer sorunlar Eğitim Komisyonu tarafından görüşülür ve öneriler hazırlanır.

Koordinatörlerin görevleri

MADDE 34 – (1) Koordinatörlerin görevleri şunlardır:

a) Akademik takvim taslağını ilgili anabilim dallarının görüşünü alarak Eğitim Komisyonuna sunmak.

b) Dönem programının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

c) Devam çizelgelerini denetlemek ve sınavlara giremeyecek öğrencileri Dekanlığa bildirmek.

ç) Tüm sınavların anabilim dalı başkanları ile işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak.

d) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesini ve sınavın istatistiki analizini yaparak açıklanmasını sağlamak.

e) Öğrencilerin sorunlarının çözümlenmesine ve danışman öğretim üyeleri ile ilişkilerinin düzenli yürütülmesine yardımcı olmak.

f) Her yıl en az iki kez dönem öğrencilerinin sorunları ve çözüm yolları için genel görüşme oturumu düzenlemek.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 35 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan posta adresine veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta/beyan edilen e-posta adresine gönderilerek ya da öğrenci otomasyon sistemine kayıt edilmek suretiyle yapılır. Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan e-posta/beyan edilen e-posta adresine gönderilen iletileri ve öğrenci otomasyon sistemine yapılan kayıtları izlemekle yükümlüdür. Öğrenci otomasyon sistemine yapılan kayıtlar öğrenciye tebliğ yerine geçer.

(2) Yazışma adresi ya da e-posta adresinin değişmesi hâlinde öğrencinin bu değişikliği öğrenci bilgi sistemi üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Fakülte Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 37 – (1) 22/1/2012 tarihli ve 28181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 22/1/2012 tarihinden önce kayıt yaptırmış olan öğrencilerin başarılı olduğu tüm derslerin 100 üzerinden verilen notları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dönüşüm cetvelinden yararlanılarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yeni sistemdeki harfli karşılıklarına çevrilir.

Ortak zorunlu ve seçmeli derslerin başarısızlığı durumu

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 22 nci maddenin dördüncü fıkrası hükmü 2021-2022 eğitim-öğretim yılı öncesinde kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.