5 Eylül 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31589

YÖNETMELİK

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Anadolu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (AnadoluSEM): Anadolu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü programları dışında yaşam boyu öğrenme kapsamında ihtiyaç duyulan alanlarda düzenlenecek eğitim, kurs ve sertifika programları, sınav organizasyonları, toplantılar, bilimsel görüş ve danışmanlık, ulusal ve uluslararası iş birlikleri yoluyla bireysel, kurumsal ve toplumsal niteliklerin geliştirilmesine; eğitim ve kültür düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Eğitim, kurs ve sertifika programları açmak.

b) Kongre, konferans, sempozyum, panel, seminer ve benzeri etkinlikler gerçekleştirmek.

c) Bilimsel görüş vermek, proje ve rapor hazırlamak, araştırma, uygulama ve danışmanlık hizmetleri gerçekleştirmek, proje pazarları, eğitim fuarları ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

ç) Basılı ve elektronik kitap, dergi, broşür ve benzeri malzemeler üretmek, yazılım geliştirmek.

d) Yurt içindeki veya yurt dışındaki kamu kurumları ve özel kuruluşlarla iş birliği yaparak mesleki ve meslek içi eğitim, kurs ve sertifika programları açmak.

e) Sınav hizmetleri ve organizasyonu, ölçme ve değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(3) Müdürün görevi başında bulunamadığı durumlarda, müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi hâlinde yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

ç) Merkez faaliyetlerinin Merkezin amacına uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil Üniversitenin farklı birimlerindeki öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da herhangi bir nedenle üç aydan fazla süreyle görevini yerine getiremeyen üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından hazırlanan faaliyet raporu ve bir sonraki döneme ait çalışma programı hakkında karar vermek.

b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili düzenlenecek başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin standardını ve koşullarını belirlemek.

c) Merkez faaliyetlerinin düzenlenmesine ve faaliyetlerde görev alacaklara ilişkin karar almak.

ç) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili birim veya komisyon oluşturulmasına karar vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 18/2/2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Yaşamboyu Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.