4 Eylül 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31588

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/43)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Malezya ve Ürdün Haşimi Krallığı menşeli/çıkışlı 5603.14 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat” ve 3921.13 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen deri taklitleri” tanımlı koagüle suni deri ithalatında re’sen yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

c) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

d) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

e) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

f) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,

g) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ğ) Ürdün: Ürdün Haşimi Krallığı’nı,

h) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği

ifade eder.

Soruşturma konusu eşya

MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu eşya, 28/5/2021 tarihli ve 31494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/18) uyarınca dampinge karşı önleme tabi olan koagüle suni deri olarak da bilinen 5603.14 GTP’i altında yer alan “Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat” ve 3921.13 GTP’i altında yer alan “Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen deri taklitleri” tanımlı ürünlerdir.

(2) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvuru ve mevcut durum

MADDE 5 – (1) 18/4/2009 tarihli ve 27204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/12) ile 5603.14 GTP altında yer alan ÇHC menşeli koagüle suni deri ithalatında 1,9 ABD Doları/Kg tutarında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) 12/4/2015 tarihli ve 29324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/9) ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. 16/10/2018 tarihli ve 30567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 3921.13 GTP altında yer alan “Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2 ağırlığı 150 gr'ı geçen deri taklitleri” tanımlı eşyanın ÇHC menşeli olanları da aynı tutarda dampinge karşı önlem kapsamına alınmıştır.

(3) 28/5/2021 tarihli ve 31494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/18) ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

(4) ÇHC menşeli koagüle suni deri ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Malezya ve Ürdün üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik re’sen yapılan değerlendirmeler üzerine Bakanlık tarafından bir inceleme başlatılmıştır.

(5) Mezkûr önlemin etkisiz kılındığına ilişkin bulgular Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular

MADDE 6 – (1) Soruşturma konusu eşyanın toplam ithalatı 2018 yılında 20 bin ton (87 milyon ABD Doları); 2019 yılında 14 bin ton (73 milyon ABD Doları); 2020 yılında 11 bin ton (59 milyon ABD Doları); 2021 (1-6) döneminde ise 5 bin ton (31 milyon ABD Doları) seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2) Söz konusu ithalata ilişkin ortalama birim fiyatların 2018-2021 (1-6) döneminde sırasıyla 4,4; 5; 5,3; 5,6 ABD Doları/Kg seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.

(3) Soruşturma konusu eşyanın Malezya’dan ithalatı, 2018 yılında 89 ton (57 bin ABD Doları); 2019 yılında 2,3 bin ton (1,6 milyon ABD Doları); 2020 yılında 417 ton (637 bin ABD Doları); 2021(1-6) döneminde ise 242 ton (749 bin ABD Doları) seviyesinde gerçekleşmiştir.

(4) Söz konusu ithalata ilişkin ortalama birim fiyatların 2018-2021 (1-6) döneminde sırasıyla 0,6; 0,7; 1,5 ve 3,1 ABD Doları/Kg seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.

(5) Bahsekonu eşyanın toplam ithalatı miktar bazında inceleme konusu dönemde sürekli olarak azalırken, Malezya’dan yapılan ithalatın 2019 yılında bir önceki yılın 26 katına yükseldiği görülmektedir.

(6) Anılan eşyanın ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatı da 2018-2020 döneminde miktar ve değer bazında azalmıştır. Söz konusu ithalat 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde ise bir miktar artış göstermiş ve 815 ton olarak gerçekleşmiştir. Buna ilaveten, 2018 yılında toplam ithalat miktarı içinde ÇHC’nin payı %47 iken bu oran 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde %15 olarak gerçekleşmiştir.

(7) Koagüle suni derilerin Ürdün’den yapılan ithalatı 2018 yılında 21 ton (58 bin ABD Doları); 2019 yılında 1.331 ton (860 bin ABD Doları); 2020 yılında 447 ton (517 bin ABD Doları) olarak gerçekleşmiştir. 2021 (1-6) döneminde ise ithalat bulunmamaktadır.

(8) Söz konusu ithalata ilişkin ortalama birim fiyatların 2018-2020 döneminde sırasıyla 2,7; 0,6 ve 1,2 ABD Doları/Kg seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.

(9) Soruşturma konusu eşya istatistiklerine Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında yapılan ithalat rakamları dahildir. Soruşturma konusu eşya ithalatının 2021 yılı ilk 6 aylık döneminde %11’i DİR kapsamında gerçekleştirilmiştir.

(10) Uluslararası ticaret verileri için International Trade Center (Trademap) istatistiklerinden faydalanılmış olup anılan kaynakta Malezya’ya ilişkin en güncel istatistikler 2021 yılı 5 aylık döneme, Ürdün’e ilişkin istatistikler 2020 yılına aittir.

(11) Bu kapsamda, Malezya’nın koagüle suni deri ithalatında en büyük tedarikçinin ÇHC olduğu görülmektedir. Malezya’nın miktar bazında ithalatı içinde ÇHC’nin payı 2020 yılında %43, 2021 yılında ise %33’tür.

(12) Malezya’nın koagüle suni deri ihracatında 2020 yılında ilk sırada Türkiye yer almakta olup anılan ülke ihracatının %21’i Türkiye’ye yapılmıştır.

(13) Ürdün’ün koagüle suni deri ithalatında 2020 yılında ilk sırada %39 payla ÇHC yer almakta, bunu sırasıyla İtalya ve Türkiye izlemektedir.

(14) Ürdün’den 2020 yılında yapılan koagüle suni deri ihracatının %98’i ise Türkiye’ye yöneliktir.

Karar ve işlemler

MADDE 7 – (1) Yapılan incelemeler sonucunda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca Malezya ve Ürdün menşeli/çıkışlı 5603.14 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında yer alan “Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat” ve 3921.13 GTP’i altında yer alan “Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen deri taklitleri” tanımlı “koagüle suni deri” ithalatına ilişkin olarak Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(2) İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Kararın 11 inci maddesi çerçevesinde, Malezya ve Ürdün menşeli/çıkışlı soruşturma konusu eşya ithalatının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/18) çerçevesinde ÇHC menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlem tutarında aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde teminata bağlanmasına karar verilmiştir.

 

GTP

Eşya Tanımı

Menşe/Çıkış Ülkesi

Dampinge Karşı Önlem
(ABD Doları/Kg)

5603.14

Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat

Malezya

Ürdün

1,9 ABD Doları/Kg

3921.13

Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2 ağırlığı 150 gr'ı geçen deri taklitleri

 

(3) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın bilinen ithalatçıları ile soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur. Bildirimde soruşturmanın açılış Tebliği, gizli olmayan rapor özeti ve soru formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(2) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığımızın https://www.ticaret.gov.tr/ithalat uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kılınması”, “Yürüyen Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek erişebilir.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate alınmaz.

Süreler

MADDE 9 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. 8 inci maddede belirtilen, bildirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da (yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekir.

İş birliğine gelinmemesi

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 11 – (1) Soruşturma ile ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili merciye iletilmesi gerekir:

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 95 87, Faks: +90 312 204 87 65

www.ticaret.gov.tr

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” soru formlarına cevapları ile soruşturma ile ilgili görüşlerini, kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP ve e-posta adreslerine gönderir.

KEP Adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr

E-posta Adresi: oeksorusturma@ticaret.gov.tr

(3) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” soru formlarına cevapları ile soruşturma ile ilgili görüşlerini Bakanlığın yukarıda belirtilen posta ve e-posta adreslerine gönderir.

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 12 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.