3 Eylül 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31587

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ OTİZM VE GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gazi Üniversitesi Otizm ve Gelişimsel Bozukluklar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, teşkilatına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Otizm ve Gelişimsel Bozukluklar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, teşkilatına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (GEBAM): Gazi Üniversitesi Otizm ve Gelişimsel Bozukluklar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,

d) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Gelişimsel bozukluğu olan bireylere yönelik disiplinlerarası bir çalışma biçimiyle değerlendirme, teşhis, tedavi, bakım, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirmek, bireylerin ve ailelerin gereksinimlerini saptamak ve ihtiyaçlar doğrultusunda hizmetler sunmak.

b) Gelişimsel bozuklukların önlenmesi amacı ile her türlü erken müdahale, eğitim, danışmanlık, bakım, araştırma, geliştirme, teknoloji, üretim, sosyal hizmet ve benzeri faaliyetlere katılmak, bu tür faaliyetleri planlamak, teşvik etmek ve yürütmek.

c) Uygun eğitsel ve gelişimsel önlemleri belirleyecek kararlar almak ve bu kararlar doğrultusunda, ilgili tüm alanlarda disiplinlerarası çözüm önerileri ve programlar (erken müdahale, önleyici yaklaşımlar, bakım, eğitim, fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri, besin analizleri, biyokimyasal analizler, ilaçlar, gıda takviyeleri ve fonksiyonel gıdalar, diş sağlığı konusunda danışmanlık, formülasyon, eğitim programları ve benzeri) geliştirmek.

ç) Çocukların eğitim haklarını garantiye alacak önerileri geliştirerek bulundukları eğitim ortamlarında sağlanan eğitim kalitesine katkı yapacak çalışmalar yürütmek, ilgili alanlarda düzenlemelerin yapılmasını desteklemek.

d) Merkezin faaliyet alanları kapsamında ihtiyaçlara yönelik hizmet sunabilecek nitelikli insan gücü yetiştirilmesine destek olmak.

e) Üniversite bünyesinde bilim dallarının gelişmesine katkıda bulunmak, bu bilim dalları arasında ortak yürütülecek araştırma ve eğitim programlarını koordine etmek, yürütmek, yürütülmesine yardımcı olmak.

f) Gelişimsel bozukluklar alanında disiplinlerarası çalışma kültürünü geliştirmek ve desteklemek.

g) Merkez bünyesinde konu ile ilgili öğrencilere mesleki gelişim amaçlı uygulama ve araştırma imkânları sağlamak.

ğ) Merkezin amacına uygun olarak yükseköğretim mevzuatı çerçevesinde verilen görevleri yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Gelişimsel bozukluk tanısı konulmuş ya da konulma riski taşıyan bireylerin teşhis ve gereksinimlerine dönük testler, ölçümler, ilgili analiz ve araştırmalar yapmak; ilaç, gıda, gıda takviyeleri, fonksiyonel gıdalar ve sağlık, beslenme, eğitim ve fizyoterapi ihtiyaçları, hemşirelik bakımı ile ilgili değerlendirmeler, analiz ve ölçümler yapmak, programlar hazırlamak, bireylerin gelişim ve öğrenme gereksinimleri, bireysel özellikleri, ilgi ve tercihleri doğrultusunda eğitsel değerlendirmeler yaparak eğitim planları hazırlamak ve yürütmek, ilgili paydaşlara, aile ve profesyonellere yönelik danışmanlık yapmak.

b) Gelişimsel bozuklukların önlenmesi amacı ile her türlü bilimsel, teknolojik, üretim, eğitim, danışmanlık, proje ve Ar-Ge faaliyetleri yürütmek.

c) Merkezin faaliyet alanlarına yönelik veriler oluşturmak ve bu verileri değerlendirmek, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile ortak projeler geliştirmek ve ortak çalışmalar yürütmek.

ç) Kongre, konferans, panel, bilimsel toplantılar, uzaktan eğitim çalışmaları düzenlemek; dergi ve gazete çıkarmak; radyo, televizyon programları, çevrimiçi yayın ve benzeri yayınlar hazırlamak ve yapmak.

d) Merkezin çalışmaları kapsamında geliştirilen sertifikalı ve sertifikasız eğitim programları düzenlemek.

e) Merkezin çalışma alanları ile ilgili olarak eğitim danışmanlığı, program geliştirme, gelişim izleme ve değerlendirme, eğitim kurumları için çocuk yayınları ve eğitim materyali geliştirme hizmetleri sunmak.

f) İlgili ulusal ve uluslararası kamu kuruluşları, bakanlıklar, şirketler, vakıf, öğrenci toplulukları ve dernekler ile işbirliği yaparak gelişimsel bozukluklar ile ilgili aile eğitimi, özel eğitim, bakım, sosyal hizmet, fizik tedavi, beslenme, sağlık ve benzeri alanlarda hizmet içi eğitim taleplerini karşılamak, bu amaçla kurs, seminer ve benzeri kısa ve uzun süreli eğitim programları açmak, bu kuruluşların problemlerine yönelik projeler hazırlamak ve yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan ve Merkezin faaliyet alanıyla ilgili çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevinden ayrılması veya altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumlarında aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Müdürün önerisi üzerine Üniversitede görev yapan en çok iki öğretim elemanı müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdürün belirlediği müdür yardımcısı yerine vekâlet eder. Müdürün görev süresi dolduğunda müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak.

c) Yönetim Kurulunun kararlarını ve hazırladığı çalışma programlarını bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, koordine etmek ve denetlemek.

d) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak veya hazırlatmak, proje önerilerinde bulunmak ve faaliyetlerini yürütmek.

e) Danışma Kurulu tarafından incelenen faaliyet ve dönem raporlarını Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin faaliyet alanıyla ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye dahil olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(2) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Müdürün görevi başında bulunmadığı hallerde bu görevi Müdüre vekalet eden müdür yardımcısı üstlenir. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması veya üyenin altı aydan fazla görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevler şunlardır:

a) Merkezce yürütülecek faaliyetlerle ilgili çalışma esaslarını, ihtiyaç duyulan personelin çalışma esaslarını belirlemek.

b) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını ve bu gruplarda görevlendirilecek üyeleri tespit edip çalışma gruplarını oluşturmak.

c) Kuruluş amacına uygun araştırma, proje ve eğitim müracaatlarını inceleyerek karara bağlamak, uygun gördüğü müracaata ait çalışmaları ilgili çalışma grubuna yaptırmak.

ç) Çalışma grubu tarafından hazırlanan raporları incelemek ve karara bağlamak.

d) Merkezin dönemler halindeki çalışma planını hazırlamak ve uygulamaya koymak.

e) Merkezin yıllık programını karara bağlamak.

f) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri; Üniversite mensupları, özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal veya uluslararası alanda çalışmaları bulunan kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında Müdür dahil beş kişiden oluşur. Süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu toplantılarına mazeretsiz üç kez katılmayan üyenin üyeliği düşer. Herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması veya üyenin altı aydan fazla görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin görevleri ile ilgili olarak yapılacak çalışmalar, uygulamalar ve alınacak önlemler hakkında tavsiyede bulunmak.

b) Merkezin diğer kişi ve kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

c) Merkezin faaliyet veya dönem raporlarını incelemek ve önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin çalışma alanına giren konularda Yönetim Kuruluna yardımcı olmak, Müdürün isteği halinde Yönetim Kurulu çalışmalarına katılmak.

d) Üniversite ve Merkezin tanınırlığı ve marka değerinin yükseltilmesini sağlayacak tavsiyelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Çalışma grupları; Müdürün önerisi, Yönetim Kurulu Kararı ile belirli ve uzmanlık isteyen konularla ilgili, geçici veya sürekli olarak oluşturulan, Merkezin çalışmalarına katkıda bulunan organlardır. Bu gruplar yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversite içindeki öğretim elemanlarından ve bu konuda uzmanlaşmış diğer kişilerden oluşabilir. Çalışma gruplarının görev süreleri Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.