3 Eylül 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31587

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesinin yönetimi, denetimi, faaliyet alanları, bütçe işlemleri, işleyişi, sermaye kaynakları, her türlü idari ve malî işlemleri ile gelir ve giderlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez ve taşra hizmet birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 409/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)  Bakan: Sanayi ve Teknoloji Bakanını,

b)  Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c)  Daire Başkanı: Döner Sermaye Daire Başkanını,

ç)  Daire Başkanlığı: Döner Sermaye Daire Başkanlığını,

d)  Genel Müdür: Yönetim Hizmetleri Genel Müdürünü,

e)  Genel Müdürlük: Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

f)  Genel Müdür Yardımcısı: Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısını,

g)  Gerçekleştirme görevlisi: İşletmeden yapılacak giderler ile tahsil edilecek gelirleri tahakkuk etmekle görevli kişi veya kişileri,

ğ)  Harcama yetkilisi: Genel Müdür veya yetki devri yapacağı kişi veya kişileri,

h) Hizmet birimleri: Döner sermaye faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, 1 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 387 nci maddesinde belirtilen Bakanlık hizmet birimleri ile il sanayi ve teknoloji müdürlüklerini,

ı)  İşletme: Bakanlık Döner Sermaye İşletmesini,

i)  İşletme yöneticisi: Genel Müdürü,

j)  Malî yıl: Takvim yılını,

k)  Muhasebe birimi: Gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapıldığı ve raporlandığı birimi,

l)  Muhasebe yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu usulüne göre atanmış yöneticiyi,

m)  Üst yönetici: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan Yardımcısını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sermaye, Sermaye Kaynakları, Faaliyet Alanları, Gelirler ve Giderler

Sermaye

MADDE 4 – (1) İşletmeye kendi kaynaklarından karşılanmak üzere 100.000.000 (Yüzmilyon) Türk Lirası sermaye tahsis edilmiştir.

Sermaye kaynakları

MADDE 5 – (1) İşletmenin sermaye kaynakları;

a) Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kârlardan,

b) Bağış ve yardımlardan,

oluşur.

(2) Bağış ve yardımlar, tahsis edilen sermaye miktarı ile sınırlı olmaksızın sermayeye eklenir.

(3) Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilen kârlar, ödenmiş sermaye tahsis edilen tutara ulaşıncaya kadar sermayeye eklenir. Ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra, yılsonu kârı hesap dönemini izleyen Nisan ayının sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılır.

(4) İşletmenin zararları geçmiş yıllar zararları hesabında bekletilir ve ertesi yıllar kârları ile kapatılır.

Faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) İşletmenin faaliyet alanları şunlardır:

a)  Bakanlığın görev ve yetkileri kapsamında ortaya çıkan ve genel idare esaslarına göre yürütülmesi mümkün olmayan, fiyatlandırılabilir nitelikteki üretilen mal ve hizmetlerle ilgili faaliyetler.

b)  Bakanlığın görev alanına giren konularda test, kalibrasyon, muayene, belgelendirme, doğrulama ve benzeri uygunluk değerlendirmeleri ile uygunluk değerlendirmelerine ilişkin düzenleme ve denetleme hizmetlerine yönelik faaliyetler.

c)  Araştırma ve analiz sonuçlarını, teknik ve bilimsel gelişmeleri ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmaya yönelik etkinlikler ile ilgili faaliyetler.

ç)  Bilişim sektörü, ileri teknoloji sektörleri, AR-GE, tasarım ve yeniliklere yönelik faaliyetler.

d)  Yerli ve milli ürünlerin ülke genelinde kullanımının yaygınlaştırılmasına, veri merkezi ve veri işleme altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlamak üzere yapılacak faaliyetler.

e)  Bakanlıkça sunulan hizmetlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili sanayi ve teknoloji alanında gelişime katkı sağlamak üzere bilgi birikiminin geliştirilmesine ilişkin eğitim, analiz, kurs, envanter hazırlama, araştırma, geliştirme, yayın, rehberlik, danışmanlık, yönetim, işletme ve benzeri hizmetlere ilişkin faaliyetler.

f)  Ülkede fikri sermaye, AR-GE ve yenilik kapasitesinin gelişmesini sağlamak amacıyla sınai mülkiyet haklarının korunması ve ticarileşmesine yönelik olarak hazırlanacak destek programları ile ilgili olmak üzere gerçekleştirilecek eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri.

g)  Milli Teknoloji Hamlesinin hedefleri doğrultusunda ilgili paydaşlarla işbirliği içerisinde, teknoloji geliştirme ile bireylerin ve işletmelerin dijital dönüşümü konularında bireysel yetkinlikler ile toplumsal bilinç ve kültürün geliştirilmesine yönelik faaliyetler.

ğ)  Sanayi ve bilişim ürünlerinin, ürün güvenliği ve teknik mevzuatına uygunluğunu sağlamak amacıyla piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin muayene ve test altyapısının geliştirilmesine ilişkin faaliyetler.

h)  Bakanlığın görev alanına giren konulara ilişkin yayın, veri, bilgi ve belgelerin matbu veya elektronik ortamda alımı ve satışına yönelik faaliyetler.

ı)  İl sanayi ve teknoloji müdürlüklerinin fiziki ve teknik altyapısının geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve kurumsal kimlik oluşturulmasına yönelik faaliyetler.

(2) İşletme bu faaliyetlerin ifasında, gereken hâllerde diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir.

Gelirler

MADDE 7 – (1) İşletmenin gelirleri;

a) İşletmenin 6 ncı maddede belirtilen faaliyet alanlarıyla ilgili üretilen mal ve hizmetlerin satışlarından elde edilen gelirlerden,

b) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarına yönelik faaliyetler ile standartların uygulanmasına ilişkin faaliyetlerden elde edilen gelirler, test, kalibrasyon, muayene, belgelendirme, doğrulama gibi uygunluk değerlendirme faaliyetleri gelirlerinden,

c) Sanayi işletmelerinin kuruluş, sicil, vize, değişiklik, ön kayıt, uygunluk ve ruhsatlandırma, test ve yeterlilik, yetkilendirme ve muafiyet belgeleri işlemleri ile muayene, revize ve tadilatlardan elde edilen gelirlerden,

ç) Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi ile bölgede yer alan AR-GE ve tasarım faaliyetinde bulunan firmalar için iş yeri açma ve çalışma ruhsatı hizmetlerinden elde edilen gelirlerden,

d) Bakanlığın görev alanında olup, başka kurum ve kuruluşlarca yürütülen muayene, denetim ve belgelendirme hizmetlerinden elde edilecek gelirlerden aktarılacak paylar ile yerli katkı oranı ve sanayi işletmesi kapasite hesabı ekspertiz hizmetlerinden elde edilen gelirlerden,

e) Sanayi ürünlerinin teknik düzenlemelere uygunluğu kapsamında yapılacak kontrol ve denetim gelirleri ile test gelirlerinden,

f) Yatırım teşvik belgelerinin düzenlenmesi, revize edilmesi ile makine ve teçhizat listelerinin revize edilmesinden elde edilen gelirlerden,

g) Bakanlık görev alanındaki organize sanayi bölgelerinin, endüstri bölgelerinin, sanayi sitelerinin, teknoloji geliştirme bölgelerinin, AR-GE merkezlerinin, tasarım merkezlerinin, model fabrikalarının ve diğer sanayi işletmelerinin; kuruluş, yer seçimi, imar ve parselasyon, plan/proje, vize/onay işlemleri ile bu alanlarda yer alan yapıların ruhsatlandırma ve plan/proje, vize/onay işlemlerine ilişkin hizmetlerden elde edilecek gelirlerden,

ğ) Görevlendirme yapılan veya devredilen hizmetlerden alınan gelir paylarından, bu hizmetlere ilişkin Bakanlığa yapılan başvurular  ile bu kapsamda Bakanlıkça gerçekleştirilen faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin gelirlerden,

h) Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yapılan ihale dosyalarının satışından elde edilen gelirlerden,

ı) Bakanlık birimleri tarafından verilecek eğitim, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetlerinden elde edilecek gelirlerden,

i) İmal/üretim izni gelirleri ile ithal ürün muafiyet belgesi gelirlerinden,

j) Bakanlıkça katılım sağlanan girişim sermayesi fonlarından elde edilecek gelirlerden,

k) Faiz ve komisyon gelirlerinden,

l) İşletmeye ait lüzumu kalmayan ve hurdaya ayrılan taşınırlar ile numune satışından elde edilen gelirlerden,

m) İstekli ve yüklenicilerden kesilecek gecikme cezaları ile gelir kaydedilecek teminatlardan,

n) Kira gelirlerinden,

o) Reklam gelirlerinden,

ö) Bakanlık bünyesindeki veri ve istatistiklerin paylaşımından elde edilen gelirlerden,

p) Benzeri diğer gelirlerden,

oluşur.

Giderler

MADDE 8 – (1) İşletmenin giderleri;

a)  6 ncı maddede yer alan hizmet ve faaliyetlerin gerektirdiği harcamalardan,

b)  İşletme kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen personele yapılan aylık, ücret ile malî ve sosyal haklarına ilişkin ödemelerden,

c)  Döner sermaye hizmetlerine ilişkin kırtasiye ve büro malzemesi, su ve temizlik malzemesi, enerji alımları, yiyecek, içecek, giyim, özel malzeme, güvenlik ve koruma malzemesi ve benzeri tüketim malzemeleri alım giderlerinden,

ç)  İşletmenin hizmetlerine ilişkin olarak görevlendirilecek personele 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yapılacak ödemelerden,

d)  İşletme faaliyetleri ile ilgili yasal giderler ile vergi, resim, harçlar ve benzeri giderlerden,

e)  İşletme faaliyetleri için gerekli olup, müşavir firma ve kişilerden temin edilecek olan her türlü hizmet alım giderlerinden,

f)  Faaliyetlerin gerektirdiği haberleşme, taşıma, ilan, sigorta, komisyon giderlerinden,

g)  6 ncı maddede yer alan hizmet ve faaliyetlerin gerektirdiği yurt içi ve yurt dışı eğitim, staj, kurs, toplantı, konferans, sempozyum, sınav, etkinlik ve paneller için yapılacak giderlerden,

ğ)  6 ncı maddede yer alan hizmet ve faaliyetlerin gerektirdiği reklam, numune, fuar, tanıtım ve organizasyon giderlerinden,

h)  İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere, satın alınacak olan her türlü menkul mal ve gayrimaddi hak alımları giderlerinden,

ı)  5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine göre satın alınacak taşıt giderleri ile hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesi için yapılacak giderler ve personel servis kiralama hizmeti giderlerinden,

i)  İşletme tarafından kullanılan binaların bakım ve onarım giderleri ile işletme tarafından kullanılan araç ve gereçlerin bakım ve onarım giderlerinden,

j)  İşletme faaliyetleri ile ilgili taşınır veya taşınmazların kira giderlerinden,

k)  Benzeri diğer giderlerden,

oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim ve Teşkilat

Yönetim ve yürütme

MADDE 9 – (1) İşletme yönetimi, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve muhasebe yetkilisinden oluşur.

(2)  İşletmenin hizmetleri; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, muhasebe yetkilisi, şube müdürleri, veznedar, taşınır kayıt yetkilisi, muhasebe yetkilisi mutemetleri, muhasebe birimi personeli ve diğer personel tarafından yürütülür.

(3) İşletmenin görev ve faaliyetleri ile ilgili idari, malî ve teknik işleri Daire Başkanı tarafından yürütülür.

İşletme yöneticisi

MADDE 10 – (1) Genel Müdür işletme yöneticisidir.

(2) İşletme yöneticisinin görevleri şunlardır:

a) İşletmenin; ilgili mevzuat, Bakanlıkça belirlenen hedef, politika ve stratejiler, performans programı ve işletmecilik ile bütçe ilke ve esaslarına uygun olarak yönetilmesini sağlamak,

b) İşletme faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlığın hazırlayacağı stratejik plan ve performans programına ilişkin önerilerde bulunmak,

c) İdarenin stratejik planı ve performans programı ile uyumlu olmak üzere işletmenin yatırım programı ile bütçesinin hazırlanması sırasında uyulması gereken hususları belirlemek,

ç) İşletme kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak tedbirleri almak,

d) Fiyatlandırma tekliflerini karara bağlamak ve üst yöneticinin onayına sunmak,

e) İşletmenin yönetimi ve faaliyetlerine ilişkin olarak üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Genel Müdür Yardımcısı

MADDE 11 – (1) Genel Müdür Yardımcısı, döner sermaye işletmesinin koordinasyonundan sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) İşletmenin yatırım program tekliflerini, bütçe tasarısını incelemek ve onaya sunmak,

b) İşletme kaynaklarının etkin ve verimli kullanımının koordinasyonunu sağlamak ve takibini yapmak,

c) İşletmenin, işleyiş ve yönetim süreçlerinin etkinliğini gözeterek, kalite ve verimliliğin geliştirilmesini sağlamak,

ç) Hizmet birimlerinden gelen ve işletme tarafından yürütülmesi istenilen hizmet ve proje tekliflerini değerlendirmek,

d) İşletmenin koordinasyonunu ve Bakanlık birimleri ile işbirliğini sağlamak,

e) İşletmenin yönetimi ve faaliyetlerine ilişkin olarak işletme yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Daire Başkanı

MADDE 12 – (1) Daire Başkanı, döner sermaye ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinden sorumlu olup görevleri şunlardır:

a)  İşletmenin görev ve faaliyetleri ile ilgili idari, malî ve teknik işlerini; ilgili kanun, yönetmelik, işletme bütçe esasları ile işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek,

b)  İşletme faaliyetlerinin icrası, koordinasyonu, takibi, değerlendirilmesi, yönlendirilmesi, verimliliğin arttırılmasına ilişkin tedbirlerin alınması ve uygulamaya konularak gerçekleştirilmesiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak,

c)  İşletme kadrolarına atanan veya görevlendirilen personelin; görevlerini iş bölümü esasları dâhilinde düzenlemek, izlemek, denetlemek, değerlendirmek ve amirliğini yapmak,

ç)  İşletmenin çalışma programlarını ve bütçe tasarılarını zamanında hazırlamak,

d)  Bütçe ödenek aktarmalarının zamanında yapılmasını sağlamak,

e)  İşletmenin mal varlıkları ile her türlü makine, teçhizat, demirbaş ve malzemelerin verimli bir şekilde kullanılması, saklanması ve korunmasını sağlayıcı önlemler almak,

f)  Döner sermaye hesaplarının, vezne ve taşınır işlerinin usulüne göre yürütülmesini koordine etmek ve izlemek,

g)  Muhasebe işlemlerinin süresinde ve düzenli kaydedilmesini sağlamak,

ğ)  İşletmenin bilançosunu incelemek, Sayıştay Başkanlığına ve Hazine ve Maliye Bakanlığına göndermek,

h)  İşletmenin yatırım program teklifini hazırlamak, değişikliklere ve ek programlara ait olur hazırlamak,

ı)  İşletmeye ait demirbaşların terkini için makam olurunu hazırlamak,

i)  İşletmenin hesap planını hazırlamak,

j)  İşletmenin hesap planındaki değişiklikleri yapmak,

k)  İşletmenin bütçe form ve cetvel taslaklarını hazırlamak,

l)  İşletmenin mal ve hizmet satış listelerini ve malî yıl içinde oluşabilecek değişiklik ve güncellemeleri düzenlemek,

m)  İşletmenin istatistiklerini, faaliyet raporunu hazırlamak, kesin hesabını ve diğer malî tablolarını değerlendirmek,

n)  Döner sermaye iş ve işlemleri ile ilgili hizmet içi eğitim yapmak,

o)  İşletmenin personel ihtiyacını belirlemek,

ö)  Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Genel Müdür işletmenin harcama yetkilisidir.

(2) Harcama yetkilisi işletme bütçesinden yapılacak harcamaların ilgili mevzuat hükümleri dâhilinde ve amacına uygun olarak gerçekleştirilmesinden, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Yönetmelik çerçevesinde yapılması gereken diğer işlemlerden üst yöneticiye karşı sorumludur.

 (3) Harcama yetkilisi harcama yetkisini; yardımcılarına veya hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere, işletmenin taşra teşkilatında gerçekleşecek giderleri için Bakanlık il müdürlerine kısmen veya tamamen devredebilir.

Gerçekleştirme görevlisi

MADDE 14 – (1) İşletmenin gelir ve giderleri, harcama yetkilisi tarafından görevlendirilecek personel tarafından yerine getirilir.

(2) Harcama yetkilisi, kendisine en yakın yöneticilerden birisini veya birkaçını ödeme emri belgesini düzenlemek üzere görevlendirir. Görevlendirilen kişiler gerçekleştirme görevlisi olup harcama birimindeki ön malî kontrol görevini yaparlar.

(3) Gelir gerçekleştirme görevlisi; işletme gelirlerinin tahakkuk ve takip işlemlerini yürütür.

(4) Gider gerçekleştirme görevlisi harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütür.

(5) Gider ve gelir gerçekleştirme görevlileri, kendilerine verilen görevlerin mevzuatına ve usulüne uygun olarak yürütülmesinden, düzenledikleri belgelerin doğruluğundan ve diğer gerçekleştirme görevlileri tarafından düzenlenen belgeler üzerinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar.

Muhasebe yetkilisi

MADDE 15 – (1) Muhasebe yetkilisi; muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden, muhasebe biriminin yönetiminden, muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur.

(2) İşletmenin muhasebe hizmetleri Bakanlık tarafından yürütülür.

(3) Bakanlıkça merkez ve taşra personeli arasından usulüne uygun olarak muhasebe yetkilisi görevlendirilir.

Muhasebe birimi

MADDE 16 – (1) İşletmenin muhasebe hizmetleri muhasebe birimince yürütülür.

(2) İşletmenin muhasebe hizmetleri muhasebe yetkilisi ve muhasebe biriminde görevli personel tarafından yürütülür.

Muhasebe yetkilisi mutemetleri

MADDE 17 – (1) Muhasebe birimince tahsilinde güçlük görülen döner sermaye gelirleri, 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre mutemetliği onaylanan kefalete tabi muhasebe yetkilisi mutemetlerince tahsil edilir. Döner sermaye gelirlerinden hangilerinin muhasebe yetkilisi mutemetlerince tahsil edileceği, hangi hizmet birimlerinde muhasebe yetkilisi mutemedi görevlendirileceği muhasebe yetkilisinin teklifi ve harcama yetkilisinin oluru ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Malî İşlemler

Hesap dönemi

MADDE 18 – (1) İşletmenin hesap dönemi malî yıldır.

Proje hazırlama

MADDE 19 – (1) Bütçenin hazırlanmasından önce; yapılması gereken yatırımlara ait malî, ekonomik ve teknik etütler zamanında yapılarak projeleri hazırlanır.

Bütçe

MADDE 20 – (1) Bütçe, işletmenin belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren belgedir.

(2) Bütçenin hazırlanması ve uygulanmasında aşağıdaki ilkelere uyulur:

a) İşletme bütçesi, metin kısmı ile ekli cetvellerden oluşur.

b) Döner sermaye gelirleri bütçedeki harcama kalemleri ile faaliyet programı hedefleri dışındaki amaçlara tahsis edilemez.

c) Bütçe, yılı ve izleyen iki yılın gelir ve gider tahminlerini gösterecek şekilde hazırlanır.

ç) Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve malî saydamlık esastır.

d) Bütçede tüm gelir ve giderler gayrisafi olarak gösterilir.

Bütçenin hazırlanması ve onaylanması, ödenek aktarma ve ekleme

MADDE 21 – (1) İşletme bütçesinin hazırlanmasına yönelik yıllık faaliyet programı rehberi Ekim ayının sonuna kadar hizmet birimlerine duyurulur.

(2) Hizmet birimlerince hazırlanan yıllık faaliyet programları, Kasım ayının sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderilir.

(3) İşletmenin bütçe taslağı, hizmet birimlerince hazırlanarak Genel Müdürlüğe gönderilen yıllık faaliyet programına göre muhasebe yetkilisinin önerisi alınarak Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır.

(4) Hazırlanan bütçe en geç Aralık ayının sonuna kadar üst yöneticinin onayı üzerine malî yılbaşında yürürlüğe girer. Onaylanan bütçenin bir örneği muhasebe yetkilisine verilir.

(5) Bütçe sınıflandırmasının bütün düzeyleri arasında aktarma yapmaya Genel Müdür yetkilidir.

(6) Bütçede, ödeneği indirilen maddeye ödenek ilavesi, ödenek ilavesi yapılan maddeden de ödenek aktarılması yapılamaz.

Ek bütçe

MADDE 22 – (1) Bütçede öngörülen ödeneklerin yetersiz kalması veya faaliyet programında öngörülmeyen işlerin yapılmasının gerektiği hallerde, kaynağının gösterilmesi koşuluyla ve süre şartları hariç 21 inci maddede belirtilen yılı bütçesinin uygulanmasındaki usule uygun olarak ek bütçe yapılabilir.

Ertesi yıla geçen yüklenme ile gelecek yıllara yaygın yüklenmeler

MADDE 23 – (1) İşletme, faaliyet alanlarıyla ilgili olması ve yılı bütçesinde ödeneğinin bulunması kaydıyla, aşağıda belirtildiği şekilde ertesi yıla geçen ve gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişebilir:

a) İşletme, niteliğinden dolayı malî yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunan mal ve hizmet alımları için; her iş itibarıyla, bütçelerinde öngörülen ödeneklerin yüzde ellisini, izleyen yılın Haziran ayını geçmemek ve yüklenme süresi on iki ayı aşmamak üzere, ilgili üst yöneticinin onayıyla ertesi yıla geçen yüklenmelere girişebilir.

b) İşletme, aşağıdaki mal ve hizmet alımları için süresi üç yılı, finansal kiralama suretiyle temin edileceklerde ise dört yılı geçmemek üzere üst yöneticinin onayıyla gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişebilir:

1) Satın alma suretiyle edinilmesi ekonomik olmayan; her türlü makine-teçhizat, cihazlar ve taşıtların kiralanması veya finansal kiralama suretiyle temin edilmesi,

2) Maliyeti yüksek ve ileri teknoloji ürünü olan cihazların hizmet alımı yoluyla temini, kiralanması veya finansal kiralama suretiyle temin edilmesi,

3) Bilgi işlem hizmetleri, internet erişim hizmetleri, harita, plan, proje, etüt ve müşavirlik hizmetleri, personel taşıma hizmeti, elektrik ve doğalgaz alımları.

c) İşletme, bir malî yıl içinde tamamlanması mümkün olmayan yatırım projeleri için gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişebilir.

Merkezi alım

MADDE 24 – (1) İşletme bütçesinden taşra dahil hizmet birimleri için merkezî olarak satın alınmasında fayda görülen mal ve hizmet alımları toplu olarak yapılabilir.

İhtiyaç fazlası taşınır devri ile hurda satışı

MADDE 25 – (1) İşletme, kayıtlara alınış tarihi itibarıyla beş yılını tamamlamış olan ihtiyaç fazlası taşınırlarını bağlı olduğu idareye devredebilir.

(2) Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle alınış amaçları doğrultusunda kullanılması imkânı kalmayan ve hizmet dışı bırakılan taşınırlar ile üretim sırasında elde edilen kırpıntı, döküntü ve artık parçalar satış yoluyla değerlendirilebilir.

Taşınmaz edinme ve yatırım projelerine katılma

MADDE 26 – (1) İşletme, faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla Bakanlık yatırım programlarında yer alması şartıyla ve bedeli işletme bütçesinden ödenmek suretiyle taşınmaz edinebilir. Bu taşınmazlar Hazine adına tescil edilmekle birlikte, işletmenin hesaplarında gösterilir.

(2) İşletme, faaliyetleri ile ilgili olarak bağlı olduğuı idareye tahsis edilmiş taşınmazları kullanabilir.

Kaynak aktarma ve borç verme

MADDE 27 – (1) İşletme; malî imkânının uygun olması koşuluyla, malî durumu yetersiz olan organize sanayi bölgelerine, endüstri bölgelerine, teknoloji geliştirme bölgelerine, sanayi sitelerine ve model fabrikalara mevzuatında belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla vadesi beş yılı geçmemek üzere borç olarak kaynak aktarabilir. Kaynak aktarmaya Bakan yetkilidir.

(2) Kaynak aktarma ve borç verme ile ilgili usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

Gelirlerden alınacak paylar

MADDE 28 – (1) Bakanlığın görev alanında olup başka kurum ve kuruluşlarca yürütülen hizmetlerden elde edilecek gelirler ile görevlendirme yapılan veya devredilen hizmetlerden elde edilen gelirlerden Bakanlıkça belirlenecek oranlarda pay alınır.

(2) Alınacak gelir payı oranlarını belirlemeye Bakan yetkilidir.

(3) Alınacak pay tutarı, aylık gayrisafi hasılat üzerinden hesaplanarak izleyen ayın en geç 15’ine kadar işletme hesabına aktarılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Fiyat tespiti

MADDE 29 – (1) İşletme tarafından üretilen mal ve hizmet satış bedelleri, ilgili hizmet birimlerinin de görüşü alınarak Genel Müdürlük tarafından belirlenir. Belirlenen fiyatlar üst yönetici tarafından onaylanır ve malî yılın başında yürürlüğe girer. Gerek görüldüğü hallerde malî yıl içerisinde gerekçe gösterilmek kaydıyla mal ve hizmet satış listeleri ve fiyatlarında değişiklik veya düzenleme yapılabilir.

(2) İşletme tarafından üretilen mal veya hizmetlerin fiyatı, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, hammadde, malzeme, işçilik giderleri, diğer masraflar, amortisman payları ve kâr yüzdesi esas alınarak ve maliyet bedelinin altında olmamak üzere belirlenir.

(3) İlgili mevzuatındaki ücretsiz veya indirimli tarife uygulanması ile ilgili hükümler saklı kalmak üzere, işletme tarafından üretilen mal ve hizmet bedellerinde, işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç, herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli fiyat uygulanamaz.

Taşınır işlemleri

MADDE 30 – (1) İşletmece edinilen taşınırların kayıtlara alınmasında, verilmesinde ve izlenmesinde, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Taşınırların muhasebe hesap planında yer alan ilgili stok ve maddi duran varlık hesaplarına kaydının sağlanması için, taşınır işlemlerini yürütmekle görevli birimler tarafından düzenlenen belgelerin bir nüshası muhasebe birimine gönderilir.

Demirbaşların kayıtlardan çıkartılması

MADDE 31 – (1) Hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlardan kayıtlı değeri Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek tutarın taşıtlar hariç on katına kadar olanlar işletme yöneticisi, belirlenen tutarı aşan taşınırlar ise işletme yöneticisinin teklifi üzerine üst yöneticinin onayı ile kayıtlardan çıkarılır. Üst yönetici bu yetkisini daha alt kademe yöneticilere kısmen veya tamamen devredebilir.

Alım ve satım işlerinde uygulanacak hükümler

MADDE 32 – (1) Mal ve hizmet alımı ile yapım işleri, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, satış işleri ise 15/6/1984 tarihli ve 84/8213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Alacakların tahsili

MADDE 33 – (1) İşletme alacaklarının tahsilinde ilgili mevzuatında belirtilen hükümler saklı kalmak şartıyla, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra İflas Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

Denetim

MADDE 34 – (1) İşletme, Bakanlık denetim elemanları, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sayıştay tarafından denetlenir.

(2) İşletme, Bakanlığın iç denetim kapsamında sayılır. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun iç denetime ilişkin hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Bakanlığın iç denetçileri tarafından iç denetime tabi tutulur.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yetki

MADDE 36 – (1) İşletme ile ilgili hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye; uygulamada ortaya çıkan sorunları, tereddütleri, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya; bu Yönetmeliğin uygulanması için gerekli her türlü tedbiri almaya Genel Müdürlük yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.