1 Eylül 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31585

YÖNETMELİK

Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından yürütülen lisansüstü eğitim programlarına başvuru, kabul, kayıt ve öğretim süreçlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından yürütülen lisansüstü eğitim programlarına başvuru, kabul, kayıt ve öğretim süreçlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Lisansüstü eğitim ve öğretimde yarıyıl tarihlerini ayrıntılı içerecek şekilde Senato tarafından belirlenerek Enstitü için ilan edilen eğitim-öğretim dönemlerini ve süreçlerini,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Bilimsel hazırlık programı: Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında, EABD/EASD’nin önerdiği EYK’nın onayladığı, öğrencilerin eksiklerini gidermek amacıyla yürütülen programı,

d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, tez, proje çalışmasında rehberlik etmek üzere atanan öğretim üyesini,

e) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerinin hazırlayacağı proje çalışmasını,

f) EABD/EASD: Enstitü anabilim dalını/Enstitü anasanat dalını,

g) EABD/EASD kurulu: Enstitüde lisansüstü programı bulunan akademik birimlerin bölüm kurullarını,

ğ) EK: Enstitü Kurulunu,

h) Enstitü: Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

ı) EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu,

i) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

j) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

k) OBS: Öğrenci bilgi sistemini,

l) Ortak danışman (eş danışman): Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda atanan ikinci öğretim üyesini veya doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip kişiyi,

m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

n) Program: Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora/sanatta yeterlik programını,

o) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı bir metinden oluşan ve danışmanın gözetiminde yürütülen çalışmayı,

ö) Senato: Yalova Üniversitesi Senatosunu,

p) Tez: Tezli yüksek lisans ve doktora tez çalışması ile sanatta yeterlik eserini,

r) Tez izleme komitesi: EABD/EASD’nin önerdiği EYK’nın belirlediği ve doktora/sanatta yeterlik tezini içerik olarak belli periyotlar ile izleme görevini üstlenen komiteyi,

s) TÖMER: Yalova Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ş) Uzmanlık alan dersi: Tez danışmanlığı yapılan öğrencilere tez danışmanı tarafından açılan dersi,

t) Üniversite: Yalova Üniversitesini,

u) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,

ü) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

v) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

y) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Eğitim-öğretim ve tez yazım dili

MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim programlarında öğretim dili Türkçedir. İhtiyaç duyulduğu takdirde, EK’nın önerisi ve Senatonun kararı ile dersler yabancı dilde verilebilir. İlgili öğretim üyeleri tarafından yabancı dilde yazılmış eğitim materyalleri izlenebilir, ödev ve benzeri çalışmaların yabancı dilde hazırlanması istenebilir. Ancak, açılış başvurusunda belirli bir yabancı dilde yürütüleceği belirtilen ve YÖK tarafından bu şekilde onaylanarak açılan lisansüstü programlarda ders, ödev, sınav ve tez çalışması gibi faaliyetler bütünüyle ilgili yabancı dilde yürütülür.

(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyelerinin ve Türkçe dışında bir dilde yazılan tezlerde öğrencilerin, danışmanların ve tez savunma jürilerinde görev alacak öğretim üyelerinin tezin yazıldığı dilden, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen koşulların en az birini sağlaması gerekir.

(3) Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda, Senato kararı ile isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programı uygulanabilir.

(4) Lisansüstü tezler, ilgili programın eğitim dilinde yazılır. Tezin yabancı dilde yazılması durumunda, tez savunma sınavının da yabancı dilde yapılması zorunludur.

(5) Yabancı uyruklu öğretim üyelerinin Türkçe yazılan bir tezin danışmanlığını yürütebilmesi ya da jürisinde yer alabilmesi için en az C1 düzeyinde Türkçe bildiğini belgelemesi gerekir.

(6) Yabancı uyruklu lisansüstü öğrencisinin Türkçe tez yazması durumunda en az C1 düzeyinde Türkçe bildiğini belgelemesi gerekir.

Programların açılması

MADDE 6 – (1) Bir EABD/EASD bünyesinde tezli, tezsiz, uzaktan öğretim ve yabancı dilde yüksek lisans programı ile doktora/sanatta yeterlik programı, ilgili EABD/EASD başkanlığının teklifi, EK’nın uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır. Doktora/sanatta yeterlik programları haricindeki diğer programlar ikinci öğretimde de açılabilir.

(2) Ortak lisansüstü programlar, mevzuatta öngörülen usulle yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarıyla birlikte açılabilir. Yurt dışı ortak lisansüstü programlar EYK’nın teklifi, EK’nın uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır. Bu programların uygulama usul ve esasları EK’nın önerisiyle Senato tarafından belirlenir.

Ders önerisi

MADDE 7 – (1) Aynı EABD/EASD bünyesindeki lisansüstü programlarda ders açılırken, lisans, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik seviyelerinde aynı isim veya içeriğe sahip ders açılamaz.

(2) Lisansüstü programlarda yeni açılacak ve/veya kaldırılacak dersler ile bunların kredileri, saatleri, içerikleri, gerekçeleri, kaynakları ve okutulacağı/okutulduğu yarıyılları içeren başvuru, ilgili öğretim üyesi tarafından EABD/EASD başkanlığına yapılır. EABD/EASD kurulu kararıyla Enstitü müdürlüğüne teklif edilen dersler EK’nın uygun görüşü ve Senatonun onayı ile açılır.

Kontenjanların belirlenmesi ve başvuru

MADDE 8 – (1) İlgili yarıyıl için yeni öğrenci kontenjanları ve başvuru koşulları; programın özelliği, imkânları, ilgili EABD/EASD’deki öğretim üyelerinin sayısı ve danışmanlık yükleri de dikkate alınarak, EABD/EASD kurulunun teklifi, EYK kararı ve Senato onayı ile belirlenir. Enstitü, öğrenci alacağı lisansüstü programlarını, kontenjanlarını, başvuru koşullarını, başvuru takvimini, gerekli belgeleri, bilimsel değerlendirme sınavını, kayıt tarihlerini ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan, her dönem akademik takvim dikkate alınarak verilir.

(2) Öğrencilerin sözlü ve yazılı bilimsel değerlendirme sınavlarından hangisine ya da hangilerine tâbi tutulacağı, sınav tarihleri, jürilerin tespiti ve başvuranların değerlendirilmesine yönelik tüm işlemler, ilgili EABD/EASD başkanlığının görüşü dikkate alınarak EYK tarafından düzenlenir.

(3) Başvuran adayların mezuniyet notu 4'lük sistemde ise YÖK’ün belirlediği not çevrim tablosuna göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır.

(4) YDS ve YÖKDİL puanı olmayan adayların, YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınav puanı, YÖK’ün belirlediği çevrim tablolarına göre belirlenerek değerlendirmeye alınır.

(5) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde/türlerinde, EABD/EASD’nin teklifi ve EYK onayı ile belirlenen ve ilanda belirtilen yeterli puana sahip olmaları gerekir. Birden fazla puan türünün belirtilmesi halinde, en yüksek olan puan türü değerlendirmeye alınır. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların, başarı değerlendirme notları hesaplanırken ALES puanı olmayan adayların ALES puanı sıfır kabul edilir.

(6) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların başarı değerlendirme notunun birbirine eşit olması halinde, bu adayların önce ALES puanına bakılır. Başarı sıralamasında ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. ALES puanının da eşit olması halinde aynı şekilde sırasıyla mezuniyet notuna, eşitliği halinde bilimsel değerlendirme notuna, eşitliği halinde yabancı dil puanına bakılarak sıralama yapılır. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların başvuru başarı değerlendirme notunun birbirine eşit olması halinde, öncelikle lisans mezuniyet notuna bakılır. Başarı sıralamasında mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir. Mezuniyet notunun da eşit olması halinde sırasıyla yabancı dil puanına, eşitliği halinde ALES puanına bakılarak sıralama yapılır.

(7) Lisansüstü programlara başvuru koşullarındaki ALES puanı, yabancı dil sınav puanı, yüksek lisans başvurusu için gerekli lisans mezuniyet notu ve doktora/sanatta yeterlik başvurusu için gerekli yüksek lisans mezuniyet notunun her programın özelliğine göre yükseltilmesi ve yüksek lisans programlarında yabancı dil puanının başvuru için ön koşul olarak kabul edilebilmesi EABD/EASD’nin teklifi ve EYK kararı ile gerçekleşir.

(8) Lisansüstü programlara başvuru koşulları dışında adaylardan, araştırma önerisi, referans mektubu, niyet mektubu gibi belgeler veya uluslararası standart sınavlar EABD/EASD’nin teklifi, EYK kararı ile istenebilir ve bu husus başvuru ilanında belirtilir.

(9) Tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programına başvuran aday, ilanda belirtilen başvuru koşullarını taşımak şartıyla bir başvuru takviminde en çok bir programa müracaat edebilir.

(10) Doktora/sanatta yeterlik mezunlarının lisansüstü programlara başvurularında ALES koşulu aranmaz. Bu adayların başarı puanı hesaplamasında ALES puanları 70 olarak kabul edilir.

(11) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültesinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi koşuluyla;

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

c) Engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın gelişimsel bozukluk” (otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett sendromu, Asperger sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı koşulunu sağlamış sayılır.

Jürilerin oluşturulması ve başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) EABD/EASD, yapılan başvuruları Senato tarafından belirlenen alım koşullarına göre değerlendirmek ve kayda hak kazanan adayları belirlemek üzere, EABD/EASD’de görev yapan yüksek lisans programları bilimsel değerlendirme jürileri için üç asıl ve iki yedek; doktora/sanatta yeterlik programları bilimsel değerlendirme jürileri için ise üç asıl ve iki yedek veya beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüriyi Enstitüye önerir. Başvuru değerlendirme jürisi EYK kararı ile kesinleşir. İlgili EABD/EASD’de yeterli öğretim üyesinin olmadığı durumda en az bir jüri üyesi EABD/EASD’den olmak koşulu ile diğer üyeler farklı EABD/EASD’den seçilebilir. EABD/EASD tarafından, bünyesinde bulunan farklı lisansüstü programlar için aynı veya farklı jüriler oluşturulabilir. Kontenjanın veya başvuru sayısının fazla olduğu EABD/EASD’lerde değerlendirme sınavları, oturumlarda görev alacak jüri üyelerinin farklı olması kaydıyla eş zamanlı birden fazla oturumla yapılabilir.

(2) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adaylara bilimsel değerlendirme sınavı, ilgili EABD/EASD tarafından yapılır. Bilimsel değerlendirme sınavının şekli (sözlü veya yazılı) ve ilgili sınavların katkı oranı ilan metninde belirtilir. Bu hususlar ilgili EABD/EASD’nin teklifi ve EYK kararı ile belirlenir.

(3) Bilimsel değerlendirme sınavında uygulanan bilimsel değerlendirme şekline ait evraklar, bilimsel değerlendirme sınavını gerçekleştiren ilgili EABD/EASD başkanlığı tarafından saklanır. Jüri üyelerince imzalanmış sonuç tutanağını içeren değerlendirme sonuçları, EABD/EASD başkanlığı tarafından Enstitü müdürlüğünce belirlenen tarihe kadar Enstitüye iletilir.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul

MADDE 10 – (1) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayın; EABD/EASD tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olması veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olması gerekir. Koşullu ön kabul alan adaylar, mezuniyet belgelerini en geç kesin kayıt tarihi bitimine kadar teslim edemedikleri takdirde kayıt haklarını kaybeder ve ileriye dönük hiçbir hak iddia edemezler.

(2) Başvuru için lisans mezuniyet not ortalaması, 100 tam puan üzerinden en az 50 veya eşdeğeri olmak koşuluyla ilgili EABD/EASD tarafından belirlenir.

(3) Başvuru için ön koşul olarak istenmesi halinde, adayın ALES’ten başvurduğu programın türünde en az 55 puan olmak üzere EABD/EASD tarafından belirlenen puanı alması gerekir. ALES puanı olmadığı takdirde, YÖK tarafından denkliği kabul edilen eşdeğer sınav puanı kabul edilir.

(4) Tezli yüksek lisans programına bu maddede yer alan koşulları sağlayarak başvuran adayların ilgili EABD/EASD tarafından yapılan bilimsel değerlendirme sınavına katılması zorunludur. Yazılı, sözlü ya da yazılı ve sözlü olarak yapılan bilimsel değerlendirme sınav notu 100 tam puan üzerinden 60’ın altında kalan adaylar başarısız sayılır. Her iki sınavın birlikte uygulanması halinde her ikisinden de en az 60 puan almak gerekir. Bilimsel değerlendirme sınavına katılmayan aday başarısız kabul edilir.

(5) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların YÖK’ten diploma denklik veya okul tanıma belgesi almış olmaları gerekir.

(6) Yabancı dilin ön koşul olarak istenmesi halinde, ilgili EABD/EASD, yabancı dil puan koşulunu 100 tam puan üzerinden 50’den az olmamak üzere teklif eder; yabancı dil puan koşulunun uygulanması EYK kararı ile gerçekleşir. Yabancı dil sınav puanı olmayan adaylar için Üniversite tarafından yapılacak yabancı dil sınavının sonucu geçerlidir.

(7) Koşullu ön kabul için başvuran adayların mezuniyet notu hesaplanmasında, yarıyıl esasına göre eğitim görenlerin yedinci yarıyıl sonuna kadar olan, yıl esasına göre eğitim görenlerin ise üçüncü yıl sonuna kadar olan derslerine ait not belgesindeki GANO’ları esas alınır.

(8) Tezli yüksek lisans programına giriş için başarı sıralaması;

a) ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %20'si, yabancı dil sınav puanının %10'u ve bilimsel değerlendirme sınav notunun %20'si dikkate alınarak belirlenir.

b) Yabancı dil puanı uygulamayan programlar için ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %20’si ve bilimsel değerlendirme sınav notunun %30’u dikkate alınarak belirlenir.

c) ALES ve yabancı dil koşulu olmayan EABD/EASD’ler için, bilimsel değerlendirme sınav notunun %50’si ve lisans mezuniyet notunun %50’si dikkate alınarak belirlenir.

(9) Programlara kabul edilebilmek için genel başarı değerlendirme puanının en az 60 olması gerekir.

(10) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda yabancı dil koşulu aranmaz.

(11) Tezsiz yüksek lisans başvuru koşullarını sağlayarak başvuruda bulunan aday, eğer ilanda belirtilmişse EABD/EASD tarafından yazılı, sözlü ya da yazılı ve sözlü olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına katılır. Bu sınava katılmayan aday başarısız kabul edilir. Bilimsel değerlendirme sınavının baraj notu 100 tam puan üzerinden en az 60’tır.

(12) Tezsiz yüksek lisans programlarında başarı sıralaması;

a) Bilimsel değerlendirme sınavının yapılması durumunda; lisans mezuniyet notunun %25’i, bilimsel değerlendirme sınav notunun %25’i ve ALES puanının %50’si dikkate alınarak belirlenir.

b) Bilimsel değerlendirme sınavının yapılmaması durumunda; lisans mezuniyet notunun %50’si ve ALES puanının %50’si dikkate alınarak belirlenir.

c) ALES puanının istenmemesi durumunda; bilimsel değerlendirme sınav notunun %50’si ve lisans mezuniyet notunun %50’si dikkate alınarak belirlenir.

(13) Tezsiz yüksek lisans programına başvuran ve bilimsel değerlendirme sınavında başarılı olan adaylardan, genel başarı değerlendirmesinde taban puan aranmaz.

(14) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden EABD/EASD’lere öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuru ve kabul

MADDE 11 – (1) Yüksek lisans derecesi ile doktora programına başvurabilmek için adayın;

a) EABD/EASD tarafından uygun görülen, EYK tarafından kabul edilen ve not ortalaması 100 tam puan üzerinden en az 70 veya eşdeğeri olan bir tezli yüksek lisans diplomasına veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yüksek lisans derecesine sahip olması,

b) ALES’ten, başvurduğu programın belirlediği puan türünde, en az 55 puan olmak üzere EABD/EASD’nin belirlediği ve EYK’nın onayladığı puana sahip olması,

c) YDS veya YÖKDİL yabancı dil puanının en az 55 olması veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından, YÖK’ün kabul ettiği eşdeğerlik tablolarına göre, en az bu puana eşdeğer bir puana sahip olması,

gerekir. Asgari yabancı dil puanı, başvurulan programların özelliklerine göre Senato kararı ile yükseltilebilir.

(2) Lisans derecesi ile doktora programına başvurabilmek için adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3,5 veya muadili bir puan olması ve başvurduğu programın puan türünde en az 100 tam puan üzerinden 85 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(4) Mezun olma hakkı kazanan ancak mezuniyet belgesini henüz alamayan adaylar, mezuniyet belgesini en geç kesin kayıtların yapıldığı son tarihe kadar teslim etmeyi taahhüt etme koşulu ile koşullu başvuru yapabilirler. Mezuniyet belgesini kesin kayıtların yapıldığı son tarihe kadar teslim edemeyen adaylar kayıt yaptırma hakkını kaybeder ve ileriye dönük hiçbir hak iddia edemezler.

(5) Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların YÖK’ten diploma denklik veya okul tanıma belgesi almış olmaları gerekir.

(6) Bu maddede yer alan koşulları sağlayarak başvuran adayın ilgili EABD/EASD tarafından yapılan bilimsel değerlendirme sınavına katılması zorunludur. Yazılı ve/veya sözlü olarak yapılan bilimsel değerlendirme sınav notu 100 tam puan üzerinden 70’in altında kalan adaylar başarısız sayılır. Her iki sınavın uygulanması halinde her ikisinden de en az 70 almak gerekir. Belirlenen bilimsel değerlendirme sınavına katılmayan aday başarısız kabul edilir.

(7) Yüksek lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adayların başarı değerlendirmesi; ALES puanının %50'si, yüksek lisans mezuniyet notunun %20'si, yabancı dil sınav puanının %10'u ve bilimsel değerlendirme sınav notunun %20'si dikkate alınarak yapılır. Programlara kabul edilebilmek için başarı değerlendirme puanının en az 70 olması gerekir.

(8) Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adayların başarı değerlendirmesi; ALES puanının %50'si, lisans mezuniyet notunun %20'si, yabancı dil sınav puanının %10'u ve EABD/EASD tarafından yapılan bilimsel değerlendirme sınav notunun %20'si dikkate alınarak yapılır. Programlara kabul edilebilmek için başarı değerlendirme puanının en az 70 olması gerekir.

(9) Sanatta yeterlik programının başarı değerlendirmesinde ALES puanı, lisans/yüksek lisans not ortalaması, yabancı dil puanı ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuran adayların sağlaması gereken referans mektubu, niyet mektubu gibi belgeler veya uluslararası standart sınavlar EK’nın önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(10) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki EABD/EASD’deki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi koşuluyla;

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

c) Engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın gelişimsel bozukluk” (otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett sendromu, Asperger sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı koşulunu sağlamış sayılır.

(11) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

Bilimsel hazırlık

MADDE 12 – (1) Nitelikleri aşağıda yer alan öğrencilere eksikliklerini gidermek amacıyla EABD/EASD’nin önerisi ve EYK’nın onayı ile bilimsel hazırlık programı açılabilir:

a) Lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanlarda almış olan adaylar.

b) Yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora/sanatta yeterlik adayları.

c) Bilimsel yeterliliğe sahip olmadığına kanaat getirilen yabancı uyruklu öğrenciler.

(2) Bilimsel hazırlık dersleri seçmeli ders olarak önerilemez. Öğrenci bilimsel hazırlık programından aldığı derslerden muaf tutulamaz. Başarı sağlanamayan dersin yerine başka bir ders alınamaz.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu derslere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, lisans programlarından alınır. Doktora/sanatta yeterlik bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, yüksek lisans veya lisans programlarından alınır. Ancak, EABD/EASD’nin önerisi ve EYK’nın uygun görüşü doğrultusunda bilimsel hazırlıkta alınması gereken ders/dersler ayrı bir sınıf açılarak da verilebilir.

b) Yüksek lisans programı için alınan bilimsel hazırlık dersleri, doktora/sanatta yeterlik programları için alınacak bilimsel hazırlık dersleri yerine sayılmaz.

c) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler ve toplam AKTS kredi miktarı, ilgili EABD/EASD kurulu kararı ile önerilir ve EYK kararı ile onaylanır.

ç) Bilimsel hazırlık süresi içerisinde Üniversite bünyesinde açılmayan lisans veya yüksek lisans dersleri, EABD/EASD önerisi ve EYK kararı ile başka yükseköğretim kurumlarından alınabilir.

d) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Hazırlık dersi/dersleri ile birlikte ilgili programın derslerinin alınması durumunda bu Yönetmeliğin lisansüstü programların süresi ile ilgili hükümlerinde belirtilen süreler başlamış sayılır.

e) Öğrencinin bilimsel hazırlık programı dersleri ile lisansüstü programa yönelik alacağı derslerin AKTS kredisi toplamı bir yarıyılda 36 AKTS krediyi geçemez.

(4) Bilimsel hazırlıkta alınan dersler, transkript belgesinde görülür. Ancak, kayıtlı olunan lisansüstü programdaki GANO’ya dâhil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık programının süresi en çok iki yarıyıldır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dahil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu derslerden başarılı sayılmak için, o dersin başarı notunun yüksek lisans programlarında en az CC, doktora/sanatta yeterlik programlarında en az CB olması gerekir. Bilimsel hazırlık dersleri lisans programlarından alındığı takdirde puan başarı değerlendirmesinde 8/10/2010 tarihli ve 27723 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(7) Uzaktan öğretim ve tezsiz yüksek lisans programlarında bilimsel hazırlık uygulanmaz.

Kesin kayıt

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara giriş sınavı sonuçları EYK kararı ile kesinleşir ve Enstitü müdürlüğü tarafından Enstitüde ya da Üniversitenin veya Enstitünün web sayfasında ilan edilir. İlandan itibaren maddi hatalar için itiraz süresi iki iş günüdür. İtirazlar, ilgili EABD/EASD tarafından en fazla üç iş günü içinde sonuçlandırılır ve listeler EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Öğrenci olmaya hak kazanan adaylar, istenilen belgelerle ilanda belirtilen tarihlerde kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Süresi içinde kesin kayıtlarını yaptırmayan veya gerekli belgeleri teslim etmeyen adaylar, mazeretleri dikkate alınmaksızın kayıt haklarını kaybederler. Bu adayların yerine başarı değerlendirme sırası esas alınarak ilan edilen yedek adaylar kayıt yaptırabilir. Yedek listedeki adaylar, belirlenen sürede müracaat etmemeleri durumunda başvuru haklarını kaybederler.

(3) Öğrenci olmaya hak kazanan adaylar kesin kayıt işlemlerini zorunlu hallerde noter onaylı yazılı vekâlet verdikleri kişiler vasıtasıyla yaptırabilirler.

(4) Kesin kayıtta verilmesi gerekli belgeler başvuru takvimi ile birlikte ilan edilir. Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme/ders kaydı tarihleri arasında ders kaydını yapmak zorundadır.

(5) Gerçeğe aykırı beyana veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak başvuru ve kesin kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. Mezun olanların diploma dâhil tüm belgeleri de iptal edilir. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti geri ödenmez.

(6) Tezsiz yüksek lisans programının öğrenim ücreti iki eşit taksitte alınabilir. Kayıt ücreti olarak öğrenim ücretinin ilk taksitini yatıran öğrenciler diğer işlemlerini de yaparak kayıtlarını tamamlarlar. Öğrenim süresi içerisinde herhangi bir sebeple programı bırakan öğrencilere ücret iadesi yapılmaz. Öğrenim ücretinin tamamını ödemeyen öğrenciye diploma verilmez.

(7) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Kayıt yenileme

MADDE 14 – (1) Ders ve tez aşamasındaki öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde, katkı payı/öğrenim ücretini yatırmak, OBS’den ders ve/veya tez çalışması seçimini yaparak kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür. Kayıt yenileme işlemi öğrenci tarafından yapılır ve her aşamasından öğrenci sorumludur.

(2) Ders kayıt süresi içinde zorunlu haller nedeniyle kaydını yenilemeyen öğrenciler, mazeretlerini belgelendirmek koşuluyla Enstitüye başvurabilir. EYK tarafından mazereti uygun görülen öğrencilere ders kaydı yenileme hakkı verilebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programında öğrenci, bir dersi tekrar alacağı veya fazladan bir ders alacağı yarıyıl, yazılacağı bu ders/derslerin kredisi karşılığı belirlenen öğrenim ücretini/öğrenci katkı payını ilgili yarıyıl başında süresi içerisinde yatırmış olmalıdır. Yatırmadığı takdirde kayıt yenileyemez, bu derse/derslere kaydolamaz.

(4) Program için hesaplanmış öğrenim ücretini tamamen ödemiş tezsiz yüksek lisans öğrencisi, dönem projesi dersine kaydolduğu ilk yarıyıl proje dersinin ücretini programın öğrenim ücreti içinde ödemiş kabul edilir. Ancak, proje dersini tekrarlayan öğrenci, ilgili yarıyıl başında proje dersi için 2 kredi karşılığı tutarında belirlenen öğrenim ücretini süresi içerisinde yatırmak zorundadır. Yatırmadığı takdirde kayıt yenileyemez, proje dersine kaydolamaz.

(5) Kayıt yenilemeyen öğrenci kayıt yenilemediği yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Derslerin açılması

MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında bir dersin açılabilmesi için, o derse en az üç öğrencinin kayıtlı olması gerekir. Bu koşulların sağlanamadığı durumlarda en geç ders ekleme/bırakma haftasını takip eden hafta içerisinde EABD/EASD başkanlığının Enstitüye yazılı başvurusu ve EYK’nın uygun görmesi halinde o ders daha az öğrenci ile açılabilir. Uzmanlık alan derslerinin bir yarıyılda açılabilmesi için en az bir öğrencinin kayıtlı olması gerekir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarında bir dersin açılabilmesi için, en az yedi öğrencinin kayıtlı olması gerekir. EYK’nın uygun görmesi halinde ilgili ders daha az öğrenci ile açılabilir.

(3) Doktora/sanatta yeterlik programında bir dersin açılabilmesi için en az bir öğrencinin kayıtlı olması gerekir.

Ders seçme, ders kaydı, danışman onayı

MADDE 16 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde hangi derslere kaydolacağı kararını danışmanı ile birlikte verir ve akademik takvimde belirtilen sürelerde OBS’de bu dersleri seçerek kayıt yaptırır. Danışman öğretim üyesi, öğrencinin seçmiş olduğu dersleri, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde onaylar.

(2) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında öğrenci, bir yarıyılda en çok 36 AKTS kredilik derse yazılabilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenci, bir yarıyılda en çok 42 AKTS kredilik derse yazılabilir.

(4) Tez aşamasında olan öğrenci uzmanlık alan ve tez dersleri haricinde açılmış olan derslerden olmak kaydıyla bir ders alabilir.

(5) Ders onaylama işlemi konusunda ihmali olan danışman öğretim üyelerine EABD/EASD başkanlığının talebi ve EYK onayı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık verilmez.

(6) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı dersler sadece uzaktan öğretim veya hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir. Uzaktan öğretimde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Ders değiştirme

MADDE 17 – (1) Öğrenci danışmanının onayını almak koşuluyla akademik takvimde belirtilen ders ekleme/bırakma haftası içinde ders değiştirebilir, ders bırakabilir veya yeni ders/derslere kaydolabilir.

(2) Süresi dışında yapılan başvurular kabul edilmez ve öğrencilere mazeret hakkı verilmez.

(3) Danışmanın bulunamadığı yurt dışı görevlendirme, hastalık, idari izin gibi zorunlu hallerde ilgili EABD/EASD başkanının onayı ile süresi içinde ders değiştirme, ekleme, bırakma yapılabilir.

Farklı program ve farklı birimlerden ders alma

MADDE 18 – (1) Öğrenci, yazılı başvurusu, danışmanın uygun görüşü, EABD/EASD başkanlığının onayı ve EYK kararı ile farklı program veya farklı birimlerden sınırlı sayıda ders alabilir.

(2) Bir yüksek lisans öğrencisi, kendi EABD/EASD doktora/sanatta yeterlik programından en fazla iki ders alabilir.

(3) Bir doktora/sanatta yeterlik öğrencisi, kendi EABD/EASD yüksek lisans programından en fazla iki ders alabilir.

(4) Öğrenci, Enstitünün diğer EABD/EASD programlarında açılmış derslerden en fazla iki ders alabilir.

(5) Öğrenci, Enstitüde açılmamış olmak kaydıyla ve ders alacağı farklı enstitüye kayıtlı olmamak koşuluyla, farklı bir yükseköğretim kurumundaki enstitüde açılmış olan lisansüstü derslerden en fazla iki ders alabilir.

(6) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programına kayıtlı bir öğrenci tezsiz yüksek lisans programından, tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı bir öğrenci ise tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programından ders alamaz.

(7) Tezli yüksek lisans programında öğrenci, lisans öğrenimi sırasında almamış olmak kaydıyla Üniversitedeki lisans derslerinden veya EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisans derslerinden en fazla iki ders seçebilir.

(8) Öğrencinin, birden fazla farklı program ve farklı birimden alacağı toplam ders sayısı üç dersi geçemez. Enstitünün tüm EABD/EASD’leri için açtığı ortak dersler, belirtilen sınırlamalar dışında tutulur.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 19 – (1) Üniversite bünyesindeki başka bir EABD/EASD’de veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında, bilimsel hazırlık hariç en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler, EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile lisansüstü programlara yatay geçiş yolu ile kabul edilebilirler.

(2) Yatay geçiş kontenjanları, EABD/EASD başkanlığının görüşü alınarak, EYK’nın önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(3) Yatay geçiş başvurularında başarı sıralaması, öğrencinin bulunduğu programdaki GANO’su esas alınarak yapılır.

(4) Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için;

a) GANO’sunun yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik için en az 3,00 olması,

b) Öğrencinin devamsızlık sebebi de dâhil, başarısız olduğu bir dersinin bulunmaması, kaydolduğu tüm dersleri başarmış olması,

c) Disiplin cezası almamış olması,

ç) Yatay geçiş başvurusunda bulunduğu lisansüstü program için bu Yönetmeliğin başvuru ve başvuruların değerlendirilmesi ile ilgili hükümlerinde öngörülen mezuniyet not ortalaması, ALES puanı, yabancı dil puanı ve ilgili dönemin asgari ilan koşullarını taşıması,

gerekir.

(5) Öğrencinin programa kabulüne, intibakına, öğrenim süresine, alacağı zorunlu derslere, fazladan sorumlu olacağı ve muaf olacağı ders/kredi/AKTS kredi miktarına EABD/EASD’nin önerisi ile EYK tarafından karar verilir.

(6) Lisansüstü programlara yatay geçiş başvurusu en geç tez/proje aşamasından önce yapılabilir.

(7) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, aynı ismi taşıyan veya EYK tarafından eşdeğerliği kabul edilen programın asgari koşullarını yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Tezli yüksek lisans programına devam edenler, aynı ismi taşıyan veya EYK tarafından eşdeğerliği kabul edilen programın asgari koşullarını yerine getirmek kaydıyla, tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.

(8) Öğrencinin önceki programında geçirdiği süre, öğrenim süresi hesabına katılır.

(9) Öğrenci yatay geçiş yaptığı programdan mezun olabilmek için, programın tüm koşullarını yerine getirmekle yükümlüdür.

(10) Yurt dışındaki bir üniversiteden yatay geçiş yapmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin de dördüncü fıkrada öngörülen koşulları taşıması gerekir.

(11) Yurt içi veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunun uzaktan eğitim programından veya Enstitü bünyesindeki uzaktan eğitim programlarından tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına yatay geçiş yapılamaz.

(12) Başka bir üniversitede lisansüstü eğitim gören Yalova Üniversitesi kadrosunda bulunan ya da yeni atanan araştırma görevlileri, ilgili EABD/EASD’nin önerisi ve EYK kararı ile mevcut yatay geçiş koşulları aranmaksızın yatay geçiş yapabilirler.

(13) Herhangi bir yüksek lisans programında öğrenim gören öğrencilerin, lisans derecesiyle bir doktora/sanatta yeterlik programına yatay geçiş yapabilmeleri için ilgili EABD/EASD başkanlığının ilgili programa giriş için belirlediği koşulları sağlamış olmaları gerekir. Bu öğrencilere, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilere tanınan süreler tanınır.

(14) Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilmiş, en az yedi dersini başarı ile tamamlamış ve GANO’su en az 3,00 olan öğrenciler, aynı EABD/EASD’deki yüksek lisans programına, ilgili programın giriş koşullarını sağlamış olmak koşuluyla geçiş yapabilirler.

(15) Yatay geçişleri kabul edilen öğrencilerin muafiyet ve ders saydırma işlemleri, bu Yönetmeliğin ders saydırma, muafiyet ve intibak ile ilgili hükümlerine göre yapılır.

(16) Yatay geçişlerle ilgili diğer hususlar, Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 20 – (1) Bir yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere, kayıtlı olduğu EABD/EASD başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu EABD/EASD başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Bir programa kabul edilebilecek özel öğrenci sayısı, o yarıyıl ilgili program için ilan edilen kontenjanın en fazla %25’i ile sınırlıdır.

(3) Özel öğrenci başvuruları, ilgili yarıyıl için başvuru takviminde belirlenen süre içinde alınır. Başarı sıralaması, ALES puanının %50’si ile mezuniyet notunun %50’si dikkate alınarak hesaplanır. ALES puanı olmayanların ALES puanı 0 (sıfır) olarak hesaplamaya dahil edilir.

(4) Adayın, özel öğrenci olarak kabul edilebilmek için alacağı kredi karşılığında belirlenen öğrenim ücretini/öğrenci katkı payını ödemiş olması gerekir.

(5) Özel öğrencilik EABD/EASD’nin görüşü doğrultusunda, EYK kararı ile kesinlik kazanır.

(6) Özel öğrenci olarak ders alan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(7) Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(8) Özel öğrenciler, daha sonra Enstitüye bağlı olarak ilan edilen ilgili lisansüstü programa başvurup kabul edildikleri takdirde, başarılı oldukları dersler için muafiyet talep edebilir. Ancak kendilerine bu şekilde muafiyet verilen dersler, ilgili lisansüstü eğitimde verilen bütün derslerin AKTS kredisi toplamının %50’sini geçemez.

(9) Özel öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin kredileri toplamı, bu Yönetmelikte belirlenen bir yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sayısını aşamaz.

(10) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak kendilerine aldıkları dersleri ve bu derslerde aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir.

(11) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmaları durumunda o ders için ödedikleri ücret iade edilmez.

(12) Özel öğrenciler, sadece başvurduğu dönemde Enstitü bünyesinde açık olan dersleri seçebilir.

(13) Diğer üniversitelerde özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen Üniversite lisansüstü öğrencilerinin talepleri bağlı bulundukları EABD/EASD başkanlığının onayı ve EYK kararıyla kesinleşir.

Öğrenci değişimi

MADDE 21 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları arasında karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde Erasmus, Farabi, Mevlana gibi değişim programları düzenlenebilir. Değişim programları, ilgili mevzuat, YÖK kararları, ikili anlaşmalar ve Senato kararlarına göre yürütülür.

(2) Değişim programları çerçevesinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir ve bu süre programın öğrenim süresinden sayılır.

(3) Öğrencilerin değişim programları kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarında tamamladığı ders ve diğer öğretim faaliyetlerinin, programındaki derslere eşdeğerliği EABD/EASD’nin uygun görüşü ve EYK’nın kararı ile belirlenir. Değişim programlarında alınan notların Üniversite not sistemine çevrilmesinde Senato tarafından kabul edilen not dönüşüm tablosu esas alınır. Öğrenci bu süre içinde uzmanlık alan dersinden muaf tutulur.

(4) Değişim programı kapsamında başka üniversitelerden gelen öğrencilere de Üniversitede eğitim aldıkları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 22 – (1) Kendi imkânları ile lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenci kabulünde kontenjan, EABD/EASD başkanlığının görüşü, EYK kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Yabancı uyruklu öğrenci alımında;

a) Başvurulan programa göre, lisans ya da yüksek lisans not ortalaması dikkate alınarak sıralama yapılır.

b) Puanlar yüzlük sisteme dönüştürülürken YÖK’ün not dönüşüm tablosu kullanılır.

c) Programa alınması uygun olan adayların öğrenciliğe kabulleri EYK kararı ile kesinleşir ve adaylar ilgili programa yerleştirilir.

(2) Öğrenci, ilgili mevzuat ile belirlenen öğrenci katkı payını/öğrenim ücretlerini ödemekle yükümlüdür.

(3) Yabancı uyruklu öğrenci adaylarından ALES ya da eşdeğer sayılan GRE veya GMAT puanı koşulu aranmaz.

(4) Lisansüstü programlara başvuruda dil koşulu aranmaz. Ancak adaylar, TÖMER’den Türkçe yeterlilik belgesi (en az C1) almadan programa devam edemezler. Yabancı dilde verilen lisansüstü eğitim programlarına başvuracak yabancı uyruklu öğrencilerin, başvurdukları programın dil yeterliliğini sağlamış olmaları gerekir. Türkçe eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylardan Türkçe yeterlilik belgesi aranmaz. Adayların Türkçe dil yeterliliklerini iki yarıyılda belgelendiremedikleri takdirde kayıtları silinir.

(5) Lisansüstü programlara yatay geçiş yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerde ALES ve yabancı dil koşulu aranmaz. Ancak başvurdukları programın dil yeterliliğini sağlamış olmaları gerekir. Türkçe programa yatay geçiş yapmak için öğrencilerin, TÖMER’den C1 seviyesinde yeterlilik belgesine sahip olmaları gerekir.

(6) EABD/EASD başkanlığının gerekli görmesi halinde EYK kararı ile programa kabul edilen öğrencilere intibak programı uygulanabilir.

(7) Protokol, ikili anlaşma, öğrenci değişim programları ve benzeri anlaşmalara istinaden gelen yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili EABD/EASD başkanlığının görüşü ve EYK kararı ile uygun programa yerleştirilir.

Akademik izin

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin zorunlu haller gibi öngörülemeyen durumlarda, mazeretlerini olayın meydana geldiği tarihten itibaren en geç 10 gün içinde Enstitüye yazılı olarak bildirmeleri ve belgelendirmeleri halinde, EYK öğrencinin ne kadar süre ile mazeretli/izinli sayılacağına karar verir. Süresinde ve usulüne uygun olarak beyan edilmeyen mazeretler kabul edilmez. Mazeretin kabul edilmesi kayıt dondurma olarak değerlendirilmez. Öğrencinin bu durumu, mazeretli/izinli olduğu günlerde girmesi gerektiği derslerin öğretim üyelerine yazılı olarak bildirilir.

(2) Herhangi bir sağlık kurumundan alınan sağlık raporlarının EYK’da görüşülerek kabul edilmesi gerekir. Bir yarıyıl içinde alınan raporların süresi 10 günü geçemez. Tam teşekküllü hastanelerden alınan heyet raporlarına ilişkin süreyle ilgili bir sınırlama yoktur.

(3) Öğrenciler, raporlu olmaları halinde, raporun bitiş tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde raporlarını dilekçe ekinde Enstitüye bildirmek zorundadır. Öğrencinin bu durumu raporlu olduğu günlerde girmesi gerektiği derslerin öğretim üyelerine yazılı olarak bildirilir. Süresinde ve usulüne uygun olarak beyan edilmeyen raporlar kabul edilmez.

Kayıt dondurma

MADDE 24 – (1) Öğrenciler, mazeretlerini belgelendirmek ve yazılı olarak başvurmak koşuluyla, aşağıdaki sebeplerden dolayı EYK kararı ile kayıtlarını dondurabilir:

a) Tam teşekküllü hastanelerden alınan ve öğretim dönemini kapsayan en az bir aylık sağlık/doğum raporu olan öğrencilerin, en çok bir yarıyıla kadar, daha uzun süreli sağlık/doğum raporu olan öğrencilerin, en çok iki yarıyıla kadar kayıtları dondurulabilir.

b) Askerlik görevini yapmak üzere işlem yaptırdığını belgeleyen ve bunu yazılı olarak Enstitüye bildiren öğrencinin askerlik süresine karşılık gelen dönemlerde kaydı dondurulur. Bu öğrenci terhis tarihinden itibaren en geç bir ay içinde kayıt yenilemek zorundadır.

c) Eğitim ve öğretim için yurt dışına çıkmak durumunda olanlar ile refakat, doğal afet, tutukluluk, mahkûmiyet ve benzeri nedenlerle öğrencilerin bir defaya mahsus olmak üzere en çok iki yarıyıla kadar kayıtları dondurulur. İş nedeni ile yurt içinde yer değiştirenler veya yurt dışına çıkanlar bu haktan yararlanamazlar.

(2) Öngörülebilir durumlar için kayıt dondurma başvurularının, ders kayıt dönemi içerisinde yapılması zorunludur.

(3) Mazereti ya da raporları EYK tarafından kabul edilmiş olan veya öğrenimine ara verilen öğrenciler, raporlu, mazeretli veya öğrenimine ara verilen süre içinde derslere ve ders sınavlarına ya da tez öneri, tez izleme, yeterlik, tez/proje savunma sınavlarına giremez. Bu süre içinde girilen dersler ve ders sınavları ile yapılan tez/proje savunma sınavları geçersiz sayılır.

(4) Verilen izin süresi içinde, öğrencilerden gelecek geçerli taleplere uygun olarak, verilen iznin kalan kısmı iptal edilebilir. Ancak, izin nedeninin geçerli olmadığının belirlenmesi halinde, Enstitü müdürlüğü verilen izni iptal eder ve o tarihe kadar izinde geçen süre program süresine eklenir.

(5) Öğrenimine ara verilen öğrenciler, öğrenime ara verme nedeni ortadan kalktıktan sonra 10 gün içinde öğrenimine ara verme durumunu kanıtlayan belgelerle birlikte, öğrenimlerine kaldığı yerden devam etmek üzere, Enstitüye yazılı olarak başvururlar. Bunun üzerine kayıt dondurma işlemi EYK kararı ile sonlandırılır ve izleyen yarıyılda kayıt hakkı verilir. Başvurunun süresi içinde yapılmaması ya da belgelerin EYK tarafından yeterli görülmemesi durumunda öğrenime ara verme süresi iptal edilir ve verilen süre öğrenim süresinden sayılır.

Mazeretler

MADDE 25 – (1) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, yarıyıl içindeki kısa sınav/sınavlar ve uygulama gibi tüm sınavlara katılamayan öğrenci, ilgili sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde mazeretini belgeleyerek bir dilekçe ekinde dersin öğretim üyesine yazılı olarak bildirir. Öğretim üyesi tarafından öğrencinin mazereti değerlendirilir ve uygun görüldüğü takdirde mazeret sınavı yapılır.

(2) Yurt dışı görevlendirilme, hastalık, jüri üyelerinin çekilmesi gibi zorunlu haller ve EYK’nın uygun göreceği diğer mazeret halleri nedeniyle zamanında gerçekleştirilemeyen yeterlik, tez öneri, tez izleme ve tez/proje savunma sınavları, EYK’nın belirleyeceği tarihlerde gerçekleştirilir.

Üniversiteden ayrılma

MADDE 26 – (1) Kendi isteği ile ilişik kesmek isteyen öğrencinin kaydı, ilgili form ile Enstitü müdürlüğüne başvurusu üzerine EYK kararıyla silinir.

(2) EYK kararı ile ilişiği kesilen öğrenciye programdaki öğrenim durumunu gösteren bir belge ve talep etmesi halinde kayıt esnasında teslim etmiş olduğu belgeleri iade edilir.

(3) Kendi isteği ile ilişik kesen öğrencilerin tüm öğrencilik hakları sona erer. İlişiği kesilen kişinin, Üniversiteye dönmek istemesi halinde yeni başvuran öğrenci adayları için uygulanan işlemler uygulanır.

Disiplin işlemleri

MADDE 27 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplinle ilgili iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Bu hükümlere göre çıkarma cezası alan öğrencinin kaydı silinir.

(2) Kendi isteği ile veya disiplin cezası alarak kaydı silinen öğrencilerin ödemiş oldukları katkı payı veya öğrenim ücretleri iade edilmez.

(3) Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Tebligat

MADDE 28 – (1) Enstitü tarafından, eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda, Enstitü veya Üniversite ilan panolarında, Enstitü veya Üniversite internet sayfalarında, yerel veya ulusal gazetelerde yapılan ilan ve duyurular öğrencinin şahsına yapılmış sayılır.

(2) Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemlerle ilgili her türlü tebligat, kayıtlar sırasında öğrencinin Enstitüye bildirdiği adrese yazılı olarak veya elektronik yolla yapılır.

(3) Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres değişikliklerini Enstitüye bildirmeyen öğrencilerin, Enstitüde bulunan adresine yapılan tebligat kendilerine yapılmış sayılır, öğrenci tebligat konusunda hiçbir hak talebinde bulunamaz.

Devam zorunluluğu ve kredi değeri

MADDE 29 – (1) Lisansüstü öğrencilerin yarıyıl sonu sınavına giriş hakkını elde edebilmeleri için yarıyıl boyunca derse en az %75 devamlılık sağlamış olmaları gerekir. Öğrencilerin devam durumları, dersin öğretim üyesi tarafından izlenir.

(2) Seminer dersi, uzmanlık alan dersi, dönem projesi dersi ve tez çalışması kredisiz olup, AKTS olarak kredilendirilir.

(3) Uzmanlık alan dersi ve seminer dersi dahil tüm derslerin AKTS kredi değeri 6’dır.

(4) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik tez çalışmasının yarıyıl AKTS kredi değeri 24’tür.

(5) Dönem projesi çalışmasının AKTS kredi değeri en az 6’dır.

(6) Başarı sağlanan doktora yeterlik sınavının AKTS kredi değeri 24’tür.

(7) İlgili yarıyılda açılan derslerin lisansüstü haftalık ders programlarına göre düzenli olarak yapılıp yapılmadığının sorumluluğu EABD/EASD başkanlığına aittir.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 30 – (1) Lisansüstü programlarda her yarıyıl içinde sınav yükü olan her derste en az bir yarıyıl içi notu verilir ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl içi sınav notu, öğrencinin hazırladığı ödevler, yaptığı uygulamalı çalışmalar ve/veya girdiği sınavlar gibi ölçme ve değerlendirme yöntemleri temel alınarak verilebilir.

(2) Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına giremez.

(3) Sınav evrakları, ilgili EABD/EASD başkanlığı tarafından en az iki yıl süre ile saklanır.

(4) Tez çalışması, uzmanlık alan dersi, seminer ve dönem projesi dersleri için yarıyıl sonu sınavı yapılmaz ancak bir değerlendirme puanı verilir.

(5) Sınavlarda ve yarıyıl içi çalışmalarında ders başarı ölçme yöntemlerinin hangilerinin kullanılacağı ve bunların başarı notuna katkısı öğretim üyesi tarafından belirlenir ve yarıyılın ilk iki haftası içinde OBS’de yayınlanır. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40’tan az olamaz.

(6) Yarıyıl sonu sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. EABD/EASD’ler, her yarıyıl akademik takvimde belirtilen sınav haftasının başlangıcından en az 15 gün önce yarıyıl sonu sınav takvimini Enstitüye teslim eder.

(7) Farklı üniversitelerden EYK kararı ile alınan derslere ait başarı durumu Enstitüde uygulanan not sistemine göre değerlendirilir ve EYK kararı ile kesinleşir. Yüksek lisans programında olup, lisans programından ders alan öğrenci tarafından alınan derse/derslere ait başarı durumu yüksek lisans programında uygulanan not sistemine göre değerlendirilir.

(8) Lisansüstü programlardaki derslerin bütünleme ve tek ders sınavları yoktur.

(9) Öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için ilgili EABD/EASD ve EYK önerisi üzerine Senato kararıyla ek başarı koşulları belirlenebilir.

Not sistemi

MADDE 31 – (1) Notlar akademik takvimde belirtilen sürelerde OBS’ye girildikten sonra, ilgili öğretim üyesi başarı not listelerinin onaylı bir çıktısını EABD/EASD’ye teslim eder. Yarıyıl sonu başarı not listeleri, yarıyıl sonu sınav notlarının OBS’ye son giriş tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde EABD/EASD başkanlığı tarafından Enstitüye teslim edilir.

(2) Bir dersten başarılı sayılmak için, o dersin başarı notunun yüksek lisans programlarında en az CC, doktora/sanatta yeterlik programlarında en az CB olması gerekir. Seminer dersi, tez önerisi savunma sınavı, yeterlik sınavı, uzmanlık alan dersi, tez ve dönem projesinden başarılı sayılabilmek için başarılı (BL) notunu almış olmak gerekir. 100’lük sistemde alınan notların harf ve katsayı karşılıkları şunlardır:

 

               Tam Puan 100 Esasına             Harfli Puan Sistemine                  Tam Puan 4,00

                 Göre Kazanılan Not                  Göre Not Karşılığı                Esasına Göre Katsayı

                           90-100                                        AA                                         4,00

                            85-89                                         BA                                         3,50

                            80-84                                         BB                                         3,00

                            75-79                                         CB                                         2,50

                            65-74                                         CC                                         2,00

                            58-64                                         DC                                         1,50

                            50-57                                         DD                                         1,00

                            40-49                                         FD                                         0,50

                             0-39                                          FF                                          0,00

 

(3) İkinci fıkradaki harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıdaki harfler kullanılır:

a) BL    : Başarılı

b) BZ   : Başarısız

c) GR   : Girmedi

ç) K      : Kaldı

d) MF  : Muaf

Maddi hata ve nota itiraz

MADDE 32 – (1) Öğrenciler lisansüstü derslerde aldıkları notlara ilişkin maddi hata itirazlarını, notların ilanından itibaren en geç beş iş günü içerisinde EABD/EASD’ye yazılı olarak yaparlar. İlgili öğretim üyesi inceleme sonucunu, itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde gerekli evrakla birlikte EABD/EASD’ye yazılı olarak bildirir. Maddi hata bulunması durumunda not EYK kararı ile değiştirilir.

(2) Öğrenci, maddi hata itirazıyla ilgili verilen karara, üç iş günü içerisinde Enstitü müdürlüğüne vereceği bir dilekçe ile itiraz edebilir. Bu itirazlar için EYK tarafından, ders sorumlusunun da bulunduğu, alanın öğretim üyeleri arasından üç kişilik bir komisyon oluşturulur. Komisyon üyeleri tarafından sınav kâğıdı incelenerek düzenlenen rapor en geç beş iş günü içinde Enstitü müdürlüğüne sunulur ve maddi hata itirazı EYK’da görüşülüp karara bağlanarak kesinleşir.

Ders tekrarı

MADDE 33 – (1) Zorunlu bir dersten başarısız olan öğrenci, ertesi yıl ilgili yarıyılda veya ilgili dersin açılmış olması kaydıyla bir sonraki yarıyılda dersi tekrar almak zorundadır. Belirtilen sürede ders açılmadığı takdirde, danışmanın teklifi ve ilgili EABD/EASD görüşü dikkate alınarak EYK kararı ile öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersin yerine sayılmak üzere bir başka derse kayıt yaptırabilir.

(2) Seçmeli bir dersten başarısız olan bir öğrenci, daha sonraki yarıyıllarda kredisini tamamlamak üzere, danışmanının onayı ile aynı derse veya başarısız olduğu bu dersin yerine sayılmak üzere başka bir seçmeli derse yazılabilir.

(3) Mezuniyet için öngörülen kadar ya da öngörülenden daha fazla AKTS kredi değeri veya daha fazla ders alan öğrenciler, aldıkları tüm derslerden başarılı olmak zorundadırlar. Başarısız olmaları durumunda söz konusu dersi transkriptinden sildirmek istemeyen öğrenciler mezuniyet için gerekli AKTS kredisini veya ders adetlerini tamamlamış olsalar da söz konusu dersleri tekrar etmek veya bu derslerin kredisi yerine geçecek farklı bir ders almak zorundadırlar. Mezuniyet için gerekli AKTS kredisini veya ders sayısını tamamlamış olan öğrenciler başarısız oldukları dersleri, danışmanın önerisi, EABD/EASD onayı ve EYK kararı ile sildirebilirler.

(4) Tezsiz yüksek lisans programındaki öğrenciler, ikinci yarıyıl sonunda başarısız oldukları en fazla iki dersi üçüncü yarıyılda dönem projesi ile birlikte alabilirler. Başarısız olunan ders sayısı ikiden fazla olan öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) Yeterlik sınavına girebilmek için ortalama koşulunu sağlayamayan doktora/sanatta yeterlik öğrencisi tekrar veya yeni ders alarak bu dersleri başarmak ve ortalama koşulunu sağlamakla yükümlüdür.

(6) Yüksek lisans programlarında, tüm kredili dersleri başarmış ve tez/proje aşamasına geçmek için gerekli GANO koşulunu sağlamış öğrenciler ile tez/proje çalışmasına başlamış öğrenciler, istekleri halinde, GANO’sunu yükseltmek amacıyla danışmanının onaylaması halinde başarmış oldukları derslere, ders ile tez/proje çalışmasının AKTS kredi değerleri toplamının o lisansüstü program için öğrencinin bir yarıyılda alabileceği AKTS kredisini aşmamak koşuluyla yeniden yazılabilirler. Bu öğrenciler tez/proje savunmasına girene kadar yeniden yazıldığı dersleri başarmak ve GANO koşulunu sağlamış olmak zorundadırlar. Bu durumda tekrar aldığı dersleri başaramayan veya GANO koşulunu sağlayamayan öğrenciler tez/proje savunma sınavına giremezler.

Genel ağırlıklı not ortalaması ve yükseltilmesi

MADDE 34 – (1) Genel ağırlıklı not ortalaması; uzmanlık alan dersi, seminer dersi, dönem projesi, yeterlik ve tez hariç tüm derslerden alınan başarı notunun katsayısıyla, o dersin AKTS kredisinin çarpılması ile elde edilecek sayılar toplamının; AKTS kredileri toplamına bölünmesi ile bulunacak değerdir.

(2) GANO’nun yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde alınan son not geçerlidir.

Ders saydırma, muafiyet ve intibak

MADDE 35 – (1) Lisansüstü eğitime kayıt olan öğrencilerin, yatay geçiş veya özel öğrencilik nedeniyle veya daha önceki lisansüstü programında aldığı ve başarılı olduğu dersleri saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları EABD/EASD’nin görüşü ve EYK’nın kararı ile belirlenir.

(2) Öğrencinin başardığı ve saydırmak istediği derslerin;

a) Son yedi yılda alınmış olması,

b) Ulusal kredisinin ya da AKTS kredisinin saydırılmak istenen dersle eşit veya fazla olması,

c) Zorunlu ders içeriklerinin uyumlu olması,

ç) Başarı notunun Üniversitenin ilgili program için kabul ettiği başarı notuna uygun olması,

gerekir.

(3) Muaf olunan dersler, ders planındaki yarıyılında gösterilir.

(4) Ders saydırma talebinde bulunacak öğrencilerin, kayıt tarihini izleyen 15 gün içinde transkript, ders içerikleri ve bir dilekçe ile EABD/EASD başkanlığına başvurmaları gerekir. Başvuru, EABD/EASD intibak komisyonu tarafından incelenerek sonucu Enstitüye bildirilir.

(5) Saydırılan dersler, kayıtlı olunan programın gerektirdiği AKTS kredisinin %70’ini geçemez.

(6) Öğrenci 18 ila 30 AKTS kredi saydırma için bir yarıyıl, 31 ve daha fazla AKTS kredisi için iki yarıyıl kullanmış sayılır. Bu hüküm tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerine uygulanmaz.

(7) Doktora/sanatta yeterlik programlarına yatay geçişleri kabul edilen veya daha önce bir doktora/sanatta yeterlik programından ilişiği kesilen öğrenciler, son yedi yıl içinde başarılı oldukları yeterlik sınavını EABD/EASD’nin uygun görüşü ve EYK kararı ile saydırabilirler.

(8) Yatay geçiş yapan öğrencilerin ders saydırma işlemleri, yatay geçiş kabul aşamasında yapıldığından ayrıca başvuru yapmalarına gerek yoktur. Bu Yönetmeliğin notlar ile ilgili hükümlerinde belirtilen notlardan daha düşük bir başarı notu ile geldiği yükseköğretim kurumunda başarılı olunan derslerde ise, yatay geçişle gelen öğrenci bu derslerden muaf tutularak BL notu verilir. Yatay geçiş için başvuran tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programı öğrencilerinin geldikleri yükseköğretim kurumunun programında, tez ve uzmanlık alan dersi bulunmadığı takdirde, bu öğrenciler yatay geçişle geldiği yükseköğretim kurumunda geçirdikleri ilgili yarıyıla/yarıyıllara ait tez ve uzmanlık alan derslerini diğer dersleri ile birlikte başarmış kabul edilirler. Bu durumda tez ve uzmanlık alan dersinden muaf tutularak tez ve uzmanlık alan dersinin AKTS kredisi, öğrencinin AKTS kredi yüküne sayılır.

Tez/proje danışmanı atanması

MADDE 36 – (1) Tezli yüksek lisans programında, EABD/EASD başkanlığı, her öğrenci için ilk ders kayıt döneminde, öğrencinin çalışmak istediği alan ile tez danışmanı tercihini de dikkate alarak, EABD/EASD kurulu tarafından onaylanan en az bir danışmanı Enstitüye önerir. EABD/EASD başkanlığı kadrosunda görevli öğretim üyeleri öncelikli olmak üzere Üniversite içinden belirlenen danışman ataması EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında, EABD/EASD başkanlığı, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere, ilgili EABD/EASD öncelikli olmak üzere Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesi veya doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip bir öğretim görevlisini, EABD/EASD kurulu onayıyla en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Danışman ataması EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Doktora/sanatta yeterlik programında, EABD/EASD başkanlığı, her öğrenci için ilk ders kayıt döneminde, öğrencinin önceki çalışmaları ve çalışmak istediği alan ile tez danışmanı tercihini de dikkate alarak, EABD/EASD kurulu tarafından onaylanan en az bir danışmanı Enstitüye önerir. Doktora/sanatta yeterlik danışmanlıkları, öncelikle EABD/EASD kadrosunda bulunan öğretim üyeleri içinden belirlenir. Belirlenen danışmanın o tarihe kadar tamamlanmış en az iki yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dallarında bu koşul aranmaz. Danışman ataması EYK kararı ile kesinleşir.

(4) Üniversite içinde EABD/EASD dışından bir danışmanın atanması durumunda, danışmanın kadrosunun bulunduğu EABD/EASD’nin uygun görüşü alınır.

(5) Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde başka bir yükseköğretim kurumundaki öğretim üyesi, EYK tarafından tez danışmanı olarak atanabilir.

(6) Çıkar çatışması, çıkar örtüşmesi ve akrabalık gibi ilişkisi olan kişiler öğrencinin tez danışmanı olarak atanamazlar.

Danışmanlık yükü

MADDE 37 – (1) Lisansüstü program kontenjanları, YÖK tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, YÖK ile yapılan protokol dahilinde ve Üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50'ye kadar artırılabilir.

(2) Üst üste iki yarıyıl kayıt yenilememiş öğrenci, danışman öğretim üyesinin danışmanlık yükünden düşer. Bu öğrenciye kayıt yenilediği takdirde yeniden danışman ataması yapılır.

(3) Lisansüstü programlarda, danışman atanıncaya kadar geçecek sürede danışmanlık işlemleri EABD/EASD başkanı veya görevlendireceği lisansüstü program koordinatörü tarafından yürütülür.

Danışman değişikliği

MADDE 38 – (1) Öğrenci danışmanının vefatı, istifası, emekli olması, hastalığı, altı ay ve daha uzun süre ile yurt dışında görevlendirilmesi, askerlik görevi, kurum dışına atanması halinde, EABD/EASD başkanlığı bu durumu en geç yedi gün içinde Enstitüye bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda, EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın uygun görmesi halinde danışman değişikliği yapılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen zorunlu haller dışında veya öğrencinin ilgili EABD/EASD başkanlığına yazılı başvurusu üzerine yapılacak danışmanlık değişikliği, EABD/EASD tarafından danışman değişikliği formu ile Enstitüye teklif edilir ve EYK tarafından kesinleşir. Aynı yöntem danışmanlık görevini bırakmak isteyen öğretim üyesi için de geçerlidir.

(3) Tez savunma sınavında tezine düzeltme kararı verilen öğrencinin danışman değişikliği yapılamaz.

(4) Üniversitedeki görevinden emeklilik yoluyla veya başka bir yükseköğretim veya kamu kurumuna geçiş yaparak ayrılan veya altı aydan daha fazla süreyle yükseköğretim kurumları dışında başka bir kurumda tam zamanlı olarak görevlendirilen öğretim üyesinin başlamış olan tez danışmanlığı, öğrencinin ve tez danışmanının birlikte talebi, EABD/EASD’nin önerisi ve EYK tarafından uygun görülmesi durumunda süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.

(5) Tez danışmanı değişikliğinin, tez konusu önerisinin EYK tarafından kabulünden sonra yapılması ve öğrencinin yeni danışmanı ile aynı konuyu çalışmaya devam etmesi durumunda eski danışmanın tez konusu üzerindeki haklarından feragat ettiğine dair onayının alınması gerekir.

Ortak danışman atama

MADDE 39 – (1) Öğrencinin tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirmesi durumunda; danışmanın ve EABD/EASD başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile ortak danışman atanır. Ortak danışman Üniversite kadrosu dışından da en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir. Ortak danışman ataması öğrencinin tez aşamasına geçmesinden sonra yapılır.

(2) Ortak danışman atanması durumunda birinci danışmanlar Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından atanır.

(3) Danışmanlardan birinin ilgili EABD/EASD başkanlığına veya Enstitüye başvurması halinde EYK kararı ile ortak danışmanlık sonlandırılır.

Seminer dersi

MADDE 40 – (1) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında ders döneminde verilen seminer dersi, öğrencinin bilimsel araştırma gerçekleştirebilme, hâkim olduğu bir konuyu sunabilme ve topluluk önünde anlatabilme yeteneğinin geliştirilmesi amacını taşır ve tez konusu ile ilgili olabilir.

(2) Öğrenci seminer dersini tez danışmanından yalnızca bir defa, ikinci yarıyılında alır. Tez danışmanının tüm öğrencileri aynı seminer dersine kayıt yaptırır.

(3) Seminer dersi, kredisiz bir ders olup, başarılı (BL) veya başarısız (BZ) olarak değerlendirilir ve sınav yüküne dahil değildir.

(4) Öğrenci, seminer dersine kayıt yaptırdığı yarıyılın ilk üç haftası içinde, seminer konusunu ve ders dönemi içinde olmak kaydıyla sunum tarihini danışmanıyla birlikte belirler.

(5) Seminer dersi sunumu danışman ve danışmanın belirlediği iki öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından değerlendirilir. Jüri, oybirliği veya oyçokluğu ile karar verir. Sunuma katılmayan öğrenci başarısız sayılır. Sonuç öğrenciye danışman tarafından bildirilir.

(6) Danışman, seminer değerlendirme tutanağını ve varsa katılımcı listesini EABD/EASD başkanlığına teslim eder. EABD/EASD başkanlığı seminer dersi ile ilgili tüm belgeleri yarıyıl sonu sınavlarının son gününe kadar toplu bir şekilde Enstitüye iletir.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 41 – (1) Uzmanlık alan dersi; danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması, tez çalışmalarının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi için uygulanacak olan teorik bir derstir.

(2) Uzmanlık alan dersleri, diğer lisansüstü dersler ile birlikte her yarıyıl için EK’da görüşülür ve Senato onayı ile açılır. İlk defa açılması önerilecek uzmanlık alan dersi için EABD/EASD kurulu kararı ekinde ilgili form olmak üzere Enstitüye iletilir.

(3) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programında danışman, öğrenci sayısına ve danışmanı olduğu öğrencilerin kayıtlı olduğu programların EABD/EASD’sine bakılmaksızın, biri yüksek lisans uzmanlık alan dersi, diğeri doktora/sanatta yeterlik uzmanlık alan dersi olmak üzere, bir dönemde en fazla iki ayrı uzmanlık alan dersi açabilir. Danışmanlığı bulunmayan öğretim üyesi uzmanlık alan dersi açamaz.

(4) Uzmanlık alan dersi, öğrencinin EYK tarafından danışmanının atandığı tarihte başlar ve mezuniyetine kadar sürer. Bu ders, danışmanlık görevi sona erinceye kadar yarıyıllarda ve izin dönemi hariç yaz tatillerinde de devam eder.

(5) Uzmanlık alan derslerinin bir yarıyılda açılabilmesi için en az bir öğrencinin kayıtlı olması gerekir.

(6) Ortak danışman bulunması durumunda, öğrenci uzmanlık alan dersini birinci danışmanından alır.

(7) Uzmanlık alan dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğrencinin danışmanı EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile değiştirilebilir.

(8) Uzmanlık alan dersine %75 devam zorunludur. Uzmanlık alan dersi haftada 4 teorik ders saati olarak uygulanır. Uzmanlık alan dersinin ulusal kredisi 0 (sıfır) olup, AKTS kredisi 6 AKTS olarak değerlendirilir.

(9) Dersin başarı değerlendirmesi başarılı (BL) veya başarısız (BZ) olarak yapılır.

(10) Başarı durumu, dersin yapıldığı ilgili yarıyıl için ders notlarının OBS’ye son giriş tarihine kadar ilgili öğretim üyesi tarafından sisteme işlenir ve imzalı çıktıları ile öğrencinin o dönemde yaptığı çalışmaları özetleyen uzmanlık alan dersi raporu, EABD/EASD başkanlığına teslim edilir. Rapor öğrencinin devam durumunu, yaptığı ödev, sunum, bildiri, makale gibi bilimsel faaliyetleri; öğrenci tez aşamasında ise, tezine ilişkin aldığı mesafeyi ve başarılı/başarısız sayılma gerekçelerini gösterir bilgileri içerir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 42 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programları, ikinci lisansüstü öğretim veya Senato tarafından belirlenen esaslara göre uzaktan öğretim olarak da yürütülebilir.

Programın ders yükü

MADDE 43 – (1) Tezli yüksek lisans programı en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışması ile bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Tezli yüksek lisans programlarında her yarıyıl için seminer ve uzmanlık alan dersi dışında en az bir zorunlu dersi kapsayan ders planı belirlenir. Bunun dışında seçmeli ve uygulamalı derslere ağırlık verilir.

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

Süre

MADDE 44 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez isminin/konusunun belirlenmesi ve değiştirilmesi

MADDE 45 – (1) Tez aşamasına geçecek olan öğrenciler, uzmanlık alan dersi hariç, seminer dersi dahil olmak üzere EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli ders paketinden alınmış en az 48 AKTS kredilik dersten, GANO’su en az 2,50 olacak şekilde geçmiş olmak zorundadır.

(2) Birinci fıkrada yer alan koşulları sağlayan öğrenci, akademik takvimde belirtilen sürelerde danışman onayını taşıyan, tezin amacı, problemi, özgün değeri, kapsamı ve yöntemini içeren tez öneri formunu Enstitüye teslim eder. Öğrencinin tez önerisi EYK tarafından karara bağlanır. Tez öneri formu vermeyen öğrenci, ilgili yarıyıldaki tez dersinden başarısız sayılır.

(3) Öğrenci tez çalışma konusunu belirlemesinin ardından ilgili etik kurul onayı gerektiren durumlarda gerekli onay veya izinleri alarak tez çalışmasına devam edebilir.

(4) Öğrencinin tez konusu ve isim değişiklik talebi, danışmanın önerisi üzerine, akademik takvimde belirtilen sürede ilgili EABD/EASD aracılığı ile Enstitüye bildirilir ve EYK tarafından karara bağlanır. Tez konusu değiştirilen öğrenci, öğrenim süresi içinde EYK karar tarihini takip eden, en az bir yarıyıldan önce tezini teslim edemez. Tez konusu aynı kaldığı halde tez isminin değiştirilmesi durumunda en az bir yarıyıl koşulu aranmaz ve bu değişiklik tez savunma sınavında jüri onayıyla yapılabilir.

(5) Süresi içinde yapılmayan tez konusu belirleme ve tez konusu değişikliği talepleri dikkate alınmaz.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 46 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci tezini, Enstitü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman teze ilişkin intihal raporunu Üniversitenin kabul ettiği intihal tespit programını kullanarak alır. İntihalin tespit edilmemesi halinde danışman, jüri önerisini ve sınav tarihini içeren tez teslim ve jüri öneri formu, tezin yazım kurallarına uygunluğuna ve savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü, intihal raporu, yayın koşulunu sağladığına ilişkin belge ile tezin bir dijital kopyasını güz veya bahar yarıyılında olmak kaydıyla akademik takvimde belirtilen sürede EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir. Tez savunma sınavı, bu başvuru tarihinden itibaren en erken 15 gün sonra yapılabilir. Bu süreye uymayan ya da bu fıkrada belirtilen belgeleri eksik bulunan tezlerin EYK tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.

(3) Tezin bilimsel yeterliliği ve ilgili yazım kılavuzuna uygunluğundan tez danışmanı birinci derecede sorumludur.

(4) İntihal raporundaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde rapor, gerekçesi ile birlikte EYK tarafından karar verilmek üzere Enstitüye gönderilir.

(5) İntihal raporunda, özgeçmiş, ekler ve kaynakça hariç en fazla %25 benzerlik oranına izin verilir.

(6) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ortak danışmanı jüri üyesi olamaz. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda, EABD/EASD başkanlığı, Enstitü müdürlüğüne biri tez danışmanı olmak üzere Üniversite içinden üç, başka bir yükseköğretim kurumundan iki olmak üzere toplam beş öğretim üyesinin ismini önerir.

(7) Beş kişiden oluşan jürilerde ise, EABD/EASD başkanlığı, biri tez danışmanı olmak üzere Üniversite içinden dört, başka bir yükseköğretim kurumundan üç olmak üzere toplam yedi öğretim üyesinin ismini önerir. Jürinin beş kişiden oluşması durumunda ortak danışman jüride yer alabilir.

(8) EYK, önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakmaksızın, uzmanlık alanlarını dikkate alarak savunma jürisini oluşturur. Tezin jüri üyelerine nasıl gönderileceğine Enstitü karar verir.

(9) Öğrenci ile arasında çıkar çatışması, çıkar örtüşmesi ve akrabalık gibi ilişkisi olan kişiler jürilerde yer alamaz.

(10) Tez savunma sınav jürisi EYK tarafından onaylanan öğrenci, en geç bir ay içinde tez savunma sınavına alınır. Savunma sınavı, tüm jüri üyelerinin bizzat katılımıyla fiziksel olarak ya da video konferans yöntemiyle kayıt altına alınarak ya da bu iki yöntemin birlikte kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir. Jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde Enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

(11) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav, öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencilerin katılımına açık olarak yapılır ve öğrenciye yalnızca jüri üyeleri soru sorabilir.

(12) Geçerli bir mazeret nedeniyle EYK tarafından belirlenen tarihler arasında yapılamayan tez savunma sınavı için bu durum bir tutanak ile tespit edilerek ilgili EABD/EASD başkanlığı tarafından Enstitüye bildirilir. Enstitü müdürlüğünün görüşü alınarak bu tarihi izleyen 15 gün içinde yapılmak üzere yeni bir tarih belirlenir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılmaz. Jüri toplantısına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler, Enstitü müdürlüğüne bilgi verilmek koşuluyla danışman tarafından davet edilir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme EYK karar verir.

(13) Yüksek lisans tez savunmasında, jüri üyeleri, adayın sunduğu yüksek lisans tezini ve bilimsel yayınını/yayınlarını inceleyerek tez hakkında ayrıntılı kişisel rapor formunu ayrı ayrı doldurup imzalarlar. Danışman bu raporları, sınav tutanağı ile birlikte sınav sonunda Enstitü müdürlüğüne teslim etmekle yükümlüdür.

(14) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Ret oyu kullanan üye ya da üyelerin gerekçelerini tutanakta belirtmeleri zorunludur. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada tez hakkında ikinci kez düzeltme kararı verilemez ve başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(15) Tezi reddedilen veya tez savunmasına girmeyen öğrenciye talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(16) Kabul edilebilir mazereti olmaksızın belirlenen sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

Tezli yüksek lisans tez teslim koşulu

MADDE 47 – (1) Tezli yüksek lisans öğrencisinin, Enstitüye tezini teslim edebilmesi için, yüksek lisans eğitimi süresince, tez konusu ile ilgili olmak üzere ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulmuş ve özet metni yayınlanmış en az bir adet bildiri veya bilimsel hakemli dergilerde yayınlanmış ya da DOI numarası almış en az bir adet makale koşulu aranır.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 48 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve bu Yönetmelikte belirtilen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç basılı ve bir dijital kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. EYK talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Düzeltme verilen tezlerin tesliminde intihal raporunun tekrar alınması gerekir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 49 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

Programın ders yükü

MADDE 50 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Senato kararıyla, tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları, ikinci lisansüstü öğretim veya EYK tarafından belirlenen esaslara göre uzaktan öğretim olarak da yürütülebilir.

(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

Süre

MADDE 51 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Dönem projesi isim/konu belirlenmesi ve değiştirilmesi

MADDE 52 – (1) Öğrenci dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Proje dersine kayıt yaptırdığı yarıyılın başında öğrenci, akademik takvimde belirlenen tarihlerde danışmanı ve EABD/EASD’nin onayını içeren proje öneri formunu EABD/EASD aracılığıyla Enstitüye iletir. Enstitüye iletilen proje önerisi EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Öğrencinin proje konusu ve isim değişiklik talebi, danışmanın önerisi üzerine, akademik takvimde belirtilen sürede ilgili EABD/EASD aracılığı ile Enstitüye bildirilir ve EYK tarafından karara bağlanır. Süresi dışında yapılan dönem projesi konusu belirleme veya değişikliği talepleri dikkate alınmaz.

Dönem projesinin sonuçlanması

MADDE 53 – (1) Öğrenci dönem projesini hazırlayarak en erken ikinci yarıyıl sonunda danışmanına teslim eder. Danışman projeye ilişkin intihal raporunu Üniversitenin kabul ettiği intihal tespit programını kullanarak alır. İntihalin tespit edilmemesi halinde danışman, bir adet projeyi, danışmanın onayını içeren formu, projenin yazım kurallarına uygunluğuna ilişkin yazılı görüşü ve intihal raporunu güz veya bahar yarıyılında olmak kaydıyla akademik takvimde belirtilen sürede EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir.

(2) Projenin bilimsel yeterliliği ve ilgili yazım kılavuzuna uygunluğundan danışman birinci derecede sorumludur.

(3) İntihal raporundaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde rapor, gerekçesi ile birlikte EYK tarafından karar verilmek üzere Enstitüye gönderilir.

(4) İntihal raporunda, kaynakça hariç en fazla %25 benzerlik oranına izin verilir.

(5) Projenin sonuçlandırılmasında danışmanın değerlendirmesi yeterli olup başarılı saydığı projenin onaylı bir nüshasını proje savunma tutanağı ekinde Enstitü müdürlüğüne teslim etmesi yeterlidir. Ancak, danışman gerekli görürse tamamı Üniversite içinden olmak üzere üç kişilik jüri toplanmasını talep ederek proje savunma sürecini yürütebilir. Bu durumda proje savunması, öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencilerin katılımına açık olarak yapılır ve öğrenciye yalnızca jüri üyeleri soru sorabilir.

Diploma

MADDE 54 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi dönem projesinin imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora/Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 55 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora/sanatta yeterlik çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

Programın ders yükü

MADDE 56 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uzmanlık alan dersi, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve sanatta yeterlik için sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de 14 ders, uzmanlık alan dersi, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve sanatta yeterlik için sergi, proje, resital, konser, temsil çalışmaları olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilen öğrenciler, toplam ders kredisinin en az %25’ini ilgili yüksek lisans programının derslerinden seçmek zorundadır.

(2) Doktora/sanatta yeterlik programlarında EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora/sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.

(4) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

Süre

MADDE 57 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora/sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü GANO koşulunu sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını, birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Yeterlik sınavı ve yeterlik sınav jürisi

MADDE 58 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrencinin, alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora/sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Yüksek lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilmiş öğrencinin yeterlik aşamasına geçebilmesi için uzmanlık alan dersi hariç, seminer dersi dahil olmak üzere, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli ders paketinden alınmış en az 48 AKTS kredilik dersten başarılı olması ve GANO’sunun en az 3,00 olması gerekir. Ortalama koşulunu sağlayamayan öğrenciler, ders tekrarı yaparak veya yeni ders alarak GANO koşulunu sağlamak zorundadır.

(3) Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilmiş öğrencinin yeterlik aşamasına geçebilmesi için uzmanlık alan dersi hariç en az 90 AKTS kredilik EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersten başarılı olması ve GANO’sunun en az 3,00 olması gerekir.

(4) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(5) Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına güz ve bahar yarıyılları ders döneminde olmak üzere, en fazla iki defa girebilir. Öğrenci, danışmanının da uygun gördüğü bir tarihte, herhangi bir sınav takvimine bağlı kalmaksızın yeterlik sınavına girer.

(6) Yeterlik sınav jürisi EYK tarafından oluşturulan öğrenci, sınava girmediği takdirde yeterlik sınavından başarısız sayılır.

(7) Yeterlik sınavına ilk defa giren öğrenci, sınav bölüm ya da bölümlerinden başarısız olduğunda bir sonraki yarıyıl ders döneminde ikinci kez sınava girmek zorundadır. Geçerli bir mazeret belirtmeyen öğrencinin, sınava girmediğinde ya da ikinci kez ilgili bölüm ya da bölümlerden başarısız olduğunda doktora/sanatta yeterlik programı ile ilişiği kesilir.

(8) Yeterlik sınavları, ilgili EABD/EASD başkanlığı tarafından bu dalda görev yapan öğretim üyeleri arasından önerilen, EYK tarafından onaylanan ve üç yıllığına seçilen beş kişilik doktora/sanatta yeterlik Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla yeterlik sınavı jürilerini Enstitüye önerir.

(9) Öğrencinin yeterlik sınav jürisi, sınav yeri ve tarihi, sınavdan iki hafta önce Enstitü müdürlüğüne bildirilir ve EYK kararı ile kesinleşir.

(10) Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencilerin katılımına açık olarak yapılır ve öğrenciye yalnızca jüri üyeleri soru sorabilir. Yeterlik sınavı, tüm jüri üyelerinin bizzat katılımıyla fiziksel olarak ya da video konferans yöntemiyle kayıt altına alınarak ya da bu iki yöntemin birlikte kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir.

(11) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, yeterlik sınavından önce danışman öğretim üyesine ve Enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde yeterlik sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine, EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık görevi verilmez.

(12) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Öğrenci bu sınavların her birinden 100 üzerinden en az 70 almak zorundadır, aksi takdirde başarısız sayılır. Yazılı ve sözlü sınav notlarının her biri, yeterlik sınavı genel başarı notuna %50 oranında etki eder. Öğrencinin yeterlik sınavından başarılı olması için, genel başarı notunun 100 üzerinden en az 70 olması gerekir, aksi takdirde başarısız sayılır.

(13) Yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitü müdürlüğüne tutanakla bildirilir.

(14) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki dönemde sadece önceki dönemde başarısız olduğu bölüm ya da bölümlerden tekrar aynı jüri önünde sınava girer. Mücbir nedenler söz konusu olursa jüri değişikliğine gidilebilir.

(15) Yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan öğrencinin doktora/sanatta yeterlik programı ile ilişiği kesilir.

(16) Yeterlik sınavında koşullu başarılı kabul edilen öğrencinin en fazla iki yeni ders alması istenebilir. Ancak daha önce aldığı ve başardığı bir dersi yeniden alması istenemez.

Tez izleme komitesi

MADDE 59 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka EABD/EASD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ortak danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Doktora/sanatta yeterlik tez önerisi savunması ve tez izleme toplantıları

MADDE 60 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, problemini, özgün değerini, kapsamını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez önerisi savunma sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden bir hafta önce danışman tarafından Enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. İlan edilen gün ve saatte sınavın yapılmasına engel durumlar ortaya çıkmışsa durum EYK tarafından değerlendirilir.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen kararı içeren sınav tutanağı ve tez öneri formu, EABD/EASD başkanlığı tarafından işlemin bitişini izleyen üç iş günü içinde Enstitüye teslim edilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tez önerisi kabul edilen öğrenci ise en az üç tez izleme sınavına girmesi ve başarılı olması halinde tez savunmasına girer.

(5) Öğrenci tez konusunun belirlemesinin ardından etik kurul onayı gerektiren durumlarda gerekli onay ve/veya izinleri alarak tez çalışmasına devam eder.

(6) Tez konusu değişikliği için danışman onayını içeren form Enstitüye iletilir ve tez konusu değişikliği EYK kararı ile kesinleşir. Öğrenci EYK karar tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde tez önerisi savunma sınavına girer. Tez konusu değişikliği en geç ikinci tez izleme sınavından sonra yapılabilir. Tez konusu değişen öğrenci, bu tarihten itibaren en az üç tez izleme sınavına girmesi ve başarılı olması halinde tez savunma sınavına girer.

(7) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, ilk tez izleme sınavına, tez önerisi savunma sınavından en erken dört ay sonra girebilir ve iki tez izleme sınavı arasında en az dört ay sürenin olması gerekir. Tez izleme sınavının yapılmadığı durumlarda, öğrenci ilgili yarıyılda tez dersinden başarısız sayılır. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Öğrencinin bir akademik yılda en az bir kez tez izleme sınavına girmesi gerekir.

(9) Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Tez izleme komitesinin verdiği karar, sınavı izleyen üç iş günü içinde, EABD/EASD başkanlığı tarafından Enstitüye tutanakla birlikte bildirilir.

(10) Çıkar çatışması, çıkar örtüşmesi, akrabalık gibi ilişkisi olan kişiler tez izleme komitesinde yer alamazlar.

(11) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın yeterlik sınavından sonra en geç altı ay içinde girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir ve ilgili dönemin tez dersinden başarısız sayılır.

Doktora/sanatta yeterlik tezinin sonuçlanması

MADDE 61 – (1) Doktora/sanatta yeterlik tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını tamamlayan öğrenci, Enstitü tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazdığı tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora/sanatta yeterlik tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman teze ilişkin intihal raporunu Üniversitenin kabul ettiği intihal tespit programını kullanarak alır. İntihalin tespit edilmemesi halinde danışman, jüri önerisini ve sınav tarihini içeren tez teslim ve jüri öneri formunu, tezin yazım kurallarına uygunluğuna ve savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü, intihal raporunu, yayın koşulunu sağladığına ilişkin belge ile tezin bir dijital kopyasını Enstitünün belirlediği sürelerde EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir. Tez savunma sınavı, bu başvuru tarihinden itibaren en erken 15 gün sonra yapılabilir. Bu süreye uymayan ya da bu fıkrada belirtilen belgeleri eksik bulunan tezlerin EYK tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.

(3) Tezin bilimsel yeterliliği ve ilgili yazım kılavuzuna uygunluğundan tez danışmanı birinci derecede sorumludur.

(4) İntihal raporundaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde rapor, gerekçesi ile birlikte EYK tarafından karar verilmek üzere Enstitüye gönderilir.

(5) İntihal raporunda, kaynakça hariç en fazla %25 benzerlik oranına izin verilir.

(6) Öğrencinin doktora/sanatta yeterlik tez savunma sınavına alınabilmesi için, asgari kredi koşullarını sağlaması ve tez önerisi savunma sınavı dışında tez izleme komitesi toplantılarında en az üç kez başarılı bulunması gerekir.

(7) Doktora/sanatta yeterlik tez jürisi, danışman ve EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususuna EYK karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ortak danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(8) EYK önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakmaksızın, uzmanlık alanlarını dikkate alarak savunma jürisini oluşturur. Tezin jüri üyelerine nasıl gönderileceğine Enstitü karar verir.

(9) Tez savunma sınav jürisi EYK tarafından onaylanan öğrenci, en geç bir ay içinde tez savunma sınavına alınır. Savunma sınavı, tüm jüri üyelerinin bizzat katılımıyla fiziksel olarak ya da video konferans yöntemiyle kayıt altına alınarak ya da bu iki yöntemin birlikte kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir. Tez savunma sınavına katılamayacak jüri üyeleri, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde Enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

(10) Tez savunma sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Tez sınavı öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencilerin katılımına açık olarak yapılır ve öğrenciye yalnızca jüri üyeleri soru sorabilir.

(11) Tez savunmasında jüri üyeleri, adayın sunduğu doktora/sanatta yeterlik tezini ve bilimsel yayınını/yayınlarını inceleyerek tez hakkında ayrıntılı kişisel rapor formunu ayrı ayrı doldurup imzalarlar. Danışman bu raporları, sınav tutanağı ile birlikte sınav sonunda Enstitü müdürlüğüne teslim etmekle yükümlüdür.

(12) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil çalışmaları hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Ret oyu kullanan üye ya da üyelerin gerekçelerini tutanakta belirtmeleri zorunludur. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil çalışmalarını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada tez hakkında ikinci kez düzeltme kararı verilemez ve başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(13) Lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını tamamlayamayanlara, doktora/sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer koşulları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(14) Geçerli bir mazeret nedeniyle EYK tarafından belirlenen tarihler arasında yapılamayan tez savunma sınavı için bu durum bir tutanak ile tespit edilerek ilgili EABD/EASD başkanlığı tarafından Enstitüye bildirilir. Enstitü müdürlüğünün görüşü alınarak bu tarihi izleyen 15 gün içinde yapılmak üzere yeni bir tez savunma sınavı tarihi belirlenir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Jüri toplantısına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler, Enstitü müdürlüğüne bilgi verilmek koşuluyla danışman tarafından davet edilir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme EYK karar verir.

(15) Tez savunma veya tez düzeltme sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye mazeretini bildirir belge ile birlikte mazeretinin ortaya çıkmasından itibaren beş iş günü içinde başvurması halinde azami öğrenim süresi içerisinde olması kaydıyla EYK tarafından yeniden sınav hakkı verilebilir. Kabul edilebilir mazereti olmaksızın sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

Doktora/sanatta yeterlik tez teslim koşulu

MADDE 62 – (1) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin, Enstitüye tezini teslim edebilmesi için doktora/sanatta yeterlik eğitimi süresince aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamış olması gerekir:

a) Fen bilimleri alanındaki öğrencinin, tez konusu ile ilgili olmak üzere en az bir adet Science Citation Index Expanded (SCI-E) indeksinde taranan dergilerde makalesinin yayınlanmış ya da DOI numarası almış olması.

b) Sağlık, sosyal ve spor bilimleri alanındaki öğrencinin, tez konusu ile ilgili olmak üzere ulusal veya uluslararası indekslerde taranan dergilerde en az bir adet makalesinin yayınlanmış ya da DOI numarası almış olması.

c) Sanatta yeterlik öğrencisinin ise (b) bendinde yer alan koşula ek olarak sanatta yeterlik eğitimi süresince, belgelenmiş bir kişisel sergi açması.

ç) Tezi ile ilgili kabul edilmiş patent/faydalı model/endüstriyel tasarımı olması.

d) Öğrencinin kendisinin veya danışmanının yürütücü olarak yer aldığı, tezi ile ilgili bir TÜBİTAK veya Avrupa Birliği projesini tamamlamış olması.

(2) Lisans derecesiyle öğrenci kabul edilen doktora/sanatta yeterlik programlarında öğrencinin Enstitüye tezini teslim edebilmesi için doktora/sanatta yeterlik eğitimi süresince;

a) Fen bilimleri alanında, birinci fıkrada yer alan koşulların en az ikisi veya birinci fıkranın (a) bendinde tanımlanan nitelikte iki makale yayınlaması,

b) Sosyal bilimler alanında, birinci fıkrada yer alan koşulların en az ikisi veya birinci fıkranın (b) bendinde tanımlanan nitelikte iki makale yayınlaması,

c) Sanatta yeterlikte ise birinci fıkranın (b) bendinde yer alan nitelikte iki makale yayınlaması ve sanatta yeterlik eğitimi süresince, belgelenmiş bir kişisel sergi açması,

koşulu aranır.

(3) EABD/EASD başkanlıkları bu maddede yer alan asgari koşulları sağlamak kaydı ile farklı yayın koşullarını EYK kararı ile uygulayabilir.

Doktora/sanatta yeterlik diploması

MADDE 63 – (1) Tez savunmasında başarılı olarak, tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin ciltlenmiş en az üç basılı ve bir dijital kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını EABD/EASD başkanlığı aracılığı ile Enstitüye gönderir. Düzeltme verilen tezlerin tesliminde intihal raporunun tekrar alınması gerekir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yükümlülükleri zamanında yerine getiren ve doktora/sanatta yeterlik programı için belirtilen tüm koşulları sağlayan öğrenci doktora/sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır.

(3) EYK, başvuru üzerine tezin teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Doktora/sanatta yeterlik diploması üzerinde EABD/EASD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(5) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora/sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 65 – (1) 10/1/2017 tarihli ve 29944 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.