1 Eylül 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31585

YÖNETMELİK

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

EVRENSEL HİZMET GELİRLERİNİN TAHSİLİ VE GİDERLERİN

YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/6/2006 tarihli ve 26213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Evrensel Hizmet Gelirlerinin Tahsili ve Giderlerin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanununun 6 ncı ve 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan (d), (ğ), (j), (k) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (n) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“d) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,”

“ğ) Evrensel hizmet: Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde coğrafi konumlarından bağımsız olarak herkes tarafından erişilebilir, önceden belirlenmiş kalitede ve herkesin karşılayabileceği makul bir bedel karşılığında asgari standartlarda sunulacak olan, internet erişimi de dahil elektronik haberleşme hizmetleri ile 5369 sayılı Kanun kapsamında belirlenecek olan diğer hizmetleri,”

“j) İşletmeci: İlgili mevzuatına göre Kurumca veya 5369 sayılı Kanun kapsamına alınmış hizmetler bakımından ilgili diğer mercilerce yetkilendirilmiş olan işletmecileri,

k) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

l) Net satış hasılatı: 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 37 nci maddesinde tanımı yapılan tutarı,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Evrensel hizmet gelirleri aşağıdaki kalemlerden oluşur:

a) Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kurumca yapılan yetkilendirme nedeniyle hesaplarına yatırılan yetkilendirme ücretinin % 2’sini yatırıldığı tarihi takip eden ayın sonuna kadar,

b) Türk Telekom yıllık net satış hâsılatının %1’ini, izleyen yılın Nisan ayı sonuna kadar, Hazine payı ödemekle yükümlü işletmeciler dışındaki işletmeciler yıllık net satış hâsılatının %1’ini, izleyen yılın Haziran ayı sonuna kadar ve faaliyetleri gereği Hazine payı ödemekle yükümlü olduğu halde Hazine payı ödemeyi gerektirmeyen hizmetleri de yürüten işletmeciler Hazine payına esas teşkil etmeyen yıllık net satış hâsılatının %1’ini, evrensel hizmet katkı payı olarak Kurum hesabına izleyen yılın Haziran ayı sonuna kadar yatırır ve Kurum takip eden ayın sonuna kadar,

c) Kurum, Hazine payı ödemekle yükümlü işletmecilerin ödediği payın %10’unu, ödendiği ayı izleyen ayın sonuna kadar,

ç) Kurum, verdiği idari para cezalarının % 20'sini, tahsil edildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar,

d) Kurum, her üç ayda bir giderlerinin karşılanmasından sonra kalan miktarın % 20'sini, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği genel bütçeye yapılacak ödemeden önce takip eden ayın onbeşine kadar,

Bakanlığa bildirir. Bu meblağ aynı süre içinde Bakanlığın Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarılır ve bütçeye "Evrensel hizmet gelirleri" adı altında gelir kaydedilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Bakanlığın” ibaresi “Kurumun” olarak, “Bakanlığın Merkez Muhasebe Birimi” ibaresi “Kurum” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Gerektiğinde evrensel hizmete ilişkin ödemelerin yapılabilmesini teminen bu amaçla Bakanlık bütçesinde yer alan ödeneklerin yıl içinde Kurum bütçesine aktarılmasına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yetkilidir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Bakanlık veya Bakanlığın talebi üzerine Kurum evrensel hizmet yükümlüsünü ve yükümlülüklerini işin gerekliliklerine göre doğrudan veya birden fazla işletmeci arasından; evrensel hizmetlerin en düşük bedelle sunulması ya da belirli bir bedel karşılığında evrensel hizmetlerin azami ölçekte sunulması esasına göre belirlemeye, evrensel hizmetin net maliyetini hesaplamaya, evrensel hizmet yükümlülerine yapılacak her türlü ödemeyi yapmaya, gerektiğinde Kurum bütçesinden ödemeye ve bunları denetlemeye yetkilidir. Kurum, evrensel hizmete ilişkin gerçekleştireceği faaliyetlere yönelik düzenlemeleri belirleyebilir.

(3) Evrensel hizmet yükümlüsünün doğrudan belirlendiği hallerde, evrensel hizmet kısımlara bölünerek hizmetin yerine getirilmesi için birden fazla işletmeci de evrensel hizmet yükümlüsü olarak tayin edilebilir. Evrensel hizmet yükümlüsünün doğrudan belirlendiği haller dışında, işin niteliğine göre birden fazla sayıda işletmeci davet edilerek ikinci fıkrada sayılan ve ihtiyaçlara göre belirlenebilecek sair yöntemler çerçevesinde ihale yapılmak suretiyle de evrensel hizmet yükümlüsü belirlenebilir. İhaleyle ilgili izlenecek yönteme ilişkin hususlar proje dokümanları ve ilgili şartnamelerde belirtilir.

(4) Mobil genişbant, eve/binaya kadar fiber (FTTH, FTTB) veya diğer sabit genişbant internet hizmetlerinin bulunmadığı yerlere bu hizmetlerin götürülebilmesi için işletmecinin yetkilendirmesi kapsamında kurmuş olduğu şebekeye dahil edilmek ve altyapı kurulum maliyetleri, net maliyeti aşmayacak şekilde kısmen karşılanmak üzere talip olan işletmeciler arasından evrensel hizmet yükümlüsü veya yükümlüleri belirlenebilir. Söz konusu altyapılar, işletmecinin yetkilendirme süresi sonunda diğer altyapılarla birlikte Kuruma veya Kurumun göstereceği kuruluşa devredilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “özürlülerin” ibaresi “engellilerin” olarak, (ğ) bendinde yer alan “yönetmelik” ibaresi “Yönetmelik” olarak, (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Makul ve yaygın internet hizmetlerine elverişli teknolojiyi götürmekle yükümlüdür.”

“ı) Hizmetin türü ve niteliğine göre Bakanlık veya Kurum tarafından belirlenen diğer yükümlülükleri de yerine getirir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Evrensel hizmet yükümlüsünün 11 inci maddenin onbirinci fıkrasındaki yöntemlerle belirlendiği haller de dahil olmak üzere net maliyet hesaplamasında finansman maliyeti de dikkate alınır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “8 inci maddenin” ibaresinden sonra gelmek üzere “birinci fıkrasının” ibaresi eklenmiş, birinci ve yedinci fıkralarında yer alan “özürlüler” ibareleri “engelliler” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(8) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, zorunlu hallerde münhasıran alt yapı kurulumuna ilişkin mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde, net maliyet ve ödemeler açısından 5369 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci ve altıncı fıkralarındaki esaslar uygulanarak 5369 sayılı Kanunda öngörülen evrensel hizmet yükümlüsü olma şartı aranmayabilir. Bu durumda, Bakanlık veya Kurum tarafından yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin bedeller sözleşmesinde belirlenen kriterler dahilinde ödenir.

(9) Kurulum, işletme, bakım/onarım işlerini içeren evrensel hizmet yükümlülüklerinde evrensel hizmet işine ilişkin bedelin % 30’una kadar avans ödenebilir, bakiye kısma ilişkin ödemeler ise dönemsellik zorunluluğu olmaksızın net maliyete dayalı işlerde, maliyetleri tevsik eden belgeler esas alınarak, diğer işlerde ise harcamanın yapıldığına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin sunulduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar yapılır. Finansman maliyetinin asgariye indirilmesi için, bu belgeler esas alınarak proje dokümanında belirtilen muayene ve kabul periyotları arasında ara ödemeler yapılabilir. Bu ara ödemeler, idare tarafından oluşturulan kontrol komisyonunca yüklenici tarafından ibraz edilen söz konusu belgeler esas alınarak düzenlenecek ara hakedişlerle gerçekleştirilir. Ara ödemelerde, bu belgeler dışında başka bir belge veya şart aranmaz. Projelerde aylık, üç aylık ve benzeri ödeme takvimleri belirlenebilir. İşin bedelinin önceden belirlenemediği net maliyete dayalı işlerde idarece belirlenen tutarın % 30’una kadar avans öngörülebilir.

(10) Evrensel hizmet yükümlüsünün, yükümlülüklerinin ve ödeme esaslarının Bakanlık veya Kurum tarafından doğrudan belirlendiği, hizmetin zorunlu olarak yerine getirildiği ve sözleşme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda ödemeler için sözleşme şartı aranmaz; bu durumda yükümlü işletmecinin maliyetleri ispat eden belgelerinin denetimini müteakip onaylanan bedel ödenir.

(11) Evrensel hizmet yükümlüsünün birden fazla işletmeci arasından; evrensel hizmetlerin en düşük bedelle sunulması veya belirli bir bedel karşılığında evrensel hizmetlerin azami ölçekte sunulması esasına göre belirlendiği yöntemlerin kullanılması halinde ortaya çıkan bedeller net maliyet hesaplamasına esas teşkil eder; bu durumda finansman maliyeti dışında ayrıca net maliyet hesabı yapılmaz. Finansman maliyeti; kararlaştırılan ödeme takvimine uyulmaması durumunda sunulan evrensel hizmetle ilişkilendirilmiş ve belgelendirilmiş olması koşulu ile ödenir, işletmeciden kaynaklı sebeplerle oluşacak ödeme gecikmelerinde finansman maliyeti ödenmez.

(12) İşin bedelinin önceden belirlenemediği net maliyete dayalı işlerde finansman maliyeti, sunulan evrensel hizmetle ilişkilendirilmiş ve belgelendirilmiş olması koşulu ile yükümlünün beyan ettiği ve Bakanlık veya Kurum tarafından da uygun bulunan bedeldir.

(13) Bu Yönetmelik kapsamındaki evrensel hizmetler, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketinden (Türksat A.Ş.) temin edilebilir. Ancak Türksat  A.Ş.’den doğrudan alınabilecek evrensel hizmetler, 406 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinin onbirinci fıkrası hükümleri çerçevesinde temin edilir. Söz konusu görevin ifasında uygulanacak hususlar, Türksat A.Ş. ile yapılacak protokol ile belirlenir.

(14) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen hizmetlerin sözleşme ile yerine getirildiği hallerde bu sözleşmelerde cezai müeyyidelere yer verilir.

(15) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Bakanlık oluru ve Kurum düzenlemelerine göre işlem yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı birlikte yürütür.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı birlikte yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/6/2006

26213

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

20/4/2007

26499