31 Ağustos 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31584

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

ÇİĞ SÜT DESTEĞİ VE SÜT PİYASASININ DÜZENLENMESİ UYGULAMA

TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2021/22)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/32)

MADDE 1 – 27/6/2021 tarihli ve 31524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2021/22)’nin 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“ğ) Sözleşmenin onaylı bir örneği, üretici/yetiştirici örgütü tarafından çiğ süt üretiminin yapıldığı yerdeki Bakanlık il/ilçe müdürlüğüne teslim edilir. Sözleşme bilgileri, Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından Bakanlıkça kullanılan süt kayıt sistemine kaydedilir. 1/7/2021 tarihinden itibaren satışı yapılan çiğ sütlere ait fatura/e-Fatura/e-Arşiv Fatura/müstahsil makbuzu/e-Müstahsil Makbuzu ile tedarik sözleşmelerinin BSKS’de ilişkilendirilmesi yapılarak girişi yapılır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/6/2021

31524