27 Ağustos 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31581

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

5/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ

DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/20)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/31)

 

MADDE 1 – 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/20)’in 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“p) Çanakkale İli, Dardanos mercan resiflerinin bulunduğu  (40° 04' 21.82'' N - 26° 21' 13.24'' E), (40° 04' 21.61'' N - 26° 21' 09.62'' E), (40° 04' 18.86'' N - 26° 21' 10.77'' E), (40° 04' 19.13'' N - 26° 21' 14.21'' E) koordinat noktalarını birleştiren alan içerisinde (Harita-62-1),

r) Çanakkale İli, Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünün bulunduğu (40° 3.996' N - 26° 21.067' E), (40° 3.375' N - 26° 20.939' E), (40° 3.434' N - 26° 21.380' E), (40° 3.967' N - 26° 21.356' E) koordinat noktalarını birleştiren alan içerisinde (Harita-62-2),”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin on dokuzuncu fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kullanılacak ışık kaynaklarına ilişkin teknik özellikler ile kullanım ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Marmara Denizi’nden avcılık yoluyla elde edilen hamsi, istavrit, sardalya başta olmak üzere su ürünlerinin dökme olarak balık unu yağı fabrikalarına nakledilmesi yasaktır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“Ancak, 1 Ekim - 30 Kasım tarihleri arasında parakete ile uzun kanat orkinos (tulina) avlanması yasaktır.”

“ç) Uzun kanat orkinos (tulina)  avcılığı yapacak gemiler için bir önceki yılın 31 Aralık tarihine kadar ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden Ek-2’de yer alan avlanma "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.

d) Üyesi olduğumuz Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu (ICCAT) kapsamında takibi yapılan uzun kanat orkinos (tulina) avcılığına ve izin verilmiş olan balıkçı gemilerinin faaliyetlerine Bakanlıkça kısmi veya genel yasaklama getirilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kılıç avcılığı yapacak gemiler için bir önceki yılın 31 Aralık tarihine kadar ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden Ek-2’de yer alan avlanma "İzin Belgesi"nin alınması ve ürünlerin Bakanlıkça belirlenen karaya çıkış noktalarından çıkartılması zorunludur.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“5) Sinop İli Usta Burnu (41° 58.583' N - 34° 29.417' E) ile İnceburun (42° 05.959' N - 34° 56.695' E) koordinatları arasında kalan karasularımızda algarna ile deniz salyangozu avcılığı yasaktır. (Harita-63)”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 49 uncu maddesinin on birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “1 Eylül 2021 tarihinden itibaren,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın ikinci cümlesine “Bu gemiler birincil av araçlarını” ibaresinden sonra gelmek üzere “Akdeniz’de 16 Eylül, diğer denizlerimizde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Haritalar” bölümüne aşağıdaki haritalar eklenmiştir.

MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

22/8/2020

31221

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

24/3/2021

31433