27 Ağustos 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31581

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

GELENEKSEL KIYI BALIKÇILIĞININ KAYIT ALTINA

ALINMASI VE DESTEKLENMESİ TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2021/29)

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; deniz ve içsularda geleneksel kıyı balıkçılığının av, avcılık ve sosyo-ekonomik verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine 2021 ve 2022 yıllarında yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere; Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS)’nde kayıtlı ve geçerli bir Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip, içsularda faaliyet gösterenlerin tamamı ile denizlerde 12 (on iki) metreden küçük (12 metre hariç) balıkçı gemilerine, 2021 ve 2022 yıllarında yapılacak desteklemeye ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 13/7/2021 tarihli ve 4276 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesine İlişkin Kararın 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Balıkçı gemisi: Denizlerde ve içsularda faaliyet gösteren ve geçerli bir su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip SUBİS’te kayıtlı balıkçı gemilerini,

c) Balıkçı gemisi sahibi: SUBİS kayıtlarında balıkçı gemisinin sahibi olarak belirtilen gerçek veya tüzel kişileri,

ç) Balıkçı gemisi yetkilisi: Balıkçı gemisinin sahibi olan gerçek ya da tüzel kişiler adına, bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek üzere muvafakatname veya noter tasdikli yetki belgesi ile yetkilendirilmiş kişiyi,

d) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

e) Boy uzunluğu: Balıkçı gemisinin SUBİS’te yer alan en büyük boy uzunluğunu,

f) EBYS: Bakanlık bünyesinde resmî yazışmaların yürütüldüğü elektronik belge yönetim sistemini,

g) Genel Müdürlük: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü,

ğ) İçsu: Lagünler, göl, gölet, baraj ve hudut oluşturan nehirleri,

h) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

ı) Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri ve balıkçı gemilerine ilişkin kayıtların tutulduğu, verilerin toplandığı bilgi sistemini,

ifade eder.

Genel hükümler

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde düzenlenen desteklemeden; geçerli bir ruhsata sahip olan, içsularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı ile denizlerde faaliyet gösteren 12 (on iki) metreden küçük (12 metre hariç) boylardaki balıkçı gemilerinin sahipleri faydalanabilir.

(2) Destekleme için balıkçı gemisinin başvuru tarihindeki sahibi/sahipleri veya bunlar adına balıkçı gemisi yetkilisi müracaatta bulunur ve o tarihteki SUBİS kayıtlarında yer alan en büyük boy uzunluğu esas alınır.

(3) Aynı balıkçı gemisi ve/veya ruhsat tezkeresi için birden fazla destekleme başvurusu yapılamaz. Destekleme başvurusu kabul edildikten sonra balıkçı gemisi ve/veya ruhsat tezkeresinde yapılacak hiçbir değişiklik, yeni destekleme başvuru hakkı doğurmaz.

(4) Birden fazla balıkçı gemisine sahip olanlar her bir balıkçı gemisi için ayrı ayrı müracaat eder.

(5) Bakanlıkça hazırlanan anket sorularından kendi faaliyet alanı ile ilgili olanları cevaplamayan balıkçı gemi sahipleri destekleme ödemesinden yararlanamaz.

(6) Bu Tebliğdeki iş ve işlemlerin başlangıç ve bitiş tarihleri Genel Müdürlükçe Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

Müracaat

MADDE 6 – (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri veya balıkçı gemisi yetkilileri, Genel Müdürlükçe Bakanlık internet sitesinde ilan edilen tarihlerde gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il/ilçe müdürlüklerine Ek-1’de yer alan dilekçe ve ikinci fıkrada yer alan belgelerle şahsen müracaat eder.

(2) Müracaat dilekçesinin ekinde;

a) Geminin birden fazla kişiye veya tüzel kişiliğe ait olması halinde, bu Tebliğ ve ilgili destekleme dönemi kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek üzere, gemi sahiplerinin tümü tarafından yetkilendirilen kişiye ait Ek-2’de yer alan Muvafakatname veya noter tasdikli yetki belgesi,

b) Balıkçı gemisi sahibi tarafından ilgili destekleme dönemine ait, balıkçı gemisinin doğru ve güncel verilerle doldurulmuş Ek-4’te yer alan Geleneksel Balıkçılık Destekleme Anket Formu,

il/ilçe müdürlüğüne sunulur.

İl/ilçe müdürlüklerince yürütülecek iş ve işlemler

MADDE 7 – (1) İl/ilçe müdürlüğü tarafından balıkçı gemisinin destekleme müracaatının yapıldığı tarihte;

a) Geçerli bir Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip olduğu,

b) Balıkçı gemisi sahibi ve gemi boyu bilgileri,

il/ilçe müdürlüğü kayıtlarından ve SUBİS’ten kontrol edilir. Kontrol sonucunun uygun olması hâlinde müracaat işleme alınır. Uygun olmayan müracaatlar kabul edilmez.

(2) Balıkçı gemisi sahibi ya da balıkçı gemisi yetkilisi tarafından müracaat dilekçesi ekinde sunulan anket formunun doldurulduğu il/ilçe müdürlüğünce kontrol edilir.

(3) Desteklemeye uygun bulunarak işleme alınan balıkçı gemisinin müracaatı il/ilçe müdürlüğünce SUBİS’e kayıt edilir. SUBİS kaydının çıktısı alınarak müracaat dilekçesine eklenir ve dosyalanır.

(4) İl/ilçe müdürlüğünce kabul edilen müracaatlara ait anket formlarındaki bilgiler Genel Müdürlükçe ilan edilen tarihe kadar SUBİS’e kaydedilir.

(5) İl/ilçe müdürlüğünce kabul edilen ve SUBİS’e kaydedilen müracaatlara ait Ek-5’te yer alan Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2021/29)’ne İlişkin İl/İlçe İcmal-1 Listesi, Genel Müdürlükçe Bakanlık internet sitesinde ilan edilen tarihten sonra il/ilçe müdürlüğü tarafından ilan panosunda beş iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma ve indirme işlemi en az iki görevli tarafından tutanağa bağlanır.

(6) Ek-5’te yer alan listeye itiraz olması halinde, itirazlar askı süresi içerisinde destekleme müracaatının yapıldığı il/ilçe müdürlüğüne yapılır. Yapılan itirazlar askı süresi içerisinde değerlendirilerek il/ilçe müdürlüğü tarafından karara bağlanır. Askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmaması halinde il/ilçe icmal listesi kesinleşir. Kesinleşen il/ilçe icmal listesine askı süresinden sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.

(7) Ek-5’te yer alan liste kesinleştikten sonra ilçe müdürlükleri tarafından, excel formatında EBYS üzerinden il müdürlüğüne gönderilir.

(8) İlçelerden gönderilen listeler il müdürlüğü tarafından birleştirilerek Ek-6’da yer alan Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No:2021/29)’ne İlişkin İl Genel İcmal Listesi oluşturulur ve excel formatında EBYS üzerinden Genel Müdürlüğe gönderilir.

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 8 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ilgili yıl için ayrılan ödenekten karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tarafından Banka aracılığı ile ödenir.

Bilgi güvenliği

MADDE 9 – (1) Toplanan veriler geleneksel kıyı balıkçılığının yönetilebilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı dışında kullanılamaz.

Yetki ve denetim

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususların çözümünde, Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesine İlişkin Karar ile bu Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla il/ilçe müdürlükleri yetkilidir.

(2) Bakanlık, bu Tebliğde belirtilen hususlarda bilgi ve belge isteyebilir ve bunlara ilişkin her türlü denetimi yapar.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 11 – (1) Sahte belge ile idareyi yanıltmak suretiyle müracaat eden balıkçı gemisi sahipleri desteklemeye hak kazanmış olsa dahi bu desteklemeden yararlandırılmazlar.

(2) Bu Tebliğ kapsamında haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari işlemler yapılarak, hukuki ve cezai süreç başlatılır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilenler beş yıl süreyle Bakanlıkça sağlanan hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Sorumluluk

MADDE 12 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimlerin arşivlerinde saklanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 13 – (1) 18/11/2020 tarihli ve 31308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2020/28) yürürlükten kaldırılmıştır.

İlave destekleme ödemesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Sadece 2021 yılı destekleme dönemi için; bu Tebliğde belirtilen şartları sağlayan ve Marmara Denizine kıyısı olan Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova illerine kayıtlı balıkçı gemisi sahipleri tarafından, ortağı oldukları su ürünleri kooperatifinden alınan ve bir örneği Ek-3’te yer alan 2020-2021 balıkçılık sezonunda Marmara Denizinde (İstanbul ve Çanakkale Boğazları dâhil) avcılık yaptıklarına dair belgenin destekleme başvurusu esnasında ibraz edilmesi halinde, adı geçen illere kayıtlı balıkçı gemisi sahiplerine, her gemi için belirlenen birim destek tutarının iki katı ödeme yapılır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız