27 Ağustos 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31581

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI SAHİPLERİ İLE YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ İMZALAYACAK

YAPI DENETİM KURULUŞLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA

BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 29/12/2018 tarihli ve 30640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının (a) bendi, altıncı fıkrasının (a) bendi ve yedinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “bu işlemler” ibarelerinden sonra gelmek üzere “yapı denetim kuruluşunun bilgisi dâhilinde” ibareleri eklenmiştir.

“c) Bakanlıkça elektronik ortamda görevlendirme yapılan yapılar için, (b) bendi kapsamında yapı denetimi hizmet sözleşmesinin imzalanmadığının ve/veya Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (h) veya (ı) bentleri hükümleri hariç yapı denetim hizmet sözleşmesinin yapı denetim kuruluşundan kaynaklanan sebeple feshedildiğinin anlaşılması halinde 60 gün süreyle yapı denetim kuruluşu sıralamadan çıkarılır. Bu durumun takvim yılı içinde birden fazla olması halinde ise yapı denetim kuruluşu her bir yapı için ayrıca 30 gün daha sıralamadan çıkarılır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, altıncı fıkrasının (e) ve (f) bentleri ile yedinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yazılım sisteminde yapılan iyileştirme ve geliştirme çalışması gibi mücbir durumlarda Bakanlıkça elektronik ortamda yapı denetim kuruluşlarını belirleme işlemleri yedi iş gününe kadar ertelenebilir.”

“e) Küme yapıda yer alan yapı veya yapılara ilişkin bilgilerin yanlış olması nedeniyle yapının küme yapı içerisinde yer almadığının ve/veya küme yapıya ilişkin görevlendirmenin yanlış gruptan yapıldığının yapı ruhsatı alınmadan önce anlaşılması halinde, Bakanlıkça yapı denetim kuruluşunun o iş veya işler için görevlendirilmesi kaldırılır ve söz konusu işin veya işlerin puanı yapı denetim kuruluşunun üzerinden düşülür.

f) Küme yapıda yer alan yapı veya yapılara ilişkin bilgilerin yanlış olması nedeniyle küme yapı için yanlış gruptan görevlendirme yapıldığının ve/veya yapının küme yapı içerisinde yer almadığının yapı ruhsatı alındıktan sonra anlaşılması halinde, bu durumdan sorumlu olan yapı denetim kuruluşu, Bakanlıkça tespiti müteakip 60 gün süreyle sıralamadan çıkarılır.”

“d) Bu fıkra uyarınca yapı denetim kuruluşu görevlendirmesi yapıldıktan sonra yapı ruhsatı alınmadan önce yapının eklenti olmadığının veya yanlış yapıya eklenti yapıldığının anlaşılması halinde, ilgili idarece durumun teyidinin yapılmasını müteakip Bakanlıkça yapı denetim kuruluşunun o iş için görevlendirilmesi kaldırılarak söz konusu işin puanı yapı denetim kuruluşunun üzerinden düşülür.

e) Bu fıkra uyarınca yapı denetim kuruluşu görevlendirilmesi yapılarak yapı ruhsatı alındıktan sonra bilgilerin yanlış olması nedeniyle yapının eklenti olmadığının veya yanlış yapıya eklenti yapıldığının anlaşılması halinde, bu konuda sorumluluğu olan yapı denetim kuruluşu, ilgili idarece durumun teyidinin yapılmasını müteakip Bakanlıkça 60 gün süreyle sıralamadan çıkarılır.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/12/2018

30640

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

30/5/2019

30789

2-

26/10/2019

30930