24 Ağustos 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31578

YÖNETMELİK

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ARAŞTIRMA

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezini (DPÜ ABAUM),

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Avrupa Birliği bütünleşme hareketlerine odaklanan eğitim ve araştırma başta olmak üzere çeşitli aktiviteler ile yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası projeler aracılığıyla Üniversitedeki bilimsel üretimin arttırılmasını sağlamak ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum faaliyetlerine katkıda bulunmak.

b) Türkiye’nin Avrupa Birliği bütünleşme sürecini toplumsal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve siyasal anlamda çok yönlü bir şekilde derinlemesine incelemek ve bu sürece katkı sağlamak.

c) Avrupa ülkelerini yakından takip etmek ve bu ülkelerdeki ilgili kuruluşlarla eğitim başta olmak üzere birçok alanda işbirliği yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Avrupa bütünleşme sürecine ve Türkiye’nin bu süreçteki pozisyonuna ve gelişimine katkı sağlayacak uygulamalar ve araştırmalar geliştirmek.

b) Avrupa çalışmaları ile ilgili ulusal ve uluslararası yaz okulu, kurs ve sertifikalı eğitim programları düzenlemek.

c) Merkezin amacına yönelik hizmet edecek disiplinler arası yaklaşımı temel alan seminer, konferans, sempozyum, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

ç) Üniversitenin eğitim ve öğretim programlarına, Üniversite personeline ve öğrencilerine akademik katkıda bulunmak.

d) Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler ile de projeler ve işbirlikleri yaparak Merkezin faaliyet alanlarına katkıda bulunmak.

e) Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına öncelik vererek çeşitli eğitim, kişisel gelişim ve danışmanlık hizmetleri vermek.

f) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili diğer çalışmalarda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekaletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Merkezde görev alacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını gerekçeli olarak belirlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.

ç) Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapmak ve bunların takibini sağlamak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve kontrolü sağlamak, ilgili yazışmaları yapmak.

e) Merkezin ve bağlı birimlerinin çalışma programlarını oluşturmak ve bu programları Yönetim Kurulunun onayını alarak Rektörün görüşüne sunmak.

f) Merkez tarafından yürütülen faaliyetleri yıllık faaliyet raporu şeklinde Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi üzerine Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir veya bunun dışında gerekli hallerde salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimiyle ilgili konuları görüşüp karara bağlamak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını değerlendirerek onaylamak.

c) Merkez bünyesinde kurulacak akademik çalışma gruplarında görevlendirilecek Üniversite personelinin seçimini yapmak ve bu personellerin görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

ç) Merkezin  ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapacağı anlaşmalar ile ilgili görüşmeler yapmak, iş birliği esaslarını belirlemek, protokolleri hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin mevcut akademik yıl içinde gerçekleştireceği etkinlikleri değerlendirmek.

Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi üzerine Üniversite içinden veya istekleri halinde Üniversite dışından Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulunun başkanlık görevi için, Müdürün önerisi üzerine kurul üyeleri arasından bir kişi Rektör tarafından görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez veya bunun dışında gerekli hallerde toplanır. Danışma Kurulu toplantılarına üç kez mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği düşer.

(4) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda görüş bildirmek ve tavsiyelerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 24/6/1997 tarihli ve 23029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği (DAUM) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.