24 Ağustos 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31578

YÖNETMELİK

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden:

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/10/2019 tarihli ve 30924 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Muafiyet/yeterlilik sınavı: Zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olacak öğrencileri belirlemek için uygulanan sınavı,”

“o) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YYS): Zorunlu hazırlık sınıfı programından muaf olacak öğrencileri belirlemek için uygulanan sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğretim dili Türkçe olan bir fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek yüksekokulu programına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden alınması zorunlu olan temel yabancı dil derslerinden muaf sayılmak isteyenler Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından uygulanan muafiyet/yeterlilik sınavına katılabilirler. Sınav, Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II dersleri için güz yarıyılı başında bir kez yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim-öğretim verilen ön lisans ve lisans programlarında zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılır. Yabancı dil yeterlilik ve/veya seviye tespit sınavında başarılı olanlar ile sınavdan muaf olanlar hariç olmak üzere programlara kayıt yaptırmış olan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfını başarmakla yükümlüdürler. Lisansüstü programlarda zorunlu hazırlık sınıfı açılması ilgili enstitünün kararıyla gerçekleştirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Güz yarıyılı başında ve sonunda olmak üzere iki adet YYS açılır. Yılsonunda ise öğrenciler dönem sonu sınavlarına girerler. YYS’ye giriş koşulları şunlardır:

a) Güz yarıyılı başında yapılacak olan YYS’ye, kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim-öğretim verilen ön lisans ve lisans programlarına kaydolan öğrenciler ile bir önceki yıl hazırlık öğretiminde başarısız olmuş öğrenciler girer.

b) Güz yarıyılı sonunda yapılacak olan YYS’ye, devam zorunluluğunu yerine getiren ve güz yarıyılı dönem içi başarı notu ortalaması 49,5-100 arası olan öğrenciler girer.”

“(7) Yeterlilik, seviye tespit ve dönem sonu sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yabancı dil yeterlilik sınavı ve uygulama esasları

MADDE 12/A  – (1) YYS iki aşamalı olarak gerçekleştirilir. Sınavın birinci aşamasında öğrencilerin okuma becerisi ve dili kullanımı, ikinci aşamasında ise dinleme ve yazma becerileri ölçülür.

(2) YYS’nin her bir aşaması 50 (elli) puan üzerinden değerlendirilir. Güz yarıyılı başında yapılan YYS’nin birinci aşamasından 50 (elli) üzerinden en az 30 (otuz) puan alan öğrenciler ikinci aşamaya girme hakkı kazanır. 29,5 ve üstü puanlar 30’a yuvarlanır. Sınavın birinci aşamasından 30 (otuz) puanın altında not alan öğrenciler, ilgili düzeylere yerleştirilir.

(3) Sınavın birinci aşamasından en az 30 (otuz) ve üzeri puan alarak ikinci aşamaya geçen öğrencilerin toplam puanı, birinci ve ikinci aşamadan aldıkları puanlar toplanarak hesaplanır.

(4) YYS’de başarılı sayılabilmek için, birinci ve ikinci aşama puanlarının toplamının 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) olması gerekir.

(5) YYS birinci ve ikinci aşama puanlarının toplamı 60’ın altında olan öğrenciler başarısız sayılır ve seviye belirleme sınavına alınırlar.

(6) YYS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl geçerlidir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Hazırlık öğretimini başarı ile tamamlamış Üniversite öğrencilerinden, merkezi yatay geçiş yolu ile Üniversitenin kısmen ya da tamamen yabancı dilde eğitim veren bir başka bölümüne (kurum içi) kayıt yaptıran öğrenciler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Devam zorunluluğu

MADDE 14/A – (1) Hazırlık öğretiminde, güz ve bahar dönemlerinde ayrı ayrı olmak üzere devam zorunluluğu en az %80’dir. Her bir seviye için geçerli olacak devamsızlık süresi ilgili dönemin başında öğrencilere duyurulur.

(2) Devamsızlıktan kalan öğrenciler güz yarıyılı sonunda yapılan YYS’ye ve yıl sonunda yapılan dönem sonu sınavına girme hakkını kaybeder. Bu öğrencilerin girebilecekleri ilk sınav, bir sonraki akademik yılın güz yarıyılı başında düzenlenen YYS’dir.

(3) Sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda; Rektörlük ile birimler tarafından görevlendirilen öğrencilerin görevli oldukları süre ile Türkiye’yi sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda uluslararası düzeyde temsil eden öğrencilerin bu faaliyetlerde geçirdikleri süreler, durumlarını belgelemeleri kaydıyla, devamsızlık süresi içinde değerlendirilmez. Bunlar dışındaki tüm mazeretler veya sağlık kurulu raporu hariç olmak üzere raporlu olunan süreler devamsızlık süresi içindedir.

(4) Zorunlu hazırlık sınıfında; ilk yıl başarısız olan öğrencilerden, takip eden yılda öğrencinin kendi imkanlarıyla dil öğrenmek istemesi durumunda Yönetim Kurulu devam etme şartının aranmaması kararı alabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Zorunlu hazırlık eğitim-öğretimi süresince; değerlendirme amaçlı olarak gelişim sınavları, kısa sınavlar, sunumlar, portfolyolar ve dönem sonu sınavı uygulanır. İnternet üzerinde çalışma, ödev ve sunumlar da değerlendirme amaçlı kullanılabilir.”

“(6) Genel başarı puanı 60’tır. 59,5 ve üstü puanlar 60’a yuvarlanır. Genel başarı puanının hesaplanmasında; akademik yıl içinde yapılan değerlendirmelerin (gelişim sınavları, kısa sınavlar, sunumlar ve portfolyo) ortalamasının %60’ı ile dönem sonu sınavı sonucunun %40’ının toplamından oluşur.

(7) Güz yarıyılı sonunda yapılan YYS’den 60 puanın altında puan alan ya da YYS’ye girmeyen öğrenciler, bahar yarıyılında hazırlık eğitimlerine devam ederler.”

“(8) Maddi hata yönünden sınavlara itiraz, maddi hata yönünden sınav sonuçlarının ilan tarihini izleyen üç iş günü içinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne yazılı olarak yapılır. Yapılan itirazlar Temel İngilizce Bölüm Başkanlığınca oluşturulan en az üç kişilik komisyon tarafından incelenir ve itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde karara bağlanarak ilan edilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20  – (1) ÖSYM’nin yayımladığı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan özel koşul ve açıklamalarında, isteğe bağlı hazırlık sınıfının varlığı belirtilen programlar için iki yarıyıl süreli isteğe bağlı hazırlık sınıfı açılır.

(2) Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre kayıt yaptıran öğrenciler isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına devam etme isteğinde bulunabilirler. Başvurular, Yabancı Dil Yüksekokulu Müdürlüğüne elden ya da elektronik ortamda gönderilen dilekçe ile yapılır. İsteğe bağlı hazırlık sınıfına kayıtlar ilan edilen tarihler içinde gerçekleştirilir.

(3) Başvurularını yapmış ve başvuruları kabul edilmiş öğrenciler güz yarıyılı derslerinin başladığı ve ders ekleme-silme tarihinden sonra programdan ayrılma talebinde bulunamazlar.

(4) İsteğe bağlı hazırlık sınıfında öğretilen dil İngilizcedir; ancak Senato başka dil veya diller için hazırlık sınıfı programı açmaya karar vermeye yetkilidir.

(5) Seviye tespit sınavına öğrencilerin girmesi zorunlu olup, girmeyenler Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından bir gruba yerleştirilir.

(6) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitimi almak isteyen öğrencilerin seviye tespit sınavına girmeleri zorunlu olup, sınava girmeyenler isteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitimi alma haklarını kaybederler ve kendi programlarına devam ederler.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) İsteğe bağlı hazırlık eğitim-öğretimi süresince; değerlendirme amaçlı olarak gelişim sınavları, kısa sınavlar, sunumlar, portfolyolar ve dönem sonu sınavı uygulanır. İnternet üzerinde çalışma, ödev ve sunumlar da değerlendirme amaçlı kullanılabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İsteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfında okumak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler için, her yıl isteğe bağlı hazırlık kontenjanının %10’luk bir bölümü ayrılır. Başvuran öğrenci sayısının kontenjandan fazla olması durumunda, öğrenciler üniversite giriş puanlarına göre sıralanarak programa kabul edilirler. Kontenjanın dolmaması halinde bu kontenjan diğer gruplarda kullanılabilir. Zorunlu hazırlık sınıfı uygulanan bölümlere kayıtlı olan öğrenciler hakkında bu Yönetmelikteki zorunlu hazırlık sınıfı ile ilgili hükümler uygulanır.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

20/10/2019

30924