23 Ağustos 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31577

YÖNETMELİK

Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 8/10/2010 tarihli ve 27723 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova Üniversitesi Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitenin önlisans programlarına kesin kayıt yaptırabilmek için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili birime yerleştirilmiş olmak ve açıköğretim fakülteleri hariç aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak gerekir. Ön kayıt ve yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile o öğretim yılı için belirlenen geçerli puan ile koşullara sahip olmak ve belirlenen tarihlerde şahsen başvurmak gerekir. Kesin kayıt tarihleri, istenilecek belgeler ve uygulanacak esaslar, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Üniversitenin ilgili kurulları tarafından belirlenerek ilan edilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kayıt sırasında belirlenen esasların tamamına uymak koşuluyla öğrenci adayı kaydını yaptırabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin intibakı, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce” ibaresi “sorumlu öğretim elemanı tarafından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Sınav sonuçları dersi veren öğretim elemanı tarafından, sınavı takip eden yedi gün içinde öğrenci bilgi sistemine girilerek ilan edilir. Dönem içi sınav sonuçlarının ilan edilme süresi dönem bitiş tarihini aşamaz. Sınav kağıtları ilgili dersin öğretim elemanları tarafından saklanır. İlgili birim amirinin talep etmesi halinde sınav evrakı puanlamayı gösteren cevap anahtarı ve imzalı sınav sonuç tutanaklarıyla birlikte ilgili birime teslim edilir. İlgili birim sınav sonuç tutanaklarının elektronik ortamda teslim edilmesini isteyebilir.”

“(9) Yarıyıl sonu sınavında başarısız olunan dersler ve başarı durumu koşullu olan dersler için öğretim yılı sonunda akademik takvimde ilan edilen tarihte bütünleme sınavları yapılır. Bu durumda ilgili ders veya dersler için alınan en son harf notu geçerlidir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Öğrenci sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş gün içerisinde yazılı veya elektronik yolla ilgili birim yönetimine başvurarak sınav kağıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. İlgili öğretim elemanı sınav kağıdını tekrar inceleyerek itirazı en geç üç işgünü içinde değerlendirir ve sonucunu bölüm başkanlığına bildirir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Faks” ibaresi “E-posta/Faks” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Daha önce bir yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olan ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce almış ve başarmış oldukları derslerden muafiyet isteğinde bulunabilir. Bunun için, öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren on beş gün içinde, not durum belgesi, ders içerikleri ve bir dilekçe ile ilgili müdürlüğe başvurmaları gerekir. Öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları ve eşdeğerliliği ilgili kurullar tarafından kabul edilen derslerden daha önce almış oldukları notlar, 21 inci maddedeki esaslar çerçevesinde başarı notuna dönüştürülür. Öğrenci, isteği halinde o dersi/dersleri yeniden alır. Bu şekilde eşdeğerliliği kabul edilen ders sayısına göre, azami öğrenim süresinden kaç yarıyıl düşüleceği de ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurulların kararında belirtilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tek ders sınavı

MADDE 29 – (1) Normal öğretim ve yaz okulu süresi içinde bölümün/programın ders planlarında gösterilmiş derslere yazılmış derse devam koşullarını yerine getirmiş ve mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerden staj, proje, uygulama ve bitirme çalışması hariç olmak üzere tek dersten başarısız olanlara süre kayıplarını önlemek amacı ile her yarıyıl sonunda, dersin açıldığı döneme bakılmaksızın tek ders sınavı açılır. GANO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler şartlı başarılı oldukları (DC, DD harf notlu) derslerden de tek ders sınavlarına girebilir. Tek ders sınavlarının mazeret sınav hakkı yoktur. Başarı notu hesaplamasında yıl içinde o dersle ilgili ara sınav notu ve diğer notlar değerlendirmeye alınmaz.

(2) Tek ders sınavı, yarıyıl sonu sınav sonuçlarının ilanından sonra takip eden dönem başlamadan önce fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile Üniversite akademik takviminde belirlenen tarihlerde yapılır.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/10/2010

27723

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

7/7/2011

27987

2-

27/6/2012

28336

3-

27/6/2013

28690

4-

16/10/2014

29147

5-

16/6/2015

29388

6-

6/1/2016

29585

7-

1/2/2017

29966

8-

24/9/2018

30545