23 Ağustos 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31577

YÖNETMELİK

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETMECİLİK VE GİRİŞİMCİLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İşletmecilik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İşletmecilik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (KİGAM): Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İşletmecilik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile girişimcilik, işletmecilik ve işletme ekonomisi alanlarında ortak araştırma, danışmanlık ve eğitim faaliyetleri planlamak, organize etmek ve uygulamak.

b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili bilimsel toplantılar, paneller ve çalıştaylar düzenleyerek söz konusu alanlarda ilgili bilgi birikimine katkı sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik yayınlar ve raporlar üretmek.

c) Çeşitli sektörlere yönelik bilgi üretmek, sistem oluşturmak, çözüm üretmek, danışmanlık hizmeti vermek ve bu kapsamda farklı sektörlerde yer alan şirketlerle iş birliği yaparak stratejik plan ve hedefler çerçevesinde Üniversite-sanayi iş birliğini artırmak ve Üniversitenin gelişimine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İşletmecilik, girişimcilik ve işletme ekonomisi alanlarında güncel gelişmelere paralel, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar, eğitim programları düzenlemek, ortak projeler yürütmek ve danışmanlık hizmeti vermek.

b) Her türlü bilimsel, akademik ve sektörel çalışmalara yönelik veri toplama, işleme ve analiz hizmeti sağlamak, bu doğrultuda kamuoyu araştırmaları, ürün araştırmaları ve sektörel araştırmalar yaparak raporlar hazırlamak.

c) Süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak ve konuyla ilgili tarafların bilinçlenmesini sağlamaya yönelik etkinlikler yapmak.

ç) Üniversiteye bağlı enstitü ve fakülteler ile iş birliği yaparak Merkezin ilgi alanına giren konularda disiplinlerarası lisansüstü eğitim ve öğretime katkıda bulunmak.

d) Öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek.

e) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur. Müdürün önerisi üzerine Üniversite öğretim üyeleri arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün vereceği işleri yürütür ve Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu gündemini belirlemek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim ve araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

d) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

e) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Araştırma ve çalışma grupları kurmak.

g) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ğ) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

h) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi sona ermeden ayrılan veya başka nedenlerle görevi sona eren üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, ayda bir defa toplanır. Müdür, gerekli gördüğünde veya Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun talebi ile Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Merkezin çalışma programlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

ç) Danışma Kurulunun önerilerini değerlendirmek ve karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Üniversite içinden veya dışından uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla on kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyeleri aynı anda Danışma Kurulunda görev alamaz. Müdürün gerek görmesi halinde, Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulu birlikte toplanabilir.

(2) Danışma Kurulu; yılda en az bir kez olağan olarak veya Müdürün gerek görmesi ya da Danışma Kurulunun üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının talebi halinde olağanüstü olarak toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulama birimleri

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu tarafından Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için farklı faaliyetleri yürütmek ve verimliliği arttırmaya yönelik olarak uygulama birimleri oluşturulabilir.

(2) Uygulama birimlerinde görev yapacak koordinatör ve personel, Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.