23 Ağustos 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31577

YÖNETMELİK

Batman Üniversitesinden:

BATMAN ÜNİVERSİTESİ GIDA ANALİZLERİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Batman Üniversitesi Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Batman Üniversitesi Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim sorumlusu: Merkez bünyesindeki birimlerin sorumlularını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Gıda: Doğrudan insan tüketimine sunulmayan canlı hayvanlar, yem, hasat edilmemiş bitkiler, tedavi amaçlı kullanılan tıbbî ürünler, kozmetikler, tütün ve tütün mamulleri, narkotik veya psikotropik maddeler ile kalıntı ve bulaşanlar hariç, insanlar tarafından yenilen, içilen veya yenilmesi, içilmesi beklenen işlenmiş, kısmen işlenmiş veya işlenmemiş her türlü madde veya ürün, içki, sakız ile gıdanın üretimi, hazırlanması veya muameleye tâbi tutulması sırasında kullanılan su veya herhangi bir maddeyi,

ç) Laboratuvar: Gıda Analiz Laboratuvarını,

d) Merkez (BÜGAM): Batman Üniversitesi Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Rektör: Batman Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: Batman Üniversitesini,

ğ) Senato: Batman Üniversitesi Senatosunu,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

 a) Üniversite başta olmak üzere, diğer kamu kurum ve kuruluşların ve kişilerin gıda analiz ihtiyaçlarını Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak.

 b) Gıda sanayi kuruluşları ile iş birliği içerisinde yeni gıda teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında üniversiteler başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak ortak projeler üretmek.

ç) Gıda ile ilgili yerel ve evrensel problemler için çözümler üretmek.

d) Üniversitede yürütülen ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim-öğretim ve uygulamalara destek vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Gıda alanında gereksinim duyulan her türlü analiz çalışmalarını yapmak, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında gıda analiz laboratuvarında yapılacak analizler de dâhil olmak üzere gereken her türlü hizmeti gerçekleştirmek.

b) Gıda ile ilgili konularda bilimsel araştırmalar yapmak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini koordine etmek.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversite ve sanayi kuruluşları arasında gıda alanındaki çalışma konularıyla ilgili iş birliğinde bulunmak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında gıda endüstrisi ile uğraşanlara eğitim ve hizmet vermek, bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile ortak projeler yapmak.

d) Talepler halinde tüm kamu/özel sektör kuruluşlarının ürettiği ve/veya tükettiği gıdaların analizini yapmak, gıdaların gıda mevzuatına, standartlara ve istenilen teknik şartnamelere uygunluğunu belirlemek ve raporlamak.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversitenin ilgili fakülte, enstitü ve yüksekokullarının Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak gıda ile ilgili konularda, teknik personel, öğrenci ve üreticiler için sertifikaya yönelik eğitim programları ile ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel, konferans, sempozyum, çalıştay seminer ve kurslar düzenlemek.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin faaliyet alanlarında yurt içinde ve yurt dışında bulunan kuruluşlarla iş birliği yapmak, bilgi ve eleman değişiminde bulunmak, gıda endüstrisinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla ortak projeler yapmak.

g) Merkez bünyesinde yapılan uygulama ve araştırma konusunda kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek amacı ile yayım faaliyetlerinde bulunmak.

ğ) Merkezin ilgi alanına giren, Üniversiteye bağlı fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarındaki öğrencilere staj yeri sağlamak.

h) Merkez kapsamında yer alacak laboratuvarların ulusal ve uluslararası boyutta tanınmasını sağlamak.

ı) Gıda güvenliği konularında danışmanlık hizmeti vermek.

i) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı ay ve daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması halinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınır.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcısı Müdürün verdiği görevleri yapar. Süresi biten müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Rektör, gerekli gördüğü hallerde müdür yardımcısını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının görevi de kendiliğinden sona erer.

(3) Müdür yardımcısı, Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütmek ve Müdürün verdiği diğer görevleri yapmakla sorumludur.

(4) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcısı yerine vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapmak.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, bu Kurulları toplantıya çağırmak, toplantıların gündemlerini belirlemek ve kararlarını uygulamak.

c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.

ç) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini planlamak, yürütmek, denetlemek ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevi yapmak.

d) İlgili mevzuat kapsamında laboratuvarların işlevleri, işleyişi, planlaması ve sürekli gelişimi hakkında ilgili kurum/kişilerle iş birliğinde bulunmak.

e) İlgili mevzuat kapsamında Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve diğer kamu kurumları arasında Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak.

f) Merkez ortaklı araştırma projelerinin yürütme ve işleyişini izlemek ve denetlemek.

g) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve/veya yurt dışında görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak.

ğ) İhtiyaç halinde Üniversite dışındaki diğer resmî veya özel kurum ve kuruluşlardan araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak.

h) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıllara ait çalışma programını Yönetim Kurulunun görüşünü alarak her yılın son ayında hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile birlikte en fazla beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanları arasından Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilirler. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında bulunan üyelerin yerine aynı usulle tekrar görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya ret şeklinde verir, çekimser oy kullanamaz. Oyların eşit olması halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunun hazırlanması için Müdüre destek sağlamak.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda bilimsel, teknik ve idari faaliyetleri planlamak, Merkezde çalışacak teknik elemanların niteliklerini belirlemek, Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili kararları almak.

ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.

d) İlgili mevzuat kapsamında Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin etkin şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, Müdürün önerisi üzerine laboratuvar birimleri kurmak.

f) Merkez bünyesindeki birimlerde görevlendirilecek öğretim elemanları ile idari ve teknik personeli görevlendirilmesi için Rektörün onayına sunmak.

g) Müdüre işlerin yürütülmesinde yardımcı olmak.

ğ) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden veya dışından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en az yedi, en fazla on üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri hakkında görüş ve tavsiyelerde bulunur. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylama sonucunda oyların eşit olması halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Danışma Kurulu kararları Müdür aracılığıyla Merkezin ilgili diğer organlarına iletilir. Müdür gerekli hallerde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Birim sorumluları ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları kapsamında oluşturulan laboratuvar birimlerinin başında, birimdeki iş akışını düzenleyip uygulayan ve Müdür ile ilişkileri sağlayan birer birim sorumlusu bulunur. Birim sorumluları, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, gerekli gördüğü hallerde birim sorumlularının değiştirilmesini teklif edebilir. Birim sorumluları, Müdür ile iş birliği içerisinde ilgili birimin etkinliklerini yürütmek ve Müdürün verdiği diğer görevleri yapmakla sorumludurlar.

(2) Birim sorumlularının görevleri şunlardır:

a) Birimi temsil etmek, Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusundaki çalışmaları ve gerekli yazışmaları yapmak.

b) Birim bünyesindeki cihaz, ekipman, demirbaş ve diğer imkanların faal, verimli ve sürdürülebilir hizmet vermesini ve bu imkanlardan etkin bir biçimde yararlanılmasını sağlamak.

c) Birim bünyesindeki her türlü taşınır ve taşınmaz eşya ve yapıdaki tamir, onarım, ayar, kalibrasyon ve diğer işlemleri yürütmek, arızalı cihazların tamiri için yazışma ve çalışmalar yapmak.

ç) Birime bağlı personellerin çalışmalarını denetlemek, düzenlemek ve bu personellerin bilgi ve tecrübesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

d) Birime bağlı alanlarda çalışan cihaz ve personele yönelik gerekli güvenlik tedbirlerini almak.

e) Birim bünyesindeki analizlerin yapılması ile gerekli raporların düzenlenmesini yürütmek.

f) İlgili laboratuvar, cihaz veya parametrelerin akreditasyonları veya sertifikasyonları için çalışmalar yapmak.

g) İlgili birimin faaliyet raporları, çalışma planları, kataloglar, internet sayfası ve diğer raporları hazırlamak.

ğ) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaş

MADDE 15 – (1) Merkezin faaliyetlerini yürütebilmesi için alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.