22 Ağustos 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31576

YÖNETMELİK

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL

TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Biyomedikal Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Biyomedikal Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Biyomedikal Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında biyomedikal çalışmalar için gerekli uygulama ve araştırma laboratuvarlarını kurmak ve işletmek.

b) Medikal sistem ve cihazların kalibrasyon, validasyon, ölçme, test, ayar ve kontrol çalışmalarını kapsayan süreçleri ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmak ve bu alanlarda ilgili mevzuat hükümleri kapsamında eğitimler vermek.

c) İlgili anabilim ve bilim dalları arasında yapılacak iş birliği sonucunda, teorik ve pratik mühendislik bilgi birikimi ve tekniklerini kullanarak tanı ve tedavi amaçlı yenilikçi cihaz teknolojilerini geliştirmek.

ç) Türkiye’nin biyomedikal mühendisliği alanında araştırma potansiyelini geliştirmek, tıbbi cihazlar konusunda dışa bağımlılığı azaltmak için bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, çalışmalar ve projeler yapmak.

d) Tıbbi teşhis ve tedavi amaçlı cihaz teknolojilerinin geliştirilmesinde, bakımında ve işletilmesinde mühendislik bilgi birikimi ve tekniklerini kullanarak sağlık hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini arttırmak.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında biyomedikal alanda eğitim alan öğrencilere staj ve/veya uygulama imkânı sağlayarak eğitim-öğretime katkıda bulunmak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde biyomedikal mühendisliği ile ilgili akademik danışmanlık hizmeti vermek ve bilgi üretmek.

g) Üniversite bünyesindeki mevcut araştırma laboratuvarları, uygulama ve araştırma merkezleri ve benzer birimler ile koordineli çalışmak, uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki bilimsel araştırma çalışmalarına, analiz ve ölçümler yaparak, destek sağlayıp yenilikçi ve özgün çözümler üretmek, Ar-Ge imkânlarının birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak.

ğ) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek Merkezdeki cihazların günün şartlarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak ve Üniversitenin proje alma/yürütme potansiyelini artırarak Üniversiteye ve sektöre yönelik uygulamalar yapmak.

h) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında sanayi kuruluşları, diğer kamu kuruluşları ve özel sektör ile iş birliği yaparak, sorunlarının çözümüne yönelik hizmet vermek, uluslararası iş birliğini teşvik ederek Üniversite ile sanayi kuruluşları arasında iş birliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçları sanayiye aktarmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında gerekli görülen anabilim ve bilim dalları arasında iş birliği ve koordinasyon sağlayarak medikal cihazların geliştirilmesi, bu cihazların test, kalibrasyon, ölçme, değerlendirme ve benzeri konularda ulusal ve uluslararası standartları takip ederek Üniversite bünyesinde uygulama ve araştırmalarını yapmak.

b) Medikal cihaz tasarımı, araştırma-geliştirme, üretim-geliştirme çalışmaları yapmak ve prototipler geliştirmek.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında sektörün ihtiyaçlarına yönelik özel eğitim programları düzenlemek, mesleki yeterliliğin tamamlanması, güncellenmesi ve geliştirilmesi noktasında yeni gelişmelerin takip edilebileceği sertifikalı eğitim hizmetleri vermek.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında medikal cihazların kurulum testi, kabulü ve şartnamelerin hazırlanması, medikal cihazların veya sistemlerin bakımı, onarımı ve bu konularda hizmet alımları için danışmanlık hizmeti vermek.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kullanıcılara, cihazların kullanımı, laboratuvar güvenliği ve benzeri konularda hizmet içi eğitim programları düzenlemek.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası çalıştay, seminer, sempozyum, kongre, konferans, panel, kurs, sergi ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu tür toplantılara katılmak, Ar-Ge ve yenilik fuarı düzenlemek veya düzenlenenlere katılmak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin amaçlarına uygun eğitim programları ve araştırma projeleri geliştirmek, ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak veya bunlara katılmak.

g) Biyomedikal ile ilgili alanlarda her türlü yazılı, basılı, elektronik ve dijital, görsel ve işitsel eserleri rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, film, resim, slayt ve benzeri şekillerde süreli ve süresiz olarak yayımlamak.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası üniversite ve sanayi kuruluşları ile iş birliği yapmak, ortak ve disiplinler arası çalışmaları özendirmek, organize etmek.

h) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara klinik mühendisliği ve danışmanlık hizmetleri vermek.

ı) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda elde edilen sonuçları bilimsel yayın olarak üretmek ve yaymak, elde edilen ürünleri ve prosesleri patente çevirmek ve ticarileştirmek için gerekli girişimlerde bulunmak.

i) Lisans bitirme projeleri, lisansüstü eğitim projeleri ve araştırma projeleri ve benzeri konularda tıbbi teknolojiler ile ilgili projeler geliştirmek.

j) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında özel sektör, yükseköğretim kurumları ve kamu kurumları ile iş birliği içinde projeler hazırlamak ve bu projeleri finansman sağlayan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara sunmak, desteklenen projeleri yürütmek.

k) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezde yürütülen faaliyetler sonucunda ortaya çıkan her türlü fikrî ve sınai mülkiyet haklarının alınması, korunması ve kullanım haklarının diğer özel ve tüzel kişilere verilmesi konularında gerekli tedbirleri almak.

l) Yerli ve/veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ilgili mevzuat hükümleri kapsamında protokol, sözleşme ve/veya anlaşmalar ile iş birlikleri yapmak.

m) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların hizmet ihtiyaçlarını ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Yönetim Kurulunca belirlenecek bedel karşılığında gerçekleştirmek.

n) Yönetim Kurulunun karara bağlayacağı, Merkezin amaçları ile ilgili gerekli gördüğü diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; ilgili alanda çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Süresi tamamlanmadan ayrılan veya görevden alınan Müdürün yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, ilgili alanda çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği işleri yaparlar. Müdürün görevde olmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdür yardımcıları görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.

b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Rektörün olmadığı zamanlarda Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak.

e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

f) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

g) Merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak, Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik yeni birimler kurmak.

h) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri yapmak; Üniversite dışındaki her türlü kamu veya özel kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç duyulan alan ile ilgili uzman, sağlık, eğitim, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak.

ı) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

i) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, danışmanlık almak ya da vermek.

j) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında veya üst makamlar tarafından Merkezin amaçları doğrultusunda verilen diğer görevleri yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin ilgili anabilim veya bilim dallarında çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Müdürün çağrısı üzerine gerektiğinde Yönetim Kurulu olağanüstü toplanır.

(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık etkinlik planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

c) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek Rektöre sunmak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Müdür tarafından hazırlanan konularda; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliğine yönelik ön çalışmalar yapmak ve ortak proje önerilerini değerlendirerek karara bağlamak, onay gerektirenleri Rektöre sunmak.

d) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları, geçici çalışma grupları ve komisyonları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke esas ve usullerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.

f) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

ğ) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.

h) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen temel ilkeler çerçevesinde Merkezin kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile hizmet bedellerini ve çalışma ilkelerini belirlemek.

ı) Merkezin bilimsel ve idari plan ve programlarının hazırlanmasına yardımcı olmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektör, Müdür ve Üniversiteye bağlı birimlerden veya Üniversite dışından Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek en az üç, en fazla yedi kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır ve toplantılara Rektör olmadığı zamanlarda Müdür başkanlık eder. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, çalışmalar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak.

b) Sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla iş birliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine ilişkin önerilerde bulunmak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyacağı diğer konularda danışmanlık hizmeti vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alt komisyonlar

MADDE 14 – (1) Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmak üzere alt komisyonlar oluşturulabilir. Alt komisyonların görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda ilgili mevzuat hükümleri, bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu kararları ve Müdürün talimatları çerçevesinde kendileri için belirlenen uygulama ve araştırma sahasında faaliyette bulunmak.

b) Kendileri için belirlenen uygulama ve araştırma sahasındaki faaliyetlerini etik ve bilimsel kurallar çerçevesinde daha iyi ve verimli hale getirmek için çalışma yapmak.

c) Diğer çalışma birimleri ile koordinasyon halinde faaliyet göstermek.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kendileri için belirlenen uygulama ve araştırma sahası ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslararası toplantılara, ders ve seminerlere katılmak ya da bu konularda ders ve seminerler vermek, bireysel ve toplumsal eğitim çalışmalarına katılmak.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.