22 Ağustos 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31576

YÖNETMELİK

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden:

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ VE SELÇUK

ÜNİVERSİTESİ JEOTERMAL İLERİ SERA TEKNOLOJİLERİ VE ÜRETİM

TEKNİKLERİ ORTAK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; koordinatör Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde, Ankara Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi iş birliği ile kurulan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; koordinatör Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde, Ankara Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi iş birliği ile kurulan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı, 7 nci ve ek 43 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Koordinatör Üniversite: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini,

c) Merkez (JİSTUAM): Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcılarını,

e) Ortak Üniversiteler: Koordinatör Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Jeotermal ileri sera teknolojileri ve üretim teknikleri alanında mükemmeliyeti hedefleyen, disiplinler arası araştırma yaklaşımını örnek alan ve ulusal/uluslararası alanda referans gösterilen bir araştırma ve geliştirme altyapısını oluşturmak.

b) Özellikle seracılık alanında pek çok otomasyon sistemlerinin optimizasyonuna yönelik araştırmalar ve bu araştırmalarla kazanılan bilgiler ile yeni üretim teknolojilerini geliştirmek.

c) Sera içi kültürel uygulamalarına yönelik, yapay zekâ, makine öğrenmesi, bitki-bilgisayar-makine etkileşimi alanlarında araştırma ve geliştirme yapmak.

ç) Sera hastalık ve zararlıları ile mücadele (biyolojik, biyoteknik ve benzeri) yöntemleri alanlarında araştırma ve geliştirme yapmak ve bunların çıktılarının uygulanabilirlik seviyesini yükseltmek.

d) Sera atıklarının (topraksız tarımda kullanılan drene olan solüsyon, katı ortam üretim materyali, bitkisel atıklar ve benzeri) tekrar üretimde değerlendirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme yaparak üretim maliyetlerini düşürmek ve kâr marjının artırılmasını sağlamak.

e) Topraksız tarım kapalı sistem solüsyon dezenfeksiyon sistemlerine ilişkin araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, bu yolla su kaynaklarının etkin kullanımı ve su tasarrufu sağlanarak seralarda girdi maliyetini düşürmek ve ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak.

f) Yapay ışıklandırma sistemleri alanında araştırma ve geliştirme yaparak birim alandan alınacak verimi maksimize etmek.

g) Bölge seracılığına uygun stratejik öneme sahip, domates, biber, hıyar, sert çekirdekli meyve türleri, kesme çiçek, süs bitkileri ve tıbbi aromatik bitkiler gibi katma değeri yüksek alternatif ürünlere ilişkin araştırmalar yapmak; bölge ve ülke ekonomisine ilave katma değer sağlamak.

ğ) Domates, biber, hıyar, sert çekirdekli meyve türleri, kesme çiçek, süs bitkileri ve tıbbi aromatik bitkiler başta olmak üzere ilgili türlerde çeşit ve anaç ıslahı yapmak, mevcut çeşitlere göre birim alanda ürün kalite ve kantitesini artırmak.

h) Abiyotik stres koşullarına toleranslı (tuzluluk, pH ve benzeri) çeşitlerin belirlenmesine yönelik araştırmalar yapmak ve stres faktörlerinin sebep olduğu ürün kayıplarını en aza indirmek.

ı) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda seracılık sektörüne yönelik eğitim programları düzenleyerek girdi maliyetlerinin düşürülmesi, verimin arttırılması ve pazardaki rekabet edebilirlik seviyesinin yükseltilmesi hakkında farkındalık oluşturmak.

i) Yurt dışındaki üniversite, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği ağlarının geliştirilerek, jeotermal ileri sera teknolojileri alanında saygınlık ve tanınırlığı arttırmak ve bu yolla Merkezin uluslararası platformda yer almasına katkıda bulunmak.

j) Jeotermal ileri sera teknolojileri alanındaki araştırmacılara lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası çalışmaları için teknik ve bilimsel imkanlar sunmak.

k) Seracılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için sektörde çalışanlara yönelik eğitim programları düzenlemek ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifikalı eğitimler vermek.

l) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı paydaş üniversite ve araştırma merkezleri ile ortak araştırma projeleri yürütmek, iş birlikleri yapmak ve araştırmacı/teknik personel değişimleri/eğitimleri gerçekleştirmek.

m) Merkez kapsamında nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesi, yürütülen nitelikli Ar-Ge projeleri ve etkin üniversite-özel sektör iş birliği ile üretilen bilgi ve teknolojilerden katma değeri yüksek ürün geliştirilmesine destek olmak.

n) İleri sera teknolojileri konusunda çalışan diğer disiplin grupları ve firmalar için bir çekim ve çözüm merkezi olmak.

o) Jeotermal ileri sera teknolojilerinin ülkemizde gelişmesini ve ilerlemesini sağlamak amacıyla çalıştaylar düzenlemek, ulusal/uluslararası konferanslar, kongreler düzenlemek ve bilimsel süreli yayınlar çıkarmak.

ö) Beş yıllık Ar-Ge stratejik planını oluşturmak ve ona uygun faaliyetlerde bulunmak.

p) Seralarda ekonomik ve insan tüketimi için ılıksu balıkları yetiştirmek.

r) Seralarda ekonomik önemi olan akvaryum balıkları ve bitkileri yetiştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Belirtilen amaçlar ve hazırlanan Ar-Ge stratejik planı kapsamında bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

b) Jeotermal ileri sera teknolojileri ve üretim teknikleri konusunda uzmanlar yetiştirmek ve bu amaç doğrultusunda etkinliklerde bulunmak.

c) Jeotermal ileri sera teknolojileri ve üretim teknikleri konusunda ilgili özel kuruluşlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve üniversitelere bilgi sağlamak, bilimsel araştırmalar yapmak.

ç) Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, danışmanlık ve/veya teknik hizmetleri vermek.

d) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek; ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür projelere katkıda bulunmak.

e) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

f) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar hazırlamak, araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet ve benzeri yayın araçları vasıtasıyla duyurmak.

g) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür faaliyetlere katkıda bulunmak.

ğ) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak üniversitelerin imkânlarının tanıtımını yapmak.

h) Merkez faaliyetleri ile ilgili arşiv oluşturmak.

ı) Merkezin amaçları ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Koordinatör Üniversite Rektörü tarafından üç yıllık süre için Koordinatör Üniversiteden görevlendirilir. Müdürün istifa etmesi veya altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez faaliyetlerinin, Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

c) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak.

ç) Yönetim Kurulu Başkanı olmadığı zamanlarda Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararların uygulamasını sağlamak.

d) Merkezin akademik, idari, mali ve teknik yönden işleyişini planlamak, kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak ve Merkez ile ilgili eğitim-araştırma programlarını düzenlemek, araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

e) Alt birimler ve araştırma gruplarının oluşturulmasını ve bu birim/gruplarda uygun nitelikteki kişilerin görevlendirilmesini Yönetim Kuruluna teklif etmek.

f) Araştırma altyapısında görev yapacak araştırmacı, teknisyen ve destek personeliyle ilgili sayı, nitelik gibi çalışmaları yaparak Yönetim Kuruluna teklif etmek.

g) Merkezde yapılan bütün işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütüldüğünü denetlemek.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdürün teklifi ve Koordinatör Üniversite Rektörünün onayı ile Koordinatör Üniversiteden iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

Müdür yardımcısının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yeni veya ek fiziki alt yapı ve laboratuvarlarının inşaatı, cihazların alımı ve kurulumu aşamalarının takibi, Ar-Ge stratejik planının oluşturulması ve izleme süreçlerinde sekretaryanın yürütülmesi ve gelişmelerin Müdüre raporlanmasını yapmak.

b) Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezleri İzleme ve Değerlendirme Komitesince istenen gelişme raporu ve gerekirse Merkezin performans değerlendirmesiyle ilgili ölçütlere ilişkin bilgileri hazırlamak ve Müdüre sunmak.

c) Yönetim Kurulunun belirlediği ve Müdürün verdiği diğer işleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Koordinatör Üniversite Rektörü tarafından görevlendirilen biri rektör yardımcısı olmak üzere iki temsilci ve diğer Ortak Üniversitelerin Rektörleri tarafından görevlendirilen birer temsilci olmak üzere toplam dört üyeden oluşur.

(2) Koordinatör Üniversitenin rektör yardımcısı Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Başkanın yokluğunda bu görevi Müdür yürütür. Toplantı Koordinatör Üniversite bünyesinde gerçekleştirilir.

(3) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Kanuni yaş haddini aşmayacak şekilde süresi biten üye bir dönem daha yeniden görevlendirilebilir.

(4) Görev süresi bitmeden ayrılan veya art arda üç defa toplantılara katılamayan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(5) Müdür yardımcıları, oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.

(6) Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır ve kayıt altına alınır. Eşitlik durumunda Yönetim Kurulu Başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(7) Kurulun sekretarya ve raportörlük hizmetleri, Koordinatör Üniversite tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu Başkanının veya Müdürün daveti üzerine olağan veya olağanüstü yılda en az iki defa toplanmak.

b) Merkez faaliyetlerini geliştirmek amacıyla alt birimleri ve Ar-Ge çalışma gruplarını kurmak, başkanlarını seçmek ve bu birimleri/grupları denetlemek.

c) Merkezde ihtiyaç duyulan akademik ve idari personele dair kararları almak ve ortak yükseköğretim kurumlarının rektörlerine teklifte bulunmak.

ç) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu değerlendirmek.

d) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.

e) Araştırma Komitesi tarafından ön değerlendirmesi yapılan yeni teklif, devam eden ve sonuçlanmış projeleri karara bağlamak. Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek.

f) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli kararları ve önlemleri almak.

g) Faaliyetlerin Ar-Ge stratejik plana uygunluğunun izlenmesini sağlamak.

ğ) Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezleri İzleme ve Değerlendirme Komitesince istenen gelişme raporu ve gerekirse Merkezin performans değerlendirmesiyle ilgili ölçütlere ilişkin bilgilere son halini vererek ortak yükseköğretim kurumları rektörlerinin onayına sunmak.

h) Merkezin amaçları doğrultusunda verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında araştırma ve uygulamaları ile ilgili birikime sahip öğretim üyeleri, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından belirlenen en fazla on beş üyeden oluşur. Bu üyeler; Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Danışma Kurulu üyeliğine üç yıllığına davet edilir. Süresi biten üye yeniden Danışma Kurulu üyeliğine davet edilebilir.

(2) Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Salt çoğunlukla toplantı yapılır. Müdürün yokluğunda Yönetim Kurulu üyelerinden biri Danışma Kuruluna başkanlık eder. Danışma Kurulunun kararları tavsiye niteliğindedir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma-geliştirme projeleri, sektör işbirlikleri ve uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek, değerlendirmelere dayanarak önerilerde bulunmak.

b) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları ve araştırma komitesi

MADDE 16 – (1) Merkezde yürütülecek faaliyetlerle ilgili sera teknolojileri, yetiştirme teknikleri, bitki ıslahı, ürün kalitesi ve bitki koruma gibi alanlarda çalışma grupları ve araştırma komitesi oluşturulabilir.

Üniversite dışındaki kuruluşlarca desteklenen projeler

MADDE 17 – (1) Koordinatör Üniversite Rektörü, Üniversite dışındaki kuruluşlarca desteklenen ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen projelere ilişkin sözleşmeleri imzalamaya yetkilidir.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları

MADDE 18 – (1) Merkez bünyesinde yürütülen çalışmalarda oluşabilecek tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları hakkında 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Emredici hükümler saklı kalmak şartıyla fikri ve sınai mülkiyet haklarının Ortak Üniversiteler arasında ve Ortak Üniversiteler ile eser ve buluş sahipleri arasındaki paylaşımı; ortaklık protokolü hükümleri çerçevesinde yapılacak sözleşme ile belirlenir.

(2) Merkez bünyesinde yürütülecek olan ortak projelerde; Ortak Üniversitelerden herhangi biri tarafından sözleşme öncesi edinilmiş, patenti, fikri mülkiyeti alınmış veya başvuru sürecindeki ürünler ile bunlara ilişkin, teknik bilgi ve beceriler ortak projelerde kullanılabilir ancak tüm hakları ilgili üniversiteye aittir.

Gelirlerin paylaşımı

MADDE 19 – (1) Merkez kapsamında yürütülecek her türlü projeden elde edilecek gelirlerin paylaşımı hususunda Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlar Ortak Üniversitelerin Yönetim Kurulu kararlarına bağlı olarak işlerlik kazanır.

Satın alma işlemleri

MADDE 20 – (1) Merkezin ihtiyacı olan makine/ekipman/donanım/yazılım/sarf malzemesi/hizmet alımları işlemleri, koordinatör Üniversite olan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin koordinasyonu ile yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, ortak yükseköğretim kurumlarının Senatolarının kararları uygulanır.

Fiziki alt yapı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ortak yükseköğretim kurumlarının Rektörleri, Merkezin kurulacağı, Koordinatör Üniversitenin malik olduğu arazi üzerinde Merkezin fiziki alt yapısının inşası ve işler hale gelmesi için gerekli tüm idari, mali, hukuki işlemleri yapmayı taahhüt eder. Bu hâlde, arazi sahibi dışındaki ortaklar söz konusu arazi üzerinde herhangi bir hak iddia etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler. Fiziki alt yapının inşasının sona ermesini müteakip, arazi sahibi yükseköğretim kurumu, tapu kütüğünün ayrı bir sayfasına bağımsız ve sürekli nitelikte ortak yükseköğretim kurumları lehine üst hakkı tesis eder.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Rektörleri birlikte yürütür.