22 Ağustos 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31576

YÖNETMELİK

Kapadokya Üniversitesinden:

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde uygulanan eğitim-öğretim, sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde; öğrenci kabulü ve kayıt, devam işlemleri, eğitim-öğretim, sınav, başarı değerlendirmeleri, diploma, kayıt dondurma ve kayıt sildirme işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO): Her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kredisine bölünmesi yolu ile bulunacak değeri,

b) Akademik danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri konularda yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,

c) Anabilim dalı: Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine bağlı anabilim dallarını,

ç) Anabilim dalı başkanlığı: Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin ilgili anabilim dalı başkanlıklarını,

d) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan iş yüküne dayalı sistemi,

e) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte ve meslek yüksekokulunu,

f) Bütünleme sınavı: Öğrencilerin dönem sonunda başarısız oldukları dersler için tanınan bir sınav hakkını,

g) Dekan: Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

ğ) Ders yılı/dönem: Bir eğitim-öğretim yılını/dönemini,

h) Fakülte: Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

ı) Fakülte Kurulu: Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Kurulunu,

i) Fakülte Yönetim Kurulu: Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Yönetim Kurulunu,

j) Final sınavı: Derslere devam eden klinik/pratik uygulamaları başarı ile tamamlayan öğrenciler için dönem sonunda yapılan sınavı,

k) Mütevelli Heyeti: Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

l) Öğrenci İşleri: Kapadokya Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

n) Rektör: Kapadokya Üniversitesi Rektörünü,

o) Senato: Kapadokya Üniversitesi Senatosunu,

ö) Üniversite: Kapadokya Üniversitesini,

p) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıt Esasları

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Üniversiteye;

a) ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlar ve yerleştirme işlemleri sonucunda kayıt yaptırma hakkı elde edenler,

b) İlgili mevzuat hükümlerince kayıt yaptırma hakkı kazanan yabancı uyruklular,

c) İlgili mevzuat hükümlerince yatay geçiş hakkı kazananlar,

ç) Üniversite tarafından belirlenen YÖK tarafından onaylanan esaslara göre kabul hakkı kazananlar,

d) Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlara başvuran adaylardan YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Üniversite tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre kayıt yaptırma hakkı elde edenler,

kabul edilir.

Kesin kayıt

MADDE 6 – (1) 5 inci madde uyarınca kayıt olma hakkı elde etmiş olanlar ve ilgili mevzuat uyarınca kayıt yaptırmasına engel teşkil edecek bir durumu olmayanlar Üniversiteye kayıt yaptırabilirler. Adaylar, noter onaylı vekâlete sahip yasal vekili aracılığıyla da kayıt yaptırabilirler.

(2) Öğrenci İşleri; kayıt takvimi, kayıtta istenen belgeler ve uyulacak esasları ilan eder ve kayıt işlemlerini yürütür.

(3) YÖK ve Üniversite tarafından ilan edilen kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayan öğrenciler, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılırlar.

(4) Fakültede yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin esaslar ilgili yönerge hükümleri uyarınca yürütülür.

Özel öğrenciler

MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kaydı kendi üniversitesinde kalmak şartıyla özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrencilerin herhangi bir dönem için başvuruları, ilgili bölüm veya programın görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Bu kararda öğrencilerin hangi dersleri izlemelerine izin verildiği belirtilir.

(3) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak kayıtlı oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir.

(4) Özel öğrenciler Mütevelli Heyet tarafından belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdür.

(5) Özel öğrenci olarak Üniversiteden ders alan öğrencilerden Üniversiteye merkezi yerleştirme veya özel yetenek sınavıyla kayıt yaptırma hakkına sahip olup kesin kayıt yaptıranlar, özel öğrenci statüsünde aldıkları dersleri Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile transfer ettirebilirler.

Yatay geçiş

MADDE 8 – (1) Başka yükseköğretim kurumundan Üniversiteye veya Üniversitenin bir programından başka bir programına yapılacak yatay geçişler, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Belirlenen kontenjan ve esaslar uyarınca yatay geçiş başvurularının kabulüne ve yatay geçiş yapanların ders intibaklarına ilgili yönetim kurulu karar verir.

Ders muafiyetleri

MADDE 9 – (1) Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerini aktarmak için akademik takvimde belirlenen tarihte başvuruda bulunabilirler. Eşdeğer sayılacak dersler, ilgili dersi veren öğretim elemanının içinde yer aldığı komisyonun önerisi Fakülte Yönetim Kuruluna sunulur ve uygun bulunması halinde öğrencinin ders sorumluluğu kaldırılır. Sorumluluk kaldırılıncaya kadar öğrenci ilgili derse devam eder.

(2) Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı not ve harf notları, not karşılığı harf notu yoksa 24 üncü maddede belirtilen harf notlarına uygun olarak başarı durum belgelerinde gösterilir ve AGNO’ya dâhil edilir.

Kimlik kartı

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre kesin kayıt yaptıran öğrencilere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Üniversite öğrencisi olduklarını belirten fotoğraflı bir kimlik verilir. Bu kimlik en çok bir yıl geçerli olur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim

Öğretim dili

MADDE 11 – (1) Fakültede öğretim dili Türkçedir. Bazı anabilim dalları ise YÖK’ün onayı ile yabancı dilde yürütülebilir. Öğretim dili Türkçe dışında olan anabilim dallarının hazırlık eğitimi ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Akademik yıl

MADDE 12 – (1) Fakültede eğitim-öğretim; Fakülte Kurulunun kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür. Yarıyıl/yılsonunda uygulanan yarıyıl/yılsonu sınavları, bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Ancak Fakülte Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda klinik uygulama dersleri, akademik takvimde belirtilen teorik eğitim ve sınavlar ile ilgili süreyi aşabilir.

(2) Herhangi bir nedene bağlı olarak eğitimin aksaması durumunda Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile ilave ders programı uygulanabilir.

(3) Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere on dört haftalık iki dönemden oluşur. Bu süre gerektiğinde Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile on dört haftadan az olmamak üzere değiştirilebilir.

Akademik takvim

MADDE 13 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, Senatonun onayı ile en fazla üç dönemden oluşur ve bu süre yüz kırk günden az olamaz. Bölüm ve programların akademik takvimlerinin dönemlik, yıllık veya düzensiz aralıklı eğitim esaslarından hangisiyle yürütüleceğine, dönemlik eğitim esası ile faaliyet gösteren programlarda dönem sayısı ve dönem sürelerine YÖK’ün belirlediği esaslar doğrultusunda Senato tarafından karar verilir.

(2) Kayıt-kabul, eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili hususları da kapsayan akademik takvim, Senato tarafından belirlenir.

Akademik danışmanlık

MADDE 14 – (1) Kaydını yaptıran her öğrenci için ilgili anabilim dalı başkanlığınca, programın öğretim elemanları arasından bir akademik danışman atanır. Akademik danışmanın atanmadığı anabilim dalı başkanı söz konusu anabilim dalında kayıtlı öğrencilerin doğal akademik danışmanıdır.

(2) Akademik danışman öğretim süresi boyunca öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı olur. Öğrenciler, akademik danışmanlarının onayını alarak her dönemin başında, alacakları derslere kayıt yaptırır. Akademik danışman gerektiğinde öğretim elemanlarından öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetleri ve başarı durumları hakkında rapor isteyebilir.

Öğrenim ücreti ve burslar

MADDE 15 – (1) Öğrencilerden, her eğitim-öğretim yılında, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır. Yabancı uyruklu öğrenciler, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen yabancı öğrenci eğitim ücretine tabi olurlar. Üniversite tarafından sunulabilecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetlerin bedelleri öğrenim ücreti dışındadır ve Mütevelli Heyet tarafından ayrıca belirlenir.

(2) Özel öğrenciler, misafir öğrenciler, yaz öğretimi kapsamında ders alan öğrenciler ve normal eğitim süresinin dışındaki öğrenciler katıldıkları derslerin yerel kredisi esas alınarak Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslara göre eğitim ücreti öderler.

(3) Eğitim-öğretim ile ilgili ödemeleri ilan edilen tarihlerde yapmayan öğrencinin ilgili akademik yıla ait kayıt işlemleri yapılmaz ve öğrencilik haklarından faydalanamaz.

(4) Senatonun önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile kararlaştırılan anabilim dallarına burslu öğrenci kabul edilir. Burslarla ilgili diğer hususlar, Senato tarafından hazırlanan ve Mütevelli Heyet tarafından onaylanan esaslara göre belirlenir.

Öğrenim süresi

MADDE 16 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen bir yıl hariç, Fakültenin eğitim-öğretim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan toplam beş yıldır. Azami öğrenim süresi sekiz yıldır.

(2) Üniversiteden belirli bir süre uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza aldıkları süre birinci fıkrada belirtilen öğrenim süresinden sayılır.

(3) Öğrencilerin kayıt dondurduğu süreler hariç, kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız geçirdiği tüm yarıyıllar normal ve azami sürelere dâhildir.

(4) Değişim programları kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar normal ve azami süreye sayılır.

(5) Eğitim-öğretim yıl esasına göre düzenlenir ve sınıf geçme sistemi uygulanır. Ancak bazı dersler özellikleri itibarıyla yarıyıllıktır.

(6) Eğitim-öğretim yılının ilk üç yılında temel tıp ve diş hekimliği bilimleri eğitimi, son iki yılında ise klinik diş hekimliği bilimleri eğitimi verilir.

Derslerin kredi değerleri ve eğitim-öğretim planları

MADDE 17 – (1) Derslerin yerel kredi değeri o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ve varsa laboratuvar, uygulama, atölye ve stüdyoların haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

(2) Derslerin AKTS kredisi, sınıf içi ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi, yerinde uygulama gibi eğitim-öğretim ve benzeri etkinlikler için öğrenci tarafından harcanan zaman dikkate alınarak belirlenir.

(3) Eğitim-öğretim planlarında fakülteden mezun olmak için gerekli toplam kredi yükü ile öngörülen zorunlu ve seçmeli dersler, bu derslerin haftalık, teorik, uygulama ve laboratuvar saatleri ve kredileri ile varsa önkoşulları belirtilir. Ders ve uygulamaların toplam AKTS’si, her bir yıl için en az 60 olacak şekilde belirlenir.

Dersler

MADDE 18 – (1) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır.

(2) Zorunlu dersler:

a) Mesleki zorunlu dersler, fakülte eğitim-öğretim planlarında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken ön şartlı derslerdir. Ön şartlı ders, bir dersin alınabilmesi için daha önce başarılmış olan bir ders ön şart dersi olarak öngörülmüş ise bu derse ön şartlı ders denir. Ön şart dersinden başarısızlık halinde buna dayalı ön şartlı ders alınamaz. Ön şartlı dersler öğretim programı ile belirlenir.

b) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen verilmesi zorunlu olan derslerdir.

(3) Seçmeli dersler; öğrencinin fakülte eğitim-öğretim planlarında yer alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alacağı derslerdir. Seçmeli dersler; yarıyılların dağılımı, öğrencinin seçmeli ders alma sayısı, AKTS, bu derslerin alınabilmesi için gerekli öğrenci sayısına göre Fakülte Yönetim Kurulu önerisi ile Senato tarafından verilir.

Ders alma ve sınıf geçme

MADDE 19 – (1) Öğrenciler; her dönem başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Öğrencinin o dönem içinde alacağı dersler, akademik danışmanın onayı ile kesinleşmiş olur. Ders kaydını yaptırmayan öğrenci, söz konusu dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz. Akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yaptırmayan ancak mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler, belirtilen ek süre içinde kayıt yaptırabilir.

(2) Öğrenciler, belirlenen kayıt yenileme süresi içinde, bu Yönetmelikte belirlenen azami ders yükü sınırı içinde kalmak koşuluyla öğretim programı çerçevesinde ders alabilir, aldıkları dersi değiştirebilir veya sildirebilirler.

(3) Eğitim-öğretim programından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş intibak programı doğrultusunda ders alırlar. Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından da ders alabilirler.

(4) Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremez. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

(5) Fakültede sınıf geçme sistemi uygulanır. Fakülte anabilim dalları tarafından verilen mesleki zorunlu, teorik ve pratik dersler bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın ön koşullu dersleridir. Ön şartlı olan bir dersten devamsızlıktan kalan ya da başarısızlıktan kalan öğrenciler bir üst sınıfa devam edemez başarısız olduğu ders/dersleri tekrar eder.

(6) Öğretim programları gereğince bir eğitim-öğretim yarıyılında veya yılında okutulan ön şartlı olmayan derslerden başarısız olanlar, bu derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa devam edebilirler. Bu durumda, ön şartlı olmayan dersten başarısızlık nedeniyle sorumlu olarak bir üst sınıfa devam etme hakkını elde edenlerin, sorumlu oldukları derslerden bir üst sınıfta başarılı olmaları gerekir. Bir üst sınıfta da başarılı olamayanlar takip eden akademik yıldan itibaren söz konusu derslerle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeden başka ders alamazlar.

Derslere devam

MADDE 20 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğu öğretim programında belirlenmemiş ise teorik derslerde toplam ders saatinin en az %70’i, uygulamalı derslerde ise %80’i kadardır. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler ilgili dersin final ve bütünleme sınavına alınmaz. Öğrencilerin devam durumları dersin ilgili öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.

(2) Mazereti veya sağlık sorunu nedeni ile devamsızlık yapılması durumunda heyet raporları Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde geçerli kabul edilir. Öğrencinin raporlu ve diğer devamsızlık günlerinin toplamı, yıllık/dönemlik toplam ders saatinin yarısını aşması durumunda devamsızlıktan kalmış sayılır. Öğrenciler, rapor süresince derslere devam edemezler ve sınavlara giremezler.

(3) Yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetlere katılan öğrencilere ilgili Yönetim Kurulu kararı ile verilecek izinler devamsızlık olarak kabul edilmez. Bu öğrenciler izin süresi içerisinde yapılan sınavlara giremedikleri takdirde, söz konusu sınavlar için mazeret sınavı hakkı elde ederler.

(4) Dönem/yılsonu sınavları sonucunda bulunduğu dönemin dersini başaramayan öğrenci, dersin açıldığı sonraki dönemlerde başarısız olduğu dersi tekrarlamak zorundadır. Başarısız olunan dersin devam mecburiyetini yerine getirmiş olan öğrenci, söz konusu dersi tekrar aldığında dersin dönem/yıl içi etkinliklerine devam etmek zorunda değildir. Bu durum programda ders değişikliği halinde de geçerlidir. Ancak sınav takvimi uyarınca gerçekleştirilecek olan sınav ve sınav yerine geçen çalışmalara katılmak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Programının Yürütülme Esasları

Klinik/pratik uygulama ve telafi

MADDE 21 – (1) Klinik/pratik uygulamaların içeriği, sayısı ve tamamlanması gereken asgari klinik/pratik uygulama ilgili anabilim dalı tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

(2) Klinik/pratik uygulamalarında, öğrenci öğretim yılı içinde belirli sayıda klinik/pratik uygulamayı verilen sürede tamamlayarak teslim etmek zorundadır. Klinik/pratik çalışmasının ilgili anabilim dalı tarafından belirlenen asgari oranını tamamlayan öğrenciye eksik kalan klinik/pratik uygulamalarını tamamlaması için telafi süresi verilir.

(3) Telafi süresinin ne şekilde verileceği ilgili anabilim dalınca belirlenerek öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

(4) Klinik/pratik uygulamasını, verilen telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır.

Klinik dersler

MADDE 22 – (1) Fakültede dördüncü ve beşinci sınıflar klinik ders yılıdır. Klinik derslerde ara sınav, final ve bütünleme sınavı uygulanır. Sınavlar uygulama ve/veya teorik olarak yapılır.

(2) Klinik derse devam eden ancak final sınavında başarılı olamayan veya anabilim dalları tarafından belirlenen klinik iş sayısını tamamlayamadığı için final sınavına giremeyen ancak eksik işlerini telafi süresinde tamamlayan klinik sınıf öğrencileri bütünleme sınavına alınır.

(3) Fakültede teorik ve klinik/pratik bütünlük bulunduğundan Erasmus ve değişim programları hariç fakülte dışında herhangi bir kurumda klinik/pratik uygulamalı ders ve klinik ders (staj) yapılması kabul edilmez. Erasmus ve değişim programları hariç klinik ders veya staj için dışarıdan öğrenci başvuruları kabul edilmez.

Dördüncü ve beşinci sınıf klinik/pratik uygulamalı derslerin tekrarı

MADDE 23 – (1) Dördüncü ve beşinci sınıfta öğrenci final sınav tarihine kadar klinik/pratik uygulamalarını eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Klinik uygulamaları eksik veya başarısız olan öğrenci final sınavına alınmaz.

(2) Klinik/pratik uygulamaları eksik olan ancak asgari oranları tamamlayan öğrenciye eksik olan klinik/pratik uygulamalarını tamamlaması için telafi süresinde, bütünleme sınav tarihinden önce Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihlerde ek süre verilir. Bu sürede klinik uygulamalarını başarıyla tamamlayan öğrenci bütünleme sınavına girme hakkı kazanır. Verilen telafi süresinde de klinik/pratik uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan öğrenci başarısız sayılır ve dördüncü sınıf öğrencileri o klinik/pratik uygulamayı bir sonraki öğretim yılında tekrar eder. Beşinci sınıfta klinik/pratik uygulama tekrarında başarısız olanlar, akademik takvimde belirtilen tarihte başlayarak ikinci klinik/pratik uygulama tekrarını yaparlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar

Ders başarı notu

MADDE 24 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu 60 olup, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve benzeri) ile final veya bütünleme sınavının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Ders başarı notu; teorik derslerde ara sınav not ortalamasının %40'ı, final sınav notunun %60'ı; klinik/pratik uygulamalı derslerde ara sınav notunun %40’ı, final sınav notunun %60’ının toplanması sonucunda elde edilir. Ara sınav notu klinik/pratik uygulamalı derslerde teorik ve klinik/pratik sınavların ortalaması alınarak hesaplanır. Ayrıca öğrencilerin başarılı olabilmeleri için final veya bütünleme sınavlarından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır.

(2) Bütünleme ve klinik/pratik uygulama tekrarı sınav sonuçları final sınav sonuçları gibi işleme konulur.

(3) Sınav notları öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir ve aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Harf Notu          Katkı Sayısı           Puan                Başarı Durumu

AA                          4.00                 90-100             Başarılı

BA                           3.50                 85-89               Başarılı

BB                           3.00                 75-84               Başarılı

CB                           2.50                 70-74               Başarılı

CC                           2.00                 60-69               Başarılı

FF                            0.00                 0-59                 Başarısız

FZ                            0.00                                         Başarısız

-1                             0.00                                         Başarısız

(4) Harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir:

a) FF: Öğrenci dersten başarısız sayılır.

b) FZ: Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir.

c) -1: Mazereti nedeniyle sınava girmeyen öğrencilere verilir.

Sınavlar

MADDE 25 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, muafiyet sınavı, mazeret sınavı ve bütünleme sınavı, not yükseltme sınavı ve tek ders sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Öğrenciler sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Aksi hallerde sınava alınmazlar. Sınavlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Ara sınav: Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılabilir. Ayrı ders niteliğindeki ödev, laboratuvar, klinik ve alan çalışmalarının yarıyıl içindeki değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir. Uygulamalı dersler için vize sınavları; teorik ya da teorik-pratik sınav şeklinde yapılabilir. Bu durumda, o dersin vize notunun belirlenmesinde teorik-pratik sınav notları toplanarak aritmetik ortalaması alınır.

b) Mazeret sınavı: Mazeret sınavı, ara sınav yerine yapılan sınavdır. Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen en geç yedi iş günü içinde durumlarını yazılı olarak Dekanlığa bildirmek zorundadırlar. Durumları Dekanlık tarafından uygun görülmesi durumunda katılamadıkları her sınav için mazeret sınav hakkı verilir. Mazeretleri uygun görülmeyen öğrenciler o sınavdan başarısız sayılırlar. Yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına girme hakkı elde ettiği halde sınava girmeyen öğrenci için mazeret sınavı düzenlenmez ve bu sınavlar için rapor kabul edilmez. Raporlu olunan süre içinde sınavlara girilmez.

c) Yarıyıl/yılsonu sınavı: Derslerin devam zorunluluğunu yerine getiren ve/veya zorunlu iş yükünü tamamlayan öğrencilere final hakkı tanınır. Uygulamalı derslerin sınavları uygulamalı olarak yapılabilir.

ç) Bütünleme sınavı: Dönem sonu sınavına girmek için gerekli olan koşulları yerine getirmiş olmasına rağmen dönem sonu sınavına giremeyen veya başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı verilip verilmeyeceği ve bütünleme sınavına ilişkin esaslar Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

d) Tek ders sınavı: Mezuniyet aşamasında olan bütünleme sınavları sonucunda başarısızlıktan kaldığı tek bir ders için yapılan sınavdır. Bu sınavda alınan not ders başarı notu yerine geçer. Öğrencinin yapılan bu sınavdan başarılı olabilmesi için en az CC alması gerekir. Tek ders sınavında başarısız olan öğrencilere takip eden yarıyılın bütünleme sınavlarının sonrasındaki bir ay içinde tekrar tek ders sınav hakkı verilir. Bir öğrenci bir dönemde sadece bir defa tek ders sınavına girebilir. Yarıyıl/yılsonu sınavı uygulanmayan laboratuvar, uygulama, klinik uygulama, atölye, proje ve bitirme projeleri gibi dersler için tek ders sınavı yapılmaz. Daha önce alınmamış bir ders veya devamsızlıktan kalınan bir ders için tek ders sınavına girilemez. Tek ders sınavı ile mezuniyet için gerekli notu sağlayamayacak öğrenciler izleyen yarıyıl/yılda birden fazla derse kayıt yaptırırlar. Tek ders sınav hakkı tanınan öğrencinin sınava girememesi durumunda, mazereti kabul edilmez.

e) Muafiyet sınavı: Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile muafiyete tabi tutulması uygun görülen dersler için her akademik dönemin başında muafiyet sınavı açılır.

(2) Başarısız dersi bulunmamakla beraber mezuniyet için gerekli 2,00 AGNO’sunu sağlayamayan öğrenciler için Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bütünleme sınavlarını takip eden bir ay içinde daha önce almış oldukları derslerden kendi seçtikleri sadece bir ders için not yükseltme sınavı açılabilir. Not yükseltme sınavı sonucunda AGNO’sunu 2,00 yapamayan öğrenci takip eden dönemde ders tekrarı yapmak zorundadır.

(3) Ortak zorunlu ve üniversite seçmeli dersler için 5/11/2017 tarihli ve 30231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kapadokya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(4) Durumları Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanan mezun olamayan öğrenciler istedikleri takdirde aşağıdaki belirtilen haklardan birinden yararlanmak için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçeyle başvururlar:

a) Alıp başarılı olduğu ortak zorunlu dersler veya Üniversite seçmeli ders veya dersler arasından seçtikleri bir dersi not yükseltmek için tekrarlamak.

b) Ortak zorunlu veya Üniversite seçmeli dersler arasından seçtikleri tek bir dersten tek ders sınavına girmek.

Değerlendirme sonuçlarına itiraz

MADDE 26 – (1) Öğrenciler, bir değerlendirme sonucuna veya dönem sonu mutlak notuna, ilan tarihinden itibaren en çok yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edebilir. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan dönem sonu ders notları ile ilgili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme işlemi Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Dönem sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi dönem kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir. Öğrenciler başarı harf notlarına itiraz edemezler.

Klinik/pratik uygulama sınavları

MADDE 27 – (1) Dördüncü ve beşinci sınıf, klinik/pratik uygulama dönemidir. Dördüncü ve beşinci sınıflarda, her klinik/pratik uygulama sonunda sınav yapılır. Bu sınav, teorik (yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü) ve pratik (yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü) olarak yapılır. Bu sınavlarda başarısız olan öğrencilere başarısız olduğu klinik/pratik uygulama için bütünleme sınav hakkı verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Mezuniyet, Diploma, Disiplin, İlişik Kesme ve Kayıt Dondurma

Mezuniyet koşulları

MADDE 28 – (1) Öğrencilerin mezun olabilmeleri için eğitim-öğretim planının öngördüğü 300 AKTS’lik toplam kredi miktarını başarı ile tamamlamış olması ile birlikte ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

(2) Fakültenin eğitim-öğretim planındaki çalışmaların tümünden başarı sağlayan öğrencilerin Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile mezuniyetlerine karar verilir ve ilgili mevzuat hükümlerine göre diplomaları hazırlanır.

Diploma, diploma eki ve unvanlar

MADDE 29 – (1) Diplomalarda T.C. Kimlik Numarası, mezuniyet tarihi, diploma numarası ve mezuniyet dönemi belirtilir.

(2) Fakülteye kayıtlı olan öğrencilerin ilk iki yıldaki bütün derslerini ve sınavlarını başararak AGNO’larının 2,00 olması gerekir. İlk iki yıldan sonra öğrenimlerine devam etmeyenlere istekleri halinde, temel bilimlerde ön lisans diploması; beş yıllık diş hekimliği eğitim programını başarı ile tamamlayanlara ise, diş hekimliği yüksek lisans diploması ile diş hekimi unvanı verilir.

(3) Diploma almaya hak kazanan her öğrenciye, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilgili mevzuat hükümlerince hazırlanmış diploma eki ücretsiz ve talep edilmeksizin verilir.

Disiplin

MADDE 30 – (1) Üniversitede öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

İlişik kesme ve ayrılma

MADDE 31 – (1) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olanların, ilişiğinin kesilmesini yazılı olarak talep edenlerin ve yatay geçiş yapanların Üniversiteden Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ilişikleri kesilir.

(2) İlişiği kesilen öğrencilere kayıt sırasında verdikleri belgelerden sadece lise diploması arkasına işlem yapılarak ve öğrencinin talep etmesi halinde Üniversitede aldığı dersleri ve not durumlarını gösterir bir belge verilir. Diplomanın bir fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

(3) Başka bir yükseköğretim kurumu tarafından yatay geçiş başvurusunun kabul edildiğine dair gönderilen yazı ile ilişiği kesilen öğrenciye ait dosya içeriği, geçiş yaptığı yükseköğretim kurumunun talebi üzerine birer kopyası öğrenci dosyasında saklanmak koşulu ile yatay geçiş yaptığı yükseköğretim kurumuna gönderilir.

Kayıt dondurma

MADDE 32 – (1) Öğrencilerin kaydı Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğretim ücretini ödemek şartıyla ve haklı ve geçerli nedenlerle, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir defada en az bir dönem, en çok bir yıl dondurulabilir. Kaydı dondurulan öğrenci eğitim öğretim faaliyetlerine katılamaz ve sınavlara giremez. Kayıt dondurma isteklerinin dönem başında ve ders kayıt süresi bitmeden yapılması gerekir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrencilerin pratik ve klinik uygulamalardaki giyimi

MADDE 33 – (1) Öğrencinin pratik ve klinik uygulamalardaki giyimi ile ilgili kurallar Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir ve ilan edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Üniversitesi Rektörü yürütür.