21 Ağustos 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31575

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BALIKÇI GEMİLERİNİ İZLEME SİSTEMİ TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2021/26)

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; balıkçı gemilerinin kimlik, konum, zaman, hız, yön gibi seyir bilgileri ile avcılık faaliyet verilerinin GSM, uydu ve diğer iletişim araçları vasıtasıyla izlenmesini, dijital ortamda kayıt altına alınarak toplanmasını ve değerlendirilmesini, kural ihlallerinin tespit edilmesini ve denetlenmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere Bakanlıkça ruhsatlandırılmış gemilere takılacak gemi izleme cihazlarını, bu cihazların çalışması, kullanılması, avcılık faaliyetlerine dair kayıtların tutulması ve değerlendirilmesine ilişkin hususlar ile bu hususlarda balıkçı gemisi yetkilisinin yükümlülüklerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (ç) alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanım ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) BAGİS: Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemini,

b) BAGİS cihazı: Balıkçılık faaliyetinde bulunan gemilere, kimlik, konum, zaman, hız, yön gibi seyir bilgileri ile yaptıkları faaliyetlere ilişkin verilerin GSM, uydu ve diğer iletişim araçları vasıtasıyla izlenmesinde ve Bakanlığa gönderilmesinde kullanılmak üzere takılan, tüm donanım ve yazılım ile ekipmanlarını,

c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

ç) Balıkçı gemisi: Ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere Bakanlıkça ruhsatlandırılmış gemileri,

d) Balıkçı gemisi yetkilisi: Bakanlıkça su ürünleri ruhsat tezkeresi düzenlenmiş geminin sevk ve idaresini yapan kişi veya bu geminin sahibi, donatanı olan gerçek veya tüzel kişiyi,

e) Boy uzunluğu: Bakanlık kayıtlarında balıkçı gemisine ait “Balıkçı Gemileri İçin Düzenlenen Ruhsat Tezkeresindeki” en büyük boy uzunluğunu,

f) Genel Müdürlük: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü,

g) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

ifade eder.

BAGİS cihazının kullanımına ilişkin genel kurallar

MADDE 5 – (1) Boy uzunluğu on iki metre ve üzerinde olan denizlerde ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere Bakanlıkça ruhsatlandırılmış gemilere Bakanlık sistemine uygun BAGİS cihazının takılması ve çalışır durumda tutulması zorunludur.

(2) Takılacak cihazların Genel Müdürlükçe istenen yazılım ve donanım özelliklerine sahip olması zorunludur. Bu özellikler Genel Müdürlükçe ilan edilir.

(3) BAGİS cihazının temini, balıkçı gemilerine takılması, sökülmesi ve arızaların giderilmesi ile ilgili tüm masraflar balıkçı gemisi yetkilisine aittir.

(4) Bu Tebliğde belirtilen süre sonunda BAGİS ile ilgili GSM, uydu ve diğer iletişim araçlarına ait abonelik ve iletişim/haberleşme giderleri balıkçı gemisi yetkilileri tarafından karşılanır.

BAGİS cihazı takılması ve sökülmesine ilişkin hususlar

MADDE 6 – (1) Balıkçı gemisi yetkilisi cihaz takılması veya sökülmesi talebini il/ilçe müdürlüğüne bildirir.

(2) İl/ilçe müdürlüğü gerekli kontrolleri yaptıktan sonra cihaz takılması veya sökülmesi talebini Genel Müdürlüğe iletir, Genel Müdürlük sürece ilişkin gerekli koordinasyonu sağlar.

(3) Balıkçı gemisine BAGİS cihazının takılması veya sökülmesi sırasında gerekli kontrollerin yapılması için il/ilçe müdürlüğünden görevli personel bulunur. İş bitiminde Ek-1’deki tutanak doldurularak bir örneği Genel Müdürlüğe gönderilir.

(4) İlk defa BAGİS cihazı takılacak veya mevcut cihazının yerine yeni BAGİS cihazı takılacak olan balıkçı gemisinin cihaz takılmadan avcılık yapmasına izin verilmez.

(5) Balıkçı gemisine karada yapılacak bakım, onarım ve tadilat gibi sebeplerle BAGİS cihazının sökülmesini gerektiren durumlarda bu madde hükümleri uygulanır.

Balıkçı gemisi yetkilisinin yükümlülükleri

MADDE 7 – (1) Balıkçı gemisi yetkilisi, gemisinin çalışmaya başladığı andan itibaren dönünceye kadarki tüm süreçte BAGİS cihazının kesintisiz olarak çalışır ve işler durumda olduğunu kontrol ve takip etmek zorundadır.

(2) Balıkçı gemisi yetkilileri, Genel Müdürlük tarafından BAGİS cihazı veya BAGİS’te kayıtlı iletişim bilgileri üzerinden kendilerine gönderilen uyarıları dikkate almak ve bu uyarılara uymak zorundadır.

BAGİS cihazı arızası ile ilgili hususlar

MADDE 8 – (1) Balıkçı gemisi yetkilisi, BAGİS cihazının çalışmaması veya altı saat süreyle konum bilgilerini göndermemesi durumunda en geç on iki saat içerisinde Genel Müdürlükçe belirlenen ve ilan edilen iletişim adreslerine veya il/ilçe müdürlükleri aracılığı ile arıza bildiriminde bulunmak zorundadır. Bildirimde bulunmadığı takdirde BAGİS cihazı çalıştırılmıyor kabul edilir.

 (2) Arıza kaydı oluşturulduğu andan itibaren balıkçı gemisi yetkilisi arızanın on gün içerisinde giderilmesini sağlamak zorundadır. Bu süre sonunda arızası giderilmeyen gemilerin avcılık faaliyetinde bulunmasına izin verilmez. Ancak arızanın giderilmesine yönelik teknik servis kaynaklı on günü aşan gecikmenin Genel Müdürlükçe onaylanması durumunda güncellenmiş yeni arıza onarım tarihi dikkate alınır.

(3) Arıza giderildikten sonra balıkçı gemisi yetkilisi, cihazın kontrollerinin yapılması için il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder. İl/ilçe müdürlüğü personeli yerinde gerekli kontrolleri yaparak arızanın giderildiğine dair Ek-1’deki tutanağı doldurarak bir nüshasını Genel Müdürlüğe gönderir.

 (4) Genel Müdürlük ya da il/ilçe müdürlüğü tarafından BAGİS yazılımı üzerinden veya balıkçı gemisine yerinde yapılan kontrol ve tespitlerde cihazın çalışmadığı anlaşıldığında resen arıza kaydı süreci başlatılabilir.

(5) Bakanlık yetkilisi veya yetkilendirdiği kişi ya da kurum görevlisi geldiği halde, balıkçı gemisi ve yetkilisinin cihaz takılması, sökülmesi veya arızanın giderilmesi için verilen yer ve zamanda bulunmaması halinde, BAGİS cihazı çalıştırılmıyor kabul edilir ve arızanın giderilmesi için yapılmış tüm masraflardan gemi yetkilisi sorumlu tutulur.

BAGİS cihazlarının devir ve iadesi ile ilgili hususlar

MADDE 9 – (1) BAGİS cihazı takılan balıkçı gemisinin her ne suretle olursa olsun balıkçılık filosundan çıkarılması halinde, balıkçı gemisi yetkilisi tarafından en geç on beş gün içerisinde il/ilçe müdürlüğüne müracaat edilerek Bakanlık yetkilisi veya yetkilendirdiği kişi ve kurumlarca masrafları balıkçı gemisi yetkilisine ait olmak üzere BAGİS cihazının balıkçı gemisinden söktürülmesi sağlanır. Bu kapsamda;

a) Bakanlığa ait cihazların, cihazda bulunan GSM ve uydu kartları ile tabletin düzenlenen tutanakla birlikte il/ilçe müdürlüğüne,

b) Balıkçı gemisine ait cihazlarda sadece Bakanlığa ait GSM ve uydu kartlarının il/ilçe müdürlüğüne,

iade edilmesi zorunludur.

(2) BAGİS cihazı takılan balıkçı gemisinin mülkiyetinin herhangi bir nedenle el değiştirmesi halinde, balıkçı gemisi yetkilisi dilekçe ile birlikte il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder. Balıkçı gemisinin yeni sahibi adına il/ilçe müdürlüğünce yeni teslim tutanağı (Ek-1) düzenlenir.

(3) BAGİS cihazı takılan balıkçı gemisinin yangın, fırtına gibi doğal afetler nedeniyle yok olması veya batması durumunda, bu durumun balıkçı gemisi yetkilisi tarafından en geç on beş gün içerisinde olayla ilgili belgelerle birlikte yazılı olarak il/ilçe müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur.

(4) Bakanlığa ait BAGİS cihazlarının balıkçı gemisi yetkilisi tarafından herhangi bir nedenle Bakanlığa iadesinin talep edilmesi durumunda, il/ilçe müdürlüklerince bu durum tutanakla kayıt altına alınarak cihaz, Bakanlığa ait GSM ve uydu kartları ile tablet teslim alınır.

Zararların tazmini

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında balıkçı gemilerine takılan BAGİS cihazı ve ekipmanlarında garanti kapsamı dışında oluşacak zararlar ve Genel Müdürlükçe yetkilendirilenler dışında yapılan her türlü müdahale sonucunda oluşabilecek zarar, ziyan ve masraflar balıkçı gemisi yetkililerine tazmin ettirilir.

Yaptırımlar

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 1380 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ilgili hükümleri gereğince işlem yapılır.

Yetki

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında, Bakanlık mülkiyetinde olan BAGİS cihazları ve ekipmanları hakkında güncelleme, değiştirme ve geri alma dâhil her türlü tasarrufa Bakanlık yetkilidir.

(2) Genel Müdürlük 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen boy uzunluğuna ya da balıkçı gemilerinin faaliyet tipine bağlı olmaksızın balıkçılık faaliyetinde bulunacak diğer gemilere de BAGİS cihazı taktırılmasını zorunlu tutabilir.

(3) Bakanlık, uhdesinde bulunan bilgi sistemlerini kullanarak ve BAGİS verilerinden su ürünleri avcılığına ilişkin ihlalleri tespit edebilir ve idari yaptırımların uygulanmasında kullanabilir.

(4) Bu Tebliğde belirtilmeyen veya bu Tebliğin uygulanması sırasında karşılaşılacak sorunların çözümünde ve sonuçlandırılmasında Genel Müdürlük yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 13 – (1) 18/5/2016 tarihli ve 29716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği (Tebliğ No: 2016/18) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) BAGİS ile ilgili GSM ve uydu abonelik ve iletişim/haberleşme giderleri 31/12/2023 tarihine kadar Bakanlıkça karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.