21 Ağustos 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31575

YÖNETMELİK

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 7/7/2019 tarihli ve 30824 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – (1) Ön lisans ve lisans diploma programlarından azami öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrencilerin Üniversitedeki kayıt ve öğrenimlerine devam hakları ile Üniversiteden ilişik kesme işlemleri 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/7/2019

30824