18 Ağustos 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31572

YÖNETMELİK

Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 14/11/2019 tarihli ve 30948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gerekli koşulları her bir alt kategori için ders sayısı, AKTS, ulusal kredi gereksinimlerini ve genel not ortalaması kriterini anadal ve yandal programındaki (2.00/4.00) ve çift anadal programındaki genel not ortalaması (2.75/4.00) tamamlayarak mezuniyet durumuna gelirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin başlığı “Azami süresini tamamlamamış öğrenciler için ek sınavlar” olarak ve aynı maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Azami öğrenim süresini tamamlamadan öğretim programlarındaki bütün derslerden en az D başarı notu almış ve anadal ve yandal programındaki genel not ortalaması 2.00’ın ve çift anadal programındaki genel not ortalaması 2.75’in altında kalan öğrencilere, genel not ortalamalarını yükseltebilmeleri için takip eden yarıyıl başına kadar en çok iki dersten birer ek sınav hakkı verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin başlığı “Azami öğrenim süresini tamamlamış öğrenciler için ek sınav ve haklar” olarak değiştirilmiş, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Kayıtlı olduğu programın son sınıfında olmayan veya programında hiç almadığı ders ve alıp başarısız olduğu proje dersi/projeli ders sayısı toplamı (mesleki uygulama/staj dâhil) 5’ten fazla olan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrası kapsamında olan ek sınav hakkı ve/veya ek süreler verilmez ve 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrası gereğince Üniversite ile doğrudan ilişikleri kesilir.”

“(7) Ek sınavlar, sadece daha önce alınmış proje dersi/projeli dersler hariç diğer dersler için verilmekte olup; kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için son sınıfta olan öğrencilere uygulanacak ek sınav ve ek sürelerle ilgili koşullar ve başvuru ile ilgili uygulama usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenciler; kayıtlı oldukları öğretim programının her bir alt kategorisi için belirlenen ders sayısı, AKTS ve ulusal kredi gereksinimleri ile genel not ortalaması kriterini anadal ve yandal programındaki (2.00/4.00) ve çift anadal programındaki genel not ortalaması (2.75/4.00) tamamlayarak mezuniyet durumuna gelirler.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/11/2019

30948

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

1/3/2020

31055

2-

28/3/2021

31437