16 Ağustos 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31570

YÖNETMELİK

İstanbul Galata Üniversitesinden:

İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Galata Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Galata Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başhekim: Merkezin Başhekimini,

b) Dekan: İstanbul Galata Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

c) Merkez: İstanbul Galata Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Mütevelli Heyeti: İstanbul Galata Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Mütevelli Heyet Başkanı: İstanbul Galata Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

e) Rektör: İstanbul Galata Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: İstanbul Galata Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Merkeze başvuran hastalara ayaktan veya yatırılarak ileri tanı ve tedavi yöntemlerini kullanarak en güncel ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek.

b) Çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına saygılı, etik kurallarla uyumlu, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmak.

c) Üniversitenin sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretime devam eden öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına akademik olarak katkıda bulunmak.

ç) Üniversitenin sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren akademik birimleriyle iş birliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ve niteliğini arttırmak.

d) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, çağdaş işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir, kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

e) Yardımcı sağlık personeli yetiştirilmesine destek vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez bünyesinde; ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlık disiplininin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak lokal ve genel ameliyathaneleri ile hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis ve tedavilerini sağlamak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunmak, saha çalışmalarında destek verecek tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapmak.

c) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm fakülte, enstitü ve yüksekokulların lisans, lisansüstü, doktora ve uzmanlık öğrencilerine uygulamalı eğitim ve öğretim olanakları sağlayarak ağız ve diş sağlığı eğitiminin bütün alanlarında deneyim kazanmış sağlık personeli yetiştirmek, öğretim elemanları ile öğrencilere bilimsel araştırma yapma koşullarını hazırlayarak kendilerini geliştirme ve bilime katkı yapmalarını sağlamak.

ç) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak.

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek; toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

f) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

g) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile iş birliği yapmak.

ğ) Ulusal ve uluslararası kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek.

h) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Başhekim.

b) Yönetim Kurulu.

Başhekim

MADDE 8 – (1) Başhekim, Merkezin en üst yöneticisidir. Başhekim; Üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Başhekim yeniden görevlendirilebilir. Başhekim, gerektiğinde görev süresi dolmadan aynı usulle görevden alınabilir. Başhekim, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre ve Mütevelli Heyete karşı sorumludur.

Başhekimin görevleri

MADDE 9 – (1) Başhekimin görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak için Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

c) Gerektiğinde Merkeze bağlı çalışma grupları kurmak.

ç) Kurul ve komitelerin etkili ve verimli olarak çalışmalarını sağlamak.

d) Tıbbi kayıt ve raporların bilimsel esaslara uygun olarak düzenlenmesini denetlemek.

e) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmak.

f) Merkeze bağlı personelin ve fiziki organların kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak düzenli çalışmasını sağlamak, gerektiğinde Rektörün ve Mütevelli Heyetinin onayıyla çalışma birimleri açmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu; Mütevelli Heyet Başkanı, Rektör, Dekan, Başhekim ve Üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri arasından Başhekimin önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı tarafından iki yıllığına görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Üyeler, gerek görülmesi halinde görev süreleri bitmeden aynı usulle görevden alınabilir. Görevinden alınan veya ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulunun başkanı Mütevelli Heyet Başkanıdır. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez, daha önce Başkan tarafından belirlenen gündem doğrultusunda toplanır. Başkan gerektiğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Yönetim Kurulu toplantılarına gerektiğinde bilgilerine başvurulmak üzere birim sorumluları veya danışmanlar çağrılabilir.

(6) Yönetim Kurulu çalışmalarında Mütevelli Heyetine karşı sorumludur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Merkezin yıllık bütçesini, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık akademik faaliyet raporunu hazırlayarak Rektöre ve Mütevelli Heyetine sunmak.

c) Merkezin yıllık çalışmalarını denetleyerek sonuçlarını rapor halinde Mütevelli Heyetine sunmak.

ç) Ağız ve diş sağlığı hizmetleri alanında yeni ünite veya birimlerin kurulması konusundaki önerileri değerlendirerek Mütevelli Heyetinin onayına sunmak.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hastane Müdürü

MADDE 12 – (1) Hastane Müdürü; sağlık ve hastane yönetimi konusunda deneyimi olan adaylar arasından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Başhekim ve Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile iki yıllığına görevlendirilir. Hastane Müdürü, Başhekimliğe bağlı olarak çalışır. Görev süresi biten Hastane Müdürü aynı usulle yeniden görevlendirilebilir, gerek görülmesi halinde görev süresi dolmadan aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Hastane Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını, stratejik plan ve programını hazırlamak.

b) Merkezin klinik, ameliyathane, hasta kabul ve taburcu, tıbbi dokümantasyon ve arşiv, teşhis, tedavi, bakım ve diğer sağlık, idari, teknik destek hizmetleri birimlerinin, Merkezin amaçları doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak ve bunun için gerekli fiziki şartların oluşturulması, personel ihtiyacının tespiti ve giderilmesi için gerekli planlama, koordinasyon ve denetimi sağlamak ve hizmet içi eğitim altyapı imkânlarını oluşturmak.

c) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik olmak üzere tüm Merkez personelinin yönetimi, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak.

ç) Merkezin ödenek, personel ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte hazırlayarak Başhekime sunmak.

d) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde giriş ve çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek.

e) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı, cihaz ve diğer demirbaş malzeme temini ve bakım-onarım ihtiyacı ile bina bakım-onarım ihtiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak ve koordinasyonu sağlamak.

f) Mütevelli Heyet Başkanı, Yönetim Kurulu ve Başhekim tarafından Merkezin amaçları doğrultusunda kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Merkez ünite ve birimleri

MADDE 13 – (1) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Başhekime karşı sorumludur.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli Heyet Başkanı bu yetkisini Rektöre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü yürütür.