15 Ağustos 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31569

YÖNETMELİK

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Başkoordinatör: Eğitim ve öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlayan öğretim üyesini,

c) Dekanlık: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,

ç) Ders kurulu: Fakültenin ilk üç yılında, konu bütünlüğü esas alınarak, hücreden sistemlere doğru bütünsel bir yaklaşımla, birbirini tamamlayan özellikte verilen dersler grubunu,

d) Ders kurulu başkanı: Ders kurulu içinde dersi olan öğretim üyeleri arasından görevlendirilen öğretim üyesini,

e) Dönem: İki yarıyıldan oluşan eğitim-öğretim ders yılını,

f) Dönem koordinatörü: Eğitim-öğretim yılı içerisindeki tüm ders kurullarından sorumlu olarak görevlendirilen öğretim üyesini,

g) Fakülte: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesini,

ğ) Fakülte Kurulu: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,

h) Fakülte Yönetim Kurulu: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ı) GANO: Genel Akademik Not Ortalamasını,

i) Geliştirici sınav: Bir ders kurulu süresince öğretmeye veya yetiştirmeye yönelik değerlendirme amacıyla yapılan ara sınavı veya sınavlarını,

j) Kuramsal sınavlar: Farklı düzeylerdeki bilgiyi ölçmek için yapılan yazılı veya elektronik teorik sınavları,

k) Müfredat komisyonu: Fakültenin misyon ve vizyonu doğrultusunda, mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının geliştirilmesini sağlamak, danışmanlık hizmeti sunmak, uygulamak, bu konularda eğitim ve araştırma yapmak üzere oluşturulan sorumlu birimi,

l) Ortak zorunlu dersler: Ders kurulu dışındaki zorunlu dersleri,

m) Ölçme değerlendirme komisyonu: Soruların ve sınavlar ile ilişkili istatistik analizlerin değerlendirilmesinden sorumlu birimi,

n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

o) Özetleyici sınav: Verilen eğitimin hedefe ulaşma derecesini ölçmek için, ders ve staj sonunda yapılan kuramsal ve uygulamalı sınavı veya sınavları,

ö) Program değerlendirme komisyonu: Mezuniyet öncesi öğrenci, eğitici ve idari personel geri bildirimlerini hazırlayan, uygulayan, ilgili verileri toplayan ve değerlendirdikten sonra müfredat geliştirme ve ölçme değerlendirme komisyonlarına raporlayan sorumlu birimi,

p) Rektörlük: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünü,

r) Senato: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosunu,

s) Staj: Fakültenin dördüncü ve beşinci döneminde ilk üç yılın devamı niteliğinde olan klinik uygulama dönemlerini,

ş) Tanısal sınav: Ders veya staj başlarken kapsamı öğrencilere açıklanmış olan ön öğrenme gereksinimlerinden sahip oldukları bilgi seviyelerini belirlemek amacıyla yapılan değerlendirme sınavı veya sınavlarını,

t) Tıp eğitimi komisyonu: Fakültenin mezuniyet öncesi tıp eğitimini koordine eden ve yürüten sorumlu birimi,

u) Uygulamalı sınavlar: Bilginin kullanımı ile tutum ve becerileri tek tek veya bir bütün halinde değerlendirmek için kullanılan sınavları,

ü) Üniversite: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini,

v) Yapılandırılmış sözlü sınav: Cevapları önceden hazırlanmış ve puanlanmış sözlü sınavı,

y) YANO: Ders yılı akademik başarı not ortalamasını,

z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt Şartları ve Öğrenci Statüsü

İlk kayıt ve kabul şartları

MADDE 5 – (1) Öğrenci kabulü ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına ve YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Fakülteye kayıt olma hakkını kazanan aday, ÖSYM tarafından belirlenen süre içinde kesin kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden, şahsen veya vekili aracılığıyla yapar.

(2) Zamanında başvurmayan ya da istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

Öğrenci statüsü

MADDE 6 – (1) Fakülteye tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin, öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için, dönemin başında ders kaydını yaptırmış ve gereken durumlarda harcını zamanında yatırmış olması şarttır.

(2) Fakülte veya başka bir fakülteden daha önce herhangi bir sebeple ilişiği kesilmiş öğrencilerden tekrar kayıt hakkını kazanıp kayıt yaptıranlar ile herhangi bir fakülteden yatay geçişle gelen öğrencilerden ders muafiyeti isteyenlerin durumu eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç on beş gün içinde başvurmaları halinde bir defaya mahsus olmak üzere Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren on beş gün içinde başvurmayanlar muafiyet haklarını kaybederler.

Başka üniversitelerden yatay geçiş

MADDE 7 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Fakülteye yapılacak yatay geçişlerde; bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Başvurular Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Kayıt yenileme

MADDE 8 – (1) Öğrenci, her öğretim yılı başında akademik takvimde gösterilen süre içinde, gerekli olduğunda, katkı payını ödeyerek, kaydını yeniletmek zorundadır. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(2) Öğrenci, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa kaydını kendisi veya vekalet verdiği kişi aracılığıyla yaptırır. Zamanında kaydını yenilemeyen ve gerekli durumlarda harcını yatırmayan öğrenci o yıl öğrencilik hak ve muafiyetlerinden yararlanamaz. Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

(3) İlan edilen tarihlerde haklı ve geçerli nedenlerle öğrenim katkı payını ödemeyen veya kaydını yenilemeyen öğrencilerin durumları Senato tarafından belirlenen ekle-sil döneminde Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Kayıt dondurma ve izinli sayılma

MADDE 9 – (1) Kayıt, derse devam, uygulama ve sınav koşullarından herhangi birini bu Yönetmelikte belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle yerine getiremeyen öğrencilerin hakları Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla saklı tutulur ve kaybettikleri süre kanuni öğrenim süresinden sayılmaz. Bu öğrenciler mazereti nedeniyle ayrıldıkları yerden öğrenimlerine devam ederler. Ancak bu tür durumlarda, izinler ile ilgili başvuruların, yarıyılın başlangıcından itibaren bir ay içinde yapılması gerekir.

(2) Öğrenciler kanuni öğrenim süresi içinde en çok bir yıl veya iki yarıyıl kayıt dondurma isteğinde bulunabilir.

(3) Disiplin cezası alan öğrenciler hariç, kaydını donduran öğrencilerden kayıtlarını dondurdukları ilgili yıl veya dönem için katkı payı alınmaz. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan katkı payları varsa talep edilmesi halinde eğitim-öğretime başladığı dönemin katkı payı olarak kabul edilir. Ancak, kabul edilen katkı payı eğitim-öğretime başladığı dönemin katkı payına karşılık gelmediği taktirde katkı payı farkı da ayrıca ödenir.

(4) Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir yıla kadar izin verilebilir. Öğrenci, eğitim süresi içinde bu imkândan bir kez yararlanabilir. İzinden yararlanabilmesi için öğrencinin ders yılı başlangıcından en az on beş gün önce Dekanlığa başvurması gerekir.

(5) Kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile ilgili mevzuat gereğince, uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışı yarışmalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler, görevlendirme süresi içinde giremedikleri ders ya da sınavlar için izinli sayılırlar. Bu öğrencilere Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ek sınav hakkı verilir.

İlişik kesme ve ayrılma

MADDE 10 – (1) Öğrencilerin, aşağıdaki hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Üniversiteden ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirme talebinde bulunması.

b) Öğrencinin 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması.

c) Öğrencinin ruhsal hastalığı sebebiyle öğrenimine devam edemeyeceğinin sağlık raporu ile belgelendirilmesi.

ç) Öğrencinin herhangi bir nedenle başka bir yükseköğrenim kurumuna geçiş yapması.

(2) Birinci fıkrada belirtilen sebeplerle ilişiği kesilen öğrencilere; bir dilekçe ile başvurmaları halinde durumlarını gösteren bir belge verilir. Üniversiteye kayıt sırasında verdikleri belgelerden sadece lise diploması arkasına işlem yapılarak geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Programları, Eğitim Süresi ve Yılı

Eğitim programları

MADDE 11 – (1) Akademik yılla ilgili takvim ve değişiklikler, her yıl Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Komisyonunun önerisi üzerine Fakülte Kurulunca karara bağlanıp Senatoya sunulur. Senatoda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

(2) Öğretim programı; teorik dersler ve/veya seminer, laboratuvar, klinik çalışma, saha çalışması ve benzeri çalışmaları içeren uygulamalardan oluşur. Hangi dersler için uygulama yapılacağı veya hangi uygulamaların ders sayılacağı Fakülte Kurulunca kararlaştırılır.

Eğitim süresi

MADDE 12 – (1) Fakültede eğitim süresi; her biri bir ders yılını kapsayan altı dönemden ibarettir. Her ders yılı en az 28 hafta sürelidir.

(2) Eğitim süresinin sınırları ve esasları için 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Öğretim dili

MADDE 13 – (1) Fakültede öğretim dili Türkçe’dir.

Eğitim şekli

MADDE 14 – (1) Tıp eğitimi; Dönem 1, 2 ve 3’ü kapsayan Faz-1’de ders kurulları, Dönem 4 ve 5’i kapsayan Faz-2’de stajlar ve Dönem 6’yı kapsayan Faz-3’te ön hekimlik eğitimi (intörn eğitimi) esasına göre yapılır.

(2) Fakültede her dönemde yer alacak ders kurulları, dersler, stajlar ve bunların süreleri ile AKTS’leri Fakülte Kurulunun önerisi ve Senato onayı ile belirlenir. Öğrenciler altı yıllık eğitim-öğretim süresince her yarıyıl için en az 30 ve toplamda en az 360 AKTS’lik ders yükünü başarıyla tamamlamak zorundadır.

(3) Faz-1 içinde öğrenciler, üst dönemlerden ders alamazlar, fakat alt dönemden kaldıkları dersleri almak isterlerse bir yarıyılda en fazla 60 AKTS’lik ders alabilirler.

(4) Staj şeklinde işlenen Faz-2’de öğrenciler gruplar şeklinde eğitim alır, yıllık toplam 60 AKTS olan derslerin tümü bütün ilgili öğrenciler için sene başında açılır ve öğretim yılı içinde en fazla 70 AKTS’lik ders alabilirler.

(5) Ön hekimlik dönemi olan Faz-3’te öğrenciler gruplar şeklinde eğitim alır, yıllık toplam 60 AKTS olan derslerin tümü bütün ilgili öğrenciler için sene başında açılır ve Faz-2 veya Faz-1’den herhangi bir ders alamazlar.

(6) Mesleki dersler ile tıp dışı zorunlu derslere ek olarak seçmeli dersler, eğitim ve öğretim koordinasyon kurulu önerisi, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile dersin açılması ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile açılan derse öğretim elemanı görevlendirilmesi sonrası Senato onayı ile açılır. Seçmeli dersler hem mesleki hem de Üniversitede açılan derslerden oluşabilir. Öğrenci o dönem açılan mesleki ve meslek dışı seçmeli dersler içerisinden açılan kontenjan doğrultusunda tercihlerini yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devam, Mazeret, Puan, Not ve Katsayılar

Devam zorunluluğu

MADDE 15 – (1) Devam zorunluluğu ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Faz-1’de yer alan dönem 1, 2 ve 3’teki öğretim, ders kurulu şeklinde yapılır. Her bir ders kurulu sınavına katılabilmek için, o ders kurulunun bütün teorik derslerinin %70’ine, pratik derslerin ise %80’ine devam zorunluluğu vardır. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci; haklı, geçerli ve kabul edilir mazereti olsa bile o ders kurulunun özetleyici sınavlarına alınmaz. Bu durumdaki öğrenciler, bütün dönem için ortalama devam mecburiyetini yerine getirdikleri takdirde, o ders kurulunun bütünleme sınavına girebilirler. Seçmeli dersler için de teorik derslerde %70, pratik derslerde %80 oranında devam zorunluluğu vardır.

b) Faz-2’de yer alan dönem 4 ve 5’te stajı oluşturan her anabilim dalı için stajın %80’ine devam zorunludur. Staj devamsızlığı %20’den fazla olan öğrenci haklı, geçerli ve kabul edilir mazereti olsa bile o stajın sınavına alınmaz.

c) Faz-3’te yer alan dönem 6’da eğitim kesintisiz olarak 365 gün devam eder ve her bir staja %100 devam zorunludur. Ancak kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle staja devamsızlık %20’yi geçmediği takdirde, öğrenci devam etmediği staj süresini, anabilim dalının imkânları ölçüsünde belirtilecek gün ve saatlerde telafi etmek zorundadır.

ç) %20’den fazla devamsızlığı olan öğrenci mazereti olsa bile ilgili stajı tekrar eder.

d) Öğrenciler, sınavlara belirlenen gün ve saatte girmek zorundadır. Sınava veya sınavın teorik veya pratik kısımlarından herhangi birine zamanında girmeyen öğrencinin notu F2 olur.

Puan, not, derece ve katsayılar

MADDE 16 – (1) Fakülte sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar, dereceler ve katsayılar aşağıdaki gibidir:

a) Geçer notlar şunlardır:

           Puan                     Katsayılar                    Notlar

             A                            4,00                        86-100

             B                            3,00                         70-85

            C1                           2,00                         60-69

            C2                           1,00                         50-59

b) Geçmez notlar şunlardır:

1) E: Mazeretli geçmez.

2) F1: Devamsız, genel ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok.

3) F2: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi.

4) F3: Sınav değerlendirmesi 0-49 arasında olan, başarısız.

Barajlar

MADDE 17 – (1) Bir sınavın kurul içerisinde yer alan bütün dallarından ayrı ayrı elde edilen teorik ve uygulama sınavı puanlarının toplamı, bu sınavın başarı notunu tayin eder.

(2) Dönem 1, 2 ve 3’teki tüm sınavlar için; geçme notu üzerindeki ağırlığı %5’ten fazla olan derslerde %50’nin altında not alınırsa, o derste elde edilen puan ile o dersin toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı, sınav toplam puanından düşülür. %5 ve %5’ten az ağırlığı olan derslerin ağırlıkları toplanarak toplam ağırlık değerlendirmesinde %50’nin altında not alınırsa elde edilen puan ile toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı, sınav toplam puanından düşülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ortak Zorunlu ve Seçmeli Ders Esasları

Ortak zorunlu ve seçmeli dersler

MADDE 18 – (1) Ortak zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili esaslar şunlardır:

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Temel Yabancı Dil ile Türk Dili dersleri Dönem 1’de okutulur.

b) Ortak zorunlu dersler Dönem 1’de haftada en az iki saat olmak üzere okutulur.

c) Seçmeli dersler her dönem başında açılan ders gruplarından belirtilen sayı ve AKTS’de seçilir.

ç) Faz-1 ve Faz-2’de alınan ortak zorunlu ve seçmeli derlerin tümünde başarılı olmayan öğrenci dönem 6’ya intibak ettirilemez.

d) Dönem 1, 2 ve 3 seçmeli dersleri için bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Bu derslerde başarı notu, ara sınavın %40’ı ile final sınavının %60’ının toplamı ile oluşur. Dönem 4, 5 ve 6 seçmeli dersleri için tek bir özetleyici sınav yapılır. Bu dersler için başarı notu özetleyici sınavdan aldığı nottur. Mazereti olmadığı halde seçmeli ders ara sınavı, final sınavı veya özetleyici sınavına katılmayanların notu sıfır (0) olarak işlenir. Geçerli mazereti olanların mazeretleri dersi veren öğretim elemanı tarafından incelenir ve öğrenci mazereti geçerli olursa ek bir mazeret sınavı hakkı verebilir. Mazeret sınavı için ikinci bir mazeret sınavı yapılamaz.

e) (a) bendinde yer alan dersler için her yarıyılda bir ara sınav yapılır. Bu derslerde başarı notu, ara sınav puanları ortalamasının %40’ı ile final veya bütünleme sınavında alınan puanın %60’ının toplamıyla hesaplanan nottur. Bu şekilde hesaplanan toplam notun en az 60 puan olması gerekir. Ayrıca ortak zorunlu derslerde final ve bütünleme sınavından en az 50 alma şartı aranır. Dönem 1’de adı geçen ortak zorunlu dersler için dönem sonu veya bütünleme sınavında başarılı olamayan öğrenciler, devamsızlık yapılmamış olması koşulu ile bir üst döneme intibak ettirilirler. Ancak bu durumdaki öğrencilerin, Dönem 6’ya kabul edilmeleri için geçen süre içinde, ders devamı olmaksızın ara sınav ve dönem sonu ya da bütünleme sınavına girmeleri ve dersten başarılı olmaları zorunludur.

f) Temel yabancı dil dersi için, Üniversite tarafından eğitim yılı başında seviye tespit sınavı yapılır. Öğrenci, bu sınavda Üniversitenin tespit ettiği geçer notu alması durumunda ilgili derse devam etmek zorunda değildir ve ilgili dersten başarılı kabul edilir.

g) Devamsızlık nedeni ile ortak zorunlu ve seçmeli derslerin herhangi birinden kalan öğrenci, bir sonraki eğitim yılında bu dersi/dersleri devam ederek almak zorundadır. Öğrenci eğer dönem 1 ders kurullarından geçer not almış ise sadece ortak zorunlu derse/derslere girer.

ğ) Her bir öğrenci dönem başında açıklanan seçmeli dersleri Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3 seçmeli ders gruplarında belirlenen sayı kadar seçmek zorundadır.

h) Tercihlerine göre seçtiği seçmeli derslerdeki öğrenci sayısında başka bir seçmeli ders ya da derslere oranla aşırı dengesizlik olması durumunda, öğrenciler daha alt tercihlerine yerleştirilebilir. Bu derslerde eğitim, yıl esasına göre düzenlenir.

ı) Ortak zorunlu ve seçmeli dersler Faz-1 ve Faz-2 içerisinde sınıf geçme için gereken puan hesaplamasında kullanılmaz.

Ders kurulu

MADDE 19 – (1) Dersler, ders konuları ve saatleri arasında koordinasyon esası ve Faz-1 ders esasına göre Faz-1 ders kurulları şeklinde uygulanır.

(2) Faz-1’de yer alan dönem 1, dönem 2 ve dönem 3’ün tamamı bir bütün olarak değerlendirilir.

(3) Her dönemin ders kurulu sayısı, ders kurullarının hangi derslerden oluştuğu, kurul içindeki derslerin teorik ve uygulamalı ders saati olarak süreleri ve ağırlıkları, öğretim yılının başlangıcından önce Fakülte Kurulunca belirlenir ve Dekanlık tarafından ilan edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Faz-1 Esasları

Ders kurulu sınavı

MADDE 20 – (1) Bir ders kurulu sınavı, kurul süresince ve/veya sonunda yapılan bir veya birden fazla sınavdan oluşabilir.

(2) Sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihlerde, Dekanlık tarafından ilan edilen yer ve saatte yapılır.

Ders kurulu notu

MADDE 21 – (1) Ders kurulu süresince ve/veya sonunda yapılan tanısal, geliştirici ve özetleyici sınavlardan alınan ağırlıklı notların toplamıdır. Ders kurulu notu hesaplamada baraj sistemi uygulanır.

Ders kurulu notu hesaplama

MADDE 22 – (1) Ders kurulu notu aşağıdaki gibi hesaplanır:

a) Ders kurulu notu; tanısal sınavdan alınan puanın %5’i, geliştirici sınavlardan alınan puanların ortalamasının %15’i ve özetleyici sınavdan alınan puanın %80’i toplanarak hesaplanır. Tanısal sınav yapılmadığı takdirde, geliştirici sınavlardan alınan puanların ortalamasının %20’si, özetleyici sınavdan alınan puanın %80’i toplanarak hesaplanır. Tanısal ve geliştirici sınav yapılmadığı takdirde, özetleyici sınavdan alınan puan %100 olarak hesaplanır.

b) Fakülte Kurulu kararı ile ders kurulu başında ilan edilmek üzere, ders kurulu notu hesaplanmasında farklı sınav tiplerinin ağırlıkları değiştirilebilir.

Ders kurulu ve dönem başarısı

MADDE 23 – (1) Bir ders yılı içindeki bir ders kurulu ve bütünleme sınavından A, B, C1 ve C2 puanlarını alan öğrenciler kuruldan başarılı, F1, F2 ve F3 puanlarını alan öğrenciler başarısız kabul edilir.

(2) Öğrenci Faz-1 içinde hangi dönemde ise tüm dönemlerdeki tüm ders kurullarının ortalaması A, B ve C1 olan öğrenci başarılı kabul edilir ve bir üst döneme geçer, tüm dönemlerdeki ders kurullarının ortalaması C2 veya F3 olan öğrenci başarısız kabul edilir ve bir üst döneme geçemez.

(3) Tüm ders kurullarının ortalaması A, B veya C1 olan öğrenciler, herhangi bir kurul puanı C2 ise ortalama puanı en az C1 olduğu için genel başarılı kabul edilerek bir üst döneme borçsuz geçer. En fazla 2 kurul puanı F3 ise bir üst döneme borçlu geçer. Faz-1 bitmeden, F3 olan kurul/kurullarını ve isterse C2 olan kurul/kurullarını, devamını almış olmak koşulu ile alt dönemin kurul sonu ve/veya bütünleme sınavlarına girerek alır. Alt dönemdeki kurul sonu ve bütünleme sınavına girmek için, sınav tarihinden en az üç gün önce öğrenci işlerine ve/veya dönem koordinatörlüğüne dilekçe ile başvurur.

(4) Bulunduğu dönem ve alt dönemlerin ortalaması en az C1 olmayan öğrenci, herhangi kurul puanı F3 olmasa veya hepsi C2 olsa bile, üst döneme geçemez ve bir sonraki yıl C2 ve F3 olan kurulları alarak kurulların ortalamasını en az C1 yapmak ve ders yılı içindeki tüm kurullardan geçer not almak zorundadır.

(5) Faz-1, Faz-2’nin ön şartıdır. Bir öğrencinin Faz-2’ye geçebilmesi için Faz 1 puan ortalamasının en az C1 olması ve her bir kurul puanının en az C2 olması gerekir. Öğrenci bu koşulu dönem 3 sonunda sağlamalıdır. Dönem 3 sonunda Faz-1 ortalaması en az C1 olmayan ve/veya herhangi bir kurul notu F1, F2 ve F3 olan öğrenci sınıf tekrarı yapar. Sınıf tekrarı yaptığı yıl, ortalama notunu C1 yaptığı herhangi bir kurulun sonunda Faz-1’in şartlarını sağladığı için Faz-2’ye intibak ettirilir.

Bütünleme sınavları

MADDE 24 – (1) Bütünleme sınavları ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Herhangi bir ders kurulundan A, B veya C1 puanını alamamış öğrenciler, son ders kurulu sınav sonucunun açıklanmasından en erken 15 gün sonra, o ders kurulunun bütünleme sınavına girebilirler.

b) Bütünleme sınavından alınan puan, ders kurulunun özetleyici sınavından alınan puan yerine geçer ve ağırlıklı puan hesabı ile ders kurulu başarı notu hesaplanır.

c) Bütünleme sınavları, tüm ders kurulları bitiminde, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, Dekanlık tarafından ilan edilen yer ve saatte yapılır.

ç) Herhangi bir ders kurulundan A, B veya C1 puanını almış öğrenci, aynı yıl içinde geçme notunu yükseltmek isterse bütünleme sınavlarına girebilir. Ancak, bu durumda bütünleme sınavından alınan puan, ilgili kurulun notu olarak işlenir.

d) Bütünleme sınavlarının mazeret sınavı yoktur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Faz-2 Esasları

Staj programlarının tamamlanması

MADDE 25 – (1) Faz-2 içinde herhangi bir staj veya stajlardan devamsızlık süresini aşan öğrenciler, ilgili staj veya stajları tekrar eder.

Staj sınavları ve geçme notu

MADDE 26 – (1) Staj sınavları ve geçme notu ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Staj sınavları; staj başlangıcında tanısal, staj süresince geliştirici, staj bitiminde yapılan özetleyici sınavlardan oluşur.

b) Staj başarı notu; tanısal sınavdan alınan puanın %5’i, geliştirici sınavlardan alınan puanların ortalamasının %15’i ve özetleyici sınavdan alınan puanın %80’i toplanarak hesaplanır. Tanısal sınav yapılmadığı takdirde, geliştirici sınavlardan alınan puanların ortalamasının %20’si, özetleyici sınavdan alınan puanın %80’i toplanarak hesaplanır. Tanısal ve geliştirici sınav yapılmadığı takdirde, özetleyici sınavdan alınan puan %100 olarak hesaplanır. Fakülte kurulu kararı ile staj başında ilan edilmek üzere staj başarı notu hesaplanmasında farklı sınav tiplerinin ağırlıkları değiştirilebilir.

c) Özetleyici sınav, kuramsal ve nesnel yapılandırılmış klinik sınavların toplamından oluşur. Her bir sınavın özetleyici sınava etkisi %50’dir. Özetleyici sınava girebilmek için kuramsal sınav yapılmak zorundadır. Kabul edilebilir bir mazeret varlığında anabilim dallarının talebi ve fakülte kurulu kararı ile nesnel yapılandırılmış klinik sınavların yapılamaması durumunda yapılandırılmış sözlü sınavlar yapılır.

ç) Kuramsal ve nesnel yapılandırılmış klinik sınav veya sözlü sınavlardan en az %50 başarı sağlayamayan öğrencinin özetleyici sınavı hesaplanmaz.

d) Staj sınav notu A, B veya C1 olan öğrenciler o stajdan başarılı; C2, F1, F2 veya F3 olan öğrenciler ise başarısız kabul edilir. Staj sınav notu C2, F2 veya F3 olan stajlar için, tüm stajlar bittikten en az 7 gün sonra bir kez bütünleme sınavı yapılır.

e) Staj bütünleme sınav notu A, B veya C1 olan öğrenciler ilgili stajdan başarılı; C2, F1, F2 veya F3 olan öğrenciler ise başarısız kabul edilir. Staj notu C2, F2 veya F3 olan öğrenciler, takip eden dönemde öncelikle başarısız olduğu stajları almak zorundadır.

f) Faz-2 içerisinde sadece bir stajdan kalan öğrenci bir sonraki yıl öncelikle kaldığı stajı devam olarak alır. Devam aldığı stajdan tekrar kalırsa bir sonraki staj grubu ile bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavını beklediği süreçte üst dönemden staj alamaz.

g) Öğrenciler Faz-2’nin koşullarını bulundukları eğitim öğretim yılının herhangi bir zamanında tamamladıkları takdirde, bir sonraki eğitim öğretim yılını beklemeden Faz-3’e intibak ettirilirler.

ğ) Faz-2’deki tüm stajlardan başarılı olan öğrenciler Faz-3’e geçer.

Staj bütünleme sınavı

MADDE 27 – (1) 4 ve 5. dönemde herhangi bir stajdan başarısız olan öğrenci, yıl içerisindeki o staj için yapılacak herhangi bir staj sınavı veya bütünleme sınavından birine bir kez olmak üzere alınır. Staj bütünleme sınavı, dönem sonundaki en son sınav gününden en az yedi gün sonra bir kez yapılır. Bütünleme sınavı kuramsal ve yapılandırılmış sözlü sınavdan oluşur. Her bir sınavın bütünleme sınavına etkisi %50’dir. Dönem içinde ikinci kez girdiği staj sınavından veya bütünleme sınavından başarısız olan öğrenci stajdan başarısız sayılır. Öğrenci başarısız olduğu stajı tekrar devam zorunluluğunu yerine getirerek almak zorundadır. Bütünleme sınavından alınan puan dönem içi stajında yapılan özetleyici sınavdan alınan puan yerine geçer.

(2) Bütünleme sınavının mazeret sınavı yoktur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Faz-3 Esasları

Ön hekimlik eğitimi

MADDE 28 – (1) Dönem 6’da ön hekimlik kademesindeki öğrencilerin başarısı, klinik, poliklinik, laboratuvar, saha çalışmaları, hasta kayıtları, epikrizler, hasta yaklaşımları, nöbetler, seminer ve benzeri aktivitelerdeki başarıları ilgili anabilim dalı tarafından dikkate alınarak değerlendirilir.

Ön hekimlik başarı notu

MADDE 29 – (1) Stajların başarı notu en az 60’tır. Ön hekimlik kademesindeki stajların bir veya birkaçından başarısız olan bir öğrenci, mezun olabilmek için ilgili stajlarda aynı süre çalışmak ve başarı sağlamak zorundadır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 30 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç üç iş günü içinde dilekçeyle öğrenci işlerine yaparlar. Bu itirazlar, ilgili dönem koordinatörleri tarafından değerlendirilir ve hata görülürse gerekli düzeltmeler yapılır. Soru içeriğine yapılan itirazlar, ilgili anabilim dalı kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır. İtiraz sonuçları beş iş günü içinde sonuçlandırılıp öğrenci panosunda duyurularak ilan edilir ve bu yolla öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır.

Öğretim düzeyi/diplomalar

MADDE 31 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Tıp öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanlar, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda temel tıp bilimleri ön lisans diploması alırlar.

b) Tıp doktorluğu için öngörülen hazırlık sınıfı hariç her biri bir ders yılını kapsayan 6 yıllık eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara tıp doktorluğu diploması verilir.

Mazeret

MADDE 32 – (1) Mazeret olarak kabul edilecek durumlar şunlardır:

a) Öğrencinin Üniversite hastanesinden veya diğer sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporlarıyla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) Öğrencinin kendisinin veya ailesinin oturduğu yerde herhangi bir doğal afet meydana gelmiş ve bunun mülki amirlerden alınan belgeyle belgelendirilmiş olması.

c) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bu kişilerin ağır hastalığında bakacak başka bir kimsenin bulunmaması ve bunun belgelendirilmesi.

ç) Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.

(2) Mazeretleri nedeni ile herhangi bir ders kurulu ve staj sınavına (final veya bütünleme) giremeyen ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan öğrencilerden Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilenler için mazeret sınavı açılır.

(3) Her bir ders kurulu veya staj sınavlarından yalnızca özetleyici sınav için mazeret sınavı, bir defaya mahsus olmak üzere fakülte yönetim kurulunca belirlenir ve dönem koordinatörünün veya staj sorumlusunun uygun göreceği bir tarihte yapılır.

(4) Verilen mazeret sınavı için ayrıca mazeret sınavı açılamaz.

Ön şart ve dönem tekrarı

MADDE 33 – (1) Tıp doktorluğu eğitiminde her bir Faz, bir sonraki Fazın ön şartıdır. Bu nedenle bir Fazdan geçemeyen öğrenci bir üst Faza devam edemez.

DOKUZUNCU BÖLÜM

GANO ve YANO Esasları

Yıl ve genel akademik not hesaplama

MADDE 34 – (1) Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları, her yılın sonunda öğrenci işleri tarafından hesaplanır. Bu hesaplama sırasında; her bir öğrenci için ders yılı akademik başarı not ortalaması (YANO) ve genel akademik not ortalaması (GANO) olmak üzere iki ortalama elde edilir.

(2) Ders yılı akademik başarı not ortalaması (YANO) hesabında ilgili dönemin ders kurulu, seçmeli dersler, ortak zorunlu dersler veya staj notları, ilgili dersin AKTS’si ile çarpılır. Çıkan sonuç toplam AKTS’ye bölünür. Sonuç ilgili yılın akademik başarı notudur.

(3) Genel akademik not ortalaması (GANO) yıl sonu akademik başarı not ortalamalarının aritmetik ortalamasıdır.

(4) YANO ve GANO ortalamaları virgülden sonra iki rakamla ifade edilir.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim ve idari komisyonlar ile kurullar

MADDE 35 – (1) Fakültede eğitim-öğretim faaliyetleri, fakültenin akreditasyonu ve idari işleyiş ile ilgili süreçlerin sağlıklı işleyebilmesi için aşağıda yer alan kurul, komisyon, başkoordinatör, koordinatör, kurul ve staj başkanları, sorumlu ve danışmanlardan yararlanılır:

a) Dönem Koordinatörü.

b) Başkoordinatör.

c) Koordinatörler Kurulu.

ç) Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Komisyonu.

d) Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Komisyonu.

e) Öz Değerlendirme Komisyonu.

f) Müfredat Geliştirme Komisyonu.

g) Ölçme Değerlendirme Komisyonu.

ğ) Soru İnceleme Komisyonu.

h) Program Değerlendirme Komisyonu.

ı) Mezunlar ile İletişim Komisyonu.

i) Öğrenci Eğitim Komisyonu.

j) Kanıta Dayalı Uygulamalar ve Multidisipliner Beceri Kurulu.

k) Multidisipliner Labaratuvar Komisyonu.

l) Fakülte Dış İlişkiler Komisyonu.

m) Eğitim Komisyonu.

n) Yatay Geçiş Komisyonu.

o) Muafiyet Komisyonu.

ö) Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınav Koordinatörü.

p) Nesnel Yapılandırılmış Pratik Sınav Koordinatörü.

r) Fakülte Bologna Koordinatörü.

s) Ders Kurulu ve Staj Başkanları.

ş) Fakülte Kalite Komisyonu.

t) Stratejik Plan ve Takip Komisyonu.

u) Akreditasyon Kurulu.

ü) D Puanı Komisyonu.

v) C Puanı Komisyonu.

y) Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu.

z) Akademik Performans, Ödül ve Taltif İnceleme Komisyonu.

aa) Eğitim ve İdari Tüm Komisyonların Faaliyetlerini İzleme ve Değerlendirme Komisyonu.

(2) Birinci fıkrada yer alan kurul, komisyon, başkoordinatör, koordinatör, kurul ve staj başkanları, sorumlu ve danışmanların görevleri, teşkili ve diğer hususlar, Senato tarafından belirlenen usul ve esaslarla düzenlenir.

Sınavlarda usulsüzlük

MADDE 36 – (1) Sınavlarda kopya çeken veya kopyaya teşebbüs eden öğrenci hakkında soruşturma açılır. Soruşturma sonucu suçu sabit görülen öğrenciye sıfır notu verilir ve öğrenci hakkında 2547 sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Sınavlara cep telefonuyla veya herhangi bir kayıt ve dinleme cihazıyla girilmez. Sınav esnasında yanında bu tür cihazlar bulunduran öğrenciye kopya muamelesi yapılır.

Değişim programları

MADDE 37 – (1) Anlaşma programları içerisinde yer alan öğrenci değişim etkinlikleri ile yurt dışında eğitim alacak öğrencilerin bir üst döneme devam etmesi için, yurt dışında alacakları staj ve derslerin, bulunduğu dönemin tüm staj ve dersleri ile en az %80 uyumlu olması gerekir. Bu konuda Fakülte Yönetim Kurulunun kararı esas alınır.

İntörn doktor eğitimi, görev ve sorumlulukları

MADDE 38 – (1) İntörn doktorluk eğitiminin amacı, çalıştıkları tüm anabilim-bilim dallarında intörnlük eğitiminin verilme şekli ile görev, yetki ve sorumluluklar Fakülte Yönetim Kurulu ve Senato tarafından belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Fakülte Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 40 – (1) 6/9/2017 tarihli ve 30172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.