15 Ağustos 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31569

YÖNETMELİK

Ufuk Üniversitesinden:

UFUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK

PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ufuk Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce hazırlık programında ön lisans ve lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin, İngilizce hazırlık programı eğitimi ve öğretimine ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ufuk Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenen ve yürütülen öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlarda ve zorunlu veya öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitim-öğretim ve sınavlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Hazırlık programı: İngilizce hazırlık eğitimi ve öğretimini,

b) İngilizce yeterlik ve seviye tespit sınavı: Öğrencinin program için istenen yabancı dil düzeyi ile yeterliğine sahip olup olmadığını veya yabancı dil yeterliğini kazanıp kazanmadığını ölçen sınavı,

c) İsteğe bağlı İngilizce hazırlık programı: Öğrencilerin kayıtlı olduğu, öğrenim dili tamamen Türkçe olan programın ilk yarıyılından önce talepleri halinde alacağı İngilizce eğitimini,

ç) Lisans: En az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

d) Ön lisans: Hazırlık eğitimi hariç en az dört yarıyıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

e) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

f) Üniversite: Ufuk Üniversitesini,

g) Zorunlu İngilizce hazırlık programı: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlarda öğrencinin devam etmek zorunda olduğu İngilizce eğitimi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim, Dersler, Muafiyet, Sınavlar ve Değerlendirme

Hazırlık programının amacı

MADDE 5 – (1) Hazırlık programının amacı; öğrencilerin İngilizce okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmek ve bölüm derslerini etkin bir şekilde izleyebilecek becerileri kazandırmaktır.

Hazırlık programının dili

MADDE 6 – (1) Hazırlık programının eğitim-öğretim dili İngilizcedir.

Öğrenci

MADDE 7 – (1) Hazırlık programında öğrenim görecek öğrenciler; Üniversitenin ön lisans-lisans, zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi uygulanan programlarına kayıt yaptıran ve İngilizce yeterlik ve seviye tespit sınavında başarısız olan veya ÖSYM tarafından yapılan ulusal veya eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası sınavlardan belgesi olmayan öğrenciler ile İngilizce yeterlik ve seviye tespit sınavına katılmamış öğrencilerdir.

Öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Zorunlu İngilizce hazırlık programı bulunan bir bölüme kaydolan ve yapılan İngilizce yeterlik ve seviye tespit sınavına katılmamış, katıldığı halde bu sınavda başarısız olmuş veya muafiyet koşullarını sağlayamamış öğrenciler hazırlık programına başlarlar.

(2) İsteğe bağlı hazırlık programı bulunan bölümlere kaydolacak öğrenciler, Üniversiteye kayıt yaptırırken İngilizce hazırlık programına devam etmek istediklerini yazılı olarak bildirirler.

(3) Zorunlu İngilizce hazırlık programı öğrencileri ve isteğe bağlı İngilizce hazırlık programı öğrencileri İngilizce hazırlık eğitimi görecekleri seviyelerin belirlenmesi için akademik yıl başında yapılan İngilizce yeterlik ve seviye tespit sınavına katılırlar.

(4) İsteğe bağlı İngilizce hazırlık programına kaydolan öğrenciler güz yarıyılında Üniversite akademik takviminde öngörülen kayıt yenileme ve ders kaydı süresi içinde İngilizce hazırlık programı eğitiminden vazgeçtiklerini dilekçe ile talep ettikleri takdirde, bölümlerinde ders kaydı yaptırabilirler. Kazandıkları fakülte ya da bölümlerin kayıt yenileme ve ders kaydı için akademik takvimde belirlenen ders ekle-bırak süresini geçirdikleri takdirde bir yıl İngilizce hazırlık programında eğitim-öğretim görmek zorundadırlar.

(5) Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme ve ders kaydı süresi içinde, gerekli öğrenim ücretlerini ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

Öğrenim süresi

MADDE 9 – (1) İngilizce hazırlık programında geçirilen süre diploma programının öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Zorunlu İngilizce hazırlık programı süresi en az iki, en fazla dört yarıyıl olup, isteğe bağlı hazırlık programı ise iki yarıyıldır.

(3) İngilizce hazırlık programı iki yarıyıldan ibarettir. Bir yarıyıl sınavlar hariç 14 hafta (70 iş günü)’dan az olamaz. Öğrencinin alacağı ders saati yükü haftada en az 20 saatten, bir yarıyılda 260 saatten az olamaz.

(4) İngilizce hazırlık programında geçirilen süre, öğrencinin ön lisans, lisans öğrenim programında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.

(5) İngilizce yeterlik ve seviye tespit sınavından muaf olanlar ile İngilizce hazırlık programına devam edip yıl sonunda yapılan İngilizce hazırlık bitirme sınavında başarılı olan öğrenciler, tamamen veya kısmen İngilizce dille öğretim yapılan ön lisans ve lisans öğretim programına devam etmeye hak kazanır.

(6) Zorunlu İngilizce hazırlık programının birinci yılı sonunda başarısız olan öğrenciler hazırlık eğitimine en çok iki yarıyıl daha devam ederek ya da İngilizce bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek, yıl sonunda yapılan İngilizce hazırlık bitirme sınavında başarılı olduğu takdirde, girmeye hak kazandığı programa devam edebilir.

(7) İngilizce hazırlık programını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin program ile ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrenciler Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir bölüm/programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca; bu öğrenciler, kayıtlı olduğu Üniversitede eşdeğer bölüm/program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda ÖSYM tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği bölüm/programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan bölüm/programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler.

(8) İsteğe bağlı İngilizce hazırlık programının süresi bir yıldır. İngilizce hazırlık programında başarılı olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez ve yerleştikleri bölüm/programda öğrenimlerine devam ederler.

Yeterlik ve seviye tespit sınavı

MADDE 10 – (1) Üniversitede İngilizce yeterlik ve seviye tespit sınavı her akademik yılı başında yapılır. Bu sınavdan 100 üzerinden en az 60 puan ve üzerinde alanlar yerleştikleri bölüm/programlarda öğrenime başlarlar.

İngilizce muafiyet

MADDE 11 – (1) İngilizce hazırlık programından muaf olabilmek için öğrencilerin aşağıda yer alan koşullardan birini sağlamış olması gerekir:

a) İngilizce yeterlik ve seviye tespit sınavından 100 üzerinden en az 60 puan ve üzerinde almış olmak.

b) ÖSYM tarafından yapılan ulusal İngilizce yeterlik sınavlarından en az 60 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana sahip olmak. (Bu sınavlarda alınan puanın değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas alınır. Sınav geçerlilik süresinin belli olmaması halinde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen beş yıl geçerlilik süresi esas alınır.)

c) Diğer üniversitelerde son beş yıla ait hazırlık programında eğitim-öğrenim görmüş ve İngilizce yeterlik sınavlarından 60 ve üzeri başarılı olmak.

ç) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen İngilizcenin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olmak.

d) Lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini İngilizcenin anadili olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye’deki bir üniversitede derslerin sadece İngilizce verildiği bir programda tamamlamış olmak.

Sınav notlarında maddi hata

MADDE 12 – (1) İlan edilen sınav notlarına, maddi hata bulunduğu iddiasıyla itiraz edilebilir.

(2) İtiraz başvurusunun ilan tarihini izleyen beş iş günü içerisinde Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına yazılı olarak yapılması gerekir.

(3) Maddi hatada sınav kâğıdı içeriğine bakılmaz. Sadece cevaplara verilen notların toplamına ve okunmayan cevap olup olmadığına bakılır. Maddi hatanın olduğu belirlenirse Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından maddi hata düzeltilir ve öğrenciye duyurulur.

(4) Sınav kâğıt ve notlarının Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına tesliminden sonra öğretim elemanının not takdir yetkisi kalkar ve maddi hata dışında not değiştirilemez.

Yatay veya dikey geçişle yerleşen öğrenciler

MADDE 13 – (1) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara yapılacak yatay veya dikey geçişlerde 2547 sayılı Kanun, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Merkezi yerleştirme puanı ile geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması, hazırlık programında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda ise yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerekir.

(3) Genel not ortalaması ile yatay geçişte zorunlu İngilizce hazırlık programı olmayan yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçiş yapacak öğrencilerin İngilizce yeterlik/muafiyet koşullarını sağlaması gerekir. Aksi takdirde yatay geçiş yapamaz.

(4) Dikey geçiş ile kısmen veya tamamen yabancı dille öğretim yapılan programlara yerleşen öğrencilerin, Üniversitenin yapacağı İngilizce yeterlik/muafiyet koşullarını sağlamaları gerekir. Aksi takdirde İngilizce hazırlık programına devam ederler.

Düzey belirleme

MADDE 14 – (1) Zorunlu veya isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık programına kaydolan öğrenciler İngilizce yeterlik ve seviye tespit sınavından aldıkları puana göre seviyelerine uygun sınıflarda eğitim-öğretime başlarlar.

Devam zorunluluğu ve ilişik kesme

MADDE 15 – (1) İngilizce hazırlık programı öğrencileri her yarıyıl içinde almak zorunda oldukları toplam ders saatinin en az %80’ine devam etmek zorundadır.

(2) Mazeretleri ne olursa olsun kişisel veya mazeretlerine dayalı devamsızlıkları, her yarıyıl için toplam ders saatinin % 20’sini geçen öğrenciler yılın sonunda yapılan İngilizce hazırlık bitirme sınavına girme hakkını yitirirler. Bu öğrenciler izleyen akademik yılın başında güz döneminde yapılan İngilizce yeterlik ve seviye tespit sınavında da başarısız oldukları takdirde İngilizce hazırlık programını tekrar ederler.

(3) İkinci öğretim yılında da her yarıyıl almak zorunda oldukları toplam ders saatinin en az %80’ine devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler İngilizce hazırlık bitirme sınavına alınmazlar, bu öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(4) Bir yıl isteğe bağlı İngilizce hazırlık programına devam edip devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler bölüm derslerine başlarlar.

Dersler, sınavlar ve değerlendirmeler

MADDE 16 – (1) İngilizce yeterlik ve seviye tespit sınavında başarılı olamayan öğrencilerin İngilizce hazırlık programı, A ve B seviyelerine göre belirlenen haftalık ders saatlerine göre yürütülür.

(2) Akademik yıl başarı notu; kısa sınav notları, ödev notları ve dönem sonu sınavları notları dikkate alınarak belirlenir. Bu notların ağırlıkları, eğitim-öğretim yılı başında, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından ilan edilir.

(3) Devam şartını yerine getirmiş olan öğrenciler, eğitim-öğretim yılı sonunda yapılan İngilizce hazırlık bitirme sınavına girerler. Bir öğrencinin İngilizce hazırlık programındaki genel başarı notu; akademik yıl başarı notunun %40’ı, İngilizce hazırlık bitirme sınavının %60’ının toplanması ile hesaplanır.

(4) Bir yıl boyunca İngilizce hazırlık programında eğitim-öğretim gören ancak yıl sonunda yapılan İngilizce hazırlık bitirme sınavında başarısız olan veya yıl içerisinde devamsızlıktan kalan öğrenciler takip eden eğitim-öğretim yılının başındaki İngilizce yeterlik ve seviye tespit sınavına girebilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 17 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 19 – (1) 26/7/2015 tarihli ve 29426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ufuk Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür.