15 Ağustos 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31569

YÖNETMELİK

Kadir Has Üniversitesinden:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kadir Has Üniversitesine bağlı birimlerde lisans eğitim ve öğretimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kadir Has Üniversitesine öğrenci kabulü, hazırlık sınıfları dâhil kayıtlı öğrencilerin lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi ve uygulanması, sınavlar, kayıt dondurma, ayrılma ve diploma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Birim: Kadir Has Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokulunu,

c) Danışman: Öğrenciye eğitim ve öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri konularda yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,

ç) Dekan: Kadir Has Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanını,

d) Diploma programı: Fakültelerin, belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrencilere, lisans diploması veren yükseköğretim programını,

e) İlgili birim kurulu: Kadir Has Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

f) İlgili birim yönetim kurulu: Kadir Has Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokul yönetim kurulunu,

g) Lisans eğitim ve öğretimi: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık programı kapsayan bir yükseköğretimi,

ğ) Müdür: Kadir Has Üniversitesine bağlı yüksekokul müdürünü,

h) Öğrenci İşleri Direktörlüğü: Öğrencilere ilişkin tüm işlemleri merkezi olarak yürütmekle görevli Rektörlük birimini,

ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

i) Rektör: Kadir Has Üniversitesi Rektörünü,

j) Senato: Kadir Has Üniversitesi Senatosunu,

k) Üniversite (KHAS): Kadir Has Üniversitesini,

l) Üniversite Yönetim Kurulu: Kadir Has Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ve Kayıt ile İlgili Esaslar

Öğrenci işleri

MADDE 5 – (1) Yeni kayıt, kayıt yenileme, ders kaydı, ilişik kesme, intibak, diploma ve benzeri her türlü işlem Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından merkezi olarak yürütülür. Bu işlemler için gerekli olan kararlar öğrencinin kayıtlı olduğu birim yönetim kurulu tarafından alınır.

Öğrenci kabulü ve ilk kayıt işlemleri

MADDE 6 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptırabilmek için, lisans öğrenimiyle ilgili ÖSYM tarafından yapılan sınavı kazanarak yerleştirilmiş veya özel yetenek sınavını kazanmış olmak gerekir. Yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin işlemler Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde hazırlanan Kadir Has Üniversitesi Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesine göre yapılır.

(2) Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazananlar, ÖSYM tarafından belirlenen kayıt tarihlerinde, Üniversite tarafından istenen belgeler ile online olarak uzaktan veya Öğrenci İşleri Direktörlüğünce oluşturulan kayıt masalarına bizzat başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Belgelenebilir mazereti olan aday, kaydını kanuni temsilcisi veya noter tarafından düzenlenmiş vekâletname ile tayin ettiği vekili aracılığıyla da yaptırabilir.

(3) Kayıt, istenen belgelerin aslı görülerek yapılır. Belgelerin bir fotokopisi üzerine aslı görülmüştür kaşesi basılarak öğrenci dosyasında muhafaza edilir. Askerlik durumu, ikamet ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(4) Eksik belge ile kesin kayıt yaptırılamaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(5) Öğrenim ücretini ÖSYM tarafından belirlenen kayıt tarihleri içerisinde ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz.

(6) Kesin kayıt sırasında sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlem başlatılır. Bu kişi üniversiteden ayrılmış veya mezun olmuş olsa dahi, kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenim ücretleri geri ödenmez.

(7) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrencisi olduğuna dair kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde Güvenlik İşleri Ofisine başvurulması gerekir.

Yatay geçiş yoluyla kayıt

MADDE 7 – (1) Yatay geçişlere ilişkin işlemler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanan Kadir Has Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesine göre yapılır.

Öğrenim ücreti

MADDE 8 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Ödenecek yıllık ücret, güz ve bahar yarıyıllarından oluşan eğitim-öğretim süresi için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(2) Öğrenim ücretlerini akademik takvimde belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

(3) Disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretini ödemeleri gerekir. Bu öğrencilere herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

(4) Kayıt yaptıran veya kayıt yenileyen öğrencinin eğitim ve öğretime başlama tarihinden itibaren bir ay içinde herhangi bir sebeple ayrılması, çıkarılması, kaydının silinmesi veya mezun olması halinde yatırmış olduğu yarıyıllık öğrenim ücretinin dörtte üçü iade edilir. Öğrencinin eğitim ve öğretime başlama tarihinden bir ay sonra herhangi bir sebeple ayrılması, çıkarılması, kaydının silinmesi veya mezun olması halinde yatırmış olduğu yarıyıllık öğrenim ücreti iade edilmez.

(5) Değişim programına katılan öğrencilerin öğrenim ücretlerine ilişkin konular üniversiteler arasındaki ikili anlaşmalar kapsamında belirlenir.

Ders muafiyetleri ve intibak

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca Üniversitenin diploma programlarına yatay geçiş yapan öğrencilerin ders muafiyetleri Kadir Has Üniversitesi Ders Muafiyeti, İntibak ve Not Transferi İşlemleri Yönergesi hükümlerine göre öğrenci talebi ile yapılır.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi

MADDE 10 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar uyarınca üniversitelerarası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Değişim programı süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğrenim süresinden sayılır. Değişim programlarına gelen ve giden öğrencilerin işlemleri, ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda ilgili birim yönetim kurulu kararıyla uygulanır. Öğrencilere seçtikleri dersler ve başarı durumlarını gösterir not döküm çizelgesi verilir.

Çift ana dal ve yan dal programları

MADDE 11 – (1) İlgili mevzuat ve Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak çift anadal ve yandal programları açılabilir. Bu programlar ile ilgili hususlar, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Kadir Has Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Yönergesi hükümleri gereğince yürütülür.

Özel öğrenci statüsü

MADDE 12 – (1) Özel öğrenciler, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla kendilerine dışarıdan derslere katılma izni verilen, başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencilerdir. Özel öğrencilik ile ilgili hususlar Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

(2) Özel öğrenciler, katıldıkları derslerin kredileri esas alınarak Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslara göre öğrenim ücreti öderler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Akademik takvim ve eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 13 – (1) Üniversitenin eğitim ve öğretim yılına ait akademik takvimi, birimlerin önerileri dikkate alınarak Senato kararı ile belirlenir.

(2) Üniversitede eğitim ve öğretim, yarıyıl esasına göre düzenlenir ve öğretim dönemleri her biri en az 14 haftalık güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.

(3) İlgili birim kurullarının teklifi, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretimi uygulaması, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Kadir Has Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönergesine göre yapılır.

(4) Yaz öğretimi, lisans eğitimi için öngörülen sekiz yarıyıllık, normal öğretim süresinin dışında olup; akademik takvim ve ücreti ayrı belirlenen öğretimdir.

Öğrenim dili

MADDE 14 – (1) Üniversitede öğrenim dili tamamen veya kısmen İngilizcedir. Ancak Senato tarafından onaylanan dersler Türkçe olarak verilir.

İngilizce yeterliliği ve İngilizce hazırlık programı

MADDE 15 – (1) Lisans programlarında öğrencilerin İngilizce bilmeleri zorunludur.

(2) İngilizce yeterliliklerini belgeleyemeyen veya verilen sınavda başarılı olamayan öğrenciler, Üniversitenin İngilizce hazırlık programına devam etmekle yükümlüdürler.

(3) İngilizce hazırlık programında muafiyet koşulları ve diğer esaslar Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Yönergesine tabidir.

(4) İngilizce hazırlık programı sırasında İngilizce yeterliliklerini belgeleyen öğrenciler, lisans eğitimlerine ancak takip eden akademik yıl başında başlayabilirler. Bu öğrencilere bir yarıyıl ücretsiz kayıt dondurma imkânı tanınır.

(5) İngilizce hazırlık programında azami öğrenim süresi iki yıldır.

Öğretim planları

MADDE 16 – (1) Birimlerde zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan öğretim planları ilgili birim kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Öğrenciler, tabi oldukları öğretim planındaki zorunlu dersleri almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler, öğrencinin ilgi alanları doğrultusunda alabileceği derslerdir. Ön koşul dersleri, ilgili fakülte kurulunun önerisi, Senato onayı ile belirlenir.

(3) Öğretim planlarında zorunlu staj öngörülebilir. Stajlar Senato tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, Kadir Has Üniversitesi Staj Yönergesine göre yapılır.

Çekirdek program

MADDE 17 – (1) Üniversitenin farklı bölümlerine, farklı donanımlarla gelen öğrencileri, kendi çalışma alanlarının yanı sıra toplumun her alanındaki hızlı değişim süreçlerine hazırlamak ve eleştirel düşünce ve yaratıcı sorgulama gibi yetilerin yanı sıra araştırma, dil, sunum, tasarım ve tartışma becerilerini kazandırmak amacıyla yeni eğitim modeli çerçevesinde yürütülen yıllık programdır.

(2) Program çerçevesinde hazırlanan öğretim planı Ortak Dersler Bölümü tarafından yürütülür.

(3) Çekirdek program derslerine bahar yarıyılında başlanamaz. Öğrenciler ilk yarıyıldaki tüm derslere kayıt olmak zorundadır.

(4) Ortak Dersler Bölümü tarafından sunulan derslere intibak yapılmaz.

Danışmanlık

MADDE 18 – (1) İlgili birim tarafından, her öğrenci için tam zamanlı bir öğretim üyesi veya öğretim görevlisi danışman olarak atanır. Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler ve eğitimine ilişkin tavsiyelerde bulunur.

(2) Çift anadal ve yandal programlarına öğrenci kabul eden bölümlerde öğrencilerin alacağı dersleri saptamada ve derslerin alınacağı yarıyılları planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve programın amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili bölüm tarafından Çift Anadal ve Yandal Program Danışmanı atanır.

Kayıt yenileme ve ders kaydı

MADDE 19 – (1) Öğrencilerin, her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıt yenilemeleri zorunludur. Öğrencinin kaydı, ancak ders alma işlemi tamamlandıktan sonra yenilenmiş sayılır.

(2) Öğrenci kayıt yenileme ve derse kayıt işlemlerinin tümünden sorumludur. Öğrenim ücretini ödeyen öğrenci, o yarıyıl için belirlenen derslerden oluşturduğu ders programını danışmanına onaylatarak ders kayıt işlemlerini yapar.

(3) Akademik takvimde belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyenler, o yarıyılda derslere ve sınavlara giremezler.

(4) Öğretim planında yer alan bütün dersleri başardığı halde staj çalışmasını tamamlamayan öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde kaydını yenilemek zorundadır. Bu durumdaki öğrenci, staj çalışması için kayıt yenilediği yarıyılda, ücret ödemez.

(5) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl 2547 sayılı Kanunda belirtilen azami öğrenim süresinden sayılır.

(6) Dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi suretiyle kayıt yenileme ve ders kaydı yapmayan öğrencilerin ilişikleri Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile kesilebilir.

(7) Değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri ilgili birim yönetim kurulunun kararı ile akademik takvimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.

(8) Öğrenciler dersler başladıktan sonraki bir ay içinde ek yükümlülükleri yerine getirmek koşuluyla geç ders kaydı yapabilirler. Bir ay geçtikten sonra geç kayıt yapılmaz.

Ders ekleme-bırakma ve dersten çekilme

MADDE 20 – (1) Öğrenciler, eğitime başladıkları ilk yarıyıl hariç, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar danışmanının onayını alarak, kredi yüklerini aşmamak koşuluyla, ders ekleme ve/veya ders bırakma işlemi yapabilirler.

(2) Öğrenciler, eğitime başladıkları ilk yarıyıl hariç, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar danışmanının onayını alarak öğretim planındaki derslerden birinden çekilebilirler. Öğrenciler öğrenim süresi içerisinde en fazla beş dersten çekilebilir. Öğrenciler ancak ilk defa aldıkları derslerden çekilebilirler. Öğrencinin çekildiği ders alınmamış sayılır.

Ders kredisi ve yükü

MADDE 21 – (1) Derslerin kredi değerleri, KHAS ve AKTS kredisi olarak düzenlenir.

(2) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir yarıyılda aldığı derslerin toplam KHAS ve AKTS kredisi değeridir.

(3) Öğrencilerin her bir yarıyılda alabilecekleri ders yükü, anadal ve çift anadal program müfredatında belirtilen toplam ders yüküdür.

(4) Öğrenciler lisans öğrenimine başladıkları ilk iki yarıyılda müfredatlarında belirtilen kredi yükünden fazla kredi alamaz.

(5) Genel not ortalaması 2.00 ve üstü olan öğrenciler, her bir yarıyılda alabilecekleri ders yüküne ek olarak 6 KHAS veya 12 AKTS kredisi ek kredi alabilirler.

(6) Ders kaydı yaptığı yarıyılın sonunda en fazla 6 KHAS veya 12 AKTS kredisi daha alarak mezun olabilecek durumda olan öğrencilerin ders kredi yükleri ilgili birim yönetim kurulu tarafından, öğrencinin 29 uncu maddede belirtilen statüsüne bakılmaksızın, o yarıyıl sonunda sınavına girilebilecek tek dersin kredisi dahil olmak üzere, en fazla 6 KHAS veya 12 AKTS kredisi arttırılabilir.

(7) Öğrencilerin bulunduğu yarıyıldaki öğretim planında staj dersinin olması durumunda, güz ve bahar yarıyıllarındaki ders seçimlerinde staj dersinin kredisi kadar ek ders alınabilir.

Öğrencinin bulunduğu yarıyıl ve sınıf

MADDE 22 – (1) Öğrencinin bulunduğu yarıyıl ve sınıfın belirlenmesinde öğrencinin başardığı kredi yükü esası uygulanır.

(2) Öğrencinin bir üst yarıyıl öğrencisi sayılabilmesi için her defasında birinci yarıyıldan başlayarak öğrencinin bulunduğu yarıyıl dahil olmak üzere, öğretim planında bulunan yarıyılların kredi yüklerinin kümülatif toplamının en az 6 KHAS veya 12 AKTS kredi eksiğini başarmış olması zorunludur.

(3) İkinci fıkra hükmü uyarınca bulundukları yarıyıl belirlenmiş olan birinci ve ikinci yarıyıl öğrencileri birinci sınıf, üçüncü ve dördüncü yarıyıl öğrencileri ikinci sınıf, beşinci ve altıncı yarıyıl öğrencileri üçüncü sınıf, yedinci ve sekizinci yarıyıl öğrencileri dördüncü sınıf öğrencisi sayılırlar.

Derslere devam ve başarı notu

MADDE 23 – (1) Öğrenciler, ilgili birimin belirlediği ilkeler doğrultusunda derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl içinde her türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür.

(2) Tekrar alınan dersler dâhil olmak üzere derse devam koşulları ve başarının ölçülmesine ilişkin koşullar ilgili öğretim üyesi tarafından ders izlencesinde belirtilir, her yarıyıl başında öğrencilere duyurulur ve belirtildiği şekilde uygulanır.

(3) Spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri ve yarışmalar gibi etkinliklerde görevlendirilen öğrencilerin bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Kayıt Dondurma, İlişik Kesme, Ayrılma ve Diplomalar

Sınavlar

MADDE 24 – (1) Öğrenciler, her ders için düzenlenebilecek ara sınav/sınavlar ile yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır.

(2) Sınavlar yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavı yerine, öğretim üyesinin isteği ve dersin niteliğine göre öğrenciye proje yaptırılabilir.

(3) Her ders için öğrencilerin sorumlu oldukları sınavlara ilişkin bilgiler, öğretim üyesi tarafından belirlenir ve öğrencilere ders izlencesi ile bildirilir.

 (4) Ara sınav veya yarıyıl sonu sınavlarına girmeyen öğrencilere, öğrencinin mazereti dersin öğretim üyesi tarafından geçerli kabul edilmesi halinde mazeret sınav hakkı verilebilir.

(5) Yarıyıl sonu sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(6) Yazılı sınav kâğıtları ve ilgili diğer belgeler ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenen kurallara göre iki yıl süre ile saklanır ve bu süre sonunda bir tutanak düzenlenmek suretiyle imha edilir.

Tek ders ve not yükseltme sınavı

MADDE 25 – (1) Genel not ortalaması en az 2.00 olup, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca; bitirme ödevi, bitirme tezi ve bitirme projesi hariç olmak kaydıyla, mezuniyet koşullarını yalnızca bir dersten başarısız olduğu için yerine getiremeyen azami öğrenim süresi içindeki öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir.

(2) Tek ders sınav hakkı verilebilmesi için öğrencinin tek ders sınavı sonucunda alacağı notun katkısıyla, genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarabilecek durumda olması gerekir.

(3) Tüm derslerden başarılı olan fakat mezuniyet koşullarını genel not ortalaması 2.00’ın altında olması nedeniyle yerine getiremeyen azami öğrenim süresi içindeki öğrencilere, genel not ortalamalarını en az 2.00 düzeyine çıkarabilecek durumda olmaları koşuluyla, daha önce koşullu başarılı not ile başardıkları dersler arasından seçecekleri bir dersten bir sınav hakkı verilir.

(4) Tek ders sınavında başarısız olan veya not yükseltme sınavı sonunda mezuniyet durumuna gelemeyen öğrenciler, belirlenen ücreti ödemek koşuluyla, daha sonraki yarıyıllarda veya yaz öğretimi sonunda tekrar sınava girebilirler.

(5) Öğrencilerin tek ders veya not yükseltme sınavına girdikleri dersteki başarı durumları tek ders veya not yükseltme sınavı notu ile belirlenir.

(6) Aynı yarıyılda hem tek ders hem de not yükseltme sınavına girilemez.

Notlar ve işaretler

MADDE 26 – (1) İlgili öğretim elemanı, öğrencinin ara sınavlarda, yarıyıl içi çalışmalarda ve yarıyıl sonu sınavında gösterdiği başarısını değerlendirerek ve sınıfın genel başarı düzeyini göz önünde bulundurarak, ikinci fıkrada yer alan tablodaki harf notlarından birini öğrencinin aldığı ders için takdir eder ve akademik takvimde belirtilen son güne kadar sisteme girer.

(2) Harf notlarının ifade ettikleri başarı katsayıları aşağıda belirtildiği gibidir:

HARF NOTU          KATSAYI

      AA                            4,0

      BA                            3,5

      BB                            3,0

      CB                            2,5

      CC                            2,0

      DC                            1,5

      DD                            1,0

      FF                              0

      G                                -

      K                                 -

(3) İlgili dersin sorumlusu, her öğrencinin başarı notunu akademik takvimde belirtilen süre içinde öğrenci bilgi sistemi aracılığıyla ilan eder.

(4) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, G harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

(5) Bir dersten DC, DD harf notlarından birini alan öğrenci, o dersi koşullu olarak başarmış sayılır. Genel not ortalamasının (GNO) en az 2,00 olması durumunda, mezuniyet için, koşullu başarılmış derslerin tekrar edilmesi şart değildir.

(6) Bir dersten FF veya K harf notlarından birini alan öğrenci, o dersten başarısız olmuş sayılır.

(7) Diğer harf ve işaretler aşağıdaki gibidir:

a) E (eksik) notu, yarıyıl sonu sınavı yapılmayan bitirme tezi, bitirme projesi, bitirme ödevi, saha çalışması, laboratuvar, tez, proje çalışması, sunum ve benzeri dersler için gerekli çalışmaları bitiremeyen öğrencilere verilir. Bir öğrenci E notu aldığı derste, akademik takvimde belirtilmiş olan notların ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde E notu kendiliğinden FF/K notuna dönüşür. Bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla, yukarıda açıklanan süreler uzatılabilir.

b) G (geçti) notu, başarılı/başarısız şeklinde değerlendirilen derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

c) S (sürüyor) notu, bir yarıyıldan fazla süren başarılı/başarısız şeklinde değerlendirilen derslerde, nihai harf notunun verileceği yarıyıllardan önceki yarıyılların sonunda derse başarıyla devam etmekte olan öğrencilere ve staj derslerinde verilir.

ç) Ç notu, öğrencinin çekildiği ders için verilir.

d) T işareti, bir dersin tekrar alındığını göstermek için kullanılır.

e) H işareti, bir dersin ortalama hesabından hariç tutulduğunu göstermek için kullanılır.

f) TR işareti, Üniversite içi yatay geçiş yapan, bir değişim programına katılan veya başka bir yükseköğretim kurumunda yaz öğretiminde ders alan öğrencilerin, eşdeğerliliği bölüm başkanlığı önerisi üzerine birim yönetim kurulunca kabul edilmiş olan transfer dersleri için kullanılır.

g) M işareti, öğrencinin muaf tutulduğu dersleri gösterir.

ğ) K (kaldı) notu, başarılı/başarısız şeklinde değerlendirilen derslerde, nihai harf notunun verileceği yarıyılların sonunda başarısız olunan ders için verilir.

h) DN işareti, başka bir yükseköğretim kurumunda alınıp öğrencinin öğretim planındaki derslerinden birinin yerine eşdeğer kabul edilen bir dersin notunun Üniversite not sistemine dönüştürüldüğünü gösterir.

ı) TD işareti, öğrencinin ilgili dersten tek ders sınavına girdiğini gösterir.

i) MD işareti, öğretim planı dışında alınan ders(ler)i gösterir.

j) NY işareti, öğrencinin ilgili dersten not yükseltme sınavına girdiğini gösterir.

k) NGR işareti, öğrencinin ders notunun akademik takvimde belirtilen süreler içinde girilmemiş olduğunu belirtir. Harf notlarının girilmesi için akademik takvimde belirtilen son tarihten itibaren on beş gün içinde notu bildirilmeyen derslerin notları kendiliğinden FF/K notuna dönüşür.

l) M, G, K, S ve Ç notları ortalama hesaplarına katılmaz.

m) E1 ve E2 işareti, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında yer alan iki ek sınav hakkının; ES işareti ise azami süre sonunda verilen ek sınav hakkının kullanıldığını gösterir.

Maddi hata itirazı

MADDE 27 – (1) Öğrenciler, sınav notlarının veya nihai başarı notunun ilan edilmesinden itibaren üç iş günü içerisinde, ilgili birimlere yazılı olarak maddi hata itirazında bulunabilirler.

(2) Maddi hata, sınav kâğıdının yeniden değerlendirilmesi niteliğinde olmayan hataları ifade eder. Sonucu ilan edilmiş sınav belgelerinde maddi hata dışında inceleme ve yeniden değerlendirme yapılamaz.

(3) İlan edilmiş olan bir ders notundaki maddi hatanın düzeltilmesi, ilgili öğretim üyesinin başvurusu üzerine birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Nihai başarı notunun değiştiği durumlarda ilgili birim kararı, ekinde sınav evrakı ile birlikte, öğrenci bilgi sistemine işlenmek üzere Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bildirilir.

Not ortalamaları

MADDE 28 – (1) Not ortalamaları, yarıyıl not ortalaması (YNO) ve genel not ortalamasıdır (GNO).

a) YNO, öğrencinin bir yarıyılda aldığı her bir dersin harf notu katsayısının derse ait krediyle çarpılmasıyla elde edilen sonuçların toplanması ve bu toplamın kredi toplamına bölünmesi yoluyla hesaplanır.

b) GNO, ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı her bir dersin harf notu katsayısının derse ait krediyle çarpılmasıyla elde edilen sonuçların toplanması ve bu toplamın kredi toplamına bölünmesi şeklinde hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

(2) Başarısız olunan bir dersi tekrarlamak ya da bir dersten alınan notu yükseltmek için ders tekrarı yapıldığında, öğrencinin en son aldığı not geçerli olur. Öğrencinin eski harf notu ya da notları yarıyıl ve genel not ortalaması hesabında dikkate alınmaz.

(3) Öğrenci, öğretim planında karşılığı bulunmayan bir dersi danışmanının onayı ile kredisi ve notu ortalama hesabına katılmamak şartıyla alabilir. Mezuniyet için öğrencilerin bu şekilde aldıkları dersleri başarmış olmaları zorunludur.

Başarılı, sınamalı ve başarısız öğrenci statüsü

MADDE 29 – (1) Herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2.00 ve üzeri olan öğrenciler başarılı öğrenci sayılırlar. Ancak bu öğrenciler başarısız oldukları dersleri tekrar etmek zorundadırlar.

(2) Herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler sınamalı öğrenci sayılırlar. Sınamalı öğrenciler, bulundukları yarıyıl için öğretim planlarında öngörülen kredi yükünden fazla kredi alamazlar.

(3) İki yarıyıl üst üste genel not ortalaması 1.80’in altına düşen öğrenciler, izleyen yarıyılda başarısız öğrenci sayılırlar. Başarısız öğrenciler, önceki yarıyıllarda başarısız oldukları dersleri, ders kaydı yaptıkları yarıyılda açıldıkları takdirde almak zorundadır. Bulundukları yarıyıl için ders planlarında öngörülen kredi yükünü aşmamak koşuluyla öğrenciler isterlerse not yükseltmek için yeni ders(ler) alabilirler.

(4) Sınamalı ve başarısız statüdeki öğrenciler, Üniversitede faaliyette bulunulan öğrenci konseyinde temsilci veya yönetim kurulu üyesi olamazlar.

Öğrenim süresi ve ek sınav hakları

MADDE 30 – (1) Öğrenciler, İngilizce hazırlık programındaki süre hariç olmak üzere her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Yaz öğretiminde geçirilen süreler öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

(3) Daha önce bir yükseköğretim kurumunda öğrenci iken herhangi bir nedenle ilişiği kesilmiş veya mezun olup ÖSYM tarafından yapılan sınav ile Üniversitenin bir lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin daha önce devam ettikleri yükseköğretim programında başarılı oldukları derslerden muafiyet talep etmeleri halinde, eşdeğer sayılan derslerin KHAS kredilerinin toplamının on yediye veya AKTS kredi toplamının otuza bölünmesi ile bulunan sanal yarıyıl sayısı, öğrencinin azami öğrenim süresinden düşülür. Derslerin KHAS kredilerinin toplamının on yediye veya AKTS kredi toplamının otuza bölünmesi sırasında virgülden sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve üzerinde ise bir üst tam sayıya tamamlanır.

(4) Birinci fıkrada düzenlenen azami süre sonunda;

a) Mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise sınırsız olarak başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.

b) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen genel not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere ders izlencesinde belirtilen devam şartı aranmaz.

c) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır. Mezuniyet için sadece stajı kalmış öğrenciler de üç eğitim-öğretim yılında stajlarını tamamlayarak “G” notu almak zorundadır. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına Mütevelli Heyet tarafından belirlenen ücreti ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Kayıt dondurma

MADDE 31 – (1) Hazırlık programındaki öğrencilerin kayıtları Yüksekokul Yönetim Kurulu, lisans programındaki öğrencilerin kayıtları da Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla akademik takvimde belirtilen süre içinde dondurulabilir. Mücbir sebeplerle bu süreyi aşan durumlarda Üniversite Yönetim Kurulu kararı gerekir.

(2) Öğrencilerin bir defada en çok iki yarıyıl, öğrenim süresince en çok dört yarıyıl kayıt dondurmalarına izin verilebilir.

(3) Kayıt dondurma talebi kabul edilen öğrencinin bu talebinin işleme konulabilmesi için öğrenim ücretinin dörtte birinin ödenmesi zorunludur. Burslu/indirimli öğrencilerin kayıt dondurma durumunda ödeyecekleri öğrenim ücreti tutarı ise öğrenim ücretinin burs ve indirim tutarını aşan kısmının dörtte biri olarak hesaplanır. Kayıt dondurma kararının alındığı tarihten itibaren iki hafta içinde ücretin ödenmemesi durumunda kayıt dondurma kararı geriye yönelik olarak ortadan kalkar.

(4) Kayıt dondurma halinde öğrencinin 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında öngörülen azami öğrenim süresi işlemez.

İlişik kesme ve ayrılma

MADDE 32 – (1) İsteğe bağlı ilişik kesme işlemi, öğrenci tarafından ıslak imzalı form ile talep edilmesi halinde, Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından yapılır.

(2) Öğrencinin herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapması durumunda, ilişik kesme işlemi ilgili üniversitenin öğrencinin belgelerini istediği yazıya dayanarak dekan/müdür onayı ile Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından yapılır.

(3) Öğrencilerin, aşağıdaki hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması.

b) Öğrencinin İngilizce hazırlık programını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamaması.

c) Yükseköğretim Kurulu onayı alınması koşuluyla, öğrencinin normal öğrenim süresi içinde dört yıl üst üste öğrenim ücretini ödememek suretiyle kayıt yenilememesi ve ders kaydı yapmaması.

ç) Öğrencinin azami öğrenim süresi sonunda son sınıf öğrencisi statüsünü elde edememiş olması.

d) Öğrencinin, 30 uncu maddenin dördüncü fıkrasındaki sınavlar sonucunda başarısız olması veya sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılması.

(4) İlişiği kesilen öğrencilere, Öğrenci İşleri Direktörlüğüne başvurmaları halinde durumlarını gösteren bir belge verilir. Lise diploması, üniversiteye kayıt sırasında aslının verilmiş olması halinde, arkasına işlem yapılarak iade edilir. Diplomanın fotokopisi üzerine aslı gibidir kaşesi basılarak öğrencinin dosyasında saklanır.

(5) Öğrencinin Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda, ücrete ilişkin olarak Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Geçici mezuniyet belgesi

MADDE 33 – (1) Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara, talep edilmesi durumunda, geçici mezuniyet belgesi verilir.

Lisans diploması

MADDE 34 – (1) Dört yıl süreli eğitim-öğretim yapılan fakülte programlarının öğretim planında yer alan derslerin tümünden ve ders planında karşılığı bulunmaksızın aldığı dersler varsa bu derslerin hepsinden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli KHAS krediyi veya 240 AKTS krediyi tamamlamış, genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış ve ilgili birim tarafından belirlenen staj ve diğer tüm çalışmaları tamamlamış öğrenci, koşullu başarılı dersleri var olsa dahi öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine ilgili birimin lisans programının diploması verilir.

(2) Diploma yalnızca mezun öğrencinin kendisine veya noter aracılığıyla vekâlet verdiği kişiye imza karşılığı teslim edilir.

Lisans programlarında ön lisans diploması alınması

MADDE 35 – (1) Dört yıl süreli eğitim-öğretim yapılan fakülte programlarının ilk dört yarıyılındaki bütün derslerinden başarılı ve not ortalaması 2.00 ve üzeri olan, ancak öğrenim gördükleri programları tamamlayamayan veya tamamlamayan öğrencilere, talepleri üzerine Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.

Diploma eki

MADDE 36 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından diploma eki verilir. Bu belgede, öğrencinin ders planında bulunan dersler ve AKTS kredileri ile standart diploma eki bilgileri yer alır.

Onur ve yüksek onur öğrencisi

MADDE 37 – (1) Tüm derslere ilişkin genel not ortalaması, 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler onur listesine; 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar. Onur ve yüksek onur listesine giren mezunlara onur/yüksek onur belgesi verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 38 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, yürürlükte olan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Burslar

MADDE 39 – (1) Öğrencileri, eğitimleri çerçevesinde Üniversiteye girişte veya eğitim süresince göstermiş oldukları başarıları dolayısıyla teşvik etmek, ödüllendirmek ve desteklemek amacıyla verilecek burslara ilişkin esaslar Kadir Has Üniversitesi Lisans Burs Yönergesi çerçevesinde yürütülür.

Tebligat

MADDE 40 – (1) Öğrencilere yapılması gereken her türlü bildirim, öğrencinin kayıt sırasında verdiği ve/veya öğrenci için oluşturulan KHAS uzantılı elektronik posta adreslerine ya da öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adrese iadeli ve taahhütlü olarak yapılır. Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu Öğrenci İşleri Direktörlüğüne makul bir sürede yazılı olarak bildirmeyen veya yanlış ya da eksik bildiren öğrencilere yapılacak tebligat, kayıt dosyalarında ve sistemde bulunan en son adreslerine gönderilir ve tebligat 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 35 inci maddesine göre tebliğ edilmiş sayılır. Disiplin soruşturmaları sırasında gerçekleştirilecek bildirim ve tebligatlar bakımından Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili birim yönetim kurulu ve ilgili birim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 42 – (1) 15/9/2015 tarihli ve 29476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Ön lisans programı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Üniversitenin mevcut ön lisans programlarına devam eden öğrenciler için, 42 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri, öğrencinin lehine olan durumlarda ise bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.