13 Ağustos 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31567

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MOTORLU ARAÇLARIN VE RÖMORKLARININ KÜTLE VE BOYUTLARI İLE

İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/1230/2012)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Römorklarının Kütle ve Boyutları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/1230/2012)’nin 1 inci maddesinde yer alan “kütle ve boyutları” ibaresi “kütle ve boyutlarının yanı sıra belirtilen araçlar için tasarımlanan belirli ayrı teknik üniteler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu maddesine, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 4 üncü maddesine ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 3 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 3/A – (1) Bu Yönetmelik, motorlu araçların ve römorklarının kütle ve boyutları ile ilgili tip onayı hakkında (AB)2019/1892 ve (AB)2017/1151 sayılı Konsey Tüzükleri ile değiştirilen (AB)1230/2012 sayılı Konsey Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerinde herhangi bir tereddüt hasıl olması durumunda, bu Yönetmeliğin dikkate aldığı (AB)1230/2012 sayılı Konsey Tüzüğünün değişiklikleri dâhil orijinal metni esas alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (n), (o) ve (ş) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Arka salınım: Bir aracın Ek-1’in Kısım C’sinin 7 nci maddesinde veya Ek-1’in Kısım B’sinin 8 inci maddesinde belirtilen koşullarda manevra yaparken en arka ucunun ulaştığı fiili uç nokta ile başlangıç noktası arasındaki uzaklığı,”

“n) Dingil mesafesi: Ardışık iki dingil arasındaki mesafeyi; merkezi dingilli römorklar, yarı römorklar ve rijit tam römorklar için ise ilk dingil mesafesi, ön bağlantı tertibatının düşey ekseni ile ilk dingilin merkezi arasındaki yatay mesafeyi,”

“o) Dingil uzaklığı: Motorlu araçlar ve tam römorklar için ilk ve son dingil arasındaki yatay mesafeyi, merkezi dingilli römorklar, yarı römorklar ve rijit tam römorklar için ise bağlantı tertibatının düşey ekseni ile son dingilin merkezi arasındaki mesafeyi,”

“ş) İsteğe bağlı donanımın kütlesi: İmalatçının şartnamesine uygun olarak standart donanıma ek olarak araca takılabilecek opsiyonel donanım kombinasyonunun azami kütlesini,”

“öö) Aerodinamik tertibatlar ve ekipmanlar: Uzatılmış kabinler hariç, karayolu araçlarının aerodinamik hava direncini azaltmak amacıyla tasarımlanan tertibatları veya ekipmanları,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe 6 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Aerodinamik tertibatlar ve ekipmanların AT ayrı teknik tip onayı

MADDE 6/A – (1) İmalatçı ya da imalatçının yetkili temsilcisi, ayrı teknik ünite olarak aerodinamik tertibat ya da ekipmanın AT tip onayı başvurusunu tip onay kuruluşuna yapar. Başvuru, Ek-5’in Kısım C’sinde belirtilen bilgi dokümanı örneğine uygun olarak düzenlenir.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen ilgili gerekliliklerin sağlanması halinde, onay kuruluşu AT ayrı teknik ünite tip onayını verir ve MARTOY’un Ek VII’sinde belirtilen numaralandırma sistemine uygun olarak bir tip onayı numarası düzenler. Bir onay kuruluşu, aynı numarayı başka bir ayrı teknik ünite tipine veremez.

(3) İkinci fıkranın amaçları bakımından, tip onay kuruluşu Ek-5’in Kısım D’sinde belirtilen örneğe uygun olarak AT tip onayı belgesi verir.

AT ayrı teknik ünite tip onayı işareti

MADDE 6/B – (1) Bu Yönetmelik uyarınca verilen AT ayrı teknik ünite tip onayı açısından bir tipe uygun her bir ayrı teknik ünite, Ek-5’in Kısım E’sinde belirtilen şekilde AT ayrı teknik ünite tip onayı işareti taşır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe 8 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğin uygulanmayacağı haller

MADDE 8/A – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki araçlar için; 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi ve Ek VII’sinin 73 ila 73.12 maddeleri yerine, bu Yönetmelikteki güncel hükümler uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Bu fıkrayı ihdas eden Yönetmelik ile yapılan değişiklikler, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin, (AB) 2015/719 sayılı Konsey Direktifi ve (AB) 2019/1242 sayılı Konsey Tüzüğü ile değiştirilen ulusal ve uluslararası trafikte izin verilen azami araç boyutları ve uluslararası trafikte izin verilen azami araç ağırlıklarına ilişkin 96/53/AT sayılı Konsey Direktifi ile uyumlu olmasına müteakip uygulanabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-5’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/10/2013

28793

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/4/2014

28986

 

Ekleri için tıklayınız.