12 Ağustos 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31566

YÖNETMELİK

Türkiye İş Kurumundan:

TÜRKİYE İŞ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 23/12/2016 tarihli ve 29927 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurumun” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Fonun” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurumun” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Fonun” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 49 uncu maddesine, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesine, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 623 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinin (1) numaralı alt bendi ve 796 ncı maddesi ile 3/12/2014 tarihli ve 2014/7052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,”

“dd) Fon: İşsizlik Sigortası Fonu, Ücret Garanti Fonu, Esnaf Ahilik Sandığı ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca yönetilmek üzere mevzuatla kurulan fonları,

ee) Pasif İşgücü Programları: İşsizlik Ödeneği, İş Kaybı Tazminatı, Kısa Çalışma Ödeneği, Ücret Garanti Fonu, Esnaf Ahilik Sandığı ile Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği ve benzeri ödemelere ilişkin faaliyetleri,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “11 Menkul Kıymet ve Varlıklar”dan sonra gelmek üzere “111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı” ibaresi, “112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı”ndan sonra gelmek üzere “117 Menkul Varlıklar Hesabı” ibaresi, “13 Kurum Alacakları”ndan sonra gelmek üzere “132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı” ve “135 Tek Hazine Kurumlar Hesabından Alacaklar Hesabı” ibareleri, “23 Kurum Alacakları”ndan sonra gelmek üzere “232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı” ibaresi, “600 Gelirler Hesabı”ndan sonra gelmek üzere “61 İndirim, İade ve İskonto Hesapları” ve “610 İndirim, İade ve İskontolar Hesabı” ibareleri ile “949 Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı”ndan sonra gelmek üzere “96 Menkul Kıymetler Nominal Değer İzleme Hesapları”, “960 Menkul Kıymetler Nominal Değer İzleme Hesabı”, “961 Menkul Kıymetler Nominal Değer İzleme Karşılık Hesabı ”, “99 Diğer Nazım Hesaplar” , “990 Kiraya Verilen veya İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değerleri Hesabı”, “993 Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri Hesabı”, “998 Diğer Nazım Hesaplar Hesabı” ve “999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı” ibareleri eklenmiş; aynı fıkrada yer alan “257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)” ibaresi “257 Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)”, “263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı” ibaresi “263 Ürün ve Teknoloji Geliştirme Giderleri Hesabı” ve “268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)” ibaresi “268 Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kamu kesimi” ibaresi “kamu veya özel kesim” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Menkul kıymet ve varlıklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı

112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı

117 Menkul Varlıklar Hesabı

118 Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kamu idarelerine” ibaresi “Türkiye İş Kurumu ve İşsizlik Sigortası Fonu, Ücret Garanti Fonu, Esnaf Ahilik Sandığı ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca yönetilmek üzere mevzuatla kurulan Fonlara” olarak ve “kamu kesimi” ibaresi “kamu veya özel kesim” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe 27 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“111 Özel kesim tahvil senet ve bonoları hesabı

Hesabın niteliği

MADDE 27/A – (1) Özel kesim tahvil, senet ve bonoları hesabı, özel sektör tarafından çıkarılan ve muhasebe birimine intikal eden tahvil, senet ve bonoların izlenmesi için kullanılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe 28 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“117 Menkul varlıklar hesabı

Hesabın niteliği

MADDE 28/A – (1) Menkul varlıklar hesabı; her ne şekilde olursa olsun kamu idarelerine ait olarak muhasebe birimlerine intikal eden altın, gümüş, pırlanta ve benzeri kıymetli madenler, antika niteliğindeki eşya, para, pul gibi menkul varlıklar ve konvertibl olmayan yabancı paralar ile diğer çeşitli menkul kıymet ve varlıkların izlenmesi için kullanılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “alacakların” ibaresi “alacaklar ile Kurumun tek hazine kurumlar hesabı kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığınca değerlendirilen mali kaynaklarından dolayı Hazine ve Maliye Bakanlığından olan alacaklarının” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kurum alacakları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı

135 Tek Hazine Kurumlar Hesabından Alacaklar Hesabı

137 Takipteki Kurum Alacakları Hesabı

138 Takipteki Kurum Alacakları Karşılığı Hesabı (-)

139 Diğer Kurum Alacakları Hesabı”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe 40 ıncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“132 Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabı

Hesabın niteliği

MADDE 40/A – (1) Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabı, ilgili mevzuatına dayanılarak vadesi bir yılın altına inmiş olanlar ile sınırlı olmak üzere nakit olarak verilen borçlardan kaynaklanan alacaklar ile duran varlıklar ana hesap grubu içindeki kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabında kayıtlı alacaklardan dönem sonunda vadesi bir yılın altına inenler ve bunlardan tahsil edilen, terkin edilen veya takibe alınanların izlenmesi için kullanılır.

(2) Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabında kayıtlı alacaklardan, vadesinde tahsil edilemeyenler takipteki kurum alacakları hesabına aktarılarak takibe alınır.

(3) Kurum alacaklarının takip ve tahsili ilgili oldukları mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

135 Tek hazine kurumlar hesabından alacaklar hesabı

Hesabın niteliği

MADDE 40/B – (1) Tek hazine kurumlar hesabından alacaklar hesabı, Kurumun tek hazine kurumlar hesabı kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığınca değerlendirilen mali kaynaklarından dolayı Hazine ve Maliye Bakanlığından olan alacaklarının izlenmesi için kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler

MADDE 40/C – (1) Kaynakları tek hazine kurumlar hesabı kapsamında değerlendirilen Kurum muhasebe birimlerince Hazine hesaplarına aktarılan tutarlar ve ödemelerden iadeler, tek hazine kurumlar hesabından kurum tek idare hesaplarına yapılan aktarımlar ile genel bütçeden transfer niteliğinde aktarım yapılan kamu idarelerine yönelik olarak tahakkuka bağlanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilgili idareye aktarımı onaylanan tutarların ilgili idarece takibi amacıyla bu hesap kullanılır.

(2) Tek hazine kurumlar hesabı kapsamında gerçekleştirilen işlemler için bu hesabın ilgili yardımcı hesap kodları kullanılır. İlgili idarelerin gelir ve gider bütçelerine yönelik nakit hareketleri ile ilgili mevzuatı uyarınca ilgili idareye verilen yetki doğrultusunda açılan özel hesaplara ilişkin nakit hareketleri farklı yardımcı hesap kodlarında takip edilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, altıncı fıkranın (g) bendinde yer alan “borçluya gönderilen ihtarnamenin tebliğ edildiği tarihten” ibaresi “Kurumca verilen sürede ödeme yapılmazsa verilen sürenin bitiminden itibaren başlamak üzere ödendiği tarihe kadar geçen süreden,” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“ğ) Kurum tarafından ödenen fazla ve yersiz ödemeler.”

“(12) Fazla ve yersiz ödemelerin tahsiline ilişkin tebligatlar, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri kapsamında yapılır. Kurumca verilen sürede ödeme yapılmaması halinde yasal yollardan takip süreci başlatılır.

(13) Pasif İşgücü Programları kapsamında oluşan fazla ödemelere ilişkin olarak yasal faiz uygulama işlemleri aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Ödeme yapılan kişinin kusurundan kaynaklandığı anlaşılan fazla ve yersiz ödemeler ilgiliden ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

b) İşsizlik ödeneği, Ücret Garanti Fonu, İş Kaybı Tazminatı ve Esnaf Ahilik Sandığı ödemelerine ilişkin olmak üzere, işverenin kusurundan kaynaklandığı anlaşılan fazla ödemeler de anapara sigortalı işsizden, yasal faiz ve varsa diğer masraflar ise işverenden ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

c) Ücret Garanti Fonu ödemelerinde ödeme güçlüğüne esas karar veya belgenin kesinleşmiş mahkeme kararı ile feshi ya da iptali halinde yapılan ödemeler ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla yasal faizi ve varsa diğer masraflar ile birlikte işverenden tahsil edilir.

ç) Kısa Çalışma Ödeneği ile Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği ödemelerinde sigortalının kusurundan kaynaklandığı belirlenen fazla ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren yasal faizi ile birlikte sigortalıdan, işverenin kusurundan kaynaklandığı anlaşılan fazla ödemeler ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla yasal faiz ve varsa diğer masraflar ile birlikte işverenden tahsil edilir.

d) Hesaptan çekilmeyen veya çekilse de Kurum hesabına 3 gün içinde yatırılan fazla ödemeler için faiz uygulanmaz.

e) Ödeme yapılan kişinin kasıt ve kusurundan kaynaklanmayan fazla ödemeler, faiz tahakkuk ettirilmeksizin tahsil edilir. Kurumca verilen sürede ödenmez ise verilen sürenin bitiminden itibaren başlamak üzere ödendiği tarihe kadar geçen süre için yasal faiz uygulanır.

f) Faiz hesaplamasında gün esası uygulanır ve ilgili dönemler için geçerli olan yasal faiz oranlarına göre işlem yapılır. Yasal faiz hesaplanırken, fazla ödemeye konu olan her bir ödeme miktarı için ödeme tarihi ile fazla ödemenin tespit tarihi arasında geçen günler dikkate alınarak, fazla ödemenin ait olduğu dönemde geçerli olan yasal faiz oranı uygulanır. İlgili dönemler için geçerli olan yasal faiz oranı, gün sayısı ve ödenen tutar çarpılır, çıkan sonuç 36.500’e bölünerek faiz miktarı hesaplanır.

(14) Pasif İşgücü Programları kapsamında oluşan fazla ödemelere ilişkin olarak taksitlendirme işlemleri aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Bu kapsamdaki alacaklar ilgililerin talebi halinde yasal faiz uygulanmak ve her bir taksit tutarı, taksitlendirme işleminin yapıldığı tarihte geçerli olan brüt asgari ücretin % 10’undan az olmamak şartı ile harcama yetkililerince otuzaltı ayı geçmemek üzere taksitlendirilebilir. İlk taksitin ödeme tarihi, talep tarihinden itibaren 30 günü geçmeyecek şekilde belirlenir ve herhangi iki taksitin ödeme tarihleri arasında en fazla bir ay olacak şekilde taksitlendirme işlemi yapılır.

b) Taksitlendirmede azalan bakiyeler yöntemi kullanılır ve sadece anaparaya faiz uygulanır.

c) Alacağın taksitlendirme sonucu oluşan ödeme planında belirtilen tarihten sonraki bir tarihte ödenmesi halinde, geç ödenen gün kadar geç ödenen taksit tutarına yasal faiz uygulanır. Birbirini takip eden iki taksiti ödemeyenlerin borcu muaccel hale gelir.

(15) Kurumca yapılan ödemelerden Fon ve Kurum alacakları ile Fondan yapılan ödemelerden Kurum ve Fon alacakları mahsup edilebilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“b) Dönem sonlarında, kamu idarelerine ait ticari malların net gerçekleşebilir değeri tespit edilir. Net gerçekleşebilir değer; olağan iş akışı içerisinde tahmini satış fiyatından, tahmini tamamlanma maliyetleri ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış giderleri toplamının düşülmesiyle elde edilen tutardır. Tespit edilen tutarlar, maliyet bedeliyle dönem sonlarında karşılaştırılır ve düşük olan üzerinden kayıtlar güncellenir. Net gerçekleşebilir değer üzerinden kayıtların güncellenmesi karşılık ayırmak suretiyle gerçekleştirilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrasına “çıkması” ibaresinden sonra gelmek üzere “, net gerçekleşebilir değerinin kayıtlı değerin altında kalması” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kurum alacakları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı

239 Diğer Kurum Alacakları Hesabı”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe 76 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“232 Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabı

Hesabın niteliği

MADDE 76/A – (1) Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabı ilgili mevzuatına dayanılarak bir yıldan uzun süreyle nakit olarak verilen borçlardan kaynaklanan alacakların izlenmesi için kullanılır.

(2) Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabında yer alan alacaklara ilişkin olarak tahsil edilen faizler, bu hesapla ilişkilendirilmeksizin bütçeye gelir kaydedilir.

(3) Kurum alacaklarının takip ve tahsili ilgili oldukları mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “amortismanlarının” ibaresi “amortismanları ile ayrılan değer düşüklüğü karşılıklarının” olarak değiştirilmiş ve ikinci fıkrada yer alan “257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)” ibaresi “257 Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiş ve diğer alt bentler buna göre teselsül ettirilmiş, aynı fıkranın (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“5) Üzerinde başka bir maddi duran varlık bulunan arsalar ile yapılar ayrı ayrı muhasebeleştirilir.”

“e) Maddi duran varlıkların değer düşüklüğü karşılığı işlemleri;

1) Maddi duran varlıklardan, gelecekte ekonomik fayda veya hizmet sunumu potansiyelinde, amortisman ya da itfa suretiyle oluşacak kaybın üzerinde bir kaybın oluşması durumunun Kurumca tespit edilmesi halinde değer düşüklüğü karşılığı ayrılır.

2) Değer düşüklüğü karşılığı, nakit üretmeyen maddi duran varlığın geri kazanılabilir hizmet tutarı ya da nakit üreten maddi duran varlığın geri kazanılabilir tutarı ile net defter değeri karşılaştırılarak ayrılır.

3) Geri kazanılabilir hizmet tutarı ya da geri kazanılabilir tutar, varlığın satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinin karşılaştırılması sonucunda bulunan yüksek değeri ifade eder.

4) Kullanım değeri ise nakit üreten varlıklar için gelecekte elde edilmesi beklenen nakit akışlarının bugünkü değeri, nakit üretmeyen varlıklarda ise varlığın kalan hizmet potansiyelinin bugünkü değeridir.

5) Varlığın satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ya da kullanım değerinden herhangi birinin defter değerini aşması durumunda karşılaştırma yapılmasına ve karşılık ayrılmasına gerek yoktur.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“257 Birikmiş amortismanlar ve değer düşüklüğü karşılığı hesabı (-)

Hesabın niteliği

MADDE 85 – (1) Birikmiş amortismanlar ve değer düşüklüğü karşılığı hesabı, maddi duran varlık bedellerinin yararlanma süresi içinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesi ile maddi duran varlıklar için ayrılan değer düşüklüğü karşılıklarını izlemek için kullanılır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı” ibaresi “263 Ürün ve Teknoloji Geliştirme Giderleri Hesabı” olarak ve “268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)” ibaresi ise “268 Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 90 ıncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Maddi olmayan duran varlıkların değer düşüklüğü karşılığı işlemleri;

1) Maddi olmayan duran varlıklardan, gelecekte ekonomik fayda veya hizmet sunumu potansiyelinde, amortisman ya da itfa suretiyle oluşacak kaybın üzerinde bir kaybın oluşması durumunun Kurumca tespit edilmesi halinde değer düşüklüğü karşılığı ayrılır.

2) Değer düşüklüğü karşılığı, nakit üretmeyen maddi olmayan duran varlığın geri kazanılabilir hizmet tutarı ya da nakit üreten maddi olmayan duran varlığın geri kazanılabilir tutarı ile net defter değeri karşılaştırılarak ayrılır.

3) Geri kazanılabilir hizmet tutarı ya da geri kazanılabilir tutar, varlığın satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinin karşılaştırılması sonucunda bulunan yüksek değeri ifade eder.

4) Kullanım değeri ise nakit üreten varlıklar için gelecekte elde edilmesi beklenen nakit akışlarının bugünkü değeri, nakit üretmeyen varlıklarda ise varlığın kalan hizmet potansiyelinin bugünkü değeridir.

5) Varlığın satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ya da kullanım değerinden herhangi birinin defter değerini aşması durumunda karşılaştırma yapılmasına ve karşılık ayrılmasına gerek yoktur.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 92 nci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Araştırma ve” ibareleri “Ürün ve teknoloji” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 95 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“268 Birikmiş amortismanlar ve değer düşüklüğü karşılığı hesabı (-)

Hesabın niteliği

MADDE 95 – (1) Birikmiş amortismanlar ve değer düşüklüğü karşılığı hesabı, maddi olmayan duran varlık bedellerinin, yararlanma süresi içinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesi ile maddi olmayan duran varlıklar için ayrılan değer düşüklüğü karşılıklarını izlemek için kullanılır.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 112 nci maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak ilgilinin gelir kaydedilen tutarlarından doğan bir alacak olursa terkin edilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 120 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “genel” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve “illerde defterdarlık muhasebe müdürlüğü, ilçelerde ise malmüdürlüğünün” ibaresi “muhasebe birimlerinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 134 üncü maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Kurumun; geçmişteki bir olay sonucunda, kontrolünde olmayan gelecekteki belirsiz olayların gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi ile teyit edilebilecek olan ve ekonomik bir fayda veya hizmet potansiyeli içeren kaynakların çıkışı güvenilir ve gerçekçi bir şekilde ölçülebilen yükümlülükleri için ayrılan karşılıklardan kısa vadeli olan ve bu Yönetmelikte diğer hesaplarla ilişkilendirilmeyenler bu hesaba kaydedilir. Koşullu yükümlülüklerden, ekonomik bir fayda veya hizmet potansiyeli içeren kaynakların çıkışı güvenilir ve gerçekçi bir şekilde tahmin edilenler için karşılık ayrılır ve nazım hesaplar ana hesap grubunda ihtiyaca göre açılmış hesaplarda kayıtlı koşullu yükümlülük tutarları ilgili hesaplardan çıkarılır.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 137 nci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Faaliyet dönemi sonuna kadar şart kılınan amaçlar çerçevesinde kullanıldıklarında gelirler hesabına aktarılmak üzere tahsil olunan şartlı bağış ve yardımlar bu hesaba kaydedilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 146 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığı” ibaresi “ve Maliye Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 147 nci maddesinin altıncı fırkasında yer alan “Müsteşarlığınca” ibaresi “ve Maliye Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 148 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığı” ibaresi “ve Maliye Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 160 ıncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Kurumun; geçmişteki bir olay sonucunda, kontrolünde olmayan gelecekteki belirsiz olayların gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi ile teyit edilebilecek olan ve ekonomik bir fayda veya hizmet potansiyeli içeren kaynakların çıkışı güvenilir ve gerçekçi bir şekilde ölçülebilen yükümlülükleri için ayrılan karşılıklardan uzun vadeli olan ve bu Yönetmelikteki diğer hesaplarla ilişkilendirilmeyenler bu hesaba kaydedilir. Koşullu yükümlülüklerden, ekonomik bir fayda veya hizmet potansiyeli içeren kaynakların çıkışı güvenilir ve gerçekçi bir şekilde tahmin edilenler için karşılık ayrılır ve nazım hesaplar ana hesap grubunda ihtiyaca göre açılmış hesaplarda kayıtlı koşullu yükümlülük tutarları ilgili hesaplardan çıkarılır.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 163 üncü maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Tahsil edildikleri faaliyet döneminden sonraki dönemlerde şart kılınan amaçlar çerçevesinde kullanılması planlanan şartlı bağış ve yardımlar tahsil edildiklerinde bu hesaba kaydedilir.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 184 üncü maddesinin ikinci fırkasına “gider hesapları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, indirim, iade ve iskonto hesapları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğe 187 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“61 İndirim, iade ve iskonto hesapları

MADDE 187/A – (1) İndirim, iade ve iskonto hesapları hesap grubu, Kurumun mal ve hizmet satışlarına ilişkin olarak tahakkuk eden tutarlardan yapılan indirim, iade ve iskontoların, bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben yapılan tahsilattan mevzuatı gereğince yapılan ret ve iadeler ile erken ödeme indirimi ve benzeri iade tutarlarının izlenmesi için kullanılır.

(2) İndirim, iade ve iskonto hesapları, niteliğine göre bu grup içinde açılacak 610-İndirim, İade ve İskontolar Hesabından oluşur.

Hesap grubuna ilişkin işlemler

MADDE 187/B – (1) İndirim, iade ve iskonto hesapları Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen muhasebe ilkelerine göre sınıflandırılan gelir hesaplarına paralel olacak şekilde sınıflandırılır.

(2) Mal ve hizmet satışlarından yapılan iadeler, satış bedeli üzerinden bu hesaba, maliyet bedeli üzerinden ilgili varlık hesabı ile birlikte giderler hesabına kaydedilir.

(3) İndirim, iade ve iskonto hesapları grubundaki hesapların yardımcı hesaplarına ait hata düzeltmeleri, yanlış kaydedilen yardımcı hesaptan düşülmek ve ilgili yardımcı hesaba eklenmek üzere düzenlenecek muhasebe işlem fişi ile muhasebe kaydı yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

610 İndirim, iade ve iskontolar hesabı

Hesabın niteliği

MADDE 187/C – (1) İndirim, iade ve iskontolar hesabı, mal veya hizmet satışlarına ilişkin olarak tahakkuk eden tutarlardan yapılan indirim, iade ve iskontoların, bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben yapılan tahsilattan mevzuatı gereğince yapılan ret ve iadeler ile erken ödeme indirimi ve benzeri iade tutarlarının izlenmesi için kullanılır.”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 227 nci maddesinin birinci fırkasının (b) bendinde yer alan “Müsteşarlığınca” ibaresi “ve Maliye Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğe 238 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“96 Menkul kıymetler nominal değer izleme hesapları

MADDE 238/A – (1) Menkul kıymetler nominal değer izleme hesapları kamu veya özel sektör tarafından çıkarılan ve muhasebe birimine intikal eden tahvil, senet ve bonoların nominal değerlerinin izlenmesi için kullanılır.

(2) Menkul kıymetler nominal değer izleme hesabı, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

960 Menkul Kıymetler Nominal Değer İzleme Hesabı

961 Menkul Kıymetler Nominal Değer İzleme Karşılık Hesabı

960 Menkul kıymetler nominal değer izleme hesabı

Hesabın niteliği

MADDE 238/B – (1) Menkul kıymetler nominal değer izleme hesabı kamu veya özel sektör tarafından çıkarılan ve muhasebe birimine intikal eden tahvil, senet ve bonoların nominal değerlerinin izlenmesi için kullanılır.

961 Menkul kıymetler nominal değer izleme karşılık hesabı

Hesabın niteliği

MADDE 238/C – (1) Menkul kıymetler nominal değer izleme hesabına yazılan tutarlar karşılık olarak kaydedilir.

99 Diğer nazım hesaplar

MADDE 238/Ç – (1) Diğer nazım hesaplar hesap grubu; Kurumun muhasebe disiplini altında toplanması istenen diğer yönetim ve bilgi ihtiyaçlarına ilişkin işlemlerin izlenmesi için kullanılır.

(2) Diğer nazım hesaplar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

990 Kiraya Verilen veya İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değerleri Hesabı

993 Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri Hesabı

998 Diğer Nazım Hesaplar Hesabı

999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı

990 Kiraya verilen veya irtifak hakkı tesis edilen maddi duran varlıkların kayıtlı değerleri hesabı

Hesabın niteliği

MADDE 238/D – (1) Kiraya verilen, irtifak hakkı tesis edilen maddi duran varlıkların kayıtlı değerleri hesabı, Kurum ve Fona ait maddi duran varlıklardan kiraya verilen veya üzerinde irtifak hakkı tesis edilenlerin sözleşme sonuna kadar kayıtlı değerleri üzerinden izlenmesi için kullanılır.

993 Maddi duran varlıkların kira ve irtifak hakkı gelirleri hesabı

Hesabın niteliği

MADDE 238/E – (1) Maddi duran varlıkların kira ve irtifak hakkı gelirleri hesabı, Kurum ve Fona ait maddi duran varlıklardan kiraya verilen veya üzerinde irtifak hakkı tesis edilenlere ilişkin olarak sözleşmelerinde yer alan kira ve irtifak hakkı gelirlerinin izlenmesi için kullanılır.

998 Diğer nazım hesaplar hesabı

Hesabın niteliği

MADDE 238/F – (1) Diğer nazım hesaplar hesabı, nazım hesaplarda tanımlanmamış olan diğer yönetim ve bilgi ihtiyaçlarına ilişkin işlemlerin izlenmesi için kullanılır.

999 Diğer nazım hesaplar karşılığı hesabı

Hesabın niteliği

MADDE 238/G – (1) Diğer nazım hesaplar karşılığı hesabına, bu hesap grubunda yer alan hesaplara yazılan tutarlar karşılık olarak kaydedilir.”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 244 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

“4) Öz kaynak değişim tablosu

5) Bütçelenen ve gerçekleşen tutarların karşılaştırma tablosu”

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğe 260 ıncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Pasif ödemelere ilişkin hususlar

MADDE 260/A – (1) Pasif işgücü programları kapsamındaki ödemeler, pasif işgücü programlarına ilişkin Kurum il müdürlükleri için belirlenmiş ortak ödenekle ilişkilendirerek kurulacak sistem aracılığı ile nakit akışı olmadan il müdürlükleri üzerinden yapılabilir. Bu maddeye ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.”

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 262 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu” ibaresi “Bu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 40 – Bu Yönetmeliğin;

a) 12 inci maddesiyle 46 ncı maddeye eklenen on beşinci fıkra yayımı tarihinden altı ay sonra,

b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 41 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

23/12/2016

                   29927 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

21/10/2017

30217