10 Ağustos 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31564

YÖNETMELİK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

SİGORTACILIKTA TAHKİME İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 17/8/2007 tarihli ve 26616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“j) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

k) Kurul: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan “Bakanlık” ibaresi “Kurum” olarak, “Bakanlıkça” ibareleri “Kurum tarafından” olarak ve “Bakanlığa” ibaresi “Kuruma” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan “Bakanlığa” ibaresi “Kuruma” olarak, “Bakanlıkça” ibaresi “Kurum tarafından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan “Bakanlığa” ibareleri “Kuruma” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan “ve kararın aslını dosya ile birlikte Komisyonun bulunduğu yerdeki görevli mahkemeye saklanmak üzere göndermek” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan “Bakanlıkça” ibaresi “Kurum tarafından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (2), (3) ve (4) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiş, aynı fıkranın (c) bendine aşağıdaki bent eklenmiş ve (d) bendinde yer alan “sigortacılıkla” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya sigorta hukuku ile” ibaresi eklenmiştir.

“2) Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinde genel müdür veya asli görevi aktüerya, teknik, hasar veya hukuk birimlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı olanların ve bu birimlerde görev yapanların,

3) Birlikte veya sigortacılıkla ilgili özellikli kuruluşlarda genel müdür, genel sekreter, kurum müdürü veya aktüerya, teknik, hasar veya hukuk birimlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı, genel sekreter yardımcısı, kurum müdür yardımcısı veya koordinatör, raportör olarak görev yapanlar ile başka unvanlarla anılsa da bunlara denk unvana sahip görev yapanların,

4) Özel kanunlarına göre sigortacılık faaliyetinde bulunan diğer kuruluşlarda genel müdür veya asli görevi aktüerya, teknik, hasar veya hukuk birimlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev alanlar ile bu birimlerde görev yapanların,”

“5) Üniversitelerde sigortacılık ve aktüerya alanında öğretim üyesi olarak ders verenlerin”

“4) Üniversitelerde sigorta hukuku, ticaret hukuku ve medeni usul hukuku alanlarında öğretim üyesi olarak ders verenleri,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlıkça” ibaresi “Kurum tarafından” olarak değiştirilmiş, üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “tensip zabıtları” ibaresi “hükmü veya Tüketici Hakem Heyetleri ya da Komisyonda görülen uyuşmazlıklara ilişkin karar örnekleri” olarak değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığından birer temsilci” ibaresi “Kurumdan iki temsilci” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Noter tasdikli belge istenen durumlarda belgenin aslını düzenleyen kurum tarafından tasdikli veya e-devlet üzerinden alınmış örneği de sınava giriş için kabul edilebilir. Verilen belgenin gerçeği yansıtmadığı anlaşılırsa, yapılacak diğer hukuki ve cezai işlemler saklı olmak üzere, aday sınavda başarılı olsa bile sınavı geçersiz sayılır ve bir daha hakemlik sınavına kabul edilmez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13/B maddesinde yer alan “Bakanlıkça” ibareleri “Kurum tarafından” olarak, “Bakanlığa” ibaresi “Kuruma” olarak, “Bakanlığın” ibaresi “Kurumun” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(5) Kurum tarafından belirlenecek kriterleri karşılayan sigorta hakemleri talep etmeleri halinde itiraz hakemliği listesine sürekli olarak kaydedilebilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlıkça” ibaresi “Kurum tarafından” olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiş, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlık” ibaresi “Kurum” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Hakemler Komisyon nezdinde görülen uyuşmazlıkları taraf vekili sıfatıyla takip edemez. 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun hakimin yasaklılığına ve reddine ilişkin hükümleri hakemler hakkında da uygulanır.”

“(5) Listeler altı aylık dönemler itibariyle Adalet Bakanlığına ve Kuruma bildirilir.”

“(7) Kanunun 30 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen şartları taşımak kaydıyla, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun iş bölümü kararına göre sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmekle görevli dairelerdeki başkan ve üye hakimler, Hakimler ve Savcılar Kurulunun iş bölümü kararına göre bölge adliye mahkemelerinin sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmekle görevli dairelerdeki başkan ve üye hakimler, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atanan Kurul başkan ve üyeleri ile 6400 veya üzeri ek göstergeli görevlere atanarak en az iki yıl süreyle bu görevlerle ilgili ek göstergelere tabi şekilde görev yapmış olanlar başvuruda bulunmaları halinde itiraz hakemi olarak listeye doğrudan kaydedilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “onbeş gün” ibaresi “onbeş işgünü” olarak değiştirilmiş ve aynı maddede yer alan “Bakanlığın” ibareleri “Kurumun” olarak, “Müsteşarlığın” ibaresi “Kurumun” olarak, “Bakanlıkça” ibaresi “Kurum tarafından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16/A maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “coğrafi kriterlerle birlikte” ibaresinden sonra gelmek üzere “Komisyona yapılan itiraz başvuru sayıları ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 16/B maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bildirir” ibaresi “bildirir ve ayrıca kararın aslı dosya ile birlikte Komisyonda saklanır” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “onbeş gün” ibaresi “beş iş günü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve yedinci fıkrasında yer alan “Bakanlıkça” ibaresi “Kurum tarafından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Kuruma” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde yer alan “Hazine ve Maliye Bakanı” ibaresi “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

17/8/2007

26616

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

24/7/2013

28717

2-

19/1/2016

29598

3-

14/6/2018

30451

4-

18/4/2019

30749

5-

15/6/2019

30802