9 Ağustos 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31563

YÖNETMELİK

İzmir Demokrasi Üniversitesinden:

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE

ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Demokrasi Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Demokrasi Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İzmir Demokrasi Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İzmir Demokrasi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; çevre sorunlarının çözümüne ve sürdürülebilirlik ilkelerine yönelik bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar yaparak teşvik ve koordine edilmesini sağlamak, standartların belirlenmesine katkıda bulunmak, bilimsel raporlar vermek, teknoloji transferi ve fizibilite raporları hazırlanması konusunda teknik danışmanlık hizmetleri yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Çevre sorunlarının çözümü ve sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması amacıyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve Üniversite içinde koordinasyonu sağlamak.

b) Çevre sorunları üzerinde inceleme yaparak çevre sorunlarını sosyal, ekonomik ve kültürel yönleri ile ortaya koymak ve bu sorunların çözümünde sürdürülebilirliği sağlamada en uygun yöntemleri saptamak amacıyla disiplinler arası araştırmalar yapmak.

c) Üniversitenin farklı birimlerinde, çevre ve sürdürülebilirlik ile ilgili çeşitli alanlarda yürütülen bilimsel ve teknik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, bu alanda öğrenci yetiştirilmesine katkı sağlamak; mevcut araştırma, uygulama ve eğitim altyapısını geliştirmek.

ç) Çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları duyurmak, kamuoyunu aydınlatmak ve çevre bilinci oluşturmak amacı ile ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, panel, seminer, kurs, konferans, sempozyum ve kongre düzenlemek, teknik inceleme gezileri gerçekleştirmek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve yayınlar yapmak.

d) Yurt içinde ve yurt dışında Merkezin faaliyet alanına ilişkin konularda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara araştırma ve çalışma yapmak üzere ilgili akademik personeli göndermek ya da bu amaçla ilgili kişileri davet etmek.

e) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında yayınlar yapmak, yayın çalışmalarına katılmak ve desteklemek, veri bankası oluşturmak, kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak.

f) Teknoloji transferi ve özgün teknolojilerin geliştirilmesi üzerinde araştırma ve uygulamalar yapmak.

g) Araştırmalar, bilimsel yayınlar ve sanayi kuruluşları ile ortak olarak gerçekleştirilecek projelerin yürütülmesi için gerekli protokolleri hazırlamak ve bu protokollerin yürütülmesini denetlemek.

ğ) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının yürütülmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede tam zamanlı olarak görev yapan öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekâletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantıların gündemini belirlemek ve bu toplantılara başkanlık etmek.

c) Merkezin çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, çalışma gruplarını oluşturmak.

ç) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi üzerine Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört üye olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Toplantı gündemi, saati ve yeri, Müdür tarafından üyelere, toplantı gününden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programları hazırlamak ve bunlara ilişkin kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek.

c) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek, Üniversite dışındaki diğer sivil toplum örgütlerinden, kamu veya özel kurum ve kuruluşlardan, ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırıcı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak.

ç) Müdür tarafından önerilen çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak.

d) Üniversite dışındaki kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak olan iş birliği esaslarını belirlemek.

e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen yedi üye ile istekleri halinde Üniversite dışından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam on üyeden oluşur. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir defa veya gerekli hallerde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine çoğunluk şartı aranmaksızın toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda görüş bildirmek ve tavsiyelerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkezin faaliyetlerini yürütebilmesi için alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör yetkisinin tamamını veya bir kısmını Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü yürütür.