9 Ağustos 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31563

YÖNETMELİK

İzmir Demokrasi Üniversitesinden:

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ OTİZM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Demokrasi Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Demokrasi Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İzmir Demokrasi Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İzmir Demokrasi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Otizm spektrum bozukluğunda erken tanı, tedavi, gidişat, eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetlerini yürütmek ve bu alanda eğitimler düzenlemek; toplumu bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak.

b) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve çok yönlü araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

c) Otizm spektrum bozukluğuna sahip bireylerin klinik görünüm, nörogörüntüleme, genetik, ses-bilişsel, davranışsal ve ailesel farklılık ve benzerliklerinin tespitinin yapılabilmesi için çalışma yapmak ve bunun sonucunda farklı nörobiyolojik fenotiplerin ortaya konulması ile erken dönemde tanı koyabilmek ve bireye özgü farklı tedavi yaklaşımlarını tanımlayabilmek.

ç) Otizmin genetik ve çevresel nedenlerini araştırabilmek, nörobiyolojisine dair araştırmalar ve tanılama yapabilmek, tedavide gelişmeler sağlayabilmek için araştırma laboratuvarları kurmak.

d) Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili olarak yapılan çalışma ve uygulamaları değerlendirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda otizm spektrum bozukluğu ile ilişkili her türlü tanı ve tedavi hizmetlerini yürütmek.

b) Otizm spektrum bozukluğuna sahip özel gereksinimleri olan bireylerin tedavi hizmetlerini sağlamak, ailelerine ve eğiticilerine psikoeğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, projeler ve araştırmalar için mali destek faaliyetlerini yürütmek.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda kurslar, meslek içi eğitimler ve sertifika programları düzenlemek, ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde yer almak.

d) Otizm spektrum bozukluklarının nedenleri, tanı ve tedavi yöntemleri üzerine güncel yaklaşımları takip edebilmek için ulusal ve uluslararası toplantı, konferans, kongre ve sempozyum gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek.

e) Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili doğru, aydınlatıcı ve kanıta dayalı bilimsel bilgilerin sözlü ve/veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak.

f) Farklı disiplinlerden özel gereksinimli bireyler ve otizm konularında araştırmalar yapan bilim insanları ile uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası düzeylerde araştırma/geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak.

g) Otizm konusunda yetkin, donanımlı, nitelikli eleman yetişmesine katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının yürütülmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede tam zamanlı olarak görev yapan öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekâletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Müdür yardımcıları, oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantıların gündemini belirlemek ve bu toplantılara başkanlık etmek.

c) İlgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ç) Merkezin çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, çalışma gruplarını oluşturmak.

d) Merkez faaliyetlerine ilişkin kaynak sağlamaya yönelik girişimlerde bulunmak.

e) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Müdürün önerisi üzerine Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az iki kez veya gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programları hazırlamak ve bunlara ilişkin kararlar almak.

b) Müdür tarafından önerilen çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak.

c) Merkezin yıllık faaliyet programını değerlendirmek.

ç) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek, Üniversite dışındaki diğer sivil toplum örgütlerinden, kamu veya özel kurum ve kuruluşlardan, ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırıcı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, konuyla ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları ve istekleri halinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek sivil toplum örgütü temsilcileri ve kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri ile bu konuda çalışmaları bulunan kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Görev süresi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda görüş bildirmek ve tavsiyelerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkezin faaliyetlerini yürütebilmesi için alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisinin tamamını veya bir kısmını Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü yürütür.