9 Ağustos 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31563

YÖNETMELİK

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinden:

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNSAN HAKLARI

ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Hukuk Fakültesi: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesini,

c) Merkez: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; bilimsel yöntemler ışığında ve disiplinler arası bir yaklaşım izleyerek ulusal, bölgesel ve uluslararası hukuk alanındaki düzenlemeler çerçevesinde, insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak için teorik ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak, eğitimler düzenlemek, ilgili diğer çalışma ve projeleri yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İnsan hakları alanında disiplinler arası çalışmalar yürütmek, yapılan çalışmalara katılmak ve/veya katkıda bulunmak, bu alanda gerçekleştirilen çalışmaları Türkçe, İngilizce ve diğer dillerde yayımlamak ve/veya yayımlanmasına katkıda bulunmak.

b) 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında insan hakları alanında rapor, araştırma, hukuki görüş, uzman görüşü, amicus curiae (mahkeme dostu bilirkişilik) ve diğer hukuki belgeleri hazırlamak, ilgili makamlara sunmak ve yayımlamak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; seminer, konferans, toplantı, akademik ve toplumsal içerikli panel ve benzeri faaliyetleri ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirmek, eğitim ve sertifika programları düzenlemek, insan hakları alanında izleme ve raporlama faaliyetleri yürütmek.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; ulusal ve uluslararası organizasyonlar, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve Merkezin amacına uygun projeler, staj programları gibi ortak faaliyetler gerçekleştirmek.

d) Alanında yetkin konuşmacıları davet ederek Üniversiteye yönelik panel, açık dersler ve benzeri eğitim faaliyetleri düzenlemek.

e) Merkezin çalışmalarını ve insan hakları alanındaki gelişmeleri içeren ve Merkeze ait bir internet sitesi hazırlamak.

f) Merkezin amacına yönelik ilgili diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Hukuk Fakültesinde görevli tam zamanlı öğretim üyeleri arasından, liyakat ve insan hakları alanındaki tecrübesi dikkate alınarak, üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur. Müdür altı aydan fazla görevine devam etmezse yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere kendi üyeleri arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür Yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini belirlemek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu toplantısında belirlenen Danışma Kurulu üyelerini Rektöre bildirmek.

ç) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, Merkezin son bir yıllık etkinliklerini ve mali durumunu özetleyen yıllık faaliyet raporunu her yılın Temmuz ayında Akademik İşler Rektör Yardımcılığına ve Rektörün bilgisine sunmak.

d) Yönetim Kurulu ile birlikte Merkezin çalışma planını hazırlamak, Merkez personeli arasında görev paylaşımı yapmak, Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin olarak yürütülmesi için gereken tedbirleri almak.

e) Merkezin bütçesini Yönetim Kurulu ile birlikte hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezde görev yapacak bilimsel, teknik ve araştırma personeli ile idari ve destek personelinin görevlendirilmesi için gerekli işlemleri yapmak.

g) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Merkezin faaliyet alanına giren çalışmaları dikkate alınarak liyakat ve insan hakları alanındaki tecrübe esaslarına göre belirlenen dört üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların, sağlık veya geçerli diğer sebeplerle görevini yerine getiremeyenlerin veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler aynı usulle görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün başkanlığında, Müdürün hazır bulunmadığı hallerde ise Müdür Yardımcısının başkanlığında, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile yılda en az iki kere toplanır. Toplantı gündemi, üyelerden gelen talepler dikkate alınarak Müdür tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacının gerçekleştirilmesi için gerekli kararları almak ve bu kararları uygulamak.

b) Merkezin faaliyetleri doğrultusunda gerekirse özel komisyon ve çalışma grupları oluşturmak ve bunların çalışma esaslarını belirlemek.

c) Merkezin faaliyet alanına giren her türlü ulusal ve uluslararası bilimsel ve eğitsel toplantı ve diğer faaliyetleri belirlemek, bunların organizasyonunu yapmak.

ç) Müdür ile birlikte araştırma ve proje konularını tespit etmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.

e) Müdür ile birlikte yıllık bütçeyi hazırlamak ve onaylamak.

f) Kendi üyeleri arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek.

g) Müdürün önereceği konular hakkında karar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri, liyakat ve insan hakları alanındaki tecrübeleri dikkate alınarak, Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten Danışma Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların, sağlık veya geçerli diğer sebeplerle görevini yerine getiremeyenlerin veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine aynı usulle yeni üyeler görevlendirilebilir. Danışma Kurulu en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez, üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu tarafından kendisine iletilen konularda görüş bildirmek.

b) Merkezin amacının gerçekleştirilmesi için önerilerde bulunmak.

c) Merkezin çalışmalarını ulusal ve uluslararası alanda desteklemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkezin amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörü yürütür.