9 Ağustos 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31563

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ YAPAY ZEKÂ VE BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ GÜVENLİĞİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Yapay Zekâ ve Büyük Veri Analitiği Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Yapay Zekâ ve Büyük Veri Analitiği Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Gazi Üniversitesi Yapay Zekâ ve Büyük Veri Analitiği Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yapay zekâ, büyük veri analitiği ve güvenliği ile ilgili olarak; verinin elde edilmesi, depolanması, mevcut verilerin temizlenmesi, istatistiksel ve zeki yöntemler ile analiz edilmesi, elde edilen sonuçların raporlanması, analiz edilen verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

b) Büyük verinin değere dönüştürülmesi, kurum ve kuruluşların geleceğe yönelik yeni stratejiler oluşturması, mevcut problemlerinin tespiti ve çözümüne yönelik yeni yollarının üretilmesine katkılar sağlamak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yapay zekâ, büyük veri, bilgi güvenliği ve siber güvenlik ve savunma konularında; kişisel, kurumsal ve ulusal veri analitiğinin ve güvenliğinin sağlanması için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak.

ç) Yapay zekâ, büyük veri, bilgi güvenliği ve siber güvenlik konularında, ihtiyaç duyulan alanlarda akademik çalışmalar yapmak, eğitim-öğretim faaliyetleri yürütmek.

d) Yapay zekâ, büyük veri, bilgi güvenliği ve siber güvenlik konularıyla ilgili strateji ve eylem planlarında belirtilen hususlarda faaliyetler yürütmek.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası boyutta çalışmalar yapmak ve iş birlikleri geliştirmek ve yürütmek.

f) Yapay zekâ, büyük veri, bilgi güvenliği ve siber güvenlik konularında nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini sağlamak.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversite içi ve dışı paydaşlar ile iş birliği yapmak, ortak projeler üretmek, ortak raporlar hazırlamak.

ğ) Bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek.

h) Büyük veri, yapay zekâ, veri analitiği, veri mahremiyeti, bilgi güvenliği, siber güvenlik ve savunma, büyük veri analitiği ve güvenliği ile büyük veriden değer elde edilecek çalışmalar ve konularında Ülkede farkındalık oluşturulmasına katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde projeler hazırlamak, ilgili paydaşlarla iş birliklerinde bulunmak, ortak faaliyetler yürütmek, projeler yapmak, faaliyetler için büyük veri merkezlerini kiralamak.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda seminerler ve konferanslar düzenlemek, düzenlenen faaliyetleri Merkezin imkânları ölçüsünde desteklemek.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında verilerin mahremiyetini, gizliliğini ve güvenliğini sağlayarak; verileri toplamak, depolamak ve işlemek, görsel ve analitik yöntemler ile analiz etmek, veri tabanları, siloları veya ambarları oluşturmak.

ç) Uygulama ve araştırma çalışmaları yapmak, ortaya çıkan bilgileri ulusal ve uluslararası konferanslarda sunmak ve bu konularla ilgili bilimsel yayın yapmak.

d) Merkezin amaçları kapsamında yapılan eğitim ve araştırma faaliyetleri için gerekli tüm organizasyonları gerçekleştirmek, lisans ve lisansüstü eğitimi desteklemek.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda Rektörlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür, aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Rektör, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere en çok iki öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdürün görevlendirdiği müdür yardımcısı, yerine vekâlet eder. Müdürün görev süresi bitince müdür yardımcılarının da müdür yardımcılığı görevi sona erer. Müdürün istifa etmesi veya altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun kararlarını ve hazırladığı çalışma programlarını bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkeze ilişkin programlar ve faaliyetlerle ilgili koordinasyonu sağlamak.

d) Merkez içi ve dışı çalışmaları geliştirmek ve koordine etmek.

e) Analiz, uygulama ve platformların başarıyla ve amaçlarına uygun olarak gerçekleşmesi için süreci takip etmek ve önlemleri almak.

f) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak veya hazırlatmak, proje önerilerinde bulunmak ve faaliyetlerini yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen iki öğretim elemanından oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdüre vekâlet eden müdür yardımcısı veya Müdürün görevlendirdiği bir Yönetim Kurulu üyesi yürütür. Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan ya da gerekli hallerde olağanüstü olmak üzere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin faaliyetleri konusunda kararlar almak.

ç) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını ve bu gruplarda görevlendirilecek adaylar ile ilgili Müdürün önerilerini inceleyip karara bağlamak.

d) Her yılın sonunda faaliyet raporu hazırlayıp Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.