6 Ağustos 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31560

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VARDİYA YATAKHANELERİ,

GAZİNOLAR, SOSYAL TESİSLER VE EĞİTİM

MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Jandarma Genel Komutanlığına ait vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler ve eğitim merkezlerinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Jandarma Genel Komutanlığına ait vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler ve eğitim merkezlerinde uygulanacak; kadro, kuruluş, idare, denetleme ve işletme, verilecek hizmetler ve bu hizmetler karşılığında alınacak ücretler, istifade esasları, üye aidatı, istifade aidatı/kart ücreti alınması, ihtiyaçların tespit ve temini, elde edilen gelirlerin harcanacağı yerler, vergi mükellefiyetleri ve muafiyetleri, muhasebeye yönelik belge, kayıtlar ve işleniş şekilleri ile kiralamaya ilişkin usul ve esasları kapsar.

(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına bağlı tesisler bu Yönetmelik esaslarına tabi olarak hizmet verir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 19 uncu ve ek 8 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Asıl hak sahibi: Üyeleri,

b) Brüt satış kârı: Aylık net satışlar ile satılan mal ve hizmetin maliyeti arasındaki olumlu farkı,

c) Eğitim merkezi: Özel, yerel ve kış eğitim merkezlerini,

ç) Eğitim merkezi komutanı: Özel, yerel ve kış eğitim merkezi komutanlarını,

d) Gayrisafi hâsılat: Tek düzen muhasebesi gelir tablosunda bulunan gelirler (brüt satışlar, diğer faaliyetlerden olağan gelir/kârlar ve olağan dışı gelir/kârlar) toplamından (İhtiyaç Değerlendirme ve Kaynak Tahsis Komisyonunca yapılan tahsisler, diğer tesislerden aktarılan varlıklar hariç) hiçbir gider ve maliyet unsuru düşülmeden, elde edilen değerleri,

e) Gazino: Hak sahiplerinin ücreti karşılığında barınma, beslenme, moral, konaklama, günlük ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığı, eğitim, seminer, konferans, sempozyum gibi faaliyetler icra edilebilen, hak sahipliği ve iradi hak sahipliği durumuna göre kategorilendirilen ve tesis imkanlarına göre sınıflandırılan, kışla içinde veya dışında teşkil edilenler olmak üzere ikiye ayrılan teşkilleri,

f) Günübirlik giriş: Tesislerin otel ve motel bölümleri haricinde kalan diğer imkânlarından yararlanılmasını,

g) Hak sahibi:

1) Üyeler, bunların eş, anne, baba ve Yönergede gösterilen çocuk ve kardeşlerini,

2) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tesislerden faydalanma hakkı bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile bunların eş, anne, baba ve Yönergede kapsamı belirtilen çocuk ve kardeşlerini,

3) 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak görev yapmakta iken; 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanunun 107 nci maddesi gereği Sağlık Bakanlığına naklen atanan muvazzaf subay ve astsubaylar, 926 sayılı Kanunun geçici 45 inci maddesi gereği Adalet Bakanlığına naklen atanan muvazzaf subaylar ile bunların eş, anne, baba ve Yönergede kapsamı belirtilen çocuk ve kardeşlerini,

4) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 349 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki personel ile bunların eş, anne, baba ve Yönergede kapsamı belirtilen çocuk ve kardeşlerini,

ğ) İhtiyaç Değerlendirme ve Kaynak Tahsis Komisyonu: “Üye Aidatları ve Kart Gelirleri” hesabı ile “İstifade Aidatları” hesabında biriken paraların Jandarma Genel Komutanlığına ait tesislerin tefriş, bakım ve onarım ile mal ve hizmet alımı ihtiyaçları için kullanımına yönelik esas ve usulleri belirlemek üzere ilgili komutanlıkça oluşturulan komisyonu,

h) İkmal planı: Tesislerin taşınır mal yenileme, taşınmazların işletilmesi, onarımı ve tadilatı gibi öngörülebilen ihtiyaçları için tahmini yıllık gelir durumuna göre hazırlanan yıllık harcama planını,

ı) İradi hak sahibi:

1) Jandarma Genel Komutanlığına ait tesislerden, Yönerge ile belirlenecek olan tesis kategorileri esas alınmak kaydıyla istifade edebilmelerine imkân sağlamak maksadıyla aylıklarından istifade aidatı kesilen ve sistemden ayrılma taleplerine yapılacak işlemler Yönergede düzenlenecek olan Jandarma Genel Komutanlığı mensubu uzman jandarma, uzman erbaş ve devlet memurları ile bunların eş, anne, baba ve Yönergede kapsamı belirtilen çocuk ve kardeşlerini,

2) Bu bentte sayılan personelin, Jandarma Genel Komutanlığına ait “İstifade Aidatları” hesabına istifade aidatı yatırmak suretiyle bandrol alan emeklileri ile bunların eş, anne, baba ve Yönergede kapsamı belirtilen çocuk ve kardeşlerini,

i) İstifade: Tesislerin otel ve motel bölümleri dâhil olmak üzere her türlü imkânından yararlanılmasını,

j) İstifade aidatı: Jandarma Genel Komutanlığına ait tesislerden iradi hak sahibi statüsünde istifade edebilmek maksadıyla;

1) Jandarma Genel Komutanlığı mensubu uzman jandarma, uzman erbaş ve Devlet memuru ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında görevli aynı statüdeki personele ödenen aylık, taban aylık ve kıdem aylık toplamından oluşan brüt maaşın binde biri ile binde beşi arasında olacak şekilde Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenerek personelin maaş pusulasında gösterilmek suretiyle her ay kesilen ve ilgili maaş mutemetliklerince en geç beş iş günü içerisinde Jandarma Genel Komutanlığına ait “İstifade Aidatları” hesabına aktarılan aidatı,

2) Bu bentte sayılan personelin emeklilerince, ilgili yıl için Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen en düşük emekli üye aidatından fazla olmayacak şekilde Jandarma Genel Komutanlığınca her yıl Aralık ayında belirlenerek yayımlanacak meblağı Jandarma Genel Komutanlığına ait “İstifade Aidatları” hesabına yatırmak suretiyle aldıkları bandrol karşılığı ödenen bir yıllık aidatı,

3) Jandarma Genel Komutanlığına ait tesislere günübirlik giriş yapma talepleri uygun görülen kamu personelinin, bu bentte sayılan emekli personelden alınan istifade aidatının dört katından az olmamak kaydıyla Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenecek olan meblağı tesislerin banka hesabına veya Jandarma Genel Komutanlığının belirleyeceği hesaba yatırmak suretiyle aldıkları bandrol/giriş kartı karşılığı ödeyecekleri bir yıllık aidatı,

k) İstisnai memur: 15/6/2015 tarihli ve 29387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki İstisnai Memur Kadrolarına Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik kapsamında Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında veya kadro açıklamaları bölümünde özel nitelikli olarak gösterilen görev yerlerine 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59, 60 ve 61 inci madde hükümlerine göre açıktan, kurum içinden veya naklen atanan, bahse konu Yönetmeliğin 12 ve 13 üncü maddelerinde hakları düzenlenen kişileri,

l) İşletme: Tesislerin bünyesinde bulunan ve gelir ile giderleri ayrı işletme defteri ile takip edilen birimleri,

m) Kamu personeli: Jandarma Genel Komutanlığına ait tesislere (eğitim merkezleri hariç) günübirlik giriş yapabilmek maksadıyla, tesisin bulunduğu yerde kendisine Jandarma Genel Komutanlığı mensubu asıl hak sahibi bir personel tarafından referans olunan ve talebi, Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda tesisin bağlı olduğu birlik komutanlığı tarafından tespit edilecek kontenjan dâhilinde uygun görülenlerden; o yıla ait emekli personel istifade aidatının dört katından az olmamak kaydıyla Jandarma Genel Komutanlığınca her yıl Aralık ayı içerisinde bir sonraki yıl için belirlenecek meblağ üzerinden talepte bulunduğu tesisin banka hesabına veya Jandarma Genel Komutanlığının belirleyeceği hesaba istifade aidatı yatırmak suretiyle bandrol/giriş kartı alan kamu personeli ile kendisinin refakatinde bulunması koşuluyla eş, anne, baba ve bekâr çocuklarını,

n) Kış eğitim merkezi: Jandarma Genel Komutanlığınca; personelin kış şartlarında hayatta kalma, kaçma ve kurtulma eğitimlerinin yaptırılması, belirli aralıklarla kış sporları konusunda eğitilmesi ile personel ve ailelerinin dinlendirilerek moral ve motivasyonuna katkı sağlanması amacıyla açılıp işletilen, hak sahipliği ve iradi hak sahipliği durumuna göre kategorilendirilen, Yönergede belirtilen esaslara göre personele tahsis edilen merkezleri,

o) Konsinye: Satış işlemi gerçekleşene kadar mülkiyeti malı satan firmaya ait olan ürünleri, tesislere irsaliye ile vermesi ve dönem sonunda satışı yapılmaması durumunda tekrar iade alma işlemini ifade eden malın mülkiyetinin değil zilyetliğinin devrinin söz konusu olduğu satım komisyonculuğunu,

ö) Öğrenci: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında öğrenim gören ve aidat ödememesine rağmen akademiye ait tesislerden günübirlik yararlanan, yer durumunun uygun olması hâlinde ise akademiye ait tesislerden istifade edebilen öğrencileri,

p) Özel eğitim merkezi: Jandarma Genel Komutanlığınca; personelin belirli zamanlarda özel eğitimlerinin yaptırılması ile dinlendirilerek moral ve motivasyonuna katkı sağlanması amacıyla açılıp işletilen, hak sahipliği ve iradi hak sahipliği durumuna göre kategorilendirilen, Yönergede belirtilen esaslara göre personele tahsis edilen merkezleri,

r) Sosyal tesis: Hak sahiplerinin ücreti karşılığında barınma, beslenme, moral, konaklama, günlük ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığı, eğitim, seminer, konferans, sempozyum gibi faaliyetler icra edilebilen, hak sahipliği ve iradi hak sahipliği durumuna göre kategorilendirilen, tesis imkânlarına göre sınıflandırılan, kışla içinde veya dışında teşkil edilenler olmak üzere ikiye ayrılan ve 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 98 ve 106 ncı maddelerindeki askeri gazino ve kışla gazinosunun Jandarma Genel Komutanlığındaki karşılığı olan teşkilleri,

s) Tesis: Jandarma Genel Komutanlığına ait vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler ve eğitim merkezlerini,

ş) Tesis kategorisi: Tesislerden istifade edecek personelin statüsüne göre belirlenen ve Yönergede gösterilen grupları,

t) Tesis müdürü: Vardiya yatakhanesi, gazino ve sosyal tesis müdürünü, eğitim merkezi komutanını,

u) Tesis sınıfı: Alınacak ücretlerin tespiti maksadıyla tesis imkânlarının puanlanarak sınıflarının belirlenmesini,

ü) Üye: Jandarma Genel Komutanlığı mensubu subay, istisnai memur, astsubay ve bunların aidat ödeyen emeklileri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında görevli aynı statüdeki personel, sivil öğretim elemanı ve bunların aidat ödeyen emeklilerini,

v) Üye aidatı: Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tesisler ile Jandarma Genel Komutanlığına ait tesislerden istifade edilebilmesi maksadıyla; Jandarma Genel Komutanlığı mensubu subay, istisnai memur ve astsubaylar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında görevli subay, istisnai memur, sivil öğretim elemanı ve astsubaylara ödenen aylık, taban aylık ve kıdem aylık toplamından oluşan brüt maaşın binde biri ile binde beşi arasında olacak şekilde Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenerek personelin maaş pusulasında gösterilmek suretiyle her ay kesilen ve ilgili maaş mutemetliklerince en geç beş iş günü içerisinde Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenecek “Üye Aidatları ve Kart Gelirleri” hesabına aktarılan aidatlar ile bunların emeklilerince, her yıl belirlenen miktarda ve ilgili hesaplara yatırılan aidatları,

y) Vardiya yatakhanesi: Gazinolar ve sosyal tesisler dışındaki, öncelikle operasyonel birlik personelinin barınma ihtiyacı başta olmak üzere hak sahibi ve iradi hak sahiplerinin konaklama, beslenme, günlük ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığı, hak sahipliği ve iradi hak sahipliği durumuna göre kategorilendirilen ve tesis imkânlarına göre sınıflandırılan, ihtiyaç duyulduğunda eşyalı olarak, kadrosuz olmaları ve herhangi bir tesisin bünyesinde hizmet vermelerinin mümkün olmaması durumunda kantinlere bağlı olarak da hizmet verebilen teşkilleri,

z) Yerel eğitim merkezi: Jandarma Genel Komutanlığınca; personelin belirli zamanlarda özel eğitimlerinin yaptırılması ile dinlendirilerek moral ve motivasyonuna katkı sağlanması amacıyla açılıp işletilen, hak sahipliği ve iradi hak sahipliği durumuna göre kategorilendirilen, Yönergedeki esaslara göre bağlı olduğu komutanlıkça personele tahsis edilen merkezleri,

aa) Yönerge: Yönetmeliğin yayımlanmasını müteakip Yönetmelik hükümlerinin ayrıntılı olarak açıklanması ve uygulanmasına yönelik olarak Jandarma Genel Komutanlığı tarafından çıkarılan Jandarma Genel Komutanlığı Vardiya Yatakhaneleri, Gazinolar, Sosyal Tesisler ve Eğitim Merkezleri Yönergesini,

bb) Yönetim kurulu: Vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler ve eğitim merkezlerinin bazı faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla görevlendirilen kurulları

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte yer alan taşınır mallara ilişkin kavram ve ibareler, 21/6/2010 tarihli ve 2010/616 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Taşınır Mal Yönetmeliğinde tanımlandığı şekilde anlaşılır ve uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Görevler

Kadro

MADDE 5 – (1) Tesislerin kadroları Jandarma Genel Komutanlığınca tespit olunur ve fiilî kadrolarında gösterilir.

Kuruluş

MADDE 6 – (1) Jandarma Genel Komutanlığı personelinin; sosyal ve moral ihtiyaçlarını karşılamak, dayanışmayı artırmak, mesleki sosyal gelişmelerini mümkün kılacak imkânları hazırlamak ve barınma da dâhil olmak üzere ihtiyaçlarını karşılamak, çeşitli eğitim, seminer, konferans, sempozyum gibi hizmetlerde kullanılmak maksadıyla ve 2803 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesine göre, bölgenin ihtiyaç durumu, personelin yoğunluğu ile birlik veya kurumun yararı değerlendirilerek Jandarma Genel Komutanlığınca vardiya yatakhanesi, gazino ve sosyal tesis kurulabilir.

(2) Birinci fıkradaki gerekçelerle, belirli zamanlarda özel eğitimlerin yapılması, personelin dinlendirilerek moral ve motivasyonuna katkı sağlanması amacıyla 2803 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesine göre Jandarma Genel Komutanlığınca özel, yerel ve kış eğitim merkezleri kurulabilir.

(3) Tesisler; ihtiyaç hâlinde aynı üst komutanlıklara bağlı olmak kaydıyla diğer bir tesisin bünyesinde işletilebilir, duyulan ihtiyacın ortadan kalkması veya işletilmesinin imkânsız hâle gelmesi durumunda ise Jandarma Genel Komutanının onayıyla kapatılabilir.

(4) Herhangi bir sebeple kapatılması gereken tesislerin nakit, taşınır mal ve belgeleri, Jandarma Genel Komutanlığınca verilen emre göre uygun görülecek diğer bir tesise devredilir. Kapatılan tesisin varlıkları, devralan tesis tarafından muhasebeleştirilir.

(5) Savaş, doğal afet, salgın hastalık, toplumsal olaylar gibi olağanüstü durumlarda ihtiyaç duyulması hâlinde bu tesisler, öncelik Jandarma Genel Komutanlığı personelinde olmak üzere geçici iskân yerleri olarak kullanılabilir.

İdare

MADDE 7 – (1) Tesisler, kadrolarına atanan veya görevlendirilen personel ile tesisin bağlı olduğu birlik komutanlığınca belirlenen yönetim kurulları tarafından yönetilir.

a) Tesislerin yönetim kurulları; söz konusu tesisin bağlı olduğu birlik komutanlıklarınca, kendi bağlısı birlik, karargâh ve kurumlardan seçilecek en az biri subay olmak üzere üç asil ve biri subay olmak üzere iki yedek üyeden teşekkül eder. Üyelerin kıdemlisi yönetim kurulu başkanıdır. Başkanın katılamadığı toplantılara en kıdemli üye başkanlık eder. Yönetim kurulu her takvim yılı başında bir yıl süreyle görevlendirilir. Yönetim kurulu, ihtiyaç duyulması hâlinde, teşkilat bağlantısına göre aynı üst komutanlıklara bağlı diğer tesisler için de görevlendirilebilir. Müteakip yıllarda aynı üyelerin tekrar görevlendirilmesi mümkündür. Jandarma Genel Komutanlığınca gerekli görülmesi hâlinde özel eğitim merkezi komutanlıklarının yönetim kurulları, bulundukları illerdeki birliklerden de teşkil edilebilir.

b) Yönetim kurullarının görevleri şunlardır:

1) Tesisin kuruluş amaçlarına uygun olarak gelişmesini sağlamak,

2) Tesisin gelir-gider durumlarını incelemek ve bu konuda değerlendirmede bulunmak, düzenleyeceği raporlar ve tablolar ile üyeleri ve üst komutanlığı bilgilendirmek,

3) Hizmetlerin en iyi ve ucuz şekilde sunulmasını sağlamak,

4) Yönetimi kolaylaştıracak tedbirleri almak,

5) Yıllık ikmal planları ile yıllık ikmal planları dışında üst komutanlık emirleri, acil ihtiyaçlar gibi sebeplerle yapılacak alımlarla ilgili tesis yönetimi tarafından yapılan teklifleri incelemek ve uygun görmeyi müteakip gerek duyması hâlinde görüşleriyle birlikte, onaylanmak üzere tesisin bağlı olduğu birlik komutanına sunmak,

6) Tesisin idari denetleme kurulunun denetimi sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlarının temini ile ilgili kararları almak,

7) Tesislerde uygulanmak üzere, Jandarma Genel Komutanlığınca merkezi olarak yıllık belirlenen yatak, oda, motel, havuz, düğün salonu, salon kiraları ile kart ve günübirlik giriş ve benzeri ücretler dışındaki diğer ücretleri; muaddeller, malzeme fiyatları, tesisin konuş yeri, istifade oranları, benzer tesislerin fiyatları ve uygulanması gereken kâr oranları gibi hususlar değerlendirilerek ilgili tesis yönetimi tarafından yapılan teklifi de dikkate almak suretiyle belirlemektir.

c) Yönetim kurulları en az üç ayda bir defa salt çoğunlukla toplanır. İhtiyaç hâlinde yönetim kurulu başkanının çağrısı ile üç aylık süre dikkate alınmaksızın toplantı yapılabilir. Yönetim kurulu kararları tesislerin bağlı olduğu birlik komutanının onayına sunulur.

(2) Tesislerin idare ve işletilmesine ilişkin diğer hususlar Yönergede belirtilir.

Tesis müdürleri ve eğitim merkezi komutanları

MADDE 8 – (1) Her tesise bir müdür atanır veya görevlendirilir. Eğitim merkezlerinde müdürlük görevini eğitim merkezi komutanı icra eder. Müdür; mevzuat ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak, tesisin faaliyetlerini yürütmekle görevli, yetkili ve sorumludur.

(2) Tesis müdürü, tesisten yararlananların memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması ile tesisin etkin ve verimli şekilde işletilerek modern hâle getirilmesini sağlayacak güçlü bir mali yapının oluşmasına yönelik tedbirleri almakla, bu hususlarda yönetim kuruluna teklif götürmekle ve yönetim kurulunun alacağı kararları uygulamakla yükümlüdür.

(3) Maiyetindeki personelin düzenli ve verimli bir şekilde çalışmasından, tesis, malzeme ve araçların idare, bakım ve muhafazasından sorumludur.

Tesislerde çalışacak personel ve kıyafet esasları

MADDE 9 – (1) Tesislerde hizmet ünitelerinin gerektirdiği nitelik ve nicelikte olacak şekilde; daha önce tesislerde başarıyla görev yapmış ve tesislere yönelik kurslara katılmış olanlar ile istekli olanlar öncelikli olmak üzere Jandarma personeli, ücretleri tesis gelirlerinden karşılanmak üzere özel hukuk hükümlerine göre temin edilen personel, hizmet alımı yöntemiyle temin edilen personel, mal alımı hizmetini sunan firma personeli, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve bu Kanun çerçevesinde yürürlüğe konulan Yönetmelik hükümlerine göre aday çırak ve beceri eğitimi öğrencisi çalıştırılabilir. Tesislerde çalışacak personelin görev ve sorumlulukları önceden açık bir şekilde belirlenerek hazırlanacak görev tanım formları kendilerine yazılı olarak tebliğ edilir.

(2) Tüm giderleri tesis gelirlerinden karşılanmak üzere özel hukuk hükümlerine göre çalıştırılacak personel ve/veya hizmet alımı ile sağlanan personelin özlük hakları, vergi, sosyal güvenlik, kıdem tazminatı ve benzeri yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi tesis müdürlüğünün sorumluluğundadır. Tesislerde özel hukuk hükümlerine göre çalıştırılacak personel için kıdem/ihbar tazminatı fonu banka hesabı işletilir ve bu hesapta yeterli birikim bulundurulur. Bu işlemlere ilişkin kanıtlayıcı belgelerin devir teslimi yazılı olarak yapılır ve en son işlem tarihinden itibaren 15 yıl süreyle saklanır.

(3) Tesislerde görevli personelin kılık kıyafetleri ile saç, sakal ve favorileri ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenir. Tesislerde hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personel için de aynı esaslar geçerli olur. Özel eğitim merkezi komutanlıkları başta olmak üzere tesislerde görevli personel Yönergede belirlenecek şekilde iklim şartlarına ve tesisin özelliklerine uygun standart sivil kıyafet giyebilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Esaslar, Tesislerden İstifade ve Tesislere Giriş Yasağı

Genel esaslar

MADDE 10 – (1) Jandarma Genel Komutanlığı mensubu subay, istisnai memur, astsubay ve bunların aidat ödeyen emeklileri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında görevli aynı statüdeki personel, sivil öğretim elemanı ve bunların üye aidatı ödeyen emeklileri Jandarma Genel Komutanlığına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tesislerin tabii üyeleri olup, bunlar aynı zamanda asıl hak sahibi olarak adlandırılır. Bu kişilerden, kendileri ve hak sahibi aile fertleri adına üye aidatı alınır.

(2) Asıl hak sahipleri dışında;

a) Bunların eş, anne, baba ve Yönergede kapsamı belirtilen çocuk ve kardeşleri,

b) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tesislerden faydalanma hakkı bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile bunların eş, anne, baba ve Yönergede kapsamı belirtilen çocuk ve kardeşleri,

c) 926 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapmakta iken; 6756 sayılı Kanunun 107 nci maddesi gereğince Sağlık Bakanlığına naklen atanan muvazzaf subay ve astsubaylar, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 349 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki personel, 926 sayılı Kanunun geçici 45 inci maddesi gereğince Adalet Bakanlığına naklen atanan muvazzaf subaylar ile bunların eş, anne, baba ve Yönergede kapsamı belirtilen çocuk ve kardeşleri tesislerden yararlanma hakkı bulunan hak sahibi kişi statüsünde kabul edilir.

(3) Jandarma Genel Komutanlığına ait tesislerden istifadeye yönelik olarak iradi hak sahipliği statüsündeki Jandarma Genel Komutanlığı mensubu uzman jandarma, uzman erbaş ve Devlet memurları ile bunların emeklilerinden, kendileri ve eş, anne ve babaları ile Yönergede kapsamı belirtilen çocuk ve kardeşleri adına istifade aidatı alınır. Ayrıca istifade önceliği hak sahibi personel ve iradi hak sahibi personelde olmak şartıyla eğitim merkezleri haricindeki tesislere günübirlik giriş yapma talebine ilişkin kendisine asıl hak sahibi personel tarafından referans olunan ve talebi uygun görülen kamu personelinden de, kendisi ile eş, anne, baba ve bekâr çocukları adına istifade aidatı alınır.

(4) Tesisler, Yönergede belirtilen usuller doğrultusunda; istifade edecek personelin statüsüne göre kategorilere, tesis imkânlarına göre de sınıflara ayrılabilir.

(5) 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, görevi ve unvanı ne olursa olsun hiçbir kişi ve personel, tesisler ve bunların hizmetlerinden ücretsiz olarak istifade edemez.

Tesislerden istifade

MADDE 11 – (1) Personelin günübirlik giriş kartı sahibi aile fertleri ve müstafi personel günübirlik giriş kartları ile Yönergede belirlenecek esaslar doğrultusunda tesislere günübirlik giriş yapabilirler. Ayrıca tesisin bağlı olduğu birlik, karargâh ve kurum amirleri ile bu makamlarca kendilerine yetki verilmesi hâlinde tesis müdürleri tarafından istisnai hâllerde izin verilenler de tesislere geçici olarak günübirlik giriş yapabilirler.

(2) Konferans, sempozyum, kurs, seminer, toplantı, tören, ziyaret ve benzeri resmî faaliyetler maksadıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi veya Jandarma birlik ve kurumları tarafından davet edilmiş olan akademisyen, öğrenci, diğer sivil kişiler ve aileleri ile eğitim gören kursiyer ve öğrenciler, resmî bir faaliyete katılmak için görevli olarak gelen yabancı ülke silahlı kuvvetleri/kolluk teşkilatı mensupları da faaliyet süresince; faaliyetin icrasından sorumlu makamların bünyesindeki tesislerden bu makamların izniyle istifade edebilirler.

(3) Tesislerin düğün salonlarından; Yönergede belirtilen kişiler, düğün, nişan, sosyal etkinlikler, siyasi olmayan dernek toplantıları, anma günleri ve benzeri faaliyetler kapsamında istifade edebilirler. Söz konusu faaliyetlere davet edilenler, tesislerin bu maksatla ayrılmış bölümlerinden Yönergede belirtilen usuller çerçevesinde istifade edebilirler.

(4) Yabancı ülke silahlı kuvvetleri ve kolluk teşkilatı mensupları, tesislerden Jandarma Genel Komutanlığından önceden izin almak suretiyle istifade ettirilebilirler.

(5) Sözleşmeli subay ve astsubaylardan sözleşmeleri 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (h), (i) ve (j) bentlerine göre sona erdirilenler (hak sahibi aile fertleri dâhil), mezkur Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen esaslara göre hizmet ettikleri sözleşme süresi kadar tesislere günübirlik giriş yapabilirler.

(6) Tesislere günübirlik giriş yapanların istisnai olarak otel kısımlarından faydalanabilecekleri durumlar Yönergede düzenlenir.

(7) Asıl ve iradi hak sahibi şehit yakınları, gaziler ve engelli personel ile ailelerine, tesislere giriş, yer tahsisi ve hizmetlerden istifade hususlarında öncelik verilerek kolaylık sağlanabilir. Bu kapsamda yapılacak düzenlemeler Yönergede belirtilir. Ayrıca engellilerin tesislerden istifadesini kolaylaştıracak gerekli yapısal düzenlemeler yapılabilir. Tesislerde imkânlar ölçüsünde engelli odası, bebek bakım odası, çocuk oyun odası/parkı tanzim edilir.

(8) Sosyal tesisin bulunduğu ilin dışından gelen hak sahiplerinin, kalış amaçlarını ve sürelerini belirtmek suretiyle önceden başvurarak yer ayırmaları mümkündür.

(9) Eğitim merkezlerinden; emekli personel dernek/devre grupları için belirlenen toplu tahsis dönemleri ile boş kapasite bulunan dönemler hariç sadece hak sahipleri ve iradi hak sahipleri ile bunların refakatinde olmak şartıyla Yönergede belirtilen aile fertleri istifade edebilir. Eğitim merkezlerinden istifade önceliği görevdeki personelde olup, emekli personele de istifade için imkânlar ölçüsünde uygun şartlar sağlanabilir. Günübirlik giriş yapan personelin mevcudu, tahsis yapılan personele sunulacak hizmetleri olumsuz etkilemeyecek şekilde belirlenir. Bu Yönetmelik esaslarına göre istifade hakkı tanınanların haricinde eğitim merkezlerinden istifade Jandarma Genel Komutanının iznine tabidir.

(10) Özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinden ayrı ayrı olacak şekilde bir sezonda yalnızca bir dönem istifade edilmesi esastır. Ancak otelde boş yer olduğu ve istifade etmek isteyen başka personel bulunmadığı takdirde otelin boş kalarak tesis zararının ortaya çıkacağı durumlarda daha az yararlanandan başlamak üzere istifadeye müsaade edilebilir.

(11) Tesise gelen misafirlerle ilk iletişimin başladığı nizamiye, kayıt merkezi, resepsiyon ve halkla ilişkiler birimlerine görüntü ve ses kaydedici özelliği bulunan kamera sistemi ile tesislerin fiziki emniyet tedbirleri ve hizmet kalitesinin artırılması maksadıyla görüntü kaydedici özelliği bulunan kamera sistemi imkânlar ölçüsünde kurulur. Ses ve görüntü kaydı yapıldığı hususu tesisten yararlanacak olanların görebileceği şekilde uygun yerlere konulacak levhalarla belirtilir.

(12) Tesislerin otel bölümleri devamlılık gösterecek şekilde pansiyon/lojman olarak kullanılmaz, otel bölümlerinden aralıksız istifade süresi muvazzaf personel için iki ay, emekli personel için on beş gündür. Ancak bu süre;

a) Hak sahibi ve iradi hak sahibi personelin öğrenim gören çocukları için bir eğitim öğretim döneminin gerektirdiği süre,

b) Görev, kurs ve tedavi amacıyla gelenler için geliş amaçlarının gerektirdiği süre,

c) Atama ile gelenlerden, lojman veya kiralık ev temini işlemleri uzayacak olanlar için iki aydan daha fazla,

olarak belirlenebilir.

(13) Tesislerin otel bölümlerinden muhtelif gerekçelerle daha fazla istifade etmek isteyenlerin talepleri; tesisin kapasitesi, doluluk oranı, mevsimsel şartlar nedeniyle personel hareketliliği de dikkate alınarak tesis müdürünce değerlendirilir.

Tesislere giriş yasağı

MADDE 12 – (1) Asıl hak sahipleri, hak sahipleri ve iradi hak sahipleri ile tesislerden istifade hakkına sahip diğer kişilerden;

a) İkazlara rağmen tesislerde uyulması öngörülen kurallara uymamakta ısrar edenlerin,

b) Bu mahallerde siyasi konuşma yapanların, siyasi telkin ve öneride bulunanların, siyasi parti ve siyasi amaç güden dernek, kuruluş ve oluşumlardan herhangi biri hakkında propaganda yapanların,

c) Görevi ve sıfatı icabı geçmişteki görev ve görev yerleri hakkında beyanat verenlerin, yazı yazanların veya sair surette açıklamada bulunanların veya Jandarma Genel Komutanlığı aleyhinde beyanda veya faaliyette bulunanların, astlık-üstlük münasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara karşı güven hissini yok etmeye yönelik olarak açıkça aşağılayıcı söz, davranış veya yayınlarda bulunanların, meslek etiğine aykırı davranışlarda bulunanlar ile mesleğin şeref ve haysiyetine dokunan fiilleri işleyenlerin,

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap İkinci Kısım Altıncı Bölümü ile İkinci Kitap Üçüncü Kısım Üçüncü ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlardan haklarında düzenlenen iddianameler kabul edilenlerin,

d) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile terör örgütü üyeliği veya yöneticiliği suçları nedeniyle kamu görevinden uzaklaştırılanlar ile aynı gerekçelerle yargılananlardan 5237 sayılı Kanunun 221 inci maddesi kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için başvuranların,

e) Meslekten veya memuriyetten çıkarma cezalarını gerektiren bir suçtan veya 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan dolayı hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilenlerin,

tesislerden istifade hakları Jandarma Genel Komutanlığınca geçici veya sürekli olarak yasaklanabilir.

(2) Muvazzaf veya emekli olmalarına bakılmaksızın, birinci fıkradaki fiilleri işledikleri tespit edilenlere yönelik belge ve bilgiler, adı geçen şahıs hakkında gerekli işlemlerin yapılması maksadıyla ilgili birlik komutanlığı tarafından en kısa sürede Jandarma Genel Komutanlığına gönderilir. Belge ve bilgiler Personel Başkanlığının bağlı olduğu Jandarma Genel Komutan Yardımcısı başkanlığında Personel Başkanı, İstihbarat Başkanı, Hukuk Hizmetleri Başkanı ve Personel İşlem Daire Başkanından oluşan kurul tarafından incelenir ve personelin tesislere girişinin fiilin ağırlık derecesine göre alınan geçici veya sürekli olarak yasaklanması kararı Jandarma Genel Komutanının onayıyla kesinleşir. Kurul ekseriyetle toplanıp, oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması hâlinde başkanın oyu çoğunluk oyu sayılır. Kurulun sekretarya işlemlerini Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü yürütür.

(3) Alınan yasaklama kararı, birlik, karargâh ve kurumlarla birlikte, akıllı kart sistemi üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tüm tesislere giriş yetkisinin de kaldırılması maksadıyla en kısa sürede Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına bildirilir. Millî Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığınca alınan tüm yasaklama kararları, Jandarma Genel Komutanlığına ait tesisler için de uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tesislerin Vergi Muafiyeti ve Hazine Payı

Vergi muafiyeti

MADDE 13 – (1) 2803 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kuruluş amaçlarına göre işletilen vardiya yatakhaneleri, gazinolar, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri niteliğini haiz sosyal tesisler ile bunların müştemilatı kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyet, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini (gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi tevkifatını) kapsamaz.

(2) Birinci fıkrada belirtilen tesisler emlak vergisinden, bu tesislerin mal ve hizmet alımları nedeniyle düzenlediği ödemeye ilişkin kâğıtlar damga vergisinden istisnadır.

(3) Birinci fıkrada belirtilen tesislerin kuruluş amaçlarına uygun olarak yaptıkları teslim ve hizmetler ile bu kurum ve kuruluşların yapacağı 193 sayılı Kanunun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri katma değer vergisinden müstesnadır.

Hazine payı

MADDE 14 – (1) Eğitim merkezlerinin aylık gayrisafi hasılatının yüzde biri en geç takip eden ayın yirmisine kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırılır. Hazine payları yatırıldığı ayın sonuna kadar Jandarma Genel Komutanlığına bildirilir.

(2) Eğitim merkezlerinin bu kapsamda hesaplayacakları hazine payları takip eden ayın yirminci günü mesai bitimine kadar faaliyette bulundukları yerlerdeki Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerine Yönergede gösterilen “Aylık Gayrisafi Hâsılattan Hazineye Yatırılacak Tutara İlişkin Bildirim” ile bildirilir ve aynı süre içinde yatırılır. Bahis konusu bildirim üç nüsha düzenlenir; iki nüshası muhasebe birimine verilir, bir nüshası ise tesiste muhafaza edilir.

(3) Eğitim merkezlerince, aylık gayrisafi hasılattan hazine payı olarak hesaplanıp yatırılan tutarlar, ilgili muhasebe kayıtlarına ayrı hesaplarda takip edilecek şekilde kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetleme

Denetleme esasları

MADDE 15 – (1) Tesisler; idari denetleme, özel denetleme, durum teftişi, hesap teftişi, tasfiye teftişi ve iç denetime tabi tutulur.

İdari denetleme

MADDE 16 – (1) İdari denetleme, tesis faaliyetlerinin yakından ve sürekli olarak takip ve kontrol edilmesini sağlamak maksadıyla;

a) Tesislerin bağlı olduğu komutanlıklarca bir yıl için görevlendirilecek idari denetleme kurulu, söz konusu tesislerde görevli personelin dışında olacak şekilde; biri maliye branşına mensup, biri subay üye olmak üzere asgari üç personelden oluşturulur. En kıdemli personel idari denetleme kurulu başkanıdır. Maliye branşı personel bulunmaması hâlinde bağlı olunan üst birlikten veya en yakın birlikten istekte bulunulur. İdari denetleme kurulu faaliyeti sürekli olup, yılda en az üç defa icra edilecek idari denetlemelere ilişkin sonuçlar, tesisin bağlı olduğu birlik komutanlığına ve yönetim kuruluna bir rapor ile bildirilir.

b) Jandarma Genel Komutanlığınca gerekli görülmesi hâlinde özel eğitim merkezi komutanlıklarının denetimi için oluşturulan idari denetleme kurulu, bulundukları illerdeki birliklerden de teşkil edilebilir.

c) İdari denetleme raporlarında;

1) Tesisin muhasebe kayıtlarının usulüne uygun tutulup tutulmadığı,

2) Taşınır mal ve taşınmazların kullanma (yeni alınan malzemelerin, önceki malzemelerin kullanım ömürlerinin tamamlanmasını müteakip alınıp alınmadığının tespiti dâhil), bakım ve muhafazasının uygun yapılıp yapılmadığı, tesis gelirlerinden alınan malzemelerin “Taşınır Mal İşlem Belgesi” ile irada alınıp alınmadığı,

3) Her gelir kaynağı ve gider bölümü ayrı ayrı gösterilmek kaydıyla, aylık devreler hâlinde gelir ve gider miktarlarının nelerden ibaret olduğu ve belgeler ile defter kayıtları arasında uyum bulunup bulunmadığı,

4) Tesisler arasındaki varsa fiyat farklılıklarının hangi nedenlerden kaynaklandığı, muaddellerin doğru ve tutarlı düzenlenip düzenlenmediği ve bunlara ilişkin alınabilecek tedbirlerle ilgili yönetim kuruluna yapılması gereken başkaca tekliflerin olup olmadığı,

5) Tesise ait diğer faaliyetlerin yürürlükteki mevzuat hükümleri ile personelin tesislerden, işletilme amaçlarına uygun ve en üst seviyede istifade edebilmesi amaçlarına uygun gerçekleşip gerçekleşmediği

belirtilir.

Özel denetleme, durum teftişi, hesap teftişi, tasfiye teftişi, iç denetim

MADDE 17 – (1) Özel denetleme; tesisin bağlı olduğu birlik komutanlığı, kurum amirliği veya daha üst komutanlıklarca başvurulacak bir denetleme yoludur. Özel denetleme; öğrenilmesi gerekli her türlü konunun aydınlatılması için yapılabilir. İdari denetleme konularında olabileceği gibi, bunun dışında bir veya birkaç konuyu da kapsayabilir.

(2) Durum teftişi; hesap teftişi yapılacak birimin ikmal hizmetlerine ilişkin faaliyetleriyle, kamu malının bakımı, depolanması, amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı, kayıtlarının doğruluğu ve kayıtlarla uyumlu olup olmadığının kontrol edilmesi maksadıyla Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca, teftiş mevzuatı esaslarına göre yapılır.

(3) Hesap teftişi; uygulanmakta olan mevzuat ve ikmal talimatlarındaki esaslara bağlı kalmak kaydı ile teftişe tabi birimlere ait muhasebenin hesap kontrolü, mevzuata uygunluğu, Devlet bütçesi veya birim bütçesinin usulsüz sarfı ile haksız fiile uğrayıp uğramadığının tespiti ve ait olduğu dönem hesabının yıllık teftiş programına göre kontrol edilmesi maksadıyla Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca, teftiş hizmetlerine ilişkin mevzuat esaslarına göre yapılır.

(4) Tasfiye teftişi; en son teftişin alındığı tarihle tasfiyenin tamamlandığı tarih arasını ifade eden hesap döneminde, kaldırılan ve faaliyeti durdurulan teftişe tabi birimlerin, zimmetinde bulunan bütün kamu malı ve her türlü kıymetin, çıktı belgeleri ile başka birimlere devredilerek, kayıtlarının sıfıra indirilmesi neticesinde Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca, teftiş hizmetlerine ilişkin mevzuat esaslarına göre yapılır.

(5) İç denetim; kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik etmek maksadıyla Jandarma Genel Komutanlığı İç Denetim Başkanlığı tarafından, kendi mevzuatına uygun olarak yapılır.

Denetleme, iç denetim ve teftiş yapanların sorumluluğu

MADDE 18 – (1) Denetleme görevi verilenler, müfettişler ve iç denetçiler, görevlerini tam ve zamanında yapmak, denetim ve teftiş sonuçlarını ilgili makama bildirmekle yükümlüdürler.

ALTINCI BÖLÜM

Tesislerin Gelirleri, Sermayeleri ve Satış Fiyatları ile

İhtiyaçların Tespit ve Temin Esasları

Tesislerin gelirleri ve sermayeleri

MADDE 19 – (1) Tesislerin gelirleri;

a) İşletme gelirlerinden,

b) Kira gelirlerinden,

c) Mal ve hizmet alımı, kiralama ve konsinye sözleşmeleri kapsamında yüklenici firmalardan tahsil edilecek ceza bedellerinden,

ç) Üye aidatları, istifade aidatları ve kart ücretleri ile “İhtiyaç Değerlendirme ve Kaynak Tahsis Komisyonu” tarafından yapılacak aktarımlardan,

d) Bağışlardan,

e) Bir tesisten diğer bir tesise Jandarma Genel Komutanlığınca yapılacak sermaye ve gelir aktarımlarından,

f) Sergi, fuar, promosyon, reklam ve diğer gelirlerden,

g) Yukarıda sayılan gelirlerden elde edilecek faiz gelirlerinden oluşur.

(2) Tesislerin sermayeleri ise birinci fıkrada belirtilen gelirlerle birlikte Jandarma Genel Komutanlığı bütçesine bu maksatla konulacak ödeneklerden oluşur.

(3) Tesislerin işletilmesinden doğan tüm gelirler, tesisin bulunduğu yerdeki öncelikle kamuya ait bir bankada, bulunmadığı yerlerde ise güvenilir, mali bünyesi güçlü, yüksek getiri sağlayan bir mevduat bankasında tesis adına açılacak Türk Lirası cinsinden bir hesaba yatırılır. Tesisin gelir-gider durumu göz önünde bulundurularak hizmetlerin aksatılmasına meydan vermeyecek şekilde ve elde edilen faiz gelirleri tesis gelirlerine dâhil edilmek kaydıyla nakit varlıkların bir kısmı bu hesaba bağlı Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat hesabında değerlendirilebilir, bankadan para çekme, havale ve EFT işlemleri tesis müdürünün belirleyeceği en az iki personelin müşterek imzası ile yapılır.

(4) Tesislerin bütçe, sermaye veya gelirlerinin yetersiz kaldığı durumlarda; özellikle yeni kurulacak tesislerde sermaye ihtiyacını karşılamak ve belli bir hizmet standardı oluşturmak, kurulu tesislerde ise hizmet kalitesini yükselterek sürekli kılmak için yapılacak olan bakım onarım işleri ile demirbaş ve mefruşat alımları için kaynak ihtiyacı, Personel Başkanlığının bağlı olduğu Jandarma Genel Komutan Yardımcısının onayıyla sermayesi ve geliri yüksek olan tesislerden ihtiyacı bulunan tesislere kaynak aktarımı yapılmak suretiyle karşılanabilir.

(5) Tesislerce organize edilen nişan, düğün, kokteyl gibi toplu yemeklerde kullanılan tabak, bardak, kaşık, çatal, bıçak gibi malzemelerin kırılması veya kaybolması durumunda bedeli organizasyon sahibinden tahsil edilmek üzere yemek bedelinin yüzde beşini geçmeyecek şekilde yönetim kurulunca belirlenecek oranda kırım bedeli alınabilir. Kırım bedeli ayrı bir hesapta toplanarak, yönetim kurulu kararı ile kırılan veya kaybolan malzemelerin tamamlanması maksadıyla kullanılır.

Kiralama işlemleri ve kira gelirleri

MADDE 20 – (1) Tesislerde özel bir ihtisas gerektiren hizmetlerin; personel yetersizliği veya maliyeti nedeniyle verilememesi durumunda bu hizmetler, hizmet alımı veya kiralama yoluyla dışarıdan karşılanabilir. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olması hâlinde mal ve hizmet alımları birlikte yapılabilir.

(2) Tesislerin kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, mal ve hizmet alımı işlemleri tesis müdürlüklerince yerine getirilir. Bu şekilde elde edilen gelirler, genel bütçe gelirleri ile ilişkilendirilmeksizin tesis gelirlerine dâhil edilir.

(3) Tesislerin kiraya verilmesi işlemleri 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak, Yönergede açıklanacak esaslar ve/veya tip sözleşme esasları doğrultusunda gerçekleştirilir, kiralama süresi üç yılı geçemez.

(4) Kiraya verilen tesis, ünite veya işletmelerin elektrik, su ve yakacak giderleri kiralayan firma tarafından ödenir. Bunun dışındaki işletmeler ile hizmet alımı, mal ve hizmet alımı usulüyle işletilen ünitelerin her yıl merkezi yönetim bütçe kanunu ile belirlenen giderleri genel bütçeden karşılanabilir.

Üye aidatları, istifade aidatları/kart gelirleri, kaynakların tahsisi ve kullanımı

MADDE 21 – (1) Üye aidatları ve istifade aidatları/kart gelirleri aşağıdaki esaslara göre kesilir ve toplanır:

a) Jandarma Genel Komutanlığına bağlı her seviyedeki birlik, karargâh ve kurumlarda görevli subay, istisnai memur ve astsubaylar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında görevli subay, istisnai memur, sivil öğretim elemanı ve astsubaylara ödenen aylık, taban aylık ve kıdem aylık toplamından oluşan brüt maaşın Jandarma Genel Komutanlığınca binde biri ile binde beşi arasında belirlenecek oranı üzerinden personelin maaş pusulasında gösterilmek suretiyle her ay üye aidatı kesilir ve ilgili maaş mutemetliklerince en geç beş iş günü içerisinde Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen “Üye Aidatları ve Kart Gelirleri” hesabına aktarılır. Üye aidatı kesintisi yapıldıktan sonra üyelikleri sona erenlerin kesilen üye aidatları iade edilmez.

b) Jandarma Genel Komutanlığına ait tesisler ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tesislerden faydalanmak isteyen Jandarma Genel Komutanlığı mensubu subay, istisnai memur, sivil öğretim elemanı ve astsubay emeklileri, yetkili birimlerce her yıl belirlenerek yayımlanacak olan emekli üye aidatlarını ilgili hesaba yatırarak orduevleri veya diğer tesis müdürlüklerinden bandrol alırlar.

c) Jandarma Genel Komutanlığına ait tesislerden iradi hak sahibi personel statüsüyle istifade edebilmelerine imkân sağlamak maksadıyla Jandarma Genel Komutanlığı mensubu uzman jandarma, uzman erbaş ve Devlet memurları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında görevli aynı statüdeki personele ödenen aylık, taban aylık ve kıdem aylık toplamından oluşan brüt maaşın Jandarma Genel Komutanlığınca binde biri ile binde beşi arasında belirlenecek oranı üzerinden personelin maaş pusulasında gösterilmek suretiyle her ay istifade aidatı kesilir ve ilgili maaş mutemetliklerince en geç beş iş günü içerisinde Jandarma Genel Komutanlığına ait “İstifade Aidatları” hesabına aktarılır. İstifade aidatı kesintisi yapıldıktan sonra iradi hak sahipliği sisteminden herhangi bir nedenle ayrılanların kesilen aidatları iade edilmez. İradi hak sahipliği sisteminden ayrılmak isteyen bu statüdeki personele yönelik işlemler Yönergede düzenlenir.

ç) Jandarma Genel Komutanlığına ait tesislerden faydalanmak isteyen Jandarma Genel Komutanlığı mensubu uzman jandarma, uzman erbaş ve Devlet memuru emeklileri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında görevli aynı statüdeki personel emeklileri, ilgili yıl için belirlenen en düşük emekli üye aidatından fazla olmayacak şekilde Jandarma Genel Komutanlığınca her yıl Aralık ayında belirlenerek yayımlanacak istifade aidatı karşılığı parayı Jandarma Genel Komutanlığına ait “İstifade Aidatları” hesabına yatırmak suretiyle ilgili tesisten bandrol alırlar.

d) Jandarma Genel Komutanlığına ait, eğitim merkezleri haricindeki tesislerden günübirlik yararlanmak isteyen ve bu maksatla kendilerine bir asıl hak sahibinin referans olduğu kamu personeli veya diğer kişilerin yatıracakları istifade aidatları/kart ücretlerinin ilgili tesisin gelirlerine dâhil edilmesi veya başka türlü değerlendirilmesi hususu Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenir.

(2) Jandarma Genel Komutanlığına ait tesislerin de içinde bulunduğu Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tüm tesislerin tefriş, bakım ve onarımı ile mal/hizmet alımına ilişkin ihtiyaçlarının karşılanmasında eşit bir şekilde kullanılmak üzere oluşturulan ve içerisinde üye/emekli üye aidatları, günübirlik, müstafi personel ve tanınmış kişi kart ücretlerinin de yer aldığı “Üye Aidatı ve Kart Gelirleri” hesabına aktarılan aidatlar ile yalnızca Jandarma Genel Komutanlığına ait tesislerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere oluşturulan ve içerisinde iradi/emekli iradi hak sahibi personelin istifade aidatlarının yer aldığı “İstifade Aidatları” hesabına aktarılan aidatların etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi maksadıyla;

a) Birlik, karargâh ve kurumlarca; tefriş, bakım, onarım, mal ve hizmet alımı ihtiyacı bulunan tesislerin bu ihtiyaçları Jandarma Genel Komutanlığına bildirilir.

b) Talepler Yönergede belirtilen esaslar dikkate alınmak suretiyle Jandarma Genel Komutanlığınca değerlendirilir.

c) “İhtiyaç Değerlendirme ve Kaynak Tahsis Komisyonu” tarafından tahsis edilen kaynak, tesisin muhasebe kayıtlarına gelir kaydedilir. Bu komisyonun teşkili ve işleyişi ile sekretarya hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Yönerge ile düzenlenir.

Bağış, promosyon, sergi, fuar ve reklam gelirleri

MADDE 22 – (1) Şarta bağlı bağışlar şart kapsamında; herhangi bir şarta bağlı olmaksızın tesislere yapılacak bağışlar, nakdi ise kasa veya banka hesaplarına, taşınır mal ise envanter kayıtlarına usulüne uygun muhasebe kaydı yapılarak alınır.

(2) Tesisler adına firmalar ile yapılan sözleşmeler gereği alınan promosyon gelirleri ile sergi, fuar ve reklam gelirlerinin tamamı, mal veya nakit olarak muhasebe kayıtlarına usulüne uygun olarak eklenir. Bu hususların takibi tesis müdürünün sorumluluğunda olup, idari ve özel denetlemeler ile durum ve hesap teftişlerinde mutlaka aranır. Bunlarla ilgili diğer hususlar Yönergede belirtilir.

Dönemsel sermaye artırımı ve sermayenin harcanması

MADDE 23 – (1) Tesisin mali yapısını ve alım gücünü enflasyona karşı korumak ve güçlü bir mali yapı oluşturarak idamesini sağlamak maksadıyla aylık enflasyon oranında sermaye artırımına gidilmesi hususu tesis yönetimi ve tesisin yönetim kurulunca değerlendirilir.

(2) Dönem içerisinde tesisin sermayesinin harcanması esnasında yine aynı gereklilikler dikkate alınır. İhtiyaç ve zorunluluk nedeniyle tesisin sermayesinin harcanmasına karar verme yetkisi tesisin bağlı olduğu birlik komutanındadır.

Tesis alacaklarının takibi ve tahsili

MADDE 24 – (1) Tesis alacaklarının takip ve tahsilinden tesis müdürlükleri sorumludur. Alacakların takip ve tahsili aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür:

a) Tesis alacağı ile ilgili dava açılması veya icra takibinde bulunulmasını isteyen tesis müdürlüğü, davaya yahut icra takibine ilişkin bilgi ve belgeleri, gerekçeli teklifleriyle birlikte, zamanaşımı ve hak düşürücü süreleri dikkate alarak doğrudan Jandarma Genel Komutanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanlığına gönderir. Süresinde gönderilmeyen yahut eksik veya yanlış gönderilen belgelerden kaynaklanan hukuki ve cezai sorumluluk, tesis müdürlüğündedir.

b) Tesis alacağı aynı zamanda suç teşkil eden bir eylemle irtibatlı ise soruşturmaya esas bilgi ve belgeler tesisin bağlı olduğu birlik, karargâh ve kurumlarca yetkili yer Cumhuriyet Savcılığına gönderilir. Kamu davasına müdahil olunmasına ilişkin talepler Jandarma Genel Komutanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanlığınca değerlendirilir.

Gelirlerin ve malzemelerin kullanımı ile temsil ve ağırlama harcamaları

MADDE 25 – (1) Kantinlere bağlı işletilen kadrosuz vardiya yatakhaneleri hariç olmak üzere tesislerin sermaye ve gelirleri; tesislerin yenilenmesi, bakım, onarım ve tadilatı, işletme ve idamesi, modern hâle getirilmesi, özel hukuk hükümlerine göre çalıştırılan veya hizmet alımı yöntemi ile temin edilen personel giderleri, vardiya ulaşım giderleri, işin veya hizmetin gerektirdiği kıyafet, malzeme, eğitim ve kurs ihtiyaçları, temsil ve ağırlama harcamaları ile bu tesislerdeki kitaplıkların ihtiyaçlarına yönelik harcamalar dışında kullanılamaz.

(2) Söz konusu gelirlerle alınmış, zamanla kullanım dışı kalmış, kullanılabilir durumdaki ihtiyaç fazlası malzemeler, tanzim edilecek bir tutanakla tesisin bağlı olduğu komutanlığın izniyle diğer birlik, karargâh veya kurumlara devredilebilir. Teslim alan birlikçe irada alındığını gösteren belge kayıt numarası, hesap teftişinde gösterilmek üzere malı veren tesise bildirilir. Tesislerce ihtiyaç duyulması nedeniyle alınan hiçbir malzeme satın alındığı tarihin üzerinden iki yıl geçmedikçe kullanım dışı kalma gerekçesiyle devredilemez.

(3) Özel Eğitim Merkezi Komutanlıkları ile görev ve temsil özelliği doğrultusunda Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen tesislere, harcamanın miktar veya oranının üst sınırı Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenmek koşuluyla tesis gelirlerinden temsil ve ağırlama giderleri için asgari ölçüde harcama yapma yetkisi tanınabilir.

İhtiyaçların tespiti ve ikmal planları

MADDE 26 – (1) Tesislerin taşınır mal yenileme, taşınmaz onarımı gibi yıllık ihtiyaçları için, bir önceki yılın Aralık ayında tesis yönetimi tarafından ihtiyaçların tahmini maliyetleri, senelik gelir ve gider tahminleri ile açıklanmasında gerek görülen diğer hususları da içerecek şekilde ikmal planı hazırlanır. Hazırlanan ikmal planları yönetim kurulunca değerlendirilir ve uygun görüş verildiği takdirde tesisin bağlı olduğu birlik komutanınca onaylanır. İhtiyaçlar onayı müteakip tesis müdürlüklerince ikmal planına uygun olarak karşılanır.

(2) İkmal planlarına yazılan ihtiyaçların öngörülemeyen ve zaruri sebeplerle karşılanamaması durumunda bu ihtiyaçlar, gerekliliğin devam etmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtildiği şekilde bir sonraki ikmal planına dâhil edilir. İkmal planlarında belirtilmemesine rağmen acil ihtiyaç duyulan alımlar, tesis müdürünün teklifi, yönetim kurulunun uygun görüşü ve tesisin bağlı olduğu birlik komutanının onayı doğrultusunda yapılır.

İşletme idame payları

MADDE 27 – (1) Yıllık ikmal planlarında bulunmayan ve yönetim kurulu kararlarında belirtilemeyen, hizmetin sunumu açısından ihtiyaç duyulan döşeme ve demirbaş alımları ile acil bakım ve onarımların yaptırılabilmesini sağlamak maksadıyla, tesislerin ay sonundaki brüt satış kar tutarından yüzde beş (%5) oranında ayrılacak paylar işletme idame payı olarak ayrı bir hesapta tutularak tesisler tarafından söz konusu ihtiyaçlar için harcanır.

(2) Yıl sonu bilançosunda işletme idame payı hesabında kalan miktar aynı hesapta bırakılmayıp tesisin sermaye hesabına aktarılır.

İhtiyaçların temini

MADDE 28 – (1) Tesislerin ihtiyaç duyacakları mal ve hizmet alımları, piyasa araştırması sonucuna göre; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu esaslarına göre yapılır.

(2) Tesislerin ihtiyaç duyacakları alımlarda, 4734 sayılı Kanunun “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddesinin (e) bendinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmetlere öncelik verilebilir.

(3) 4734 sayılı Kanunda belirtilen şartlar gerçekleştiğinde, tedarik işlemleri 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında doğrudan temin usulü ile yapılır.

(4) Tesislerden yararlananların tercihine göre satılmak üzere 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendi kapsamında yapılacak mamul mal alımlarında marka belirtilmeden yararlananların tercihinin karşılanamayacağı hallerde marka belirtilmek suretiyle alım yapılabilir.

(5) Tesis gelirleri ile yapılacak alımlarda 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen % 10 limiti dikkate alınmaz.

(6) 30/12/2005 tarihli ve 2005/9913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esasları doğrultusunda; önceden öngörülmeyen ivedi veya zorunlu giderlerin karşılanması maksadıyla yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda gösterilen üst sınırları geçmeyecek şekilde alım yapılabilir.

(7) Tesislerde özel bir ihtisas gerektiren hizmetlerin, personel yetersizliği veya maliyeti nedeniyle verilememesi durumunda bu hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı esaslarına göre yürütülür.

(8) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca terörle mücadeleye yönelik ek ve ilave tazminat verilen 1 inci ve 2 nci derece kritik illerde konuşlu tesislerin yapacakları mal ve hizmet alımları, 13/2/2019 tarihli ve 758 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “İçişleri Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Alımlara İlişkin Usul ve Esaslar” doğrultusunda da yapılabilir.

Konsinye usulü satış işlemi

MADDE 29 – (1) Tesislerden yararlanan personele, ayrı bir hesap kodunda gösterilmek ve geliri tesis gelirlerine dâhil edilmek kaydıyla konsinye usulü kapsamında temin edilen malların satışı yapılabilir.

(2) Söz konusu satış işleminde;

a) Malın temini (alımı) ve satış ile ilgili hususlar, teklif yolu ile belirlenecek resmî/özel kuruluş veya firmalar ile tesis arasında yapılacak sözleşmede belirtilir.

b) Sözleşme süresi 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasını kapsayacak şekilde bir yıl olur. Ancak bu satış şekline yıl içerisinde herhangi bir ayda karar verilmesi durumunda o yılın sonuna kadar da sözleşme yapılabilir.

c) Sözleşme yapılacak firmayı belirlemek için asgari üç firma olacak şekilde kuruluş veya kişiler arasından teklif usulü ile seçilir. Buna ilişkin belgeler denetimlerde aranır.

ç) Sözleşme tarihi itibarıyla, kesinleşmiş vergi borcu ile sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belgelerin ilgili tesise sunulması gerekir. Sözleşmede; tesiste firma personelinin çalıştırılıp çalıştırılmayacağı, çalıştırılması hâlinde bu personele yönelik tesis ile firmanın sorumlulukları, hangi esaslarda çalıştırılacağı belirtilir.

d) Vergi dairesine kayıtlı olmayan kişi, kuruluş veya firma ile sözleşme yapılmaz.

e) Konsinye satış yapılacak mal için, sözleşme yapılan kişi, kuruluş veya firmaya ve tesise kalacak oranlar ayrı ayrı belirtilmek suretiyle, 30 uncu maddede belirtilen oranı geçmeyecek şekilde kâr oranı toplam satış tutarı üzerinden veya ürün bazında sözleşme yapılan kişi veya firmayla ortaklaşa belirlenir ve fiyat bu şekilde oluşturulur.

f) Konsinye satış yapılacak malın tesise gönderilmesi aşamasında malın sözleşme yapılan tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde sevk irsaliyesi sözleşme yapılan tarafından düzenlenir. Düzenlenen bu irsaliyede malın konsinye olarak satılacağını belirtmek için irsaliye üzerine “Konsinye olarak teslim edilmiştir” ibaresi açıkça yazılır.

g) Konsinye usulü ile tesiste satılacak mal, tesise giriş esnasında kontrol teşkilatı tarafından kontrol edilir.

ğ) Tesis kayıtları (ödeme kaydedici cihaz kullanımı halinde bu cihazdan alınan günlük satış raporu) dikkate alınarak, konsinye usulü ile temin edilen mallardan satışı gerçekleştirilenlerin, yedi gün içerisinde tesise fatura edilmesi sağlanır.

h) Konsinye olarak satılmak üzere bekleyen malın mülkiyeti, satış gerçekleşinceye kadar malı gönderene aittir. Malın satılamaması, değiştirilme ihtiyacı doğması veya reddine karar verilmesi durumunda mal yükleniciye iade edilir.

ı) Satılan malın teslimi veya hizmetin yapıldığına ilişkin düzenlenecek faturanın, irsaliye tarihinden itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmesi sağlanır.

i) Konsinye usulü ile tesiste satılacak mal, sözleşmede belirtilir; bunun dışında mal satılmaz. Ancak müşteri memnuniyeti göz önünde bulundurularak sonradan ihtiyaç duyulan malın satışı için ek sözleşme yapılabilir, şu kadar ki ek sözleşme ile satışına karar verilen ürünlerin bedeli sözleşme bedelinin yüzde yirmisini aşamaz.

j) Tesislerde konsinye usulü satışlarda, ürünün satışa hazırlanmasında, özlük hakları ilgili firmaya ait olmak üzere firma personeli çalıştırılabilir, ancak sigortasız işçi çalıştırılmasına müsaade edilmez.

k) Konsinye usulü satış yapılan yerlerin elektrik, su ve yakacak giderleri sözleşme yapılan firma tarafından ödenir.

l) Tesislerde satılan her türlü malın hesabı mutlak surette tesis kasasında işlem görür ve işletme defterine girişi yapılır.

Satış fiyatları

MADDE 30 – (1) Tesislerde satış fiyatları aşağıdaki şekilde tespit edilir.

a) Tesislerdeki yatak, oda, motel, havuz, düğün salonu, salon kiraları ile kart ve günübirlik giriş ve benzeri ücretler, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ de dikkate alınarak her yıl Jandarma Genel Komutanlığı tarafından tespit edilecek fiyatlara göre uygulanır. Bunların dışında tesislerde verilen, ütü, çamaşır yıkama, terzi, berber, internet, çay, kahve, otopark gibi hizmetlerin ücretleri piyasa koşulları ve benzer tesislerdeki ücretler dikkate alınarak, ekonomik olacak şekilde yönetim kurulu tarafından belirlenir.

b) Satışa sunulan tüm mal ve ürünler ile hizmet alımlarında; katma değer vergisi eklenmemiş fiyatın üzerine uygulanan kâr oranı yüzde kırkı geçemez, katma değer vergisi tutarı (tesise yapılan mal ve hizmet ifaları sonucunda vergilenen ve satıcıya ödenen katma değer vergisi tutarıdır) çıplak maliyete ilave edilerek, satış fiyatı tespit edilir.

c) Peçete, kürdan, kolonya, kolonyalı mendil ile tuz, sirke, ketçap, hardal, mayonez, limon, yağ gibi işletme gideri olarak kabul edilen malzemeler ile yemek pişirilen ve yemek yenilen ıslak ve kuru mekânlar ile mutfak ve yemekhane malzemelerinin temizliğinde kullanılan deterjan ve sıvı sabun gibi her türlü kimyevi temizleyici, ağartıcı, parlatıcı, sertlik giderici malzeme için çıplak maliyetin üzerine, yüzde on beşe kadar işletme gideri ilave edilir. İşletme faturaları ayrı yerde muhafaza edilir ve genel giderlere dâhil edilmez. Bunun haricinde tesislerin ortak kullanımı için ihtiyaç duyulan temizlik malzemeleri, haşere ilaçları, bunların ilaçlama hizmetleri ve kimyevi maddeler genel yönetim giderlerine dâhil edilir.

ç) Maddede belirtilen fiyatlara, tesislerin garson vasıtasıyla servis yapılan salonlarında yönetim kurulu kararıyla yüzde on ile yüzde on beş arasında ilave hizmet bedeli eklenir.

d) Sigara ve gazete gibi mallar etiket fiyatları üzerinden satılır.

e) Bunların dışında herhangi bir isim altında fiyatlara ilave yapılmaz.

(2) Ambalajlı, kullanma tarihi bulunan, garanti süresi olan ve alımlarda sözleşme gereği belli sürelerde değiştirilme garantisi verilen malzemelerde, kesinlikle fire kabul edilmez ve bu şekilde fire işlemi yapan üniteye, fire miktarı kadar borç çıkarılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Satın Alma, Muayene ve Muhasebe Esasları ile Belgeler

Alımlar

MADDE 31 – (1) Alımlar, 4734 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak mevcutsa tesislerin “satın alma heyeti” tarafından, kadrolarında olmaması halinde ise tesiste görevli personel arasından tesis müdürü tarafından görevlendirilen “satın alma heyeti” marifetiyle yapılır. Alım her durumda tesis müdürünün onayı ile kesinleşir. Ayrıca, alımlar tesisin bağlı olduğu birliklerce 4734 sayılı Kanun kapsamında oluşturulan kadrolu veya kadrosuz ihale komisyonu tarafından da gerçekleştirilebilir. Kadrosunda yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde Jandarma Genel Komutanlığına bağlı başka birlik ve kurumlardan veya diğer kamu kurumlarından komisyona üye alınabilir. Heyet üyelerinin oluşturulması, çalışması ve karar alınması konularında 4734 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(2) Doğrudan temin kapsamındaki alımlar ise kamu ihale mevzuatı hükümlerine uygun olarak tesis müdürü tarafından görevlendirilecek personel tarafından yapılabilir.

(3) Tesisin işletilmesine esas yiyecek ve içecek malzeme alımları haricindeki ihtiyaçların tespitine ve tespit edilen ihtiyaçların alımına, yönetim kurulu ile tesis müdürü tarafından müştereken karar verilir.

Muhasebe esasları, ana belge ve kayıtlar, dayanak ve kontrol belgeleri

MADDE 32 – (1) Tesislerin hesap dönemi yıllık olup, muhasebe sistemleri tek düzen muhasebe esaslarına göre yürütülür.

(2) Tutulacak belgeler ve formlar, dayanak ve kontrol belgeleri ilgili mevzuat ve Yönerge doğrultusunda düzenlenir.

(3) Tesislerde kullanılacak tek düzen muhasebe sistemi, Sayıştay denetimi esnasında istenecek mali tabloları istenildiği şekil ve zaman aralığında üretecek yapıda oluşturulur.

Muayene ve kayıt silme

MADDE 33 – (1) Tesislerde muayene işlemi aşağıdaki esaslara göre icra edilir:

a) Tesislerde muayene heyeti, tesis müdürü tarafından görevlendirilen biri başkan, biri işin uzmanı, biri satın alma heyetinde görevli olmayan mal sorumlusu olmak üzere en az üç ve tek sayıda kişi ve yedek üyelerden oluşur. Muayene işlemi, yeterli personelin olmaması hâlinde tesisin bağlı olduğu birliğin muayene ve kabul komisyonu vasıtasıyla da yapılabilir.

b) Muayene işlemi, 19/12/2002 tarihli ve 24968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğe, 19/12/2002 tarihli ve 24968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğine, 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğine uygun olarak yapılır. Bütçe gelirleriyle alınan malların muayenesi tesisin ikmal yönünden bağlı olduğu birlik, karargâh ve kurumun muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır.

c) Tesellüm işlemi; muayene heyetinin, alınan malın muayenesini uygun görmesini müteakip gerçekleşir. Bu işlemi müteakiben tesellüm edilen mallar, ilgili mevzuatında belirtilecek belgelerle işleme alınır. Muayene heyetinin alınan malları kontrol edebilmesi için kiler ve mutfağın haricinde mevsim şartları göz önünde bulundurularak uygun bir yer tahsis edilir. Muayenede uygun görülen mallar sayılarak, tartılarak ve ölçülerek depoya teslim edilir.

(2) İster tesis gelirlerinden, ister Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinden alınmış olsun tesislere ait tüm taşınır mal ve taşınmazların kaydı ve sorumluluğu tesisin ikmal yönünden bağlı olduğu birliğin mal saymanlığına ait olup, bu malzemelerin kayıt silme işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır;

a) Kaydı silinecek malzeme tesisin ikmal yönünden bağlı olduğu birliğin mal saymanlığına ve muayene ve kabul komisyonuna sunulur. Uygun görülenler bir liste hâlinde çıkarılır ve ilgili birlik komutanı tarafından onaylanır.

b) Bu listede yer alan malzemelere ait kayıt silme işlemleri Jandarma Genel Komutanlığı Taşınır Mal Yönergesi doğrultusunda ilgili mal saymanlıklarınca yapılır. İşlemi müteakip kaydı silinen malzemeler ilgili mal saymanlığına teslim edilir.

Belgelerin bastırılması, kontrolü, bilançonun onayı ve mali bilgilerin girişi

MADDE 34 – (1) Belgelerin bastırılması ve kontrolü aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Ana dayanak ve yardımcı belgeler, bedelleri tesis gelirlerinden karşılanarak bastırılır.

b) Kullanılan her türlü defter, fatura, fiş, bilet ve markalar tesis müdürünün emriyle muhasebe veya nakit ile ilgili bir başka kişi veya kurul tarafından üç ayda bir kontrol edilir.

c) Kayıtların tutulmasından muhasebeci/muhasip, ünitedeki işletme kayıtlarından kısım amirleri, bilançonun doğruluğundan ise dönem/ay sonu envanterinin çıkarılıp bilanço ve kesin mizanın tesis müdürüne imzalatılmasını müteakip tesis müdürü dahil tüm heyet sorumludur.

(2) Bilanço tesis müdürü tarafından onaylanır, müteakiben o aya ait bilanço, mizan, gelir tabloları ve diğer tüm harcama belgeleri teftişe hazır olacak şekilde muhasip tarafından dosyalanarak muhafaza edilir. Bilançonun onayını müteakip bilanço bilgileri ve tesisin kamu bütçesinden yaptığı elektrik, su, ısınma ve büyük bakım onarım giderleri muhasip tarafından bilanço dönemini takip eden ayın son gününe kadar Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan kantin ve tesis bilanço bilgileri programına kaydedilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen Yönerge yürürlüğe girinceye kadar ihtiyaç duyulan hususlar Jandarma Genel Komutanlığınca yayımlanacak emirle düzenlenir.

(2) Jandarma Genel Komutanlığı mensubu uzman jandarma, uzman erbaş ve Devlet memurlarının tesislerden iradi hak sahibi statüsünde istifade işlemleri ile bunlardan istifade aidatı kesilmesi işlemleri, Yönergenin yürürlüğe girmesine kadar uygulanmayabilir.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.