5 Ağustos 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31559

YÖNETMELİK

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/12/2018 tarihli ve 30614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) ve (ff) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“o) İkinci danışman: Lisansüstü eğitim-öğretim yapan öğrencinin tez konusunun özelliği gereği, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan, Üniversite içinden veya dışından doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veterinerlikte uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık eğitimi derecesine sahip kişileri,”

“ff) Yarıyıl: Ders aşamasında güz veya bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sınav günleri hariç en az on dört haftalık çalışma dönemini kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri için her akademik yıl Senato tarafından belirlenen eğitim-öğretim süresini; tez veya dönem projesi aşamasında ise bir yarıyılın başlangıcından diğer yarıyılın başlangıcına kadar geçen süreyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c), (ç), (d), (f) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“c) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için;

1) Adayların ilan edilen puan türünden, ALES’ten en az 55 puan veya bu puan türlerinde ALES taban puanına karşılıkları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puanı almış olmaları gerekir. Ancak konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

2) Doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner hekimliğinde uzmanlık ve eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. Bu adayların mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın ALES puanı 70 olarak kabul edilir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir ve ilan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

ç) Doktora programlarına;

1) Tezli yüksek lisans derecesine sahip olan adaylardan, başvurduğu programın ilan edilen puan türünden ALES’ten en az 55 puan alanlar veya bu puan türlerinde ALES taban puanına karşılıkları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puan alanlar başvurabilir.

2) Lisans diplomasıyla başvuran adaylardan, başvurduğu programın ilan edilen puan türünden ALES’ten en az 80 puan veya bu puan türlerinde ALES taban puanına karşılıkları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puan alanlar ve lisans mezuniyet not ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olanlar (100 lük sistemdeki mezuniyet not ortalamalarının dönüştürülmesinde Yüksek Öğretim Kurulu 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosu kullanılır) başvurabilir.

3) Doktora programlarına tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakültelerinin hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya yüksek lisans diplomasına sahip veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olan adaylar ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puanı olanlar, başvurabilir.

4) Temel Tıp Bilimleri alanında doktora programlarına başvuracak adaylardan tıp fakülteleri mezunlarının Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) temel tıp bilimleri puanının 0,7 ile klinik tıp bilimleri puanının ise 0,3 ile çarpılarak toplanması sonucu elde edilen TUS temel tıp puanının en az 50 veya ALES sayısal puanının en az 55 veya bu puan türünde ALES taban puanına karşılıkları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puan almış olması gerekir. Tıp fakültesi mezunu olmayanların ise ALES sayısal puan türünden en az 55 veya bu puan türünde ALES taban puanına karşılıkları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puan almış olanlar başvurabilir.

5) Doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner hekimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık derecelerine sahip olanların doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu adayların mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın ALES puanı 70 olarak kabul edilir ve bu husus ilgili programın ilan şartlarında duyurulur. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir ve ilan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

d) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ve diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puana, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olanlar, Yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının, lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların ise lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması (100 lük sistemdeki mezuniyet not ortalamalarının dönüştürülmesinde “Yüksek Öğretim Kurulu 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosu kullanılır) gerekir.”

“f) Doktora/sanatta yeterlik programlarına müracaat eden adayların anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olması gerekir.”

“h) Tezli yüksek lisans programlarına; ALES puanı, lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat/yetenek sınavından alınan puan esas alınarak öğrenci kabul edilir. Ancak konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Bu anabilim dallarına lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat/yetenek sınavından alınan puan esas alınarak öğrenci kabul edilir.”

“(3) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla,

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

c) Engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizm/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunda, yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve enstitünün onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tezli yüksek lisans programına ilişkin şartlar şunlardır:

1) Öğrenci kabulünde adayların mülakat/yetenek sınavına girebilmeleri için adayın ALES puanının %60’ı, lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ı toplanarak sıralama yapılır ve belirlenen kontenjanın 4 katı kadar aday ilan edilir. Giriş başarı puanının hesaplanmasında; lisans mezuniyet not ortalaması, ALES puanı ve mülakat/yetenek puanı değerlendirilir. Giriş başarı puanı; adayın ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u ve mülakat/yetenek sınavından aldığı puanın %20’si toplanarak hesaplanır. Adayların başarılı sayılabilmesi için hesaplanan giriş başarı puanının 100 puan üzerinden en az 65 puan olması gerekir.

2) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Mülakat/yetenek sınavı için adayın lisans mezuniyet not ortalamasına göre sıralama yapılır ve kontenjanın 4 katı kadar aday ilan edilir. Giriş başarı puanı; adayın lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve mülakat/yetenek sınavından aldığı puanın %50’si toplanarak hesaplanır. Adayların başarılı sayılması için hesaplanan bu puanın 100 puan üzerinden en az 65 puan olması gerekir.”

“c) Doktora programlarında mülakat/yetenek sınavı için adayların ALES veya TUS temel puanının %60’ı, lisans derecesiyle başvuran adayların lisans, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların ise yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ı toplanarak sıralama yapılır ve kontenjanın 4 katı kadar aday ilan edilir. Giriş başarı puanı; ALES veya TUS temel puanının %50’si, lisans derecesiyle başvuran adayların lisans, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların ise yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u ve mülakat/yetenek puanının %20’si toplamı alınarak hesaplanır. Adayların başarılı sayılması için hesaplanan giriş puanının 100 puan üzerinden en az 65 puan olması gerekir.

ç) Sanatta yeterlik programlarına ilişkin şartlar şunlardır:

1) Mülakat/yetenek sınavı için adayların ALES puanının %60’ı, lisans derecesiyle başvuran adayların lisans, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların ise yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ı toplanarak sıralama yapılır ve kontenjanın 4 katı kadar aday ilan edilir. Giriş başarı puanı; ALES sözel puanı sonucunun %50’si, lisans derecesiyle başvuran adayların lisans, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların ise yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u ve mülakat/yetenek sınavında alınan puanın %20’sinin toplamı alınarak hesaplanır. Adayların başarılı sayılması için hesaplanan bu puanın 100 puan üzerinden 65 puan olması gerekir.

2) Güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlar için ALES puanı aranmaz. Mülakat/yetenek sınavı için lisans derecesiyle başvuran adayların lisans, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların ise yüksek lisans mezuniyet not ortalamasına göre sıralama yapılır ve kontenjanın 4 katı kadar öğrenci ilan edilir. Giriş başarı puanı; lisans derecesiyle başvuran adayların lisans, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların ise yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve mülakat/yetenek sınavında alınan puanın %50’sinin toplamı alınarak hesaplanır. Adayların başarılı sayılması için hesaplanan bu puanın 100 puan üzerinden en az 65 puan olması gerekir.”

“e) Enstitü Yönetim Kurulu, adayları giriş başarı puanlarına göre sıralayarak ilân edilen kontenjan kadar asıl aday ve bu kontenjanın iki katı kadar yedek adayı belirler, sonuçlar Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir ve ilan edilir. Aynı puanı alan adaylar sıralanırken; öncelikle ALES puanı istenen programlar için ALES puanı, yine puan eşitliği varsa lisans derecesi ile başvuranlar için lisans mezuniyet not ortalaması, yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için yüksek lisans mezuniyet not ortalaması esas alınarak sıralama yapılır. Tezsiz yüksek lisans programları hariç ALES puanı istenmeyen programlarda ise lisans derecesi ile başvuranlar için lisans mezuniyet not ortalaması, yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için yüksek lisans mezuniyet not ortalaması esas alınarak sıralama yapılır yine puan eşitliği halinde adayın mülakat/yetenek sınav puanı esas alınarak sıralama yapılır.

f) Çalışma güçlerinin en az %40’ından yoksun olduklarını sağlık kurulu raporuyla belgelendiren engelli adaylar başvuru şartlarını taşımaları halinde kontenjan sayısının 4 katı olarak belirlenen mülakat/yetenek sınavına girecek aday sayısına dahil edilmeden doğrudan sınava girerler. Mülakat/yetenek sınavından en az 50 puan alan ve yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik için asgari giriş başarı puanını sağlayan söz konusu engelli adaylar, ilanda engelli adaylar için belirtilen kontenjan dahilinde programa kabul edilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci kayıt işlemleri, akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların istenen belgeleri kayıt tarihi sonuna kadar enstitüye vererek kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Kayıtlar şahsen veya elektronik ortamda yapılabilir. Kesin kayıt işlemlerinde, başvuruda istenen belgelerden Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS)’nden erişilemeyen belgelerin asılları veya mezun olduğu yükseköğretim kurum veya noter onaylı örneklerinin sunulmaması durumunda kesin kayıt yapılmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç öğretim üyelerinin doktora programlarında danışmanlık yapabilmesi için bir yüksek lisans tezini birinci danışmanı olarak başarı ile tamamlamış olması ve en az dört yarıyıl lisans ya da iki yarıyıl tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması gerekir. Bu kriterlere ilave olarak doktora öğrencisi için atanacak danışmana ilişkin Senato ayrıca ek kriterler de getirebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Bütünleme sınav hakkı, ilgili yarıyıl veya yılda alınan ders veya derslerden genel sınava girme hakkı elde edilen ancak, genel sınavlarda başarısız olunan dersler ile genel sınava girme koşulu yerine getirildiği halde sınavına girilemeyen dersler için kullanılabilir. Bütünleme sınav notu, genel sınav notu yerine kullanılır.”

“(7) Ara/genel/bütünleme sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili birimler tarafından hazırlanan programdaki gün, saat ve yerde yapılır. Sonuçlar ara sınav tarihinden itibaren iki hafta, genel/bütünleme sınavlarından itibaren bir hafta içinde ilan edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencinin ceza süresi öğrenim süresinden sayılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Saydırılan dersler, daha önceki yükseköğretim kurumlarındaki adı, yüzlük sistem notu ve AKTS değeri (AKTS değeri ondalıklı ise bir üst tam sayıya yuvarlanır) transfer kodu ile kabul edilir. Harfli not sistemindeki notların yüzlük sisteme göre en küçük karşılıkları alınarak not dönüşümleri yapılır. AKTS karşılıkları olmaması durumunda ise anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – (1) Öğrencinin başarısız olduğu dersleri açıldığı dönemde alıp başarması gerekir ve transkripte başarısız olduğu döneminde sayılır. Başarısız olunan dersin tekrar alınması durumunda devam şartı aranmaz. Devamsızlık nedeniyle başarısız olma durumunda devam şartı aranır. Ancak öğrenci, tekrara kaldığı seçmeli dersin yerine başka bir seçmeli dersi, zorunlu dersin (Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersi hariç) yerine ise varsa zorunlu ders paketinde diğer dersi, danışman onayı ile başarısız olduğu dönemde alabilir. Başarısız olunan dersin yerine yeni alınan bu ders için de devam şartı aranır. Uygulamalı derslerden başarısız olması durumunda ise öğrenci, devam şartını yerine getirmiş olsa dahi, dersi tekrar aldığında devam şartı aranır. Ayrıca ders tekrarı bulunan yüksek lisans programı öğrencileri 36 ncı maddenin üçüncü fıkrası, doktora programı öğrencileri 47 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı kurulunun onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başarısız olunan zorunlu dersin yerine benzer içerikte bir dersi; seçmeli dersin yerine ise başka bir dersi dönem gözetilmeksizin farklı bir yükseköğretim kurumundan alabilirler.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Öğrencinin seminer dersini aldığı dönemde, öğrencinin talep etmesi ve ulusal veya uluslararası konferans, sempozyum veya kongrelerde öğrencinin sözlü olarak sunduğu (bireysel veya danışmanıyla birlikte hazırladığı) bildiriye ilişkin katılım belgesi, etkinlik programı ve bildiri kitabında yayımlanan tam metnin veya özetinin danışmanın onayıyla birlikte Enstitüye teslim edilmesi halinde seminer dersinden başarılı sayılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Dönem projesi ikinci ve üçüncü yarıyılda alınan derslerle birlikte yürütülebilir. Öğrenci, dönem projesini aldığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak zorundadır. Dönem projesini tamamlayan öğrenci hazırladığı projeyi enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlayıp danışmanına teslim eder. Dönem projesi, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Danışman kararını, değerlendirme belgesi ve öğrencinin verdiği yazılı proje ve/veya raporu ile birlikte anabilim/anasanat dalı aracılığıyla enstitüye bildirir. Dönem projesi başarısız bulunan öğrenci, üçüncü yarıyılda dönem projesine yeniden kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonuna kadar yeni bir yazılı rapor vermek zorundadır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Öğrencinin seminer dersini aldığı dönemde, öğrencinin talep etmesi ve ulusal veya uluslararası konferans, sempozyum veya kongrelerde öğrencinin sözlü olarak sunduğu (bireysel veya danışmanıyla birlikte hazırladığı) bildiriye ilişkin katılım belgesi, etkinlik programı ve bildiri kitabında yayımlanan tam metnin veya özetinin danışmanın onayıyla birlikte Enstitüye teslim edilmesi halinde seminer dersinden başarılı sayılır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a)Yeterlik sınavının amacı, derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılda yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bir öğrenci, biri güz diğeri bahar yarıyılında olmak üzere yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.Yeterlik sınavı biri Aralık ayından, diğeri Haziran ayından başlayarak; bir sonraki eğitim-öğretim yarıyılı kayıt yenileme haftası başlangıcına kadar yapılır.”

“ç) Yeterlik sınavının tarihi, yeri ve saati en az üç gün önceden enstitü tarafından ilgililere bildirilir. Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavının sözlü kısmı öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilere açık olarak yapılır. Ancak, öğrenciye sadece jüri üyeleri soru sorabilir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yazılı ve sözlü sınavların her ikisinden de 100 tam puan üzerinden en az 75 puan alması gerekir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir ve kararını anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Bu karar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

d) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci kayıt yaptırmış olması koşuluyla başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Zorunlu haller dışında jüri yine aynı üyelerden oluşur. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için dört yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırıp başarılı olması ve tez önerisi kabul edildikten sonra en az üç Tez İzleme Komitesi raporunun sunulmuş olması gerekir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş istenen sayıda nüshasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrencinin mezuniyeti Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile lisansüstü eğitimde jüri ile yapılan tez savunması, Tez İzleme Komitesi (TİK), seminer, yeterlilik sınavları denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve kayıt altına alınması koşulu ile çevrimiçi (video konferans şeklinde) de yapılabilir. Çevrimiçi olarak yapılan bu sınavların uygulama usul ve esasları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara özel öğrenci olarak kabul edilen öğrencilere bu Yönetmeliğin değiştirilen 11 inci maddesinin değişiklikten önceki hükümleri uygulanır.”

MADDE 22 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/12/2018

30614

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

20/1/2019

30661