5 Ağustos 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31559

YÖNETMELİK

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Her yıl Senato tarafından belirlenen lisansüstü eğitim-öğretim döneminde yarıyıl, ders, sınav ve benzeri tarihleri belirten takvimi,

b) AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi): Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin yapması gereken teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri çalışmaların tümünü içine alan kredi sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Azami süre: Bilimsel hazırlık programı için iki yarıyılı, tezli yüksek lisans programı için bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç altı yarıyılı, tezsiz yüksek lisans programı için bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç üç yarıyılı, doktora programı için bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç on iki yarıyılı, ders dönemi için tezli yüksek lisans programında dört yarıyılı, doktora programında dört yarıyılı,

d) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde eksikliklerini gidermek için en çok iki yarıyıl süren tamamlama eğitimini,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü ana bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla atanan Üniversite kadrosundaki öğretim üyesini,

f) Doktora yeterlik komitesi: Doktora yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere üç yıllığına enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik kurulu,

g) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavını,

ğ) Enstitü: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı enstitüleri,

h) Enstitü ana bilim/ana sanat dalı (EABD/EASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan ana bilim/ana sanat dallarını,

ı) Enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanı (EABDB/EASDB): Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ana bilim/ana sanat dalı başkanını,

i) Enstitü ana bilim/ana sanat dalı kurulu (EABDK/EASDK): Enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanı, başkan yardımcıları ve bilim/sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu; tek bilim veya sanat dalı bulunan bir enstitü ana bilim/ana sanat dalında ise enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanının başkanlığında, o enstitü ana bilim/ana sanat dalındaki tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

j) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde programları bulunan ana bilim dalı/ana sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

k) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü müdürünün göstereceği altı aday arasından EK tarafından üç yıllığına seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

l) EUS: Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

m) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

n) GMAT (Graduate Management Admission Test): Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvurularda, Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eş değer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavı,

o) GRE (Graduate Record Examinations): Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvurularda, Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eş değer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavı,

ö) İkinci danışman: Lisansüstü eğitim yapan öğrencinin tez döneminde tez çalışmasının niteliğinin birden çok tez danışmanı gerektirdiği durumlarda EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişiyi,

p) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

r) Kredi: EK’nin kararı ve Senatonun onayıyla başka şekilde belirlenmediği takdirde, bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamıyla haftalık uygulama, alan ya da atölye çalışması veya laboratuvar/klinik çalışması karşılığının yarısının toplamıyla bulunan değeri,

s) Müdür: İlgili enstitünün müdürünü,

ş) Öğretim üyesi: Üniversitede kadrolu, ilgili alanda doktor öğretim üyesi, doçent ve profesörleri,

t) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

u) Tez izleme komitesi (TİK): Doktora öğrencisinin tez çalışmalarına rehberlik etmek ve öğrenciyi yönlendirmek üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

ü) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

v) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

y) Uzaktan öğretim lisansüstü programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı ile gerçekleştirilen lisansüstü öğretim programını,

z) Uzmanlık alan dersi: Danışman öğretim üyesinin, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verdiği dersi,

aa) VUS: Veterinerlik Hekimliği Uzmanlık Eğitim Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Lisansüstü eğitim-öğretim programlarının kapsamı

MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim programları, tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşur.

(2) Yüksek lisans programı; öğrencilerin belirli bilim alanlarında uzmanlaşmaları, doktora düzeyine hazırlanmaları veya özel bilgi ve uygulama yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla yapacakları eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama etkinliklerini kapsayan bir yükseköğretim sürecidir. Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.

(3) Doktora programı; öğrencilere bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorumlamak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yöntemleri belirleme yeteneği kazandırmak amacıyla yapılan eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama etkinliklerini kapsayan bir yükseköğretim sürecidir.

(4) Sanatta yeterlik programı; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktoraya eş değer bir yükseköğretim programıdır.

(5) Lisansüstü eğitim programları, EABD/EASD ile aynı adı taşır. Bu ana bilim/ana sanat dallarının alt dallarına ait programlar enstitüde bilim dalı olarak ifade edilir. Ayrıca EK’nin teklifi, Senatonun uygun görüşü ve YÖK’ün onayıyla enstitüde ana bilim/ana sanat dallarından farklı adı taşıyan bir lisansüstü eğitim programı da açılabilir.

(6) YÖK kararı üzerine Üniversitede öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavların yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar YÖK tarafından belirlenir.

Öğretim programlarının açılması

MADDE 6 – (1) Enstitü, YÖK tarafından belirlenip onaylanan dallarda ve düzeylerde lisansüstü programlar yürütür. Enstitüde, ilgili EABDK/EASDK’nin teklifi, EK’nin önerisi, Senatonun uygun görüşü ve YÖK’ün onayıyla yeni programlar da açılabilir.

(2) Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde ana bilim/ana sanat dalı bütünlüğü esas alınır. Ayrıca öğrencilerin değişik alanlarda uzmanlaşmalarına imkân sağlanır.

(3) EABDK/EASDK tarafından önerilen programlar ve değişiklik önerileri EK tarafından onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır. Ayrıca EYK, Senatonun onayı ve YÖK’ün izniyle diğer yükseköğretim kurumları/araştırma merkezleriyle iş birliği yaparak ortak programlar yürütebilir.

(4) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak staj ve yaz kursları ya da yaz dönemi düzenlenip açılabilir. Bunların süresi ve şekli, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilan edilmesi

MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, EABDK/EASDK’nin önerisi üzerine EYK tarafından karara bağlanır. Enstitünün öğrenci kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları, bu programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleriyle diğer koşullar Rektörlük tarafından ilan edilir. İlan her yarıyıl başında verilebilir. Başvuru ve kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına dair işlemler, adayın beyanı esas alınarak yapılır.

Programlara başvuru

MADDE 8 – (1) Lisansüstü eğitim programlarına başvuracak adaylarda aranacak şartlar ve öğrenci kabulüne ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir ve girişte ALES şartı aranmaz.

b) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakültelerinin mezunları, konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eş değer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puana sahip olmaları gerekir.

c) Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler EASDK’nin teklifi ve EYK’nin kararı ile belirlenir.

ç) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, ana dilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Konservatuar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki ana sanat dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

1) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

2) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

3) Engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

d) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları veya tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları, ALES’ten başvurdukları programın puan türünden en az 55 standart puan almaları ve ana dilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almaları gerekir.

e) GRE ya da GMAT sınavında en az ALES puanına eş değer bir puan alanların ALES puanı yerine bu puanları değerlendirmeye alınır. Ayrıca tıp, diş hekimliği, veteriner ve eczacılık fakülteleri mezunlarının Senatoca belirlenen ve en az 50 puandan az olmamak şartıyla aldıkları TUS, DUS, VUS ve EUS puanları ALES puanı yerine geçer.

f) Lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylardan YÖK tarafından diploma denkliği onaylananlar, belirlenen şartları sağlamaları hâlinde lisansüstü eğitime başvurabilirler.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru şartları aşağıdaki gibidir:

a) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmesi için Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunun diplomasına veya YÖK tarafından eş değer olarak kabul edilen bir kurumun lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Ayrıca adayların ilgili enstitü aracılığıyla Üniversitenin Türk Dili Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılacak olan Türkçe yeterlik sınavından en az 50 puan almaları gerekir. Bu sınavda başarılı olan adaylar yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programlarına kayıt hakkı kazanırlar. Bu belgeye sahip olamayanlar ise, Türkçe öğrenmek üzere bir yıl izinli sayılırlar. Bu süre içinde yapılacak olan Türkçe yeterlik sınavından başarılı olan yabancı uyruklu adaylar yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına devam etme hakkı kazanırlar. Başarılı olamayan adaylar ise yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına kayıt haklarını kaybederler.

b) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları, ilgili EABD/EASD başkanlığının görüşü alınarak EYK tarafından karara bağlanır.

c) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler, ALES puanıyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerle aynı şartlara tabidir.

ç) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru tarihleri EYK tarafından belirlenir.

(4) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki üniversitelerde tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların, klinik uygulaması olmayan programlara müracaatında YÖK’ten alınan tanınma belgesini; klinik uygulaması olan programlara müracaatında ise YÖK’ten alınan denklik belgesini ibraz etmeleri gerekir.

(5) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans ve yüksek lisans eğitimlerini yurt dışındaki üniversitelerde tamamlayan adaylardan ALES sınav belgesi istenmez. Yabancı uyruklu olup Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlardan ise ALES sınav belgesi istenir.

(6) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulündeki diğer hususlarda Senatonun belirlediği usul ve esaslar uygulanır.

Lisansüstü eğitime giriş sınavları ve başarı değerlendirmesi

MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlara müracaat eden öğrenciler için ilanda gösterilen zaman ve yerde, jüri tarafından yazılı bilim sınavı yapılır. Jüri EABDK/EASDK’nin teklifi ve EYK’nin kararıyla üç veya beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Jüri EABD/EASD aracılığıyla sınav evrak ve sonuçlarını en geç üç iş günü içerisinde ilgili enstitüye iletmek zorundadır. İlgili ALES notunun %50’si ve lisans mezuniyet notunun %50’si alınıp sıralama yapılarak yazılı bilim sınavına ilan edilen kontenjanın dört katı öğrenci çağrılır. Yazılı bilim sınavına katılmayan veya sınavda 50 ve üzeri not alamayan öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.

(2) Lisansüstü programlarda başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

 

Program

ALES notu%

Lisans not 
ortalaması

%

Yüksek Lisans not ortalaması

%

Yabancı dil notu%

Bilim sınavı notu %

Tezli Yüksek 
Lisans

50

30

-

-

20

Tezsiz Yüksek Lisans

-

100

-

-

-

Doktora/Sanatta Yeterlik

50

10

10

10

20

 

(3) Hesaplamalara göre yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlikte en az 55 puan alan adaylar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Puanların eşitliği hâlinde sırayla ALES notu, mezuniyet notu, yabancı dil notu ve yazılı bilim sınavı notu dikkate alınarak sıralama yapılır.

(4) Hazırlık sınıflarında geçen süreler hariç olmak üzere, en az 10 yarıyıl süreli eğitim yapan fakültelerden mezun olanlar için yüksek lisans mezuniyet not ortalaması yerine lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si dikkate alınır. Bir lisans programından mezun olup yüksek lisans derecesine sahip olmayan ancak Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlıkları olanların, uzmanlık notu yerine lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si esas alınır.

(5) İlan edilen kontenjanlar dâhilinde başarılı olan asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenir. Puan sıralamasına göre belirlenen asil ve yedek aday listeleri enstitü tarafından Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen ve nitelikleri aşağıda belirtilen öğrencilere, eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bu kapsamda;

a) Lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programından farklı alanda almış olan adaylar EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin kararıyla bilimsel hazırlık programına alınabilir.

b) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında, bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilerin alacağı dersler, eğitim-öğretim yarıyılı başlamadan önce EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin kararıyla belirlenir.

c) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.

ç) Bilimsel hazırlık programında lisans ve lisansüstü programlardan dersler alınabilir. Alınan dersler; ilgili lisansüstü programı tamamlamak için belirlenen derslerin yerine geçemez, kredi ve AKTS yükü yerine sayılamaz. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bilimsel hazırlık programı en az 20, en çok 40 AKTS’den oluşur.

d) Daha önce bilimsel hazırlık programından lisansüstü eğitime yönelik alınmış olan derslerin intibakları EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla bu Yönetmelikte geçen ders saydırma/intibak işlemlerine göre yapılır.

e) Bilimsel hazırlık programıyla ilgili derslere devam, sınavlar, notlar, başarı durumu, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar bu Yönetmeliğe göre yürütülür.

f) Aynı EABD/EASD’de daha önce bilimsel hazırlık programı almış ve başarılı olmuş bir öğrenciye ikinci kez bilimsel hazırlık programı uygulanmaz.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, EABD/EASD başkanlığının olumlu görüşü ve EYK’nin onayıyla yükseköğretim kurumlarının ana bilim/ana sanat dalında açık ve öğrencisi bulunan lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(3) Özel öğrenciler, lisansüstü programların giriş sınavlarını başarıp ilgili programlara kabul edildiklerinde, özel öğrenci olarak aldıkları ve başarılı oldukları derslerin intibakı, kabul tarihinden itibaren bir ay içinde başvurmaları hâlinde EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla bu Yönetmelikte geçen ders saydırma/intibak işlemlerine göre yapılır. Ancak muafiyet verilen dersler, ilgili lisansüstü eğitiminde alınması gereken derslerin %50’sini geçemez.

(4) Özel öğrenciler bütün derslerini tek bir öğretim elemanından alamazlar.

(5) Özel öğrenci statüsüyle ilgili devam, sınavlar, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar bu Yönetmeliğe göre yürütülür.

(6) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, yazılı başvurması hâlinde aldığı dersleri ve başarı durumunu gösterir bir belge verilir. Diploma ve unvan verilmez.

(7) Lisansüstü programlardan özel öğrenci olarak ders almak isteyen adaylar, en geç akademik takvimin kayıt yenileme ve ders seçimi süresi içerisinde ilgili ana bilim/ana sanat dalına dilekçe ile müracaat ederler. Adayların özel öğrenciliği, ilgili EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla kesinleşir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Üniversitedeki başka bir enstitü ana bilim/ana sanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve aldığı tüm derslerden başarılı olmuş öğrenciler, ilanda belirtilen tarihler arasında başvurmaları durumunda, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Yatay geçiş için enstitünün ilgili lisansüstü programına başvuru koşullarındaki şartlar geçerlidir. Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, EABDK/EASDK tarafından değerlendirilir. EABDK/EASDK gerekli görmesi hâlinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir. Yatay geçiş işlemi, ilgili EABDK/EASDK’nin görüşü alınarak EYK’nin kararıyla kesinleşir.

(2) Öğrencinin kabul edildiği programdaki derslerden hangilerini alacağı ve lisansüstü programa hangi aşamadan itibaren devam edeceği, EABDK/EASDK’nin görüşü alınarak EYK tarafından belirlenir. Öğrenci EABDK/EASDK’nin görüşü doğrultusunda programa intibak ettirilir ve kendisine danışman atanır. Seminer dâhil aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler tez önerisi verebilirler. Ancak teze başlanmış olması durumunda yeni bir tez önerisi hazırlanarak tez konusu değiştirilir.

(3) Tez teslim süresine tezli yüksek lisansta bir yarıyıl, doktorada iki yarıyıldan daha az süre kalmış olanlar yatay geçiş talebinde bulunamazlar.

Lisansüstü programlara kayıt, kayıt yenileme ve diğer hükümler

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkını kazanan adayların kesin kayıtları ilanda belirtilen takvime göre yapılır.

(2) Kayıt hakkı kazanan adaylar, istenen belgeleri süresi içinde enstitüye vererek kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt hakkını kazanan adaylardan başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez. Süresi içinde kayıtlarını yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve herhangi bir hak iddia edemezler. Kayıt yaptırmayanların yerine yedekler arasından sırayla kayıt yapılır. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat bulunanlarla sahte belge sunanların kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilir.

(3) Bir programda kayıtlı öğrenci aynı program için yeniden başvuruda bulunamaz.

(4) Öğrenciler, her yarıyıl başında EYK tarafından belirlenen esaslar ve akademik takvimde belirlenen süreler dâhilinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Kayıt yaptırmayan veya kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıldaki dersleri alamazlar, seminer, proje, tez önerisi veremezler, yeterlik ve tez çalışması yapamazlar. İlgili yarıyıl için öğrencilik haklarından (askerlik tecili, öğrenci belgesi, kayıt dondurma ve benzeri) yararlanamazlar. Öğrencinin danışmanı olan öğretim üyesinin danışmanlığı dondurulur. Kaydın yenilenmediği ilgili yarıyıl, öngörülen azami öğrenim süresinin hesaplanmasında dikkate alınır. Azami süreyi aşan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Öğrenci, danışmanının uygun göreceği dersleri seçerek kaydını yenilemek zorundadır.

(6) Danışman tarafından onaylanmamış derslerin ders kaydı yapılmış sayılmaz.

(7) Ders kayıt işlemlerinin öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılması, danışman tarafından onaylanması zorunludur.

(8) Seminer dersi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Lisansüstü öğrencilerin seminer dersi, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, yazılı bir metinden oluşan ve sözlü olarak sunulan bir çalışmadır.

b) Öğrenci seminerini, ilgili yarıyılın ders kayıt döneminde kayıt yaptırmak şartıyla, ilgili yarıyıl eğitim-öğretim ve sınav dönemi içinde verebilir. Seminerin sunulacağı yer ve tarih, en az yedi gün önce EABD/EASD başkanlığı tarafından ilan edilir. Seminer, dinleyicilere açık olarak sunulur. Seminer, tez danışmanıyla birlikte en az üç öğretim üyesi veya doktora unvanına sahip öğretim elemanı ve dinleyicilerin katılımıyla yapılır. Seminer, katılan öğretim elemanlarının salt çoğunluğuyla başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve sonuç katılımcı listesiyle birlikte üç iş günü içinde EABD/EASD başkanlığı tarafından enstitüye yazılı olarak bildirilir. Danışman onayından sonra ilgili enstitünün yazım kurallarına göre hazırlanan seminerin bir nüshası bir ay içerisinde enstitüye teslim edilir.

c) Danışman, yüksek lisans ve doktora programlarının ders dönemlerinde bulunan ve seminer dersine kayıt yaptıran öğrenci sayılarına bakılmaksızın her yarıyıl ancak bir seminer dersi açabilir.

(9) Uzmanlık alan dersi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Uzmanlık alan dersi, danışmanın çalıştığı bilimsel alanda bilgi ve deneyimlerini öğrencilere aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı olduğu kredisiz teorik bir derstir.

b) Danışmanlar, Senato tarafından belirlenecek esaslar dâhilinde haftada en fazla sekiz saat olacak şekilde uzmanlık alan dersi açarlar. Öğrenci, her yarıyıl kendi danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersi, EYK tarafından danışmanın atandığı tarihte başlar ve EYK’nin öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verdiği tarihe kadar devam eder. Bu ders yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. İkinci danışman bulunması durumunda uzmanlık alan dersi sadece birinci danışman tarafından açılır. Bu dersi alan öğrencinin durumu her yarıyıl sonunda danışman tarafından “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir.

c) Danışman, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarının ders ve tez dönemlerinde bulunan ve uzmanlık alan dersine kayıt yaptıran öğrenci sayılarına bakılmaksızın her yarıyıl ancak bir uzmanlık alan dersi açabilir.

ç) Danışmanın başka bir yükseköğretim kurumunda olması veya başka bir yükseköğretim kurumuna atanması durumunda, öğrenci uzmanlık alan dersini EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla Üniversitedeki tam zamanlı bir öğretim üyesinden alabilir.

(10) Lisansüstü dersler, danışmanın uygun görmesi hâlinde Üniversite bünyesindeki ana bilim/ana sanat dallarından ve danışman ile EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin uygun görmesi hâlinde diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Öğrenciler alacağı derslerin en az %50’sini kayıtlı olduğu lisansüstü programdan seçmek ve almak zorundadır. Derslerin değerlendirilmesi bu Yönetmelik esasları çerçevesinde yapılır.

(11) İlgili EABDK/EASDK’nin görüşü ve EYK’nin onayıyla Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli mazeretinden dolayı bir öğrenciye en fazla iki yarıyıla kadar kayıt dondurma hakkı verilebilir. Bu süre içerisinde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre azami süreye dâhil edilmez. Öğrencinin kaydını yenilemesi durumunda EABDK/EASDK’nin teklifi ve EYK’nin onayıyla kendisine yeniden danışman atanır.

(12) İntihal programı raporu; lisansüstü eğitim tezleri savunmaya alınmadan önce, tez danışmanı tarafından söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı kullanılarak alınır, enstitü ve jüri üyelerine gönderilir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti hâlinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ye gönderilir.

Öğretim yılı

MADDE 14 – (1) Bir öğretim yılı, sınav dönemleri hariç, her yarıyıl en az 14 hafta (70 iş günü) olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Akademik takvim Senato tarafından belirlenir.

Devam zorunluluğu

MADDE 15 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Öğrenciler teorik derslere %70, uygulamalara %80'den az olmamak koşuluyla devam etmek zorundadırlar.

(2) Dersi ikinci kez alan öğrencilerde, dersi ilk aldıklarında devam koşulunu sağlamışlarsa derse devam etme zorunluluğu aranmaz. Öğrenci isterse danışmanının ve EABD/EASD başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda başarısız olduğu bir seçmeli ders yerine, başka bir seçmeli ders alabilir. Bu durumda aldığı yeni ders için devam zorunluluğu aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar, değerlendirme ve dersler

MADDE 16 – (1) Her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı, gerekirse bütünleme sınavı yapılır. Ancak lisansüstü programlarda ders dönemlerinin bitiminde, devam koşulunu yerine getirmek şartıyla, tek dersi kalan öğrenciler için yazılı başvurmaları hâlinde her yarıyıl sonunda tek ders sınavı hakkı verilir. Sınav tarihi EYK tarafından belirlenir.

(2) Öğrencinin başarısı, dönem içi ara sınav notu ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı notunun birlikte değerlendirilmesiyle tespit edilir. Başarı puanının hesaplanmasında ara sınav notunun %40’ı, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun %60’ı alınır.

(3) Dönem içi ara sınav notu, en az biri ara sınav notu olmak üzere ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak dersi veren öğretim elemanınca belirlenir.

(4) Ders başarı durumunu ifade eden başarı notları, katsayıları ve yüzde karşılıkları aşağıdaki gibidir:

 

Başarı Notu

A

B

C

D

E

FX

F

Katsayı

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

0,0

Yüzde Karşılığı

90-100

85-89

75-84

70-74

65-69

50-64

49 ve altı

 

b) Ayrıca katsayıyla bağlantısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan YT (yeterli), YZ (yetersiz) ve DZ (devamsız) kodlu değerlendirmeler de yapılabilir. YT ve YZ notları, not ortalamalarına katılmayan ders, uzmanlık alan dersi, seminer dersi, dönem projesi ve tez çalışmalarında başarı durumunun gösterilmesi için kullanılır. DZ notu devam koşulunu sağlamayan öğrencilere verilir ve katsayı değeri F ile aynıdır.

(5) Öğrenciler, danışmanlarının onayıyla akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders ekleyebilir ve/veya bırakabilirler.

(6) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu ders/dersleri tekrar almak zorundadırlar. Ayrıca genel ağırlıklı not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, başarmış oldukları dersleri de tekrarlayabilir ve/veya yeni dersler alabilirler.

(7) Ara sınavlarından herhangi birine, Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için EYK kararıyla mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavına girmek isteyen öğrenciler, o ders ya da dersler için ilan edilen sınav tarihini takip eden beş iş günü içinde, mazeretini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçeyle enstitüye başvurmak zorundadırlar.

(8) Sınavı yapan öğretim elemanı, sınav sonuçlarını ara sınavlar için on beş gün, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için yedi gün içerisinde enstitü not sistemine girmek zorundadır. Sınav evrakları, ödev dosyaları ve sınav tutanağının bir nüshası notların sisteme girildiği tarihten itibaren iki yıl süreyle dersi veren öğretim elemanı tarafından saklanır.

(9) Bir öğrenci, bir akademik yarıyılda bir öğretim elemanından en çok iki ders alabilir.

(10) Uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve danışmanlıklar hariç, tezli yüksek lisans ve doktora programlarında, akademik unvanı profesör ve doçent olan öğretim elemanları bir yarıyılda en çok üç, akademik unvanı doktor öğretim üyesi ve doktoralı olan öğretim elemanları ise bir yarıyılda en çok iki ders açabilirler. Tezli ikinci öğretim yüksek lisans programlarında, tezsiz ikinci öğretim yüksek lisans programlarında ve tezsiz uzaktan öğretim yüksek lisans programlarında bir öğretim üyesi bir yarıyılda aynı lisansüstü program içinde en fazla bir ders, farklı lisansüstü programlarda ise toplamda en fazla iki ders açabilir.

(11) Enstitüde, ilgili EABDK/EASDK’nin teklifi, EK’nin önerisi, Senatonun onayıyla yeni dersler açılabilir ve açılmış olan dersler değiştirilebilir veya kaldırılabilir.

(12) Enstitüde açılmış olan derslerin ders sorumluları, her yarıyıl başlamadan önce ilgili EABDK/EASDK’nin teklifi ve EYK’nin onayıyla değiştirilebilir.

(13) Enstitü ana bilim/ana sanat dallarında aynı adı taşıyan dersler bulunabilir. Bu derslerden birini alan öğrenciler, kodları farklı da olsa başka birini alamazlar. Almış olurlarsa ders tekrarı yapmış sayılırlar.

(14) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

Not ortalaması ve başarı denetimi

MADDE 17 – (1) Her yarıyıl sonunda öğrencinin başarı durumu, yarıyıl ağırlıklı not ortalaması (ANO) ve genel ağırlıklı not ortalamasıyla (GANO) belirlenir. Bu amaçla kaydolunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS değeriyle o dersten alınan notun katsayısı çarpılır. Bulunan değerler toplamının, bu derslerin toplam AKTS’sine bölünmesiyle bir not ortalaması elde edilir. Bu işlem bir yarıyıl içinde alınan dersler için yapılırsa ANO, öğrencinin kayıtlı olduğu programa devam ettiği süre içinde alınan tüm dersler için yapılırsa GANO bulunur. GANO hesaplanırken tekrar edilen ders bulunması hâlinde bu dersten alınan en son not, bir ders yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en son alınan dersin notu geçerli olur. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

Ders saydırma

MADDE 18 – (1) Bir öğrencinin her yarıyılın ders kayıt haftası içinde olması kaydıyla enstitüye kayıt yaptırmadan önce katılmış olduğu lisansüstü eğitim programından, özel öğrenci statüsünde veya bilimsel hazırlık programında lisansüstü programa yönelik aldığı ve başarılı olduğu derslerden kayıt yaptırdığı programa ders saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme talepleri EABDK/EASDK’nin teklifiyle EYK tarafından karara bağlanır. Yatay geçişler hariç, öğrencilerin aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez. Bu dersler harf notu belirlenerek intibak ettirilir. Ders saydırmaya ilişkin diğer esaslar EYK’nin kararıyla belirlenir.

(2) Herhangi bir lisansüstü programı tamamlamada kullanılan kredili dersler, başka bir lisansüstü programa transfer edilemez.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 19 – (1) Sınavlara itiraz, sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş iş günü içerisinde yazılı olarak maddi hata dilekçesi hazırlanarak enstitüye yapılır. Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılmaz. İtirazlar, dersi veren öğretim elemanınca üç iş günü içerisinde değerlendirilir. Öğretim elemanının not değişikliğiyle ilgili raporu EYK tarafından incelenerek on iş günü içerisinde karara bağlanır.

İlişik kesme ve kayıt silme

MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlara devam eden öğrencilerin aşağıdaki durumlarda enstitüyle ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin ilişiğinin kesilmesi için yazılı olarak başvurması.

b) Öğrencinin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olması.

c) Öğrencinin bu Yönetmelikte belirtilen azami süreyi aşması.

(2) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi hâlinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olan öğrenciler öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

Danışmanlık

MADDE 21 – (1) Danışman atanması ve danışmanlık görevinin yürütülmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Danışman, yüksek lisans programlarında en geç birinci yarıyılın sonuna, doktora/sanatta yeterlik programında ise en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Danışman; EYK tarafından atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde, danışmanı olduğu öğrenciler için tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi açar.

b) Danışman, EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından atanır. Danışman atanıncaya kadar EABD/EASD başkanı danışmanlık görevini yürütür. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması hâlinde EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden çok tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

c) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri ana bilim dalları hariç doktora/sanatta yeterlik programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

ç) Lisansüstü program kontenjanları, YÖK tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak YÖK ile yapılan protokol dâhilinde ve Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir. Bir öğrenciye tez için birden çok danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

d) Üniversite ya da üst kurullarında yer değiştiren veya emekliye ayrılan öğretim üyeleri başlamış olan danışmanlıklarına isterlerse süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilirler.

e) Danışmanın altı aydan fazla yurt içinde/dışında görevlendirilmesi, sağlık raporuyla belgelendirilmek koşuluyla tez yönetmeye engel olacak bir sağlık sorununun ortaya çıkması, askere gitmesi, herhangi bir nedenle Üniversiteyle ilişiğinin kesilmesi ve ayrıca öğrenci veya danışmanın gerekçeli talebi durumunda EABDK/EASDK’nin görüşü ve EYK’nin onayıyla öğrencinin danışmanı değiştirilebilir.

f) Danışman, öğrencisinin derslerini ve tezini denetlemek ve enstitüyle ilgili her türlü resmî işlemlerini zamanında yapmak zorundadır. Danışmanlık görevinin yürütülmediğinin tespit edildiği durumlarda, EABDK/EASDK’nin teklifi ve EYK’nin kararıyla danışman değişikliği yapılabilir.

g) İki dönem üst üste kaydını yenilemeyen veya kayıt yaptırdığı hâlde devam etmeyen öğrencinin danışmanlığı aktiften pasife çevrilir ve bu öğrenciler EABD/EASD havuzunda toplanır. Havuza alınan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

ğ) Yeni danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD/EASD başkanı yürütür. Bu danışmanlık pasif olup danışmanlık sayısına dâhil edilmez.

h) Bu Yönetmelikte belirtilen azami süreyi aşmayan pasif durumdaki öğrencinin kaydını yenilemesi hâlinde EABDK/EASDK’nin teklifi ve EYK’nin onayıyla kendisine yeniden danışman atanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından; ana sanat dalı programlarında uygulama çalışması (sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri) ve diğer faaliyetlerden oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması/uygulama çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS’den oluşur.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer üniversitelerde verilmekte olan derslerden en çok iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim lisansüstü programı olarak da yürütülebilir. İkinci öğretim tezli yüksek lisans programına öğrenci alımı ile ilgili şartlar tezli yüksek lisans programı ile aynıdır.

Süre

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans programında ders dönemi en az iki yarıyıldır. Ancak enstitüye kayıt yaptırmadan önce katılmış olduğu lisansüstü eğitim programından, özel öğrenci olarak, bilimsel hazırlık programında lisansüstü programa yönelik ders alan veya yatay geçiş yoluyla gelen öğrenciler, seminer dâhil aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamak koşuluyla tez önerisi verebilirler.

(4) Bir yüksek lisans öğrencisinin başarılı sayılabilmesi için aldığı tüm derslerden (YT), (D) veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 2,50 GANO elde etmesi gerekir.

(5) Ders döneminin başarı ile tamamlanması durumunda tez konusu öğrenci ve danışmanı tarafından birlikte belirlenir. İlgili enstitünün tez yazım kurallarına göre hazırlanan tez önerisi, danışman onayından sonra enstitüye önerilmek üzere EABD/EASD başkanlığına teslim edilir. Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu, tez önerisi olarak EABD/EASD başkanlığı tarafından enstitüye gönderilir ve EYK’nin onayıyla kesinleşir. Tez konusunun değiştirilmesi için de aynı yol izlenir. Tez önerisi kabul edilen öğrenciler, EYK’nin onay tarihinden itibaren tez çalışmasına kayıt yaptırırlar.

(6) Bir öğrencinin tezli yüksek lisans programından mezun olabilmesi için dersler, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından; ana sanat dalı programlarında uygulama çalışması (sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri) ve diğer faaliyetlerden olmak üzere toplam en az 120 AKTS’yi tamamlaması zorunludur.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması

MADDE 24 – (1) Öğrenci tezini tez yazım kurallarına uygun olarak yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Yedek üyelerden en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak zorundadır. Jüriye mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye durumunu sınavdan önce ilgili enstitüye yazılı olarak bildirir.

(3) Yüksek lisans tezinin savunmaya alınabilmesi için öğrencinin tez konusu veya alanı ile ilgili olmak koşuluyla en az bir adet ulusal veya uluslararası bilimsel makalesinin yayımlanması veya yayına kabul edilmesi; ulusal veya uluslararası bir kitap bölümünün yayımlanması veya yayına kabul edilmesi; ulusal veya uluslararası kongre, sempozyum veya bilimsel toplantılarda sözlü veya poster bildirisinin sunulması veya sunuma kabul edilmiş olması gerekir. Öğrencinin bu şartlardan en az birini yerine getirmesi, yüksek lisans tez savunma jürisinin kurulması için ön şart olarak aranır.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, asil ve yedek jüri üye sayısından bir fazla nüsha tezi tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ve teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin EYK’nin onayından itibaren en erken on gün ve en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Jüri üyeleri sınavdan önce ayrıntılı olarak kişisel tez değerlendirme raporu hazırlarlar. Tez sınavı; tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Karar ve kişisel tez değerlendirme raporları, EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tez savunmasından sonra düzeltme verilen tezlerde ise öğrenci tezini düzeltme ile birlikte tamamlayarak danışmanına sunar. Tez danışmanı, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi ve teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla enstitüye teslim eder. EYK kararı ile söz konusu tez ve teze ilişkin intihal yazılım program raporu jüri üyelerine gönderilir. Enstitünün jüriye gönderdiği rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti hâlinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ye gönderilir.

(8) Tez çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu üç aylık süre azami süreye dahil edilmez. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tez savunma sınavına hastalık, doğum, doğal afet, yurt dışı resmi görevlendirme ve benzeri nedenlerle katılmayan öğrenci, öngörülen azami süre de dikkate alınarak mazeretini gösterir bir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde ilgili enstitüye başvurur. Hastalık ve doğumların sağlık raporu ile doğal afetler ve benzeri durumların ise yerel mülki idari amirinin gerekçeli resmî yazısı ile belgelendirilmesi ve bunların EYK tarafından karara bağlanması gerekir. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilebilmesi için sağlık raporunun üniversite sağlık kurumlarından veya resmî/özel yataklı diğer sağlık kurumlarından alınmış olması gerekir. EYK tarafından mazereti uygun görülen öğrenciye ve jüri üyelerine ilgili enstitü tarafından en geç bir ay içinde yeniden sınav tarihi ve yeri bildirilir ve öğrenci savunmaya girebilir. Aksi durumda ise öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması hâlinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(11) Başarıyla sonuçlanan tez, öğrencinin onayı da alınarak enstitünün internet sayfasında çevrim içi olarak yayımlanır. İzin verilmediği takdirde yayım işi üç yıla kadar ertelenir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin en az üç adet ciltlenmiş kopyasını ve CD kaydını, YÖK Tez Merkezi için gerekli evrak ve dokümanları, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi EYK tarafından kabul edilen yüksek lisans öğrencisi tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. EYK talep hâlinde teslim süresini en çok bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde ilişiği kesilir.

(2) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü ana bilim/ana sanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda daha fazla bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları ikinci öğretim programı ve uzaktan öğretim programı şeklinde yürütülebilir. Uzaktan öğretim programları Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

(4) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda enstitüye yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup (YT) veya (YZ) olarak değerlendirilir.

(5) EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin kararıyla tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı yapılabilir.

(6) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(7) Tezsiz yüksek lisans programında, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere bu Yönetmelikte geçen danışman atanması ve danışmanlık görevinin yürütülmesinde belirtilen esaslara göre bir öğretim üyesi atanır.

Süre

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için aldığı tüm derslerden ve dönem projesinden (YT), D veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 2,50 GANO elde etmesi gerekir. Dönem projesi en erken ikinci yarıyılın başında başlar ve azami sürenin sonuna kadar devam edebilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel ve yüksek lisans çalışmasıyla ilgili konularda bilgi düzeyinin ölçülmesidir.

(2) Yeterlik sınavı, derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlamış öğrencilere, EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla seçilen jüri tarafından uygulanabilir.

(3) Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi olmak üzere üç asil ve iki yedek üyeden oluşur. Yedek üyelerden en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak zorundadır.

(4) Sınav, öğrencinin derslerinde ve ilgili enstitünün yazım kurallarına göre hazırlanmış olan dönem projesinde başarılı olmasından sonra en geç üç ay içinde sözlü olarak yapılır. Jürinin kararı salt çoğunlukla alınır, EABD/EASD başkanlığınca sınavı izleyen üç iş günü içinde bir tutanakla enstitüye bildirilir ve EYK’nin kararıyla kesinleşir.

(5) Başarısız olunması hâlinde, üç ay içerisinde yeterlik sınavı tekrarlanır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavına katılmayan öğrenci üç ay içerisinde sınava alınır. Girmemesi veya başarısız olması hâlinde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 29 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini ve gerekirse yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenciye EYK kararından sonra tezsiz yüksek lisans diploması verilir. EYK’nin karar tarihi, öğrencinin mezun olduğu tarihtir. Öğrenciye talebi hâlinde enstitü tarafından geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü ana bilim/ana sanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 30 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorumlama ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yöntemleri belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer/seminerler, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması; ana sanat dalı programlarında uygulama çalışması (sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri) ve diğer faaliyetlerden olmak üzere toplam en az 240 AKTS’den oluşur.

(3) Doktora/sanatta yeterlik programlarında EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer üniversitelerde verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en çok iki ders seçilebilir. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(4) Doktora/sanatta yeterlik programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(5) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diploması ve 50 puandan az olmamak şartıyla Senato tarafından belirlenecek TUS’tan alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünden 55 puana sahip olmaları, tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünden 55 puana sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, TUS Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı, DUS, VUS, EUS puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve yazılı bilim sınavı sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standartlar sınavlar ve benzeri) Senato tarafından belirlenir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, aday ana dili dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması zorunlu olup bu asgari puanların yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir. Temel tıp puanının DUS, VUS ve EUS puanının veya ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.

(7) Adayların yerleşmeye esas puanlarının eşitliği hâlinde, sırasıyla ALES notu, lisans veya yüksek lisans mezuniyet notu, yabancı dil notu ve bilim sınavı notu dikkate alınarak sıralama yapılır.

Süre

MADDE 31 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.

(2) Doktora/sanatta yeterlik programında, bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için aldığı tüm derslerden (YT), C veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 3,00 GANO elde etmesi gerekir.

(3) Doktora/sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az GANO’yu sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Kredili derslerini ve seminer/seminerlerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Enstitüye kayıt yaptırmadan önce katılmış olduğu lisansüstü eğitim programından, özel öğrenci olarak bilimsel hazırlık programında lisansüstü programa yönelik ders alan veya yatay geçiş yoluyla gelen öğrenciler, seminer dâhil aldığı tüm dersleri başarıyla tamamladıkları takdirde yeterlik sınavına girmek için başvurabilirler.

Yeterlik sınavı

MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Yeterlik sınavı altı ay arayla yılda iki defa olmak üzere nisan-mayıs ve ekim-kasım ayları içinde yapılır. Bu iki sınav dönemi dışında yeterlik sınavı yapılmaz. Yeterlik sınavı tarihleri EYK tarafından belirlenir. Öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, EABD/EASD başkanlığı tarafından önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik doktora/sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi bir başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere danışman dâhil beş asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yedek üyelerden en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak zorundadır. Jüriye mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye, durumunu sınavdan önce ilgili enstitüye yazılı olarak bildirir. Mazereti nedeniyle sınava katılamayan Üniversite içi jüri üyesinin yerine Üniversite içi yedek jüri üyesi, Üniversite dışı jüri üyesinin yerine ise Üniversite dışı yedek jüri üyesi katılır ve sınav yürütülür. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler sınav sürecine müdahil olamazlar.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Yazılı ve sözlü sınav aşamalarında her bir jüri üyesi, sınavda sorduğu sorulara göre öğrencinin başarı notunu 100 tam puan üzerinden değerlendirir. Öğrencinin yeterlik sınavında başarılı sayılması için yazılı ve sözlü sınav aşamalarından en az 75 puan alması gereklidir. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Öğrencinin jüri üyelerinden aldığı notlar ayrı ayrı dikkate alınır ve sınav jürisi öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir ve EYK’nin onayıyla kesinleşir. Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili EYK kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora/sanatta yeterlik programı ile ilişiği kesilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. TİK üyelerinde aynı usulle değişiklik yapılabilir.

(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka EABD/EASD içinden ve dışından birer öğretim üyesi yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse oy hakkı olmaksızın komite toplantılarına katılabilir.

Tez önerisi savunması ve tez çalışmalarının izlenmesi

MADDE 34 – (1) Doktora/sanatta yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan ve tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tez önerisini TİK önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul edileceğine, düzeltme verileceğine veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EABD/EASD başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, biri ocak-haziran ve biri de temmuz-aralık ayları arasında olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, komite üyelerine toplantı tarihinden en az bir ay önce yazılı rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir ve en geç üç iş günü içerisinde EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla enstitüye bir tutanakla teslim edilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan veya tez izleme komitesi raporlarını teslim etmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. Bu durumda üçüncü fıkrada belirtilen yol izlenir. Mazereti kabul edilen öğrenci için yeni bir tez önerisi savunma tarihi EABD/EASD’nin teklifi ve EYK’nin onayı ile belirlenerek öğrenci tez önerisi savunma sınavına alınır.

(6) Üniversite dışından atanan TİK üyesi, TİK toplantısına katılamayacağı durumlarda uzaktan erişim teknolojileri yoluyla TİK toplantısına katılabilir. Bu durumda toplantı tutanağı ıslak imzalı olarak posta/e-posta yoluyla ilgili öğrencinin danışmanına iletilir, danışman da ilgili enstitüye toplantı tutanağını teslim eder.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 35 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, tez yazım kurallarına uygun olarak yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(3) Doktora tezinin savunmaya alınabilmesi için Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitülerine kayıtlı bir öğrencinin doktora tez konusu veya alanı ile ilgili en az bir adet makaleyi SCI, SCI-EXP, alan indeksleri, diğer uluslararası indeksler veya TR Dizin tarafından taranan bir dergide yayımlatmış veya DOI numarası/kabul yazısı almış olması; Sosyal Bilimler Enstitüsüne kayıtlı bir öğrencinin doktora tez konusu veya alanı ile ilgili en az bir adet makaleyi diğer uluslararası indeksler veya TR Dizin tarafından taranan bir dergide yayımlatmış veya DOI numarası/kabul yazısı almış olması veya en az bir karma sanatsal etkinliğe katılmış olması şartlarından birini/birkaçını yerine getirmesi, doktora/sanatta yeterlik tez savunma jürisinin kurulması için zorunludur.

(4) Doktora/sanatta yeterlik tez jürisi, danışman ve EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi bir başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere danışman dâhil beş asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yedek üyelerden en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak zorundadır. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Jüriye mazereti nedeniyle katılmayacak olan üye, durumunu sınavdan önce ilgili enstitüye yazılı olarak bildirir. Yerine yedek üyelerinden birisi görevlendirilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin EYK’nin onayından itibaren en erken on gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Jüri üyeleri sınavdan önce ayrıntılı olarak kişisel tez değerlendirme raporu hazırlarlar. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ve kişisel tez değerlendirme raporları, EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Öğrenci doktora/sanatta yeterlik tezinin savunmasından önce tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Tez savunmasından sonra düzeltme verilen tezlerde ise öğrenci tezini düzeltme ile birlikte tamamlayarak danışmanına sunar. Tez danışmanı, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi ve teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla enstitüye teslim eder. EYK kararı ile söz konusu tez ve teze ilişkin intihal yazılım program raporu jüri üyelerine gönderilir. Enstitünün jüriye gönderdiği rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti hâlinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ye gönderilir.

(8) Tez savunma sınavına hastalık, doğum, doğal afet, yurt dışı resmî görevlendirme ve benzeri nedenlerle katılmayan öğrenci, öngörülen azami süre de dikkate alınarak mazeretini gösterir bir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde ilgili enstitüye başvurur. Hastalık ve doğumların sağlık raporu ile doğal afetler ve benzeri durumların ise yerel mülki idari amirinin gerekçeli resmî yazısı ile belgelendirilmesi ve bunların EYK tarafından karara bağlanması gerekir. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilebilmesi için sağlık raporunun üniversite sağlık kurumlarından veya resmî/özel yataklı diğer sağlık kurumlarından alınmış olması gerekir. EYK tarafından mazereti uygun görülen öğrenciye ve jüri üyelerine ilgili enstitü tarafından en geç bir ay içinde yeniden sınav tarihi ve yeri bildirilir ve öğrenci savunmaya girebilir. Aksi durumda ise öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Başarıyla sonuçlanan tez, öğrencinin onayı da alınarak enstitünün internet sayfasında çevrim içi olarak yayımlanabilir. İzin verilmediği takdirde yayım işi üç yıla kadar ertelenir.

Doktora diploması

MADDE 36 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin en az üç adet ciltlenmiş kopyasını ve CD kaydını, YÖK Tez Merkezince istenen evrak ve dokümanları tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en çok bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Doktora/sanatta yeterlik diploması üzerinde EABD/EASD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora/sanatta yeterlik tezinin bir kopyası, elektronik ortamda bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş değeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı toplam yirmi bir krediden ve bir öğretim dönemi toplam 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere toplam en az 240 AKTS’den oluşur.

Süre

MADDE 38 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik ders dönemi, intibak durumu hariç olmak üzere, iki yarıyıldan az olamaz.

(3) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla tamamlamanın azami süresi dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(4) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla tamamlayan; ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını azami on iki yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması ve görevi

MADDE 39 – (1) EASD veya sanat dalı başkanlığı ilk yarıyılın başında öğrencilerin tercihlerini ve ilgili öğretim üyelerinin görüşlerini dikkate alarak her öğrenci için bir danışman belirler ve enstitüye yazıyla önerir. Danışman önerisi EYK kararıyla kesinleşir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, danışmanın başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Danışman, öğretim üyeleri veya yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa ilgili dalda doktora yapmış öğretim görevlileri arasından da seçilebilir. Belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi veya doktora yapmış öğretim görevlisi bulunmaması hâlinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci danışman, doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip Üniversite kadrosu dışından kişilerden de olabilir.

(2) Danışman, öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri ve uygulamayı belirlemek, öğrenim durumunu sürekli izlemek, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını yönetmek ve yönlendirmek, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık yapmak ile yükümlüdür.

(3) Ana sanat dalı başkanlığı, öğrencinin danışmanı ile birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri EYK kararı ile kesinleşir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 40 – (1) Öğrencinin, sanatta yeterlik programına kayıt olduğu tarihten sonra olmak üzere, isminin olduğu bireysel ve karma sergi, proje, resital, konser, temsil, bireysel ve karma sanatsal etkinliğe katılmış olması, en az bir bilimsel makalesinin ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş olması veya ulusal/uluslararası sempozyumlarda sözlü sunum ya da tam metin olarak yayımlanmış en az bir bildirisinin olması sanatta yeterlik tez savunmasına girme şartı olarak aranır.

(2) Sanatta yeterlik programında çalışmasını tamamlayan ve birinci fıkradaki şartı sağlayan öğrenci, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni, enstitü tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve danışmanına teslim eder. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte ve teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu EASD aracılığıyla enstitüye teslim eder. EYK kararı ile söz konusu tez ve teze ilişkin intihal yazılım program raporu jüri üyelerine gönderilir. Enstitünün jüriye gönderdiği rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti hâlinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ye gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararında belirtilen tarihte toplanarak öğrenciyi savunma sınavına alır. Savunma sınavı, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak gerçekleştirilir.

(5) Savunma sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye, mazeretini gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren bir hafta içinde başvurması hâlinde ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile en geç bir ay içinde yapılmak üzere yeniden sınav hakkı verilir.

(6) Savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ana sanat dalı başkanlığınca savunma sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrencinin, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını enstitüye teslim etmesi ve aynı jüri önünde yeniden savunması gerekir. Bu amaçla birinci savunma sınavında takip edilen süreç yeniden uygulanır.

(8) Sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 41 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, sanatta yeterlik tezinin en az üç adet ciltlenmiş kopyasını ve CD kaydını, YÖK Tez Merkezince istenen evrak ve dokümanları tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en çok bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde EASD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlaması kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci değişimi

MADDE 42 – (1) Yurt dışındaki ve yurt içindeki öğrenci değişimi ve ders almayla ilgili olarak Üniversiteyle yurt içindeki ve yurt dışındaki başka bir üniversite/enstitü arasında yapılan Avrupa Birliği, Socrates-Erasmus, Farabi, Mevlana ve benzeri anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelere/enstitülere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları, bu süre içerisinde enstitüde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi programlarında almaları gereken dersler yerine, okudukları üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar. Tez döneminde alınan dersler de not dökümüne eklenir. Bu derslerin seçimi öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak EABDK/EASDK’nin teklifi ve EYK’nin onayıyla kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar AKTS’ye göre değerlendirilir. Aynı değişim kapsamında, diğer üniversitelerden gelen öğrencilere de Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır, kendilerine aldıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilir.

Disiplin

MADDE 43 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Diğer hükümler

MADDE 44 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(2) Öğrenci, otomasyon sisteminden yapılan bildirimleri takip etmek zorundadır.

(3) İkinci öğretim tezli yüksek lisans programında, tezsiz yüksek lisans programında, tezsiz uzaktan öğretim yüksek lisans programında dersler hafta sonunda veya hafta içi 17.00’den sonra yapılır.

(4) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri hâlinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ve YÖK, Senato ve EYK kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 46 – (1) 3/12/2016 tarihli ve 29907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İstisna

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 24 üncü maddenin üçüncü fıkrası 2021-2022 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.