4 Ağustos 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31558

YÖNETMELİK

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/9/2018 tarihli ve 30544 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(NA) ile başarısız olunan bir dersten ek süre ve/veya sınav hakkı kullanılmak istenmesi durumunda, bu dersin daha önce alınmış ve devam koşulu sağlanarak notlandırılmış olması gerekir.’’

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Azami öğrenim süresi sonunda;

a) Son sınıf öğrencilerine FF, FD, NA ve U notu aldıkları her ders için (uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce almadığı dersler hariç) akademik takvimde ilan edilen tarihlerde iki ek sınav hakkı verilir.

b) Ek sınavlar sonucunda; uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce almadığı dersler ile ek sınavlar sonucunda başarısız olduğu toplam ders sayısını beş veya daha az derse indiren öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir.

c) Ek sınavlara girmeden uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler ile başarısız olunan ders sayısı beş veya daha az olan öğrencilere dört yarıyıl ek süre verilir.

ç) Bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkı olmaksızın sınırsız sınava girme hakkı; bu ders uygulamalı, uygulaması olan veya daha önce alınmamış bir ders ise öğrenciye devam hakkı verilir. Öğrencinin derse devamı zorunludur.

d)  Ek süre kullanma hakkı verilen öğrencilerin uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce almadığı dersler dışındaki dersleri için devam şartı aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Azami öğrenim süreleri sonunda;

a) Ek sınavları almadan eğitim planında hiç alınmamış altı veya altıdan fazla dersi bulunan,

b) 22 nci maddede belirtilen ek süreler içinde mezun olamayan,

c) Ek sınavlar sonunda mezuniyet için kalan ders sayısı altı veya daha fazla olan,

ç) Sınırsız sınav hakkı tanınanlardan açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim öğretim yılı süresince girmeyen,

d) Azami öğrenim süresi sonunda akademik takvimde belirtilen tarihlerdeki ek sınavlara katılmamış olan,

öğrencilerin Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile ilişikleri kesilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

23/9/2018

30544

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

13/4/2019

30744

2-

1/10/2019

30905