3 Ağustos 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31557

YÖNETMELİK

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/10/2020 tarihli ve 31285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ancak söz konusu kurumdan mezuniyet koşulunu yerine getirmek için yararlanmadığı bağlı olduğu müfredatındaki” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/10/2020

31285