2 Ağustos 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31556

YÖNETMELİK

İzmir Bakırçay Üniversitesinden:

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK BÖLGE ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Bakırçay Üniversitesi Stratejik Bölge Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Bakırçay Üniversitesi Stratejik Bölge Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (İBÜSBAM): İzmir Bakırçay Üniversitesi Stratejik Bölge Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: İzmir Bakırçay Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: İzmir Bakırçay Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Ülkemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda; bölgesel ve uluslararası boyutta cereyan eden siyasal, ekonomik, sosyal, hukuki gelişmeleri, güvenlik ve savunma meselelerini, bölgesel sorunlar ile çatışma ve iş birliği alanlarını multi-disipliner bir yaklaşımla ele alarak etkili ve faydalı çözümler üreten akademik çalışmalar ortaya koymak ve yeni bilgiler üretmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bölgesel ve uluslararası ilişkilerin temel aktörleri olan devletler ile günümüzde önemi gittikçe artan uluslararası örgütlerin siyasal, ekonomik, sosyal, güvenlik ve savunma açısından uluslararası ilişkilerdeki tesirlerini araştırmak ve değerlendirmek.

b) Jeostratejik ve jeopolitik anlamda ülkelerin genel siyasetleri ile bölgeselleşme olgularını çeşitli boyutlarıyla irdelemek; globalleşmenin yanı sıra Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Asya-Pasifik, Ortadoğu coğrafyalarındaki bölgesel olayları yakından izlemek; dünya siyasetine etki eden devletlerin bölgesel olarak ekonomik ve siyasal anlamda hedeflerini ve uzun ömürlü politikalarını analiz etmek, bunlarla ilgili akademik öngörülerde bulunmak.

c) Ülkemizi ilgilendiren evrensel nitelikli hukuki, siyasi, iktisadi meseleler üzerinde Merkezin amacı doğrultusunda akademik çalışmalar yapmak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği olanaklarını araştırmak, ortak çalışmalar yapılmasını sağlamak, araştırma sonuçlarını ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile araştırmacıların yararına sunmak.

d) Merkezin faaliyet alanlarındaki konular ile ilgili kapsamlı bir arşiv ve dokümantasyon merkezi oluşturmak.

e) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası her türlü eserin süreli-süresiz basım ve yayımını yapmak; bilimsel çevreleri ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla teorik ve uygulamalı eğitim programları, sempozyum, konferans gibi bilimsel toplantılar düzenlemek ve yürütmek; uluslararası güncel meselelere ilişkin politika önerileri oluşturulmasına katkıda bulunmak.

f) Merkezin amacına uygun ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak veya hazırlatmak, projeye ait planlama, yürütme ve koordinasyon süreçlerini yönetmek.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışında bulunan üniversiteler, eğitim kuruluşları, belgelendirme kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve diğer stratejik araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak.

ğ) Rektörlükçe Merkezin amacına uygun verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından üç yıl için Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Müdüre, yokluğunda müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâletin altı ayı geçmesi durumunda Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek, Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini, geliştirilmesini sağlamak ve Merkezin işleyişini denetlemek.

b) Merkezin amacı çerçevesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak, faaliyetler planlamak ve çalışmalar yapmak.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili projeler hazırlamak ya da hazırlatmak.

e) Merkezin yıllık bütçe taslaklarını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az ayda bir defa üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını belirlemek.

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili kurs, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek öğretim elemanlarını ve iş birliği yapılacak Üniversite birimlerini belirlemek.

c) Merkezin ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişiler ile yapacağı iş birliğine yönelik esasları tespit etmek.

ç) Merkez bünyesinde yürütülecek olan danışmanlık, proje ve benzeri hizmetlerin bedelini belirlemek.

d) Merkezin yıllık bütçe taslaklarını ve faaliyet raporlarını görüşmek ve karara bağlamak.

e) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektöre önerilerde bulunmak.

f) Müdürün belirleyeceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten Üniversitenin ya da istekleri halinde; diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile kamu ya da özel kurum ve kuruluşlarda görev yapan/yapmış uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu en az üç, en çok yedi kişiden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kuruluna başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu, olağan olarak yılda iki kez, Müdürün gerekli gördüğü hallerde ise olağanüstü olarak toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmak.

b) Merkezin vizyon ve misyonu çerçevesinde etkili hizmet üretmesine imkân sağlamak.

c) Merkezin yapmış olduğu faaliyetlerin uzun vadede yararlı olması için değerlendirmeler yapmak ve bu değerlendirmeleri bir rapor halinde Müdüre sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü yürütür.