2 Ağustos 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31556

YÖNETMELİK

Haliç Üniversitesinden:

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ŞİDDET VE TRAVMA ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Haliç Üniversitesi Şiddet ve Travma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Haliç Üniversitesi Şiddet ve Travma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Haliç Üniversitesi Şiddet ve Travma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Haliç Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Haliç Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Çocuk, kadın, yaşlı ve diğer kırılgan gruplara mensup bireylere yönelen her türlü şiddet ve şiddetin yarattığı travma konularında çalışmalar yürütmek.

b) Şiddet mağdurlarına yönelik müdahale yöntemleri konusunda araştırmalar yapmak.

c) Şiddet nedeniyle oluşan travmanın sağaltılmasında etkin yöntemler geliştirmek.

ç) Şiddet ve travmayla ilişkili olarak saha araştırmalarından elde edilen bulguların öğrencilerin ve uzmanların eğitiminde kullanmak ve uluslararası düzeyde yayımlamak.

d) Kırılgan grupların korunması ve psikolojik olarak güçlendirecek sosyal politikalar geliştirilmesine katkıda bulunmak.

e) Şiddetin ortaya çıkmasındaki temel sebeplerin araştırılarak önlenmesine yönelik araştırmalar yapmak.

f) Şiddet ve travma alanında faaliyetlerde bulunmak üzere ulusal ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar ve araştırmalar yapmak.

g) Suça sürüklenen çocukların suça sürüklenmesinde risk faktörlerini belirleyerek önleyici çalışmalar yapmak.

ğ) Ülkemizdeki şiddet suçlarına yönelik endeksler geliştirmek, hazırlamak ve sürekli olarak güncel tutmak.

h) Şiddet ve travma ile ilgili farkındalığı oluşturacak çalışmalar yapmak ve ülke çapında bilinçlenmeye katkıda bulunmak.

ı) Çocuk koruma stratejileri kapsamında etkin modeller tasarlamak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla politika geliştirilmesine destek olmak.

i) Şiddet ve travma ile ilişkili alanlarda nitelikli insan gücü yetiştirmeye yönelik, eğitim ve sertifika programları düzenlemek.

j) Şiddet ve travma ile ilişkili üniversite öğrencilerinin bilinçlenmesi ve kendisini geliştirmesi maksadıyla, yaygın kullanılan yazılımlar ve paket programlara ilişkin eğitimler vermek ve sertifika programları düzenlemek.

k) Şiddet ve travma ile ilgili alanlara ilişkin olarak ulusal veya uluslararası alanda kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan proje çağrılarına iştirak etmek.

l) Yurt içinde veya yurt dışında üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler üretilmesini sağlamak, danışmanlık hizmetleri sunmak.

m) Şiddet ve travma ile ilişkili olarak; ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmaları ve uygulamaları desteklemek, akademik ve toplumsal nitelikli panel, seminer, konferans ve benzeri toplantılar yapmak, eğitim çalışmalarında bulunmak ve akademik yayınları teşvik etmek.

n) Yukarıda sayılan araştırma ve çalışmalar kapsamında ortaya çıkan bilgiler ve eldeki verilerle politika yapıcılara raporlar hazırlamak ve öneriler sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanıyla ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisiyle Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanıyla ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından bir kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür ve müdür yardımcısını değiştirebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri ve koordinasyonu sağlamak.

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ç) Yıllık çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, çalışma gruplarını yönlendirmek ve denetlemek.

d) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

e) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektöre bildirmek.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve konuyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektörün görevlendireceği üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyeti ve yönetimiyle ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayiniyle ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektöre öneride bulunulmasına karar vermek.

c) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesine karar vermek.

d) Gerekli hâllerde Merkezin faaliyetleriyle ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) Merkez birimlerinin kuruluşu ve işleyişi hakkında ilkeleri belirlemek ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

f) Merkeze bağlı birim açılması ve kapatılmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemek, bu konuda Rektöre öneride bulunulmasına karar vermek.

g) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu, özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek.

ğ) Müdürün, Merkez yönetimiyle ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 11– (1) Danışma Kurulu, Müdür ile Üniversiteye bağlı birimlerden veya istekleri halinde dışarıdan Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek en fazla dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir defa Müdürün daveti üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek.

b) Eğitim, araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.

c) Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alt çalışma birimleri

MADDE 13 – (1) Merkezin faaliyet konularında belirlenecek programların uygulanması ve projelerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu tarafından Merkeze bağlı alt çalışma birimleri kurulabilir. Programı tamamlanan alt çalışma birimlerinin görevi kendiliğinden sona erer.

(2) Alt çalışma birimleri için Merkezde mekân ve/veya personel tahsis edilebilir.

(3) Alt çalışma birimlerinin faaliyetleri alt çalışma birimi yürütücüsü tarafından yürütülür. Alt çalışma birim yürütücülerini Müdür görevlendirir. Birim yürütücüleri, planlanmış ve onaylanmış birim çalışmalarından dolayı Müdür ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.