2 Ağustos 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31556

YÖNETMELİK

Haliç Üniversitesinden:

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL HALİÇ ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Haliç Üniversitesi İstanbul Haliç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Haliç Üniversitesi İstanbul Haliç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: (istHAM) Haliç Üniversitesi İstanbul Haliç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Haliç Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Haliç Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Haliç ve çevresinde bilimsel araştırma, yayın ve çalışmalar yapmak, söz konusu çalışmalarla Üniversitenin eğitim ve öğretim programlarına destek vermek, bilimsel toplantılar düzenlemek, yurt içi ve yurt dışındaki kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak iş birliği kapsamında İstanbul Haliç Vadisi değerleri konularında araştırmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Araştırma ve incelemeler yapmak, yaptırmak, bu çalışmalar kapsamında raporlar hazırlamak, Türkçe ve yabancı dillerde yayın yapmak.

b) Yurt içinde ve yurt dışında konuyla ilgili olarak, alanındaki güncel konular ya da kendi araştırma ve uygulama sonuçları ile ilgili kongrelere katılmak, toplantılar, konferanslar, sempozyum, çalıştay ve benzeri etkinlikler ve sergiler düzenlemek veya bu tür etkinliklere katkıda bulunmak.

c) Eğitim programları ve ortak faaliyetler tasarlamak ve yürütmek.

ç) Üniversitenin öğretim elemanlarını ve öğrencilerini Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda çalışmaya yöneltmek ve çalışmalarına destek vermek.

d) Yükseköğretim alanındaki konularda lisansüstü çalışmaları teşvik etmek ve Üniversitenin enstitü ve merkezleri ile iş birliği yapmak.

e) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

f) İstanbul Haliç Vadisinin tarihi bakımdan ve gelecek için önem taşıyan değerlerini kapsayan bir başvuru arşivi içeren kaynakları oluşturmak.

g) İstanbul Haliç Vadisi kapsamında ulusal ve uluslararası projelerin araştırılması için gereken her türlü iş birliğini yürütmek ve destek sağlamak.

ğ) Çalışma alanına giren konularda özellikle yerel yönetimlere ve ilgili kuruluşlara danışmanlık yapmak.

h) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ı) İstanbul Haliç Vadisi değerlerinin araştırılmasında, güncel ve yeni ortaya çıkan problem alanları hakkında disiplinler arası araştırmalara kaynak olmak, araştırma faaliyetleri sonucu kazanılmış bilgiyi, paydaş kurum ve kuruluşlarla paylaşmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür; Merkezin araştırma ve uygulama kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından, geliştirilmesinden, sürekli öğretim, araştırma, uygulama ile yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ile Danışma Kuruluna, diğer birim ve çalışma gruplarına başkanlık etmek.

b) Üniversitenin ve Merkezin yararına olacak her türlü faaliyeti Rektör onayı ile gerçekleştirmek.

c) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek, Merkezin faaliyet ve amacına uygun araştırmalar yürütülmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde akademik destek sağlanması için girişimlerde bulunmak.

ç) Merkezin faaliyetlerine ilişkin araştırma ve çalışma ekipleri kurmak, Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini, kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak planlamak, yürütmek, denetlemek ve her düzeyde personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevi yapmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını, ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeleri ile Yönetim Kurulunun görüşünü alarak her yılın Aralık ayında hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

e) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak, idari ilişkilerini yürütmek.

f) Müdür yardımcılarını Rektöre önermek.

g) Gereken hallerde Yönetim Kurulunu, Danışma Kurulunu, diğer birim ve çalışma gruplarını toplantıya davet etmek.

(4) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere; Müdürün önerisiyle, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdüre görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üyeler olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitiminden önce ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda, Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yönetim Kurulu kararları Rektörün onayından sonra uygulanır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili önereceği konularda karar almak.

b) Merkezin yıllık çalışma programını ve bir sonraki yıla ait çalışma program ve planlarını hazırlayarak Üniversite Senatosunun onayına sunmak ve yürütmek.

c) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektöre sunmak.

ç) Müdür tarafından seçimi yapılarak önerilen, Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanları ile Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin değerlendirmesini yaparak Rektörün onayına sunmak, bu konudaki ileriye dönük planlamayı Rektöre sunmak üzere belirlemek.

d) İstanbul Haliç Vadisi mirasının araştırılması için gereken çalışmaları tespit etmek.

e) Merkezin yapacağı kısa ve uzun vadeli bilimsel ve kültürel faaliyet ve sergileme programlarını tespit etmek.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Yönetim Kurulunun diğer üyeleri ve Merkezin çalışma alanlarında deneyimli  Üniversitenin öğretim elemanları ile Üniversite dışındaki Merkezin çalışma alanı ile ilgili yetkin kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam dokuz üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez toplanır, Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapar, önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alt birimler

MADDE 11 – (1) Merkezde; Merkezin amaç ve faaliyet alanlarına uygun olarak, Müdür ve müdür yardımcıları ile birim temsilcilerinin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile kamu ve özel sektördeki kişilerin de katkıda bulunabileceği alt birimler oluşturulabilir.

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 12 – (1) Çalışma grupları, Merkezin amaçları doğrultusunda projelere yönelik olarak oluşturulur. Farklı projeler için farklı çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grubu temsilcileri, Üniversite bünyesindeki tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışan öğretim elemanları, Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü lisansüstü öğrencileri ve ilgili proje kapsamında çalışmak için başvuran ulusal ve uluslararası araştırmacı akademisyenlerden oluşturulur. Bu gruplar, Merkez tarafından düzenlenecek yönergelere bağlı olarak çalışmaları yürütürler.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından yürütülen çalışma ve araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş malzemeler Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.