2 Ağustos 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31556

YÖNETMELİK

Gaziantep Üniversitesinden:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gaziantep Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Gaziantep Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen ölçme ve değerlendirme uygulamalarının niteliğini artırmak üzere çalışmalar yapmak.

b) Başta Üniversiteye bağlı birimler olmak üzere, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu ve özel kurumların talepleri doğrultusunda eğitim vermek, sınav hazırlamak, veri analizi ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

c) Araştırma yapmak, araştırmaları desteklemek, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası nitelikte bilimsel etkinlikler düzenlemek ve/veya desteklemek, Üniversite akademik personelinin bilimsel etkinliklere katılımına destek olmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversiteye bağlı birimler ile ulusal ve uluslararası kamu ve özel kurumlara, talepleri doğrultusunda, eğitim-öğretime ve talep edilen kurumsal amaçlara yönelik seçme, sınıflama, yerleştirme, gelişimi değerlendirme, araştırma, danışma, rehberlik, geliştirme ve benzeri amaçlarla kullanılan ölçme araçlarının geliştirilmesi, uyarlanması ve uygulanması çalışmalarını yapmak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları için sınavlar hazırlamak, uygulamak, puanlamak, sonuçlarını değerlendirmek ve verilerini çözümlemek.

c) İç ve dış paydaşların veri toplanması, depolanması, analiz edilmesi ve rapor edilmesine yönelik ihtiyaçları doğrultusunda eğitim, hizmet ve ürün sağlamak.

ç) Bilgisayar ortamında test uygulamalarının yapılabilmesi için sınav salonları oluşturmak, bu salonların güvenliğini sağlamak, sınavları yürütmek, uygulanan sınavlara ilişkin veri çözümlemesi yapmak.

d) Üniversite kapsamında yürütülen ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin niteliğini artırmak için etkinlikler düzenlemek ve ürün oluşturmak.

e) Üniversite adına düzenlenecek olan sınav etkinliklerinin koordinasyonunu ve kontrolünü sağlamak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak gerektiğinde ölçme ve değerlendirme ile ilgili seminer, kongre, çalıştay, sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, kitap, broşür, dergi ve benzeri yayınlar yapmak.

g) Merkez faaliyetlerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması için internet sitesi kurmak, sınav katılımcıları ve sınav hazırlayıcılarına yönelik olarak bilgilendirici, açıklayıcı, basılı veya elektronik kitap, kitapçık, kılavuz, makale ve raporlar hazırlamak.

ğ) Eğitim ve ölçme ve değerlendirme alanında bilgisayar yazılımları geliştirmek.

h) Ölçme ve değerlendirme alanına yönelik araştırma ve geliştirme (AR-GE) çalışmaları yapmak.

ı) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara soru ve/veya test hazırlamak.

i) Üniversite akademik personelinin bilimsel etkinliklere katılımına destek olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulundan onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

e) Yönetim Kurulunu ve gerektiğinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdür tarafından önerilen Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine düzenli olarak en az iki ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik durumunda, Müdürün oyuna üstünlük tanınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri kişiler veya yurt dışından uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.