2 Ağustos 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31556

YÖNETMELİK

Bayburt Üniversitesinden:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yapmayan öğrenci, o yarıyılda derslere devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz fakat ilgili yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde mazeretleri nedeniyle ders kayıtlarını yenilemeyen öğrenci, akademik takvimde belirlenen ders kayıtlanma ekle/bırak süresinin bitiminden itibaren dört iş günü içinde dilekçe ile ilgili bölüm başkanlığına müracaat edebilir. Öğrencinin mazereti, ilgili yönetim kurulunda görüşülür, alınan karar öğrenciye tebliğ edilir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Öğrencinin var ise gerekli katkı payı ve öğrenim ücretini ödemesi şartıyla ders atamaları, ilgili Birim tarafından yapılır.”

“(5) Bir yarıyıla ait ders kaydı akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir. Öğrencilerin ders kaydı yaptığı yarıyılda, itirazlarını akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak yapmaları gerekir. Bölüm başkanlığı tarafından itiraz en geç üç iş günü içerisinde değerlendirilir ve ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Alınan karar öğrenciye tebliğ edilir, var ise ders değişiklikleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir ve ilgili Birim tarafından yapılır. İtiraz süreleri içerisinde başvuru yapmayan öğrencilerin ders kaydı kesinlik kazanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ara sınav ve mazeret sınavlarının süresi en fazla bir ders saati, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının süreleri ise en fazla iki ders saatidir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Mezuniyet sınavından başarılı olmak için 100 puan üzerinden en az 50 puan almak gerekir, sınavdan 100 puan üzerinden en az 50 puan alamayan öğrenciler için ilgili dersin notu (FF) harf notu olarak kabul edilir. Sınavda alınan not, ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavına bakılmadan, o dersin harf notu yerine geçer.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Öğrencilerin sınav sonuçlarına itirazlarına ilişkin usuller şunlardır:

a) Öğrenci, sınav sonuçlarına; sonuçların akademik takvimde belirtilen ilan tarihinin bitimini izleyen beş iş günü içerisinde itiraz edebilir. İtirazlar dersin bağlı bulunduğu bölüm başkanlığına yapılır. İtiraz üzerine sınav evrakı öğretim elemanı tarafından incelenir ve inceleme sonucu bölüm başkanlığına bildirilir. İnceleme sonucunda değişiklik yapılacak ise talep bölüm başkanlığınca Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmek üzere ilgili dekanlığa/müdürlüğe gönderilir. Düzeltme işlemi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirildikten sonra bölüm başkanlığınca yapılır ve öğrenciye tebliğ edilir.

b) Öğrenci, düzeltme işlemine üç iş günü içinde ikinci itirazda bulunabilir; bu durumda yönetim kurulu tarafından dersin öğretim elemanı dışında üç kişilik bir komisyon kurularak sınav evrakı tekrardan incelenir. İnceleme sonucunda maddi hata tespit edilmesi halinde düzeltme kararı ilgili dekanlık/müdürlük tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve ilgili bölüm başkanlığına bildirilir. Alınan karara ilişkin düzeltme işlemi, bölüm başkanlığınca yapılır ve öğrenciye tebliğ edilir.

c) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazların, en geç beş iş günü içerisinde sonuçlandırılması gerekir.

(2) Öğretim elemanının, sınav sonuçlarına itiraz süresinden sonra notlar ile ilgili maddi hata tespit etmesine ilişkin usuller şunlardır:

a) Öğretim elemanı, düzeltme talebini dersin bağlı bulunduğu bölüm başkanlığına bildirir. Düzeltme talebi bölüm başkanlığınca Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmek üzere ilgili dekanlığa/müdürlüğe gönderilir. Düzeltme işlemi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirildikten sonra bölüm başkanlığınca yapılır ve öğrenciye tebliğ edilir.

b) Öğretim elemanı tarafından maddi hata tespit edilen derslere ilişkin işlemlerin bir sonraki yarıyılın akademik takviminde belirtilen danışman onay süresi sonuna kadar bölüm başkanlığına ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilerek tamamlanması gerekir.

c) Öğrenci, maddi hataya ilişkin yapılan düzeltmeye, tebliğ tarihinden itibaren birinci fıkra hükümleri kapsamında itirazda bulunabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Öğrencinin, kayıtlı olduğu birime şahsen veya vekaleten başvurarak kendi isteği ile kaydının silinmesini istemesi ve Üniversite tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerini yapmış olması.”

“c) Mezun olan öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen veya interaktif ortamda başvuru yaparak Üniversiteden ilişiğinin kesilmesini talep etmesi ve Üniversite tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerini yapmış olması.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/5/2012

28282

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

30/5/2013

28662

2-

26/1/2014

28894

3-

14/5/2014

29000

4-

31/8/2014

29105

5-

29/5/2015

29370

6-

22/2/2016

29632

7-

26/2/2017

29991

8-

12/5/2017

30064

9-

4/3/2018

30350

10-

26/11/2018

30607

11-

19/12/2019

30983

12-

22/4/2020

31107

13-

18/9/2020

31248