1 Ağustos 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31555

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 382)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 382)’nin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde, 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde, Ek-1’inde yer alan “EKLER” listesinin dördüncü sırasında ve Ek-2’sinde yer alan “İstenilen Belgeler” listesinin ikinci sırasında yer alan “ile imza sirküleri” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2017

30287

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

2/8/2019

30850