1 Ağustos 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31555

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 355)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/5/2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 355)’nin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde, 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde, Ek-1’inde yer alan “EKLER” listesinin üçüncü sırasında ve Ek-2’sinde yer alan “İstenilen Belgeler” listesinin ikinci sırasında yer alan “ile imza sirküleri” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

– 31/5/2013

28663